Poland-Pozna?: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003507142475943
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396855-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Engineering design services

2017/S 193-396855

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Aquanet SA
PL415
ul. Dolna Wilda 126
Pozna?
61-492
Poland
Contact person: Malgorzata Danek
Telephone: +48 618359201
E-mail: malgorzata.danek@aquanet.pl
Fax: +48 618359321
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.aquanet.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.aquanet.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy ) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow? oraz pelnienie nadzoru autorskiego.

Reference number: Z/52/2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

?Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy:

Pakiet 1 ? sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Glinianej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow? oraz pelnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robot wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamowienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc? robot budowlanych do podpisania protokolu odbioru ko?cowego tych robot.

Pakiet 2 ? sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyl?czami w ulicy Zamyslowskiej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow? oraz pelnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robot wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamowienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc? robot budowlanych do podpisania protokolu odbioru ko?cowego tych robot.

Zamawiaj?cy dopuszcza skladania ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e zlo?y? jedn? ofert? na dowolny Pakiet lub na calo?? zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowani projektu sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ulicy Glinianej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow? oraz pelnienie nadzoru autorskiego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
71322200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL41
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Glinianej w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-16-110-1 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow? oraz pelnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robot wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamowienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc? robot budowlanych do podpisania protokolu odbioru ko?cowego tych robot.

Szczegolowe wymagania dotycz?ce Przedmiotu Zamowienia oraz wszelkie informacje dotycz?ce rozwi?zania projektu zawarte s? w zal?czonych warunkach technicznych wydanych przez AQUANET S.A. stanowi?cych podstaw? projektowania.

W ramach nadzoru autorskiego nale?y przewidzie? dla zadania:

sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Glinianej w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-16-110-1:

? Karty nadzoru z pobytem na budowie ? 20 Kart Nadzoru

? Karty nadzoru bez pobytu na budowie ? 20 Kart Nadzoru.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 90 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Post?powanie b?dzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ?procedury odwroconej,o ktorej mowa w art. 24aa ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.1.20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowani projektu sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ulicy Zamyslowskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow? oraz pelnienie nadzoru autorskiego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
71322200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL41
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy:

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyl?czami w ulicy Zamyslowskiej w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-16-146-1 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow?.

oraz

pelnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robot wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowi?cej przedmiot zamowienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawc? robot budowlanych do podpisania protokolu odbioru ko?cowego tych robot.

Szczegolowe wymagania dotycz?ce Przedmiotu Zamowienia oraz wszelkie informacje dotycz?ce rozwi?zania projektu zawarte s? w zal?czonych warunkach technicznych wydanych przez Aquanet S.A. stanowi?cych podstaw? projektowania.

W ramach nadzoru autorskiego nale?y przewidzie? dla zadania:

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyl?czami w ulicy Zamyslowskiej w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-16-146-1:

? Karty nadzoru z pobytem na budowie ? 5 Kart Nadzoru

? Karty nadzoru bez pobytu na budowie ? 5 Kart Nadzoru.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 25 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP /z wyl?czeniem art. 133 ust.4 PZP/, art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 Pzp oraz ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

a) o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: ?JEDZ); (szczegolowo opisane w pkt7.1.a) SIWZ);

b)odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; d)za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

e) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

f) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci (w odniesieniu do przeslanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp; o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (w odniesieniu do przeslanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp); o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ), o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych. Dokumenty dotycz?ce wykonawcow zagranicznych zostaly szczegolowo opisane w pkt 7.4.-7.7. SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Zamawiaj?cy: a) w zakresie do?wiadczenia, uzna warunek za spelniony je?li Wykonawca wyka?e si? odpowiednim do?wiadczeniem;b) w zakresie osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia, uzna warunek za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje okre?lonymi osobami. 2. Na potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia, Wykonawca przedstawia informacje nt. wykonanych uslug, w Cz??ci IV lit. C wiersz pierwszy (pkt 1b) JEDZ lub w zal?czonym do niego Wykazie wykonanych uslug, przygotowanym wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu (w terminach wskazanych w SIWZ) dowody, ?e uslugi, wykazane w JEDZ lub zal?czonym do niego wykazie, na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zostaly wykonane nale?ycie.3. We wskazanej cz??ci JEDZ lub zal?czonym do niego wykazie nale?y poda? informacje nt. rodzaju, daty(dat dziennych rozpocz?cia i zako?czenia realizacji)i podmiotow na rzecz ktorych uslugi byly wykonywane (ze wskazaniem nazwy i ich siedziby). 4. Na potwierdzenie spelniania warunku udzialu w post?powaniu w zakresie osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia ? informacje nt. tych osob poda? nale?y w Cz??ci IV lit. C wiersz trzeci (pkt 2) JEDZ lub w zal?czonym do niego Wykazie osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia,przygotowanym wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 6 do SIWZ.5. We wskazanej cz??ci JEDZ lub zal?czonym do niego wykazie nale?y poda? informacje nt. danych personalnych (imi? i nazwisko) osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia, zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci, posiadanych uprawnie?, do?wiadczenia oraz podstawy dysponowania.6. Wykonawca mo?e polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow,w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Dokument, z ktorego b?dzie wynika? zobowi?zanie podmiotu trzeciego powinien wyra?a? w sposob jednoznaczny wol? udost?pnienia Wykonawcy ubiegaj?cemu si? o zamowienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywa? jakiego zasobu dotyczy, okre?la? jego rodzaj,zakres,czas udost?pnienia oraz inne okoliczno?ci wynikaj?ce ze specyfiki danego zasobu. Z tre?ci przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynika?: (1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu; (2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego; (3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego; (4) podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.7. Zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp w odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dla pakietu 1 ? Warunek w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie):

a) Wykonal co najmniej 1 projekt budowlany, ktory uzyskal pozwolenie na budow? dla sieci kanalizacji sanitarnej o ?rednicy min. 200mm i dlugo?ci min. 600 m,

b) Wykonal co najmniej 1 projekt budowlany, ktory uzyskal pozwolenie na budow? dla projektu sieci wodoci?gowej o ?rednicy min. 63 mm i dlugo?ci min. 150 m,

c) Wykonal co najmniej 1 projekt budowlany, ktory uzyskal pozwolenie na budow? przepompowni ?ciekow.

dla pakietu 2 ? Warunek w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie):

a) Wykonal co najmniej 1 projekt budowlany, ktory uzyskal pozwolenie na budow? dla sieci kanalizacji sanitarnej o ?rednicy min. 200 mm i dlugo?ci min. 50 m.

Wykazane do?wiadczenie Wykonawca winien potwierdzi? dowodami, potwierdzaj?cymi, ?e uslugi,wykazane w JEDZ lub zal?czonym do niego wykazie, zostaly wykonane nale?ycie. Dowodami s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia, wykonawca winien dysponowa? nast?puj?cymi osobami:

dla pakietu 1:

a) Projektant bran?y sanitarnej

b) Projektant bran?y drogowej

dla pakietu 2:

a) Projektant bran?y sanitarnej

b) Projektant bran?y drogowej

Wszystkie wymogi jakie musz? spelnia? w/w osoby zostaly szczegolowo opisane w pkt 6.2.3.2. SIWZ.

Zamawiaj?cy dopuszcza, aby funkcje:

Projektanta bran?y sanitarnej oraz Projektanta bran?y drogowej byly l?czone, tj. wykonywane przez jedn? osob?, je?eli pozwalaj? na to kwalifikacje.

Wymieniony powy?ej sklad zespolu ekspertow nale?y traktowa? jako minimalne wymaganie Zamawiaj?cego ? obowi?zkiem Wykonawcy jest zapewnienie do?wiadczonego personelu, posiadaj?cego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniaj?cej nale?yte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach okre?lonych ustaw? z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania osob wchodz?cych w sklad zespolu, ktore nie znaj? j?zyka polskiego, Wykonawca powinien zapewni? tlumacza.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach zlo?onych przez Wykonawcow.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ka?dy z warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w pkt 6.2 SIWZ winien spelnia? co najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspolnie. ?aden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania.Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze Wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj? niniejszego zamowienia publicznego rozliczane b?d? w PLN.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamowienia (konsorcjum) powinni spelnia? warunki udzialu w post?powaniu oraz zlo?y? dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie tych warunkow. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaj? Pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zaleca si?, aby Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Dokument ustanawiaj?cy Pelnomocnika (pelnomocnictwo) powinien by? dol?czony do oferty. Powy?sze szczegolowo zostalo opisane w pkt 7.9 SIWZ.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki umowy zostaly opisane w projekcie umowy stanowi?cym Cz??? III SIWZ (SIWZ III ?Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Ofert? nale?y zlo?y? w siedzibie Zamawiaj?cego tj.: Aquanet SA, 61-492 Pozna? ul. Dolna Wilda 126 ?Kancelaria.Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiaj?cego tj.: Aquanet SA, 61-492 Pozna?, ul. Dolna Wilda 126, pok. 203.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24. ust. 1. pkt 23 Pzp Wykonawca b?dzie zobowi?zany zlo?y? o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. Przedmiotowe o?wiadczenie Wykonawca winien zlo?y? w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej, informacji o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wzor o?wiadczenia zawarty jest w zal?czniku nr 4 do SIWZ. 2. Informacje, ktore nale?y poda? w JEDZ zostaly szczegolowo opisane w pkt 7.1.a) SIWZ. 3. Kompletna oferta musi zawiera?: a) formularz oferty (zal?cznik nr 1 do SIWZ); b) wypelniony formularz JEDZ wraz z ewentualnymi zal?cznikami; c) w przypadku podpisania oferty przez pelnomocnika oraz w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia ? pelnomocnictwo; d) w przypadku polegania na zdolno?ciach innego podmiotu zobowi?zanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zadania. 4. SIWZ jest udost?pniania bezplatnie na stronie internetowej Zamawiaj?cego ( www.aquanet.pl ) od momentu publikacji niniejszego ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowy Unii Europejskiej, zgodnie z art. 42ust. 1 Pzp. Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuje, i? nie b?dzie przekazywal Wykonawcom SIWZ w formie papierowej. 5. W post?powaniu o udzielenie zamowienia o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj?cy i Wykonawca przekazuj? pisemnie, faksem (na numer 61 8359-321) lub przy pomocy poczty elektronicznej. 6. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia,Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu i spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow. 7. Termin, ktorym Wykonawca b?dzie zwi?zany zlo?on? ofert? wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Engineering design services

2017/S 193-396855

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Aquanet SA
PL415
ul. Dolna Wilda 126
Pozna?
61-492
Poland
Contact person: Malgorzata Danek
Telephone: +48 618359201
E-mail: malgorzata.danek@aquanet.pl
Fax: +48 618359321
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.aquanet.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmuj?cej projekt budowlany i wykonawczy ) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow? oraz pelnienie nadzoru autorskiego.

Reference number: Z/52/2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowani projektu sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ulicy Glinianej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow? oraz pelnienie nadzoru autorskiego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
71322200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 90 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowani projektu sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ulicy Zamyslowskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow? oraz pelnienie nadzoru autorskiego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
71322200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 25 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Pozna?: Engineering design services
ND Document number 396855-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place POZNA?
AU Authority name Aquanet SA (PL415)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
71322200 - Pipeline-design services
OC Original CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
71322200 - Pipeline-design services
RC NUTS code PL
PL41
IA Internet address (URL) www.aquanet.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >