Poland-Plock: Miscellaneous medical devices and products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003506421907422
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 397041-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Plock: Miscellaneous medical devices and products

2017/S 193-397041

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
Contact point(s): Sekcja Zamowie? Publicznych
For the attention of: Iwona Sadowska-Ku?niewska
09-400 Plock
Poland
Telephone: +48 243646323
Fax: +48 243646310

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.wszplock.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

Description
Miscellaneous medical devices and products.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.11.2017 - 12:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Plock: Miscellaneous medical devices and products

2017/S 193-397041

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
Contact point(s): Sekcja Zamowie? Publicznych
For the attention of: Iwona Sadowska-Ku?niewska
09-400 Plock
Poland
Telephone: +48 243646323
Fax: +48 243646310

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.wszplock.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej dla OAiIT.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Wojewodzki Szpital Zespolony
09-400 Plock
ul. Medyczna 19.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej dla OAiIT ? 8 pakietow.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Powy?ej 209 000euro.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 30 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Pakiet nr 1
1) Short description
Respirator z regulacj? st??enia tlenu 21-100 %.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
Respiratory z regulacj? st??enia tlenu 21-100 % ? szt.3.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Pakiet nr 2
1) Short description
Urz?dzenie do ci?glego leczenia nerko zast?pczego.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
Urz?dzenie do ci?glego leczenia nerko zast?pczego ? szt.2.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Pakiet nr 3
1) Short description
Respirator transportowy.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
Respirator transportowy ? szt.4.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Pakiet nr 4
1) Short description
Wielofunkcyjny aparat USG.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
Wielofunkcyjny aparat USG ? szt.1.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: Pakiet nr 5
1) Short description
Wiertarka neurochirurgiczna.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
Wiertarka neurochirurgiczna ? szt.1.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 6 Lot title: Pakiet nr 6
1) Short description
Aparat do znieczulenia.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
Aparat do znieczulenia szt.1.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 7 Lot title: Pakiet nr 7
1) Short description
Wiertarka ortopedyczna.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
Wiertarka ortopedyczna ? szt.1.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 8 Lot title: Pakiet nr 8
1) Short description
Bronchofiberoskop.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
Bronchofiberoskop ? szt.1.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Kwota wadium wynosi: pakiet nr 1 ? 4 800 PLN, pakiet nr 2 ? 2 500 PLN, pakiet nr 3 ? 3 960 PLN, pakiet nr 4 ? 5 800 PLN, pakiet nr 5 ? 2 420 PLN, pakiet nr 6 ? 4 300 PLN. pakiet nr 7 ? 1 500 PLN, pakiet nr 8 ? 1 200 PLN
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Warunki udzialu w post?powaniu
1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre?lone przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu.
2. O zamowienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust 1 b ustawy Prawo zamowie? publicznych dotycz?ce:
2.1. kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow;
Okre?lenie warunku: nie dotyczy
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Okre?lenie warunku: nie dotyczy
2.3. zdolno?ci technicznej lub zawodowej:
Okre?lenie warunku dla pakietow od nr 1- 8
warunek zostanie uznany za spelniony, je?li wykonawca skladaj?cy ofert? wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonuje minimum 1 dostaw? polegaj?c? na dostawie minimum 1 sztuki urz?dzenia medycznego
3. Ocena warunkow udzialu w post?powaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o zal?czone do oferty o?wiadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ w systemie ?spelnia/nie spelnia.
4. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, musi wykaza?, ?e podmioty te spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby.
5. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ka?dy z warunkow okre?lonych w pkt. 2.1 ? 2.3 winien spelnia? co najmniej jeden z tych wykonawcow albo wszyscy ci wykonawcy wspolnie.
V. Podstawy wykluczenia z post?powania
1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu zgodnie z poni?szymi postanowieniami SIWZ. .
2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu:
2.1. na postawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp
2.2. dodatkowo na postawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp
3. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia po stronie ka?dego z podmiotow skladaj?cych ofert? wspoln? musi by? brak podstaw do wykluczenia.
4. W przypadku, gdy wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow na podstawie art. 22a ustawy Pzp musi wykaza? brak podstaw wykluczenia wobec tych podmiotow.
5. Wykluczenie nast?puje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16?20 lub ust. 5 pkt 8 mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.
7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag? i szczegolne okoliczno?ci czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody przedstawione na podstawie pkt. V ppkt 6 SIWZ.
8. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiaj?cy zapewnia temu wykonawcy mo?liwo?? udowodnienia, ?e jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamowienia nie zakloci konkurencji.
9. Zamawiaj?cy mo?e wykluczy? wykonawc? na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.
pkt VIII SIWZInformacja o o?wiadczeniach lub dokumentach, wymaganych od Wykonawcy:
A. O?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu aktualne na dzie? skladania ofert ? wymagane w zal?czeniu do oferty
1. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ)- wg. zal?cznika nr 3 do SIWZ
a) je?li wykonawca powoluje sie na zasoby innych podmiotow ? sklada JEDZ dotycz?ce tych podmiotow w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotow oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu ? podpisane przez te podmioty.
b) w przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow ? ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie sklada JEDZ
Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
B. Dokumenty lub o?wiadczenia potwierdzaj?ce spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia ? wymagane na wezwanie Zamawiaj?cego po uplywie terminu skladania ofert
1. o?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow
okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami,
o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane,
a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert (przykladowy wzor ? zal?cznik nr 6 do SIWZ)
2. o?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 1, sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.
Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty ww. w pkt 1, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
2) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie
z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
3) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
4) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
5) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;
6) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
C. O?wiadczenie dotycz?ce przynale?no?ci do grupy kapitalowej potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia ? wymagane w terminie 3 dni od zamieszczenie przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
1. o?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej ( przykladowy wzor ? wg. zal?cznika nr 4 do SIWZ);
W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.
D. Dokumenty lub o?wiadczenia wymagane w przypadku polegania przez Wykonawc? na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp:
1. potwierdzaj?ce spelnianie przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotow ? wymagane w zal?czeniu do oferty
1.1. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. ( przykladowy wzor wg. zal nr 5 do SIWZ)
1.2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu wraz z ofert?:
? sklada jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow
2. potwierdzaj?ce spelnianie przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotow ? wymagane na wezwanie Zamawiaj?cego po uplywie terminu skladania ofert
2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B 1 SIWZ odpowiednio do potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu przez Wykonawc?, w zakresie, w jakim powoluje si? on na zasoby ww. podmiotow,
2.2. dokumenty w zakresie wymaganym od wykonawcy, wymienione w pkt VIII B2 ppkt 1-6.
E. Dokumenty lub o?wiadczenia wymagane w przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow (np. konsorcja, spolki cywilne)
1. potwierdzaj?ce spelnianie przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotow ? wymagane w zal?czeniu do oferty
1.1. o?wiadczenie wskazane w pkt VIII A 1b niniejszej SIWZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie w zakresie wskazanym w pkt. VIII A 1b SIWZ
2. potwierdzaj?ce spelnianie przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotow ? wymagane na wezwanie Zamawiaj?cego po uplywie terminu skladania ofert
2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B 1 SIWZ odpowiednio, w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu
2.2. dokumenty w zakresie wymaganym od wykonawcy, wymienione w pkt VIII B2 ppkt 1-6 oraz dokument wymagany w pkt. VIII C1 SIWZ (o ile nie zostal przekazany zgodnie z postanowieniami lit C pkt1)
F. dokumenty wymagane od podmiotow zagranicznych
1. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w dziale VIII B SIWZ pkt 2:
1) ppkt 1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
2) ppkt 2 i 3 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
2. Dokumenty, o ktorych mowa wy?ej w pkt.1 ppkt 1, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument, o ktorym mowa w pkt. 1 ppkt 2 lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
3. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa wy?ej w pkt 1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2 powy?ej stosuje si?.
4. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
G. dokumenty dotycz?ce przedmiotu zamowienia potwierdzaj?ce, i? oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego ? wymagane na wezwanie Zamawiaj?cego po uplywie terminu skladania ofert:
1. na wszystkie wyroby medyczne wyst?puj?ce w opisie przedmiotu zamowienia nale?y przedlo?y? dokumenty potwierdzaj?ce dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub u?ywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktow wykonawczych do ustawy tj. :
? certyfikat zgodno?ci ? dokument wydany przez jednostk? notyfikowan? w zakresie wyrobow po?wiadczaj?cy przeprowadzenie procedury oceny zgodno?ci, potwierdzaj?cej, ?e nale?ycie zidentyfikowany wyrob, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i bada? ko?cowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (je?li zgodnie z przepisami prawa o ktorych mowa wy?ej certyfikacja dotyczy wyrobu),
? deklaracj? zgodno?ci ? o?wiadczenie wytworcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzaj?ce na jego wyl?czn? odpowiedzialno??, ?e wyrob jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi
2. materialy promocyjne (w odniesieniu do wyrobow b?d?cych wyrobami medycznymi dokumentami tymi s? materialy promocyjne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych) opisuj?ce przedmiot zamowienia okre?lony w zal?czniku nr 1 do SIWZ, b?d?ce oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych stosunkach handlowych potwierdzaj?ce zgodno?? oferowanego przedmiotu zamowienia z opisem dokonanym przez Zamawiaj?cego.
W przypadku, gdy poszczegolny wymog techniczny lub funkcjonalny Zamawiaj?cego co do przedmiotu zamowienia wskazany w opisie przedmiotu zamowienia (zal?cznik 1 do SIWZ) nie jest opisany w materialach promocyjnych lub nie opracowano dla przedmiotu zamowienia materialow promocyjnych nale?y przedlo?y? instrukcj? obslugi lub jej wyci?g potwierdzaj?cy powy?sze lub w odniesieniu do wyrobow medycznych o?wiadczenie producenta, autoryzowanego przedstawiciela lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzaj?ce zgodno?? zaoferowanego parametru technicznego lub funkcjonalnego oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamowienia dokonanym przez Zamawiaj?cego.
H. inne dokumenty- wymagane w zal?czeniu do oferty:
1. O?wiadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (pelnomocnictwo) upowa?niaj?ce do podpisania oferty i skladania ewentualnych wyja?nie?, je?eli osob? podpisuj?c? nie jest osoba upowa?niona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Je?eli pelnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawiera? imienn? piecz?tk? wystawiaj?cego pelnomocnictwo i jego podpis (lub czytelny podpis). Je?eli dol?czone do oferty ww. pelnomocnictwo b?dzie w formie kopii, jego zgodno?? z oryginalem powinien po?wiadczy? notariusz.
2. Potwierdzenie wniesienia wadium.
Je?li wadium jest wniesione w formie innej ni? pieni??na ? wymagany oryginal dokumentu wadialnego.
W przypadku, gdy wadium wniesione w formie pieni??nej, wplynie na rachunek bankowy zamawiaj?cego, w terminie okre?lonym w SIWZ, brak zal?czenia do oferty dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium nie stanowi podstawy do wykluczenia wykonawcy z post?powania.
3. Formularz oferty (wg zal?cznika nr 2 do SIWZ).
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: J.w. w pkt III.2.1.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
J.w. w pkt.III.2.1.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena oferty brutto. Weighting 60

2. Okres gwarancji. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
SZP.2910.11.(43/ZP/17).2017.BK
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.11.2017 - 12:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 15.11.2017 - 13:00

Place:

WSZ Plock ul. Medyczna 19, Sala Narad

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
02-676 Warszawa
Poland

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Zgodnie z art.182 ustawy z dn. 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
02-676 Warszawa
Poland

VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Plock: Miscellaneous medical devices and products
ND Document number 397041-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place PLOCK
AU Authority name Wojewodzki Szpital Zespolony
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 33190000 - Miscellaneous medical devices and products
OC Original CPV code 33190000 - Miscellaneous medical devices and products
IA Internet address (URL) www.wszplock.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >