Poland-Opole: Medical consumables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003506797211768
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 397036-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Medical consumables

2017/S 193-397036

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Uniwersytecki Szpital Klniniczny w Opolu
al. W. Witosa 26
45-401 Opole
Poland
Telephone: +48 4520114
E-mail: zamowienia@wcm.opole.pl
Fax: +48 4520121

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.wcm.opole.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

Description
Medical consumables.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Medical consumables

2017/S 193-397036

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Uniwersytecki Szpital Klniniczny w Opolu
al. W. Witosa 26
45-401 Opole
Poland
Telephone: +48 4520114
E-mail: zamowienia@wcm.opole.pl
Fax: +48 4520121

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.wcm.opole.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
General public services
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Zakup i dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla potrzeb Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodkow.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Zadanie 1? elektrody kardiologiczne z przewodami dla noworodkow
Zadanie 2? kaniule centralne noworodkowe
Zadanie 3? kaniule p?pkowe
Zadanie 4? pokrywy ( kr??ki ) izoluj?ce do czujnikow temperatury skory noworodkow
Zadanie 5 ? czujniki SpO2 do kardiomonitora NIHON KOHDEN
Zadanie 6 ? czujniki SpO2 do kardiomonitora Hawlett Packard
Zadanie 7?kompaktowy zestaw do drena?u klatki piersiowej
Zadanie 8- mankiety NBP
Zadanie 9- zastawka do drena?u typ Heimlich ? transportowa.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Zadanie 1? elektrody kardiologiczne z przewodami dla noworodkow
1) Short description
Zadanie 1? elektrody kardiologiczne z przewodami dla noworodkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Zadanie 2? kaniule centralne noworodkowe
1) Short description
Zadanie 2? kaniule centralne noworodkowe.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Zadanie 3? kaniule p?pkowe
1) Short description
Zadanie 3? kaniule p?pkowe.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Zadanie 4? pokrywy ( kr??ki ) izoluj?ce do czujnikow temperatury skory noworodkow
1) Short description
Zadanie 4? pokrywy ( kr??ki ) izoluj?ce do czujnikow temperatury skory noworodkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: Zadanie 5 ? czujniki SpO2 do kardiomonitora NIHON KOHDEN
1) Short description
Zadanie 5 ? czujniki SpO2 do kardiomonitora NIHON KOHDEN.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 6 Lot title: Zadanie 6 ? czujniki SpO2 do kardiomonitora Hawlett Packard
1) Short description
Zadanie 6 ? czujniki SpO2 do kardiomonitora Hawlett Packard.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 7 Lot title: Zadanie 7?kompaktowy zestaw do drena?u klatki piersiowej
1) Short description
Zadanie 7?kompaktowy zestaw do drena?u klatki piersiowej.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 8 Lot title: Zadanie 8- mankiety NBP
1) Short description
Zadanie 8- mankiety NBP.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 9 Lot title: Zadanie 9- zastawka do drena?u typ Heimlich ? transportowa
1) Short description
Zadanie 9- zastawka do drena?u typ Heimlich ? transportowa.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wymagane jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp w wysoko?ci PLN
Zadanie 1- 100,00 Zadanie 6- 50,00
Zadanie 2- 10,00 Zadanie 7 ? 10,00
Zadanie 3- 5,00 Zadanie 8 ? 2,00
Zadanie 4- 20,00 Zadanie 9 ? 1,00
Zadanie 5- 500,00
przed uplywem terminu skladania ofert na konto:
ING Bank ?l?ski nr PL 66 1050 1504 1000 0090 3062 1479
Do potwierdzenia kopi? dowodu wplaty.
2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
1) pieni?dzu;
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016 r. Nr 359 z po?n. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj?cego.
4. Wadium wniesione w pieni?dzu zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium, je?eli:
1) wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza oraz z zastrze?eniem pkt. 10.
2) zawarto umow? w sprawie zamowienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nale?ytego wykonania tej umowy;
6. Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert;
7. Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium na podstawie pkt.5.1., je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego.
8. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc?.
9. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca, ktorego oferta
zostala wybrana:
1) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie;
2) nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie wykonawcy.
10. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
?rodki wlasne platno?? w ci?gu 60 dni od daty otrzymania faktury z towarem.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia (art. 23 ust. 1 Pzp). Za podmioty wyst?puj?ce
wspolnie uwa?a si? spolki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika
(art. 23 ust. 2 Pzp). Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie niniejszego zamowienia ponosz?
solidarn? odpowiedzialno?? wzgl?dem Zamawiaj?cego za nale?yte wykonanie umowy oraz ?aden z
Wykonawcow nie mo?e podlega? wykluczeniu. Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie zamowienia
skladaj? jedn? ofert?.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Warunki udzialu w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow
1.O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:
1.1.nie podlegaj? wykluczeniu
PL Formularz standardowy 02 ? Ogloszenie o zamowieniu 8 / 54
1.2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:
a. kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych
przepisow. Ocena spelnienia warunku udzialu w post?powaniu b?dzie dokonana na zasadzie spelnia/nie
spelnia w oparciu o o?wiadczenie ? zal?cznik nr 3 do SIWZ ? (JEDZ).
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spelnienia warunku udzialu w post?powaniu b?dzie dokonana
na zasadzie spelnia/nie spelnia w oparciu o o?wiadczenie ? zal?cznik nr 3 do SIWZ ? (JEDZ).
c. zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Ocena spelnienia warunku udzialu w post?powaniu b?dzie dokonana
na zasadzie spelnia/nie spelnia w oparciu o o?wiadczenie ? zal?cznik nr 3 do SIWZ ? (JEDZ).
W przypadku skorzystania z uprawnie? wynikaj?cych z art. 22a Pzp tj. poslugiwania si? w celu wykazania
spelnienia warunku cudzymi zasobami Zamawiaj?cy wymaga, zlo?enia o?wiadczenia tym zakresie.
2. Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych
zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia
gospodarcze wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do?wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamowienia lub zasobach ekonomicznych i zdolno?ciach finansowych innych podmiotow, na
zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowi?zany jest udowodni?, i? b?dzie dysponowal zasobami
niezb?dnymi do realizacji zamowienia, w szczegolno?ci przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie
tych podmiotow do oddania do dyspozycji Wykonawcow niezb?dnych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamowienia. Ponadto Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia dokumentu ?wiadcz?cego o
odpowiedzialno?ci solidarnej Wykonawcy i podmiotu, na ktorego zasoby ekonomiczne i finansowe powoluje si?.
4.W celu oceny, czy Wykonawca b?dzie dysponowal zasobami innych podmiotow w stopniu niezb?dnym dla
nale?ytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dost?p do ich zasobow zamawiaj?cy ??da dokumentow dotycz?cych w szczegolno?ci:
a) zakresu dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu
b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia
c) charakteru stosunku, jaki b?dzie l?czyl wykonawc? z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunkow
udzialu w post?powaniu
1. Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (zwanego dalej JEDZ) sporz?dzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? b?d? wst?pne
potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z
Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow
udzialu w post?powaniu w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w
post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Do oferty nale?y dol?czy? inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj?cego:
1) Ka?dy z Wykonawcow przyst?puj?cy do przetargu zobowi?zany jest zlo?y? ofert? w formie formularza
zgodnie z przedlo?onym przez Zamawiaj?cego wzorem, stanowi?cym zal?cznik nr 1 do specyfikacji,
2) Dokument lub dokumenty, z ktorych b?dzie wynika? uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np:
pelnomocnictwo do podpisywania oferty (je?eli dotyczy),
PL Formularz standardowy 02 ? Ogloszenie o zamowieniu 9 / 54
3) Dowod wplaty wadium.
4) probki oferowanego sprz?tu celem dokonania oceny jako?ciowej.
PL Formularz standardowy 02 ? Ogloszenie o zamowieniu 10 / 63
3. Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w o?wiadczeniu (JEDZ), o ktorym mowa w punkcie VI.1. specyfikacji.
4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w
post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow ? o?wiadczenie, o ktorym mowa w
punkcie VI.1. specyfikacji. (art.23a ust. 3 pkt.1 ustawy Pzp)
5. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,
do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych
o?wiadcze? lub dokumentow:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania,
b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z
oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym
w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w
calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3
miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca
zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty
zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli
odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
e. O?wiadczenia o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716).
f. O?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty
tych nale?no?ci.
6. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow dotycz?cych przedmiotu zamowienia nale?y przedstawi?:
1.O?wiadczenie Wykonawcy, ?e oferowany sprz?t medyczny jednorazowego u?ytku posiada wa?ne ?wiadectwa
dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowi?zuj?ce w tym zakresie przepisy prawa, ktore
zostan? udost?pnione niezwlocznie do wgl?du na ?yczenie Zamawiaj?cego.
2. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow technicznych bezwzgl?dnych nale?y zal?czy? wypelniony
zal?cznik nr 1 oraz instrukcje, katalogi, probki itp. potwierdzaj?ce spelnienie warunkow okre?lonych dla
PL Formularz standardowy 02 ? Ogloszenie o zamowieniu 10 / 54
przedmiotu zamowienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spelnienia
warunkow technicznych.
7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art.
86 ust. 3 ustawy Pzp, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia,
wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
8.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maj? przepisy rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w
post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
9.Je?eli wykonawca nie zlo?y o?wiadczenia, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, o?wiadcze?
lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s?
niekompletne,zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, zamawiaj?cy wezwie do
ich zlo?enia,
uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta wykonawcy
podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
10. Dokumenty skladane przez wykonawcow zagranicznych:
1) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. a) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
2) Dokument, o ktorym mowa w ust.9 pkt 1), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed
uplywem terminu skladania ofert.
3) Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentu, o ktorym mowa w pkt 1, zast?puje si?
go dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed
notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub
gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2) stosuje si? odpowiednio.
4) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 pkt. b)-d) sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednie, ?e: a) nie zalega z
oplaceniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie
z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a
w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych
platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadlo?ci.
11. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia (art. 23 ust. 1 Pzp). Za podmioty
wyst?puj?ce wspolnie uwa?a si? spolki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiaj?
pelnomocnika (art. 23 ust. 2 Pzp). Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie niniejszego zamowienia
ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? wzgl?dem Zamawiaj?cego za nale?yte wykonanie umowy oraz ?aden z
Wykonawcow nie mo?e podlega? wykluczeniu. Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie zamowienia
PL Formularz standardowy 02 ? Ogloszenie o zamowieniu 11 / 54
skladaj? jedn? ofert?.
12 W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy
mo?e ??da? przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego dostarczenia umowy reguluj?cej
wspolprac? tych podmiotow (w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem przez
Wykonawc?).
13. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow o?wiadczenie o ktorym mowa
w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.
O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak
podstaw wykluczenia.
14. Ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia musi zlo?y? dokumenty, o
ktorych mowa w rozdz. VI ust. 1, ust. 5, ust. 6 a-d SIWZ.
15. Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamowie? publicznych, Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia
spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
16. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu,
?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci
przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia.
17. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania
warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada,czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22.18. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do?wiadczenia,
Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub
uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.
19. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez zamawiaj?cego
powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
20. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktorym
mowa w ust. 15, nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub
zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca w terminie
okre?lonym przez zamawiaj?cego:
1) zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?, o ktorych mowa w ust. 15.
W zakresie nie uregulowanym siwz, zastosowanie maj? przepisy Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu
o udzielenie zamowienia.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
TLZP/2-23/233/105/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: yes
Price: 10 PLN
Terms and method of payment: W kasie USK.
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 14.11.2017 - 11:00

Place:

USK w Opolu

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86
ust. 3 ustawy Pzp, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia,
wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenie
zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.Pzp Zamawiaj?cy skorzysta z procedury odwroconej (art. 24aa
ustawy Pzp) dla prowadzonego post?powania oznacza to, ?e badanie przeslanek wykluczenia oraz spelniania
warunkow udzialu dotyczy? b?dzie Wykonawcow, ktorych oferty zostaly najwy?ej ocenione.
Mo?liwe zmiany postanowie? przyszlej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonany b?dzie
wybor Wykonawcy oraz okre?lenie warunkow takiej zmiany (art.144 ust.1 Ustawy Pzp):
a) W sytuacjach awaryjnych Wykonawca mo?e, za bezwzgl?dn? zgod? Zamawiaj?cego dostarczy? wyroby
rownowa?ne wzgl?dem asortymentu obj?tego przedmiotem umowy.
b) Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? obni?enia warto?ci umowy.
c) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? nie wykorzystania ilo?ci przedmiotu zamowienia /- 20 %/ w przypadku
zaistnienia okoliczno?ci, ktorych wcze?niej nie mo?na bylo przewidzie?.
d) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany ilo?ci w pozycjach asortymentu umowy w ramach warto?ci
umowy w przypadku wyczerpania danego asortymentu w trakcie trwania umowy bez zmiany warto?ci umowy.
e) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy powy?ej 12 miesi?cy Zamawiaj?cy przewiduje waloryzacj?
wynagrodzenia umowy w przypadku zmiany:
1 )stawki podatku VAT.
W przypadku urz?dowej zmiany stawki podatku VAT przewiduje si? zmian? warto?ci brutto umowy. Cena netto
nie ulega zmianie.
2)wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3?5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?.
3)zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki skladki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.
Waloryzacja wynagrodzenia umowy b?dzie mogla nast?pi?, w przypadku wplywu zmian okre?lonych w
punktach 1-3 na koszty wykonania zamowienia przez wykonawc?.
Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia b?dzie skierowanie do Zamawiaj?cego wniosku wykonawcy
zawieraj?cego uzasadnienie i szczegolowy sposob wyliczenia nowych cen oraz wplyw zmian na wynagrodzenie
wykonawcy.
PL Formularz standardowy 02 ? Ogloszenie o zamowieniu 17 / 54
Waloryzacja wynagrodzenia b?dzie mogla nast?pi? po uplywie miesi?ca od dnia wprowadzenia zmian.
f) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany terminu trwania umowy w przypadku nie wykorzystania
ilo?ciowego przedmiotu umowy.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
al. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Sposob korzystania oraz rozpatrywania ?rodkow ochrony prawnej reguluj? przepisy ustawy Prawo zamowie?
publicznych Dzial VI art. 179 do art. 198g.
1. Odwolanie
1) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w
post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na
podstawie ustawy.
2) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca
si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz
wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
3) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego
certyfikatu.
4) Terminy do wniesienia odwolania reguluje art. 182 ustawy Pzp.
5) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania
w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,
i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli
przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoc? jednego ze sposobow
okre?lonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
2. Skarga do s?du
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego
PL Formularz standardowy 02 ? Ogloszenie o zamowieniu 18 / 54
przysluguje skarga do s?du.
2) Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiaj?cego.
PL Formularz standardowy 02 ? Ogloszenie o zamowieniu 18 / 63
3) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora
publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
4) Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie nie przysluguje skarga kasacyjna.
Przepisu tego nie stosuje si? do Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Opole: Medical consumables
ND Document number 397036-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place OPOLE
AU Authority name Uniwersytecki Szpital Klniniczny w Opolu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 33140000 - Medical consumables
OC Original CPV code 33140000 - Medical consumables
IA Internet address (URL) www.wcm.opole.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >