Poland-Kielce: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003506557439444
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 396235-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Kielce: Engineering design services

2017/S 193-396235

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Jagiello?ska 72
Kielce
25-602
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szdw.kielce.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szdw.kielce.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Budowa obwodnicy miejscowo?ci Lagow(...).

Reference number: Post?powanie nr 66
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ?Budowa obwodnicy miejscowo?ci Lagow w ci?gu drogi wojewodzkiej Nr 756 / Zakres inwestycji: od skrzy?owania w km ok. 28+311 istniej?cej DW 756 (pocz?tek proj. obwodnicy km 0+000) do km ok. 1+500 proj. DW 756 (skrzy?owanie z istniej?c? DK 74) na podstawie opracowanej Koncepcji Programowo- Przestrzennej, decyzji OO? oraz Specyfikacji Technicznej.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71241000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie ?wi?tokrzyskim, w powiecie kieleckim na terenie gminy Lagow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ?Budowa obwodnicy miejscowo?ci Lagow w ci?gu drogi wojewodzkiej Nr 756 / Zakres inwestycji: od skrzy?owania w km ok. 28+311 istniej?cej DW 756 (pocz?tek proj. obwodnicy km 0+000) do km ok. 1+500 proj. DW 756 (skrzy?owanie z istniej?c? DK 74).

W zakres zamowienia wchodzi:

? uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

? uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej,

? wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,

? dokonanie ponownej oceny oddzialywania na ?rodowisko na etapie ZRID (je?eli zajdzie taka potrzeba),

? sprawowanie nadzoru autorskiego (w trakcie realizacji robot budowlanych).

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie ?wi?tokrzyskim, w powiecie kieleckim na terenie gminy Lagow. Gmina Lagow polo?ona jest w centralnej cz??ci woj. ?wi?tokrzyskiego i we wschodniej cz??ci powiatu kieleckiego, w obr?bie gor ?wi?tokrzyskich. Opracowanie obejmuje budow? obwodnicy w miejscowo?ci Lagow w ci?gu drogi wojewodzkiej Nr 756 po zachodniej stronie ? po nowym ?ladzie. Pocz?tek planowanej obwodnicy okre?lono na istniej?cej DW 756 w km ok. 28+311 (koniec projektowanego w?zla na S74, ktorego projekt zlecila GDDKiA Kielce). Koniec planowanej obwodnicy okre?lono w miejscu przeci?cia istniej?cej DK 74. Planowany odcinek obwodnicy o dl. Ok. 1,5 km zostal poprowadzony calkowicie po nowym ?ladzie, glownie po terenach rolniczych, l?kach oraz cz??ciowo po istniej?cym przebiegu drogi gminnej. Zamowienie b?dzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca zobowi?zuje si? realizowa? cele promocyjne m.in. w zakresie oznaczenia dokumentacji projektowej zgodnie z ?Podr?cznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojno?ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Zamowienie b?dzie realizowane zgodnie ze Specyfikacj? Techniczn?, Koncepcj? programowo-przestrzenn?, decyzj? OO? oraz umow?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji i r?kojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamowienie b?dzie wspolfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium na czas rowny okresowi zwi?zania ofert? w wysoko?ci 9 600,00 PLN przed uplywem terminu skladania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego winien zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

a) Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert

b) Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dok. potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu

c) Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dok. potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu

d) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 1:

2.1) lit. a ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dok. wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dok., w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy

2.2) lit. b, c i d ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

3. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.1) i 2.2) lit. b), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.2) lit. a), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

4. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje si? odpowiednio.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia w zakresie tego warunku szczegolowych wymaga?.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego winien zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

a) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie ? Zal?cznik nr 8 ?Wykaz uslug ? forma dokumentu oryginal, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

b) Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? Zal?cznik nr 9 ?Potencjal kadrowy ? forma dokumentu oryginal.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? Zal?cznik nr 7 do niniejszej SIWZ (forma dokumentu oryginal).

3. Warto?ci podane w w/w dokumentach w walutach innych ni? wskazana przez zamawiaj?cego b?d? przeliczone wg ?redniego kursu NBP z dnia wszcz?cia post?powania (dzie? publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej).

4. Wszystkie dokumenty winny by? skladane w j?zyku polskim w formie oryginalow lub kserokopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem przez wykonawc?. Dokumenty przedstawione w j?zyku obcym winny by? zlo?one wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski, po?wiadczone przez Wykonawc?.

5. Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiedni wykonawca, podmiot, na ktorego sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.

6. Zamawiaj?cy okre?laj?c wymogi dla potencjalu kadrowego w zakresie posiadanych uprawnie? budowlanych, dopuszcza odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow oraz odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Minimum level(s) of standards possibly required:

A) Potencjal kadrowy ? Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal w okresie przewidzianym na realizacj? zamowienia osobami legitymuj?cymi si? kwalifikacjami zawodowymi oraz do?wiadczeniem odpowiednim do obj?cia funkcji, jakie zostan? im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydatow na stanowiska wymienione poni?ej:

1) Projektant w specjalno?ci drogowej ? 1 osoba. Wskazana osoba winna posiada? uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci drogowej oraz do?wiadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury drogowej, ktora uzyskala prawomocn? decyzj? na realizacj? inwestycji drogowej lub prawomocne pozwolenie na budow?,

2) Projektant w specjalno?ci mostowej ? 1 osoba. Wskazana osoba winna posiada? uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci mostowej oraz do?wiadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej tj. projekt budowlano-wykonawczy, w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu in?ynierskiego typu most, wiadukt, estakada, przepust.

b) Do?wiadczenie zawodowe ? Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zrealizowal (zako?czyl) 1 opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla odcinka o dlugo?ci min. 1 km dotycz?ce budowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej lub prawomocnego pozwolenia na budow?.

Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia musz? wykaza?, ?e l?cznie spelniaj? w/w warunki.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego zostaly zawarte w Zal?czniku nr 5 do SIWZ ? wzor umowy.

Zaplata za zrealizowane zamowienia nast?powa? b?dzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi zal?cznikami z konta Zamawiaj?cego. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy najpo?niej w dniu jej zawarcia, w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie na rachunek wskazany przez Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2017
Local time: 12:00
Place:

?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich w Kielcach, ul. Jagiello?ska 72, sala konferencyjna pokoj nr 215.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie www.szdw.kielce.com.pl informacje dotycz?ce:

a) kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, b?d? nast?powaly zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje rownie? wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Postawy wykluczenia zostaly okre?lone w rozdziale VII a SIWZ.

2. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

3. Zamawiaj?cy dzialaj?c zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

4. Zamawiaczy nie przewiduje udzielenia zamowienia w trybie okre?lonym w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Komplet informacji na temat niniejszego post?powania i zamowienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie: podstaw wykluczenia, warunkow udzialu w post?powaniu, sposobu sporz?dzenia oferty, wymaganej zawarto?ci (tre?ci) i trybu skladania ofert znajduj? si? w SIWZ ? wyszczegolnienie katalogu informacji w tre?ci niniejszego ogloszenia nie jest mo?liwe z uwagi na niezale?ne od Zamawiaj?cego ograniczenia techniczne formularza ogloszenia (ograniczon?, zbyt mal? liczb? znakow mo?liwych do wpisania w poszczegolnych rubrykach formularza ogloszenia)

6. Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

7. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiaj?cy nadmienia, i? z uwagi na brak z przyczyn technicznych mo?liwo?ci wskazania w tre?ci ogloszenia wszystkich informacji na temat post?powania i zamowienia (wobec zbyt malej liczby znakow mo?liwych do wpisania w poszczegolnych rubrykach formularza), w ogloszeniu tym zawarte zostaly odeslania do tre?ci SIWZ, gdzie znajduje si? komplet si? komplet niezb?dnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powania powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Kielce: Engineering design services

2017/S 193-396235

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Jagiello?ska 72
Kielce
25-602
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szdw.kielce.com.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Budowa obwodnicy miejscowo?ci Lagow(...).

Reference number: Post?powanie nr 66
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71241000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Kielce: Engineering design services
ND Document number 396235-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KIELCE
AU Authority name ?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71241000 - Feasibility study, advisory service, analysis
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71241000 - Feasibility study, advisory service, analysis
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.szdw.kielce.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >