Poland-Wloclawek: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003507003534593
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394581-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wloclawek: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

2017/S 192-394581

Contract award notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka z o.o. we Wloclawku
ul. Toru?ska 146
Contact point(s): Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka z o.o. we Wloclawku, ul. Toru?ska 146, 87-800 Wloclawek
For the attention of: Mieczyslaw Malkiewicz
87-800 Wloclawek
Poland
Telephone: +48 542301700
E-mail: przetargi@mpwik.wloclawek.pl
Fax: +48 542301701

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mpwik.wloclawek.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45230000 , 45231110

Description
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork.
Pipelaying construction work.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 5 162 310 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section V: Award of contract

Contract No: 29/3822/2017 Lot No: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

HUSAR Budownictwo In?ynieryjne S.A
ul. Plocka 15
87-800 Wloclawek

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 4 176 662,52 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 4 197 000 PLN
Excluding VAT
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wloclawek: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

2017/S 192-394581

Contract award notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka z o.o. we Wloclawku
ul. Toru?ska 146
Contact point(s): Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka z o.o. we Wloclawku, ul. Toru?ska 146, 87-800 Wloclawek
For the attention of: Mieczyslaw Malkiewicz
87-800 Wloclawek
Poland
Telephone: +48 542301700
E-mail: przetargi@mpwik.wloclawek.pl
Fax: +48 542301701

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mpwik.wloclawek.pl

I.2) Type of the contracting authority
Other: spolka prawa handlowego
I.3) Main activity
Environment
Other: publiczne uslugi zwi?zane z produkcj? i dystrybucj? wody pitnej oraz kanalizacj? i oczyszczaniem ?ciekow
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Wymiana i przebudowa magistrali wodoci?gowej w aglomeracji Wloclawek pod Mostem im. Edwarda ?miglego-Rydza.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Wloclawek.

NUTS code PL619

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlano-monta?owych obejmuj?cych wymian? i przebudow? magistrali wodoci?gowej w aglomeracji Wloclawek pod Mostem im. Edwarda ?miglego-Rydza, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia stanowi?cym Tom III Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) w/w przetargu.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
wykonanie robot budowlano-monta?owych obejmuj?cych wymian? i przebudow? istniej?cej magistrali wodoci?gowej pod Mostem im. Edwarda ?miglego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cystersk? od strony Zawi?la do Pl. Kopernika) we Wloclawku o l?cznej dlugo?ci okolo 0,92 km w zakresie:
? odcinek ruroci?gu podwieszony pod mostem stalowym.
? odcinek ruroci?gu w obr?bie wiaduktow,
? odcinek ruroci?gu w przyczolkach mostu,
wraz z przebudow? komor z wyposa?eniem i w?zlow wodoci?gowych oraz odbudow? nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzysz?cymi przebudowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury,
W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamowienia nale?y wykona? rownie? wszelkie roboty ? prace pomocnicze i towarzysz?ce, ktore s? konieczne do prawidlowego wykonania robot uj?tych w ofercie Wykonawcy, tj. organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie prace przygotowawcze i porz?dkowe wraz z uporz?dkowaniem terenu po zako?czeniu budowy i opracowaniem dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robot budowlanych.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45230000 , 45231110

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 5 162 310 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 95
2. Okres gwarancji. Weighting 5
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
29/3822/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 126-257767 of 5.7.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 29/3822/2017 Lot No: 1 - Lot title: Wymiana i przebudowa magistrali wodoci?gowej w aglomeracji Wloclawek pod Mostem im. Edwarda ?miglego-Rydza
V.1) Date of contract award decision:
28.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

HUSAR Budownictwo In?ynieryjne S.A
ul. Plocka 15
87-800 Wloclawek

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 4 176 662,52 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 4 197 000 PLN
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: yes
Value or proportion of the contract likely to be sub-contracted to third parties:
Not known
Short description of the value/proportion of the contract to be sub-contracted: Roboty izolacyjne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Projekt ?Gospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracji Wloclawek III etap wspolfinansowanego ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ? 2020, O? priorytetowa II, Dzialanie 2.3 ?Gospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjach.
VI.2) Additional information:
1. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e Jednolite Dokumenty dotycz?ce podmiotow, na zasoby ktorych powoluje si? Wykonawca.
2. Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada tak?e Jednolite Dokumenty dotycz?ce Podwykonawcow.
3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, Jednolity Dokument sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca mo?e wykorzysta? w Jednolitym Dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym Dokumencie zlo?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamowienia.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.4) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Poland-Wloclawek: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
ND Document number 394581-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WLOCLAWEK
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka z o.o. we Wloclawku
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231110 - Pipelaying construction work
OC Original CPV code 45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231110 - Pipelaying construction work
RC NUTS code PL619
IA Internet address (URL) www.mpwik.wloclawek.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >