Poland-Warsaw: Tree seeding

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003506508472169
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 396862-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Tree seeding

2017/S 193-396862

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Poland
Contact person: Justyna Kopcza
Telephone: +48 713353356
E-mail: zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
Fax: +48 713353101
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gaz-system.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gaz-system.pl
Additional information can be obtained from another address:
Operator Gazoci?gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial we Wroclawiu
ul. Gazowa 3
Wroclaw
50-513
Poland
Contact person: Justyna Kopcza
Telephone: +48 713353356
E-mail: zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
Fax: +48 713353101
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.gaz-system.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Operator Gazoci?gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial we Wroclawiu
ul. Gazowa 3
Wroclaw
50-513
Poland
Contact person: Justyna Kopcza
Telephone: +48 713353356
E-mail: zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
Fax: +48 713353101
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.gaz-system.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie nasadze? kompensacyjnych i zabiegow piel?gnacyjnych nasadze? w ramach rekompensaty za drzewa i krzewy wyci?te podczas budowy gazoci?gu Zdzieszowice ? Wroclaw DN1000 MOP 8,4 MPa (...).

Reference number: ZP/2017/09/0093/WRO
II.1.2) Main CPV code
77211600
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie nasadze? kompensacyjnych i zabiegow piel?gnacyjnych nasadze? w ramach rekompensaty za drzewa i krzewy wyci?te podczas budowy gazoci?gu Zdzieszowice ? Wroclaw DN1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzysz?cymi i infrastruktur? niezb?dn? do jego obslugi, odcinek Brzeg-Z?bice-Kielczow.

2. Projekt jest dofinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.

3. Szczegolowy opis przedmiotu Zamowienia zawiera Zal?czniki nr 1 do SIWZ ? Wzor Umowy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie nasadze? kompensacyjnych i zabiegow piel?gnacyjnych nasadze? w ramach rekompensaty za drzewa i krzewy wyci?te podczas budowy gazoci?gu Zdzieszowice ? Wroclaw DN1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzysz?cymi i infrastruktur? niezb?dn? do jego obslugi, odcinek Brzeg-Z?bice-Kielczow.

2. Projekt jest dofinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.

3. Szczegolowy opis przedmiotu Zamowienia zawiera Zal?czniki nr 1 do SIWZ ? Wzor Umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.07.01.00-00-0003/16-00.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1. Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ?pkt 23) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579-zwanej dalej ?Ustaw?).

2. Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? na podstawie art. 24 ust. 5pkt1) ? pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

Do oferty nale?y dol?czy? aktualne na dzie? skladania oferty wst?pne o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Rzeczone o?wiadczenie Wykonawca jest zobowi?zany zlo?y? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem.

a) W przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, wymog zlo?enia jednolitego dokumentu dotyczy ka?dego z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Je?eli Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu oraz spelniania, w zakresie w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

Dokumenty na potwierdzenie spelniania ww. warunkow, ktore b?d? wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i 21) Ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2) Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

3) Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

4) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy.

Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znakow, ci?g dalszy znajduje si? w Sekcji VI.3) ogloszenia.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie Zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.W okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamowienie obejmuj?ce wykonanie nasadze? sadzonek drzew lub krzewow w ilo?ci nie mniejszej ni? 5 000 sadzonek oraz w prowadzeniu prac piel?gnacyjnych dla co najmniej 5 000 sadzonek drzew lub krzewow..

Dokumenty na potwierdzenie spelniania ww. warunkow, ktore b?d? wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

1)Wykaz zamowie? wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, spelniaj?cych warunek okre?lony w pkt 1.

Do ka?dego zamowienia wymienionego w wykazie nale?y poda?: przedmiot, ilo?? drzew i krzewow, daty wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czy? dowody okre?laj?ce czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy wskazuje, i? dowodami, o ktorych mowa powy?ej s?:

a) referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane,

b) je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 10 000,00 zlotych (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych).

Szczegolowe informacje na temat wadium okre?lone s? w SIWZ.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie przedmiotowego zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. W przypadku wspolnego ubiegania si? Wykonawcow o udzielenie zamowienia do oferty nale?y dol?czy? dokument ustanawiaj?cy pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Je?eli oferta Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia przedlo?enia umowy reguluj?cej wspolprac? tych podmiotow.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Operator Gazoci?gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial we Wroclawiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw,

Budynek F1,pi?tro 2, pokoj narad ? 206.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogloszenia: Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 60 dni.

2. Kontynuacja tre?ci Sekcji III.1.1) ogloszenia:

5) O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

6) O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

7) O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

8) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa powy?ej:

a) pkt 1) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy.

b) pkt 2) ? pkt 4) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

9) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8) lit. a) i lit. b) tiret drugie, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 8) lit. b) tiret pierwsze, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

10) Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8) powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9) powy?ej stosuje si? odpowiednio.

11) Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 1) powy?ej, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 8) lit. a) powy?ej, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21).

Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9) zdanie pierwsze powy?ej stosuje si? odpowiednio.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Tree seeding

2017/S 193-396862

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Poland
Contact person: Justyna Kopcza
Telephone: +48 713353356
E-mail: zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
Fax: +48 713353101
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gaz-system.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie nasadze? kompensacyjnych i zabiegow piel?gnacyjnych nasadze? w ramach rekompensaty za drzewa i krzewy wyci?te podczas budowy gazoci?gu Zdzieszowice ? Wroclaw DN1000 MOP 8,4 MPa (...).

Reference number: ZP/2017/09/0093/WRO
II.1.2) Main CPV code
77211600
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Tree seeding
ND Document number 396862-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 77211600 - Tree seeding
OC Original CPV code 77211600 - Tree seeding
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.gaz-system.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >