Poland-Legnica: Repair and maintenance services of rolling stock

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003506814349288
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396859-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Legnica: Repair and maintenance services of rolling stock

2017/S 193-396859

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Koleje Dolno?l?skie S.A.
ul. Kolejowa 2
Legnica
59-220
Poland
Contact person: Tomasz Lewandowski
Telephone: +48 768506511
E-mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Fax: +48 768553302
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: www.kolejedolnoslaskie.eu

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.kolejedolnoslaskie.eu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wymiana kol monoblokowych w sze?ciu elektrycznych zespolach trakcyjnych 36WEa.

Reference number: KD/ZZP/U/45/2017
II.1.2) Main CPV code
50222000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wymiana kol monoblokowych w sze?ciu elektrycznych zespolach trakcyjnych 36WEa, zgodnie z Dokumentacj? Systemu Utrzymania oraz Dokumentacj? techniczno-ruchow?.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zostaly podane we Wzorze Umowy (WU ? II cz??? SIWZ) oraz Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ ? III cz??? SIWZ), ktore stanowi? integraln? cz??? SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

1. Wymiana kol monoblokowych w sze?ciu elektrycznych zespolach trakcyjnych 36WEa, zgodnie z Dokumentacj? Systemu Utrzymania oraz Dokumentacj? techniczno-ruchow?.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zostaly podane

we Wzorze Umowy (WU ? II cz??? SIWZ) oraz Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ ? III cz??? SIWZ), ktore stanowi? integraln? cz??? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie ni?sz? ni?

1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych).

2. W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

2.1. Dokumentow potwierdzaj?cych, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie ni?sz? ni?

1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych).

Opis warunkow udzialu w post?powaniu, przeslanek wykluczenia, wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje si? w pkt. 8-10 SIWZ (IDW). Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia zgodnie z zapisem art. 42 ustawy Prawo zamowie? publicznych zostanie udost?pniona na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem www.kolejedolnoslaskie.eu od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie, wykonal co najmniej jedn? obslug? techniczn? poziomu utrzymania P3 lub P4 elektrycznych zespolow trakcyjnych z wozkami Jacobsa lub wymiany kol monoblokowych na minimum o?miu zestawach kolowych elektrycznych zespolow trakcyjnych.

2. W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

2.1 Wykazu uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, tj. wykazu obejmuj?cego wykonanie co najmniej jednej obslugi technicznej poziomu utrzymania P3 lub P4 elektrycznych zespolow trakcyjnych z wozkami Jacobsa lub wymiany kol monoblokowych na minimum o?miu zestawach kolowych elektrycznych zespolow trakcyjnych wraz z zal?czeniem dowodow (po?wiadcze?), czy zostaly wykonane nale?ycie.

Opis warunkow udzialu w post?powaniu, przeslanek wykluczenia, wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduj? si? w pkt. 8-10 SIWZ (IDW). Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia zgodnie z zapisem art. 42 ustawy Prawo zamowie? publicznych zostanie udost?pniona na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem www.kolejedolnoslaskie.eu od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wykonawca obowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert wnie?? wadium w wysoko?ci 30 000 PLN (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych).

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Postanowienia zawarte s? w zal?czonym do SIWZ Wzorze Umowy (WU) oraz w Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 13:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego Spolki Koleje Dolno?l?skie S.A., ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Dzialaj?c na podstawie art. 24aa Ustawy Prawo zamowie? publicznych Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zastosowania tzw. ?procedury odwroconej, tzn. ? najpierw mo?e dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli Wykonawca, o ktorym mowa powy?ej uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy Zamawiaj?cy mo?e zbada?, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu Wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy PZP z zastrze?eniem, ?e w post?powaniu o udzielenie zamowienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o ktorym mowa w art.24 ust.1 pkt.13 lit. d oraz w przypadku,o ktorym mowa w art.24 ust.1 pkt.14, je?eli osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 lit. d.

3. W celu wst?pnego potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi zlo?y? wraz z ofert?, aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie (w oryginale) w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust.3 Dyrektywy 2014/25/UE.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia: informacje dotycz?ce Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienia znajduj? si? w pkt. 10.6. w I cz??ci SIWZ (IDW).

4.1. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to potwierdza spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Wykonawcy zagraniczni: informacje dotycz?ce Wykonawcow zagranicznych, w tym dokumentow przez nich skladanych znajduj? si? w pkt. 10.8. w I cz??ci SIWZ (IDW).

6. Podwykonawcy: informacje dotycz?ce Podwykonawcow znajduj? si? w pkt. 10.7. w I cz??ci SIWZ (IDW).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Legnica: Repair and maintenance services of rolling stock

2017/S 193-396859

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Koleje Dolno?l?skie S.A.
ul. Kolejowa 2
Legnica
59-220
Poland
Contact person: Tomasz Lewandowski
Telephone: +48 768506511
E-mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Fax: +48 768553302
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: www.kolejedolnoslaskie.eu

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wymiana kol monoblokowych w sze?ciu elektrycznych zespolach trakcyjnych 36WEa.

Reference number: KD/ZZP/U/45/2017
II.1.2) Main CPV code
50222000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Legnica: Repair and maintenance services of rolling stock
ND Document number 396859-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LEGNICA
AU Authority name Koleje Dolno?l?skie S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50222000 - Repair and maintenance services of rolling stock
OC Original CPV code 50222000 - Repair and maintenance services of rolling stock
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.kolejedolnoslaskie.eu
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >