Poland-Tczew: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003506619419894
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 396162-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Tczew: Refuse and waste related services

2017/S 193-396162

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Utylizacji Odpadow Stalych Spolka z o.o.
ul. Rokicka 5A
Tczew
83-110
Poland
Contact person: Maciej Zimny
Telephone: +48 585321025
E-mail: zamowienia@zuostczew.pl
Fax: +48 585321025
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.zuostczew.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zuostczew.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadow o kodzie 19 12 12 ? frakcja o ?rednicy 80-300 mm z sortowania odpadow komunalnych ? odpad luzem.

Reference number: PN/3/2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie odzysku i/lub unieszkodliwiania odebranych przez Wykonawc? od Zamawiaj?cego odpadow o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow inne ni? wymienione w 19 12 11 ? frakcja o ?rednicy 80-300 mm z sortowania odpadow komunalnych ? odpad luzem

Szacunkowa ilo?? odpadow do zagospodarowania: do 7 500 Mg.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilo?ci przewidywanych do zagospodarowania odpadow, co nie skutkuje odst?pieniem od umowy lub zmian? jej warunkow. Rzeczywista ilo?? odpadow wynikala b?dzie z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Zaklad Utylizacji Odpadow Stalych sp. z o.o. (RIPOK Tczew)

Ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Odpad ? frakcja o ?rednicy 80-300 mm z sortowania odpadow komunalnych (odpad luzem), sklasyfikowany pod kodem odpadu 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow inne ni? wymienione w 19 12 11, w ilo?ci do 7 500 Mg.

2. Odbior odpadu:

a) odbior odpadu odbywa? si? b?dzie z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych [RIPOK] w Tczewie, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew.

b) Podstaw? do odbioru odpadow przez Wykonawc? s? zamowienia jednostkowe Zamawiaj?cego kierowane do Wykonawcy.

c) Zamawiaj?cy b?dzie sklada? zamowienia jednostkowe o ktorych mowa powy?ej w przypadku gdy zgromadzona przez niego ilo?? odpadow b?dzie wynosila min. 50 Mg do odebrania w jednym dniu, lub zgodnie z indywidualnym ustalonym minimum logistycznym.

d) Odbior nast?powa? b?dzie transportem zorganizowanym przez Wykonawc? i na jego koszt, tak?e w zakresie kosztow przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozladunku.

e) Zaladunek odpadu na podstawione przez Wykonawc? pojazdy jest obowi?zkiem Zamawiaj?cego.

f) Zaladunki mo?liwe s? od poniedzialku do pi?tku, z wyl?czeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobot, w godzinach od 7:00 do 16:30.

g) Odbierany odpad b?dzie wa?ony na wadze samochodowej, z dokladno?ci? do 20 kg, zlokalizowanej na terenie RIPOK. Dla okre?lenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi by? zwa?ony przed zaladunkiem.

h) Powy?sza waga b?dzie wag? wi???c? dla rozlicze? pomi?dzy Stronami.

i) Waga brutto pojedynczego pojazdu wje?d?aj?cego (pusty pojazd do zaladunku) na teren Spolki nie mo?e przekracza? 21 ton.

j) Wykonawca ponosi wyl?czn? odpowiedzialno?? za wszelkie szkody, jak i rownie? za utrat?, ubytki oraz uszkodzenia odpadow, powstale w czasie transportu odpadow od chwili wydania w RIPOK oraz w trakcie magazynowania, rozladunku odpadow do czasu poddania ich i zako?czenia procesow odzysku i/lub unieszkodliwiania. Wykonawca ponosi w szczegolno?ci odpowiedzialno?? za dzialania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotow, ktorymi poslu?yl si? wykonuj?c przedmiot zamowienia, np. przewo?nikow.

k) Z chwil? wydania odpadow Wykonawcy [wskazanemu przez niego Przewo?nikowi], przechodz? na Wykonawc? wszelkie korzy?ci i ci??ary zwi?zane z nimi oraz niebezpiecze?stwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczegolno?ci przejmuje on odpowiedzialno?? za wydane odpady, za nale?yte post?powanie z nimi i za skutki z tego wynikaj?ce.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z art.24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada,czy Wykonawca, ktorego oferta oceniana jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

2. ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, okre?lone zgodnie z tre?ci? art. 22 ust.1a oraz ust.1b ustawy Prawo zamowie? publicznych a dotycz?ce:

1) kompetencji lub uprawnie? do prowadzonej okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

3. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce szczegolowe warunki udzialu w Post?powaniu:

a) w zakresie kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest podmiotem dysponuj?cym decyzj? administracyjn? w zakresie gospodarowania odbieranym odpadem o kodzie 191212, obejmuj?c? odzysk odbieranego rodzaju odpadu, tzn.:

? pozwolenie zintegrowane (je?eli instalacja obj?ta jest obowi?zkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego)

lub

? zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow (je?eli instalacja nie jest obj?ta obowi?zkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego).

Uwaga:

Wykonawca posiadaj?cy instalacj? (do odzysku lub unieszkodliwiania, w ktorym planuje odzyska? lub unieszkodliwi? Odpad obj?ty niniejszym zamowieniem o kodzie 191212) poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawi? zezwolenie rownowa?ne decyzji na odzysk lub decyzj? na unieszkodliwianie wystawiane w kraju, w ktorym ta instalacja si? znajduje.

3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

4. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu,?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, posiadanie ?rodkow finansowych w wysoko?ci co najmniej 100.000,00 zl lub posiadanie zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci co najmniej 100.000,00 zl.

III.1.3) Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie precyzuje szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez wykonawc? nast?puj?cych kluczowych cz??ci zamowienia:

a) poddanie procesowi odzysku/unieszkodliwiania w instalacji, do ktorej przekazane zostaly odpady.

Wymagania okre?lone w art. 29 ust. 3a Pzp ? Zamawiaj?cy nie przewiduje okre?lania w opisie przedmiotu zamowienia wymaga? zwi?zanych z realizacj? zamowienia, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

Wymagania (okre?lone w przedmiocie zamowienia) zwi?zane z realizacj? zamowienia zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp ? Zamawiaj?cy nie przewiduje okre?lania w opisie przedmiotu zamowienia wymaga? zwi?zanych z realizacj? zamowienia, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie? na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 12:15
Place:

Zaklad Utylizacji Odpadow Stalych sp. z o.o.

Ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

sala edukacyjna na parterze.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne

podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 5 000,00 PLN (slownie: pi?? tysi?cy 00/100 zlotych) przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Wadium mo?e by? wniesione w:

1) pieni?dzu;

2) por?czeniach bankowych, lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z po?n. zm.).

Wadium w formie pieni?dza nale?y wnie?? przelewem na konto w Banku PKO BP o nr 3 Tczew 55144011980000000001277208,

z dopiskiem na przelewie: ?Wadium w post?powaniu PN ____/2017 na uslug? ..

Skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu nast?puje z chwil? uznania ?rodkow pieni??nych na rachunku bankowym Zamawiaj?cego, o ktorym mowa powy?ej przed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).

Zamawiaj?cy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieni??nej ? dokument potwierdzaj?cy dokonanie przelewu wadium zostal zal?czony do oferty;

2) innej ni? pieni?dz ? oryginal dokumentu zostal zlo?ony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

Z tre?ci gwarancji/por?czenia winno wynika? bezwarunkowe, na ka?de pisemne ??danie zgloszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie Gwaranta do wyplaty Zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona.

Okoliczno?ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?la ustawa Pzp.

Zabezpieczenie ustala si? w wysoko?ci 5 % w stosunku procentowym do maksymalnej warto?ci nominalnej zobowi?zania zamawiaj?cego wynikaj?cego z umowy je?eli w ofercie podano cen? jednostkow? lub ceny jednostkowe

Zabezpieczenie slu?y pokryciu roszcze? z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Tczew: Refuse and waste related services

2017/S 193-396162

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Utylizacji Odpadow Stalych Spolka z o.o.
ul. Rokicka 5A
Tczew
83-110
Poland
Contact person: Maciej Zimny
Telephone: +48 585321025
E-mail: zamowienia@zuostczew.pl
Fax: +48 585321025
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.zuostczew.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadow o kodzie 19 12 12 ? frakcja o ?rednicy 80-300 mm z sortowania odpadow komunalnych ? odpad luzem.

Reference number: PN/3/2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Tczew: Refuse and waste related services
ND Document number 396162-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place TCZEW
AU Authority name Zaklad Utylizacji Odpadow Stalych Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) www.zuostczew.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >