Poland-?winouj?cie: Meat

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003506757793096
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 397040-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-?winouj?cie: Meat

2017/S 193-397040

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komenda Portu Wojennego ?winouj?cie
ul. Steyera 28
For the attention of: Miroslawa Jablonowska, Anna Jurczyk, Agnieszka Dalecka
72-600 ?winouj?cie
Poland
Telephone: +48 261242581
E-mail: kpw.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261242309

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.kpws.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

15110000 , 15130000

Description
Meat.
Meat products.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 09:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-?winouj?cie: Meat

2017/S 193-397040

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komenda Portu Wojennego ?winouj?cie
ul. Steyera 28
For the attention of: Miroslawa Jablonowska, Anna Jurczyk, Agnieszka Dalecka
72-600 ?winouj?cie
Poland
Telephone: +48 261242581
E-mail: kpw.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261242309

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.kpws.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: obrona narodowa
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa mi?sa czerwonego, welin z mi?sa czerwonego, w?dlin z mi?sa drobiowego oraz mi?sa drobiowego dla KPW ?winouj?cie.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Main site or location of works, place of delivery or of performance: 1) Komenda Portu Wojennego ?winouj?cie, ul. Steyera 28, 72-600 ?winouj?cie;
2) Grupa Zabezpieczenia Dziwnow, ul. Marynarki Wojennej, 16, 72-420 Dziwnow.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zamowienia jest:
Cz??? nr 1 ? dostawa mi?sa czerwonego dla KPW ?winouj?cie,
Cz??? nr 2 ? dostawa w?dlin z mi?sa czerwonego dla KPW ?winouj?cie.
Cz??? nr 3 ? dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego dla KPW ?winouj?cie.
Cz??? nr 4 ? dostawa mi?sa drobiowego dla KPW ?winouj?cie.
2. Asortyment i ilo?ci poszczegolnych towarow zawiera formularz cenowy stanowi?cy odpowiednio zal?cznik nr 2 do SIWZ dla cz??ci nr 1, zal?cznik nr 3 do SIWZ dla cz??ci nr 2, zal?cznik nr 4 do SIWZ dla cz??ci nr 3 oraz zal?cznik nr 5 do SIWZ dla cz??ci nr 4.
3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia poszczegolnych produktow (wraz z kodami CPV) zawarty jest:
dla cz??ci nr 1 ? w zal?czniku nr 6 do SIWZ (do pobrania osobno)
dla cz??ci nr 2 ? w zal?czniku nr 7 do SIWZ (do pobrania osobno)
dla cz??ci nr 3 ? w zal?czniku nr 8 do SIWZ (do pobrania osobno)
dla cz??ci nr 4 ? w zal?czniku nr 9 do SIWZ (do pobrania osobno).
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

15110000 , 15130000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: yes
Description of these options: Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodne z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamowienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna ?Zakres podstawowy ? gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wskazane w tabeli kolumna ?Zakres prawa opcji.
Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktorego mo?e, ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?d? skorzystania cz??ciowego, Wykonawcy nie przysluguj? ?adne roszczenia z tego tytulu.
Warunkiem ka?dorazowego uruchomienia prawa opcji jest pisemne o?wiadczenie woli Zamawiaj?cego na wykonanie uzupelniaj?cego zamowienia wykraczaj?cego poza zamowienie podstawowe. Zamawiaj?cy, ka?dorazowo na pi?mie okre?li zakres i wielko?? zwi?kszenia dostawy w ramach prawa opcji, nie po?niej ni? na 2 dni przed planowan? dostaw?.
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2018

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Dostawa mi?sa czerwonego dla KPW ?winouj?cie
1) Short description
1. Asortyment i ilo?ci poszczegolnych towarow zawiera formularz cenowy stanowi?cy zal?cznik nr 2 do SIWZ.
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia poszczegolnych produktow (wraz z kodami CPV) zawarty jest w zal?czniku nr 6 do SIWZ.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

15110000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2018
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Dostawa w?dlin z mi?sa czerwonego dla KPW ?winouj?cie
1) Short description
1. Asortyment i ilo?ci poszczegolnych towarow zawiera formularz cenowy stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia poszczegolnych produktow (wraz z kodami CPV) zawarty jest w zal?czniku nr 7 do SIWZ.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

15130000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2018
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego dla KPW ?winouj?cie
1) Short description
1. Asortyment i ilo?ci poszczegolnych towarow zawiera formularz cenowy stanowi?cy zal?cznik nr 4 do SIWZ.
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia poszczegolnych produktow (wraz z kodami CPV) zawarty jest w zal?czniku nr 8 do SIWZ.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

15130000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2018
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Dostawa mi?sa drobiowego dla KPW ?winouj?cie
1) Short description
1. Asortyment i ilo?ci poszczegolnych towarow zawiera formularz cenowy stanowi?cy zal?cznik nr 5 do SIWZ.
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia poszczegolnych produktow (wraz z kodami CPV) zawarty jest w zal?czniku nr 9 do SIWZ.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

15110000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2018
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium o warto?ci:
1) Cz??? nr 1 ? 8 589,34 PLN (slownie: osiem tysi?cy pi??set osiemdziesi?t dziewi?? zlotych 34/100),
2) Cz??? nr 2 ? 9 191,41 PLN (slownie: dziewi?? tysi?cy sto dziewi??dziesi?t jeden zlotych 41/100),
3) Cz??? nr 3 ? 1 981,02 PLN (slownie: jeden tysi?c dziewi??set osiemdziesi?t jeden zlotych 02/100),
4) Cz??? nr 4 ? 1 598,31 PLN (slownie: jeden tysi?c pi??set dziewi??dziesi?t osiem zlotych 31/100).
2. Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert.
3. Wadium mo?e by? wnoszone w nast?puj?cych formach:
1) pieni?dzu (wplata przelewem na konto nr 68 1010 1599 0022 1913 9120 0000);
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym wplaconym na ww. konto Zamawiaj?cego;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z po?n. zm.).
4. Wadium skladane w jednej z form, o ktorych mowa w pkt 3 ppkt 3), 4) i 5) lub por?czeniach bankowych Wykonawca przesyla na adres Zamawiaj?cego, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wadium zostanie zdeponowane w Kasie Zamawiaj?cego (w jego siedzibie). Potwierdzenie zdeponowania w kasie w/w dokumentu zostanie dol?czone do oferty Wykonawcy po otwarciu ofert na posiedzeniu Komisji przetargowej.
Adres Zamawiaj?cego, na ktory nale?y przesla? w/w dokument:
Komenda Portu Wojennego
ul. Steyera 28
72-600 ?winouj?cie
5. Dopuszcza si? osobiste zlo?enie dokumentu w pok. Nr 115, budynek 34 (sztab KPW) przed terminem skladania ofert. Wadium zostanie zdeponowane w Kasie Zamawiaj?cego przez pracownika Sekcji zamowie? publicznych. Potwierdzenie zdeponowania w kasie w/w dokumentu zostanie dol?czone do oferty Wykonawcy po otwarciu ofert na posiedzeniu Komisji przetargowej.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego.
7. Zamawiaj?cy zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
8. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
9. Zamawiaj?cy b?dzie ??da? od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 8 % ceny ofertowej (brutto) ? dla ka?dej cz??ci z osobna.
10. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy mo?e by? wniesione w nast?puj?cych formach:
1) pieni?dzu,
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym wplaconym na ww. konto Zamawiaj?cego,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
11. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wnoszone w formie pieni??nej powinno zosta? wplacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego nr 68 1010 1599 0022 1913 9120 0000.
12. Wykonawca, ktory wniosl wadium w formie przelewu mo?e wyrazi? zgod? na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
13. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie ni? pieni??na, powinno by? nieodwolalne, bezwarunkowe i platne na pierwsze pisemne wezwanie zamawiaj?cego, zgloszone gwarantowi, wskazuj?ce, ?e ??dana kwota jest nale?na w zwi?zku z niewykonaniem lub nienale?ytym wykonaniem umowy. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci uzale?nienia wyplaty nale?no?ci z gwarancji od przedlo?enia jakichkolwiek dokumentow b?d? spelnienia dodatkowych warunkow.
14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo?e dokona? zmiany formy zabezpieczenia
na jedn? lub kilka ww. form zabezpieczenia.
15. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wnosi si? najpo?niej w przeddzie? podpisania umowy (w dniu podpisania umowy ?rodki musz? znajdowa? si? na rachunku Zamawiaj?cego). W przypadku skladania zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w jednej z form, o ktorych mowa w pkt 10 ppkt 3), 4), 5) lub w por?czeniach bankowych dopuszcza si? zlo?enie dokumentu w dniu podpisania umowy, przed jej podpisaniem w nast?puj?cych godz. poniedzialek-pi?tek w godz. 9.00 ? 12.00.
16. Dopuszcza si? osobiste zlo?enie dokumentu w pok. Nr 115, budynek 34 (sztab KPW) przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zostanie zdeponowane w Kasie Zamawiaj?cego przez pracownika Sekcji zamowie? publicznych. Potwierdzenie zdeponowania w kasie w/w dokumentu zostanie dol?czone do dokumentacji przetargowej.
17. Zamawiaj?cy dokona zwrotu zabezpieczenia stosownie z zapisem art. 151 ust. 1 ustawy Pzp.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia publicznego (konsorcja, spolki cywilne). W takim przypadku wykonawcy powinni ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo musi by? zal?czone do oferty w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez notariusza. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie zamowienia i wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Wykonawca zobowi?zany jest do dol?czy? do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) stanowi?cego zal?cznik nr 10 do SIWZ wedlug Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia ? dalej JEDZ (Dz. U. UE L 3/16). Informacje zawarte w JEDZ stanowi? b?d? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
2. Na stronie internetowej Urz?du Zamowie? Publicznych dost?pna jest instrukcja wypelnienia JEDZ pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Jednolity Europejski Dokument Zamowienia nale?y wypelni? odpowiednio w zakresie zwi?zanym z wymaganymi o?wiadczeniami i dokumentami okre?lonymi w Rozdziale IV niniejszej SIWZ dotycz?cymi stosownych warunkow podmiotowych uczestnictwa w post?powaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy.
3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1 (JEDZ) sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1 w zakresie wskazanym w JEDZ.
5. Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt 1 w zakresie wskazanym w JEDZ.
6. Stosownie do tre?ci art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje, i? je?eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca jest obowi?zany wykaza? Zamawiaj?cemu, ?e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni? podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia (zal?cznik nr 14 do SIWZ).
8. Zamawiaj?cy w prowadzonym post?powaniu najpierw dokona oceny wszystkich zlo?onych w wyznaczonym terminie ofert, nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu (art. 24aa ustawy).
9. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej:
a) obowi?zuj?cej decyzji administracyjnej wla?ciwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedlu?ania warunkowego zatwierdzania zakladow, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1577)
lub
obowi?zuj?cej decyzji administracyjnej wla?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedlu?ania warunkowego zatwierdzania zakladow, ktore produkuj? lub wprowadzaj? do obrotu ?ywno?? pochodzenia nie zwierz?cego lub wprowadzaj? do obrotu produkty pochodzenia zwierz?cego, nie obj?te urz?dow? kontrol? organow Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (t. j. Dz.U. z 2015, poz. 594 z po?n. zm.),
lub
za?wiadczenia o wpisie do rejestru zakladow zgodne z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.5.2007 r., w sprawie wzorow dokumentow dotycz?cych rejestracji i zatwierdzania zakladow produkuj?cych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno?? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730).
Konsorcjum ? w/w dokument sklada ka?dy z czlonkow.
10. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 4) i 8) ustawy Pzp:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kare aresztu,
w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
Konsorcjum ? w/w dokument sklada ka?dy z czlonkow.
b) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
Konsorcjum ? w/w dokument sklada ka?dy z czlonkow.
c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
Konsorcjum ? w/w dokument sklada ka?dy z czlonkow.
11. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udzialu w post?powaniu, dokumentow, o ktorych mowa w pkt 10.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia o warto?ci nie mniejszej ni? rownowarto?? umowy ? dla ka?dej cz??ci z osobna.
Konsorcjum ? w/w dokument sklada co najmniej jeden z czlonkow.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow w celu potwierdzenia zdolno?ci technicznej lub zawodowej:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.
W/w wykaz musi zawiera?:
? dla cz??ci nr 1 ? co najmniej dwie dostawy o warto?ci 200 000 PLN ka?da;
? dla cz??ci nr 2 ? co najmniej dwie dostawy o warto?ci 200 000 PLN ka?da;
? dla cz??ci nr 3 ? co najmniej dwie dostawy o warto?ci 50 000 PLN ka?da;
? dla cz??ci nr 4 ? co najmniej dwie dostawy o warto?ci 50 000 PLN ka?da;
(wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 15 do SIWZ)
KONSORCJUM ? w/w dokument sklada co najmniej jeden z czlonkow.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
34/KPW/?YWN/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 09:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 14.11.2017 - 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy ??da:
a) posiadania wdro?onego system HACCP potwierdzonego jednym z nast?puj?cych dokumentow:
? certyfikat systemu HACCP wydany przez firmy posiadaj?ce akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzib? w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju
albo
? za?wiadczenie wla?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego sytemu HACCP. Przedlo?one za?wiadczenie winno potwierdza?, ?e Wykonawca wdro?yl oraz stosuje zasady systemu HACCP ? podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2015, poz. 594 t.j.)
albo
? protokol z ostatniej przeprowadzonej kontroli sanitarnej wla?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej.
KONSORCJUM ? w/w dokument sklada co najmniej jeden z czlonkow.
b) o?wiadczenia Wykonawcy o stosowaniu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej o tre?ci zgodnej ze wzorem okre?lonym wg zal?cznika nr 16 do SIWZ.
KONSORCJUM ? w/w dokument sklada co najmniej jeden z czlonkow.
2. Pozostale dokumenty skladaj?ce si? na ofert?:
a) wypelniony Formularz ofertowy o tre?ci zgodnej ze wzorem okre?lonym wg zal?cznika nr 1 do SIWZ,
b) wypelniony Formularz cenowy o tre?ci zgodnej ze wzorem okre?lonym wg zal?cznikow nr 2-5 do SIWZ,
c) pelnomocnictwo (je?eli takie wyst?puje).
3. Z tre?ci zal?czonych do oferty dokumentow musi wynika? jednoznacznie, ?e Wykonawca spelnil warunki.
4. W zwi?zku ze specyfik? funkcjonowania Zamawiaj?cego i wymogami bezpiecze?stwa czas, jaki Wykonawca musi po?wi?ci? od momentu wypisania przepustki na Biurze Przepustek do miejsca zlo?enia oferty wynosi nie mniej ni? 30 min. Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuje, ?e Biuro Przepustek nie jest miejscem skladania ofert ani ?adnych innych dokumentow zwi?zanych z niniejszym post?powaniem przetargowym.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-?winouj?cie: Meat
ND Document number 397040-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ?WINOUJ?CIE
AU Authority name Komenda Portu Wojennego ?winouj?cie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 15110000 - Meat
15130000 - Meat products
OC Original CPV code 15110000 - Meat
15130000 - Meat products
IA Internet address (URL) www.kpws.wp.mil.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >