Poland-Wroclaw: Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003507155625987
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396854-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles

2017/S 193-396854

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wroclawiu
ul. Boleslawa Prusa 75-79
Wroclaw
50-316
Poland
Contact person: Dominika Fr?czek
Telephone: +48 713250817
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Fax: +48 713250802
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.mpk.wroc.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpk.wroc.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywne naprawy chlodnic plynu chlodz?cego silnikow, chlodnic powietrza, silownikow hydraulicznych oraz przekladni kierowniczych do autobusow marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris.

Reference number: PN/54/2017
II.1.2) Main CPV code
50116000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne naprawy chlodnic plynu chodz?cego silnikow, chlodnic powietrza, silownikow hydraulicznych oraz przekladni kierowniczych do autobusow marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ:

? formularze ?cena oferty (zal?czniki nr 1.1 ? 1.4 do IDW ? I cz??? SIWZ),

? wzor umowy (WU ? II cz??? SIWZ),

? opis przedmiotu zamowienia (OPZ ? III CZ??? SIWZ),

ktore stanowi? integraln? cz??? SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 405 048.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Naprawy chlodnic plynu chodz?cego silnikow do autobusow marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
50116000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne naprawy chlodnic plynu chodz?cego silnikow do autobusow marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris. Zakres technologiczny napraw zostal okre?lony w opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym Cz??? III SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 152 019.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Naprawy chlodnic powietrza do autobusow marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
50116000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne naprawy chlodnic powietrza do autobusow marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris. Zakres technologiczny napraw zostal okre?lony w opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym Cz??? III SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 90 037.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Naprawy silownikow hydraulicznych do autobusow marki Volvo

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
50116000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne naprawy silownikow hydraulicznych do autobusow marki Volvo. Zakres technologiczny napraw zostal okre?lony w opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym Cz??? III SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 132 300.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Naprawy przekladni kierowniczych do autobusow marki Volvo i Mercedes Citaro

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
50116000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne naprawy przekladni kierowniczych do autobusow marki Volvo i Mercedes Citaro. Zakres technologiczny napraw zostal okre?lony w opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym Cz??? III SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 30 691.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Wykonawca winien wykaza?, ?e nale?ycie wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zamowienia polegaj?ce na wykonywaniu napraw podzespolow do autobusow lub samochodow ci??arowych b?d?cych przedmiotem zamowienia, o warto?ci netto nie mniejszej ni?:

? zadanie 1: 100 000,00 PLN (slownie: sto tysi?cy zlotych 00/100),

? zadanie 2: 70 000,00 PLN (slownie: siedemdziesi?t tysi?cy zlotych 00/100),

? zadanie 3: 90 000,00 PLN (slownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100),

? zadanie 4: 20 000,00 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych 00/100).

Uwaga: dla ww. warto?ci wykazanych przez Wykonawc? w walucie innej ni? PLN, Zamawiaj?cy przyjmie przelicznik wedlug ?redniego kursu NBP z dnia wszcz?cia niniejszego post?powania. Je?eli w tym dniu nie b?dzie opublikowany ?redni kurs NBP, Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed wszcz?ciem post?powania.

b) Wykonawca winien wykaza?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal narz?dziami na potrzeby realizacji zamowienia w postaci:

? zadanie 1: stanowiska diagnostycznego do sprawdzenia szczelno?ci chlodnic plynu,

? zadanie 2: stanowiska diagnostycznego do sprawdzenia szczelno?ci chlodnic powietrza,

? zadanie 3: stanowiska kontrolnego dedykowanego do testowania silownikow hydraulicznych, posiadaj?cego mo?liwo?? pomiarow: ci?nienia w ukladzie czynnika roboczego (kontrola szczelno?ci), temperatury czynnika roboczego, pomiar przeplywu.

? zadanie 4: dedykowanego stanowiska pomiarowego do testowania przekladni kierowniczej, posiadaj?cego mo?liwo?? sprawdzania szczelno?ci oraz pomiaru sily wspomagania dzialaj?cej podczas jej ruchow w obu kierunkach.

c) Wykonawca winien wyrazi? zgod? na przeprowadzenie w swojej siedzibie przez Zamawiaj?cego kontroli zdolno?ci technicznych, a tak?e dost?pnych mu ?rodkow kontroli jako?ci, z ktorych b?d? korzysta?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zostanie wst?pnie zweryfikowany na podstawie przedlo?onego wraz z ofert? Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia. Dodatkowo Wykonawca, ktorego oferta b?dzie najwy?ej oceniona zostanie wezwany do zlo?enia nw. dokumentow lub o?wiadcze?:

a) wykazu wykonanych uslug ? a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, z podaniem zamowie? polegaj?cych na wykonywaniu napraw podzespolow do autobusow lub samochodow ci??arowych b?d?cych przedmiotem zamowienia, o warto?ci netto nie mniejszej ni?:

? zadanie 1: 100 000,00 PLN (slownie: sto tysi?cy zlotych 00/100),

? zadanie 2: 70 000,00 PLN (slownie: siedemdziesi?t tysi?cy zlotych 00/100),

? zadanie 3: 90 000,00 PLN (slownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100),

? zadanie 4: 20 000,00 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych 00/100),

wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane ? wzory stanowi? zal?czniki nr 3.1 ? 3.4 do IDW, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

b) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonana zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami w postaci:

? zadanie 1: stanowiska diagnostycznego do sprawdzenia szczelno?ci chlodnic plynu,

? zadanie 2: stanowiska diagnostycznego do sprawdzenia szczelno?ci chlodnic powietrza,

? zadanie 3: stanowiska kontrolnego dedykowanego do testowania silownikow hydraulicznych, posiadaj?cego mo?liwo?? pomiarow: ci?nienia w ukladzie czynnika roboczego (kontrola szczelno?ci), temperatury czynnika roboczego, pomiar przeplywu.

? zadanie 4: dedykowanego stanowiska pomiarowego do testowania przekladni kierowniczej, posiadaj?cego mo?liwo?? sprawdzania szczelno?ci oraz pomiaru sily wspomagania dzialaj?cej podczas jej ruchow w obu kierunkach.

wzory stanowi? zal?czniki nr 4.1 ? 4.4 do IDW.

c) o?wiadczenia o wyra?eniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolno?ci technicznych Wykonawcy, a tak?e dost?pnych mu ?rodkow kontroli jako?ci, z ktorych b?d? korzysta? ? wzor stanowi zal?cznik nr 5 do IDW.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu oraz wobec ktorych nie zachodzi podstawa do wykluczenia z post?powania, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8, z zastrze?eniem art.133 ust. 4 ustawy Pzp.

W celu wst?pnego wykazania spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania, ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? do oferty (w oryginale) o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w pkt. 7.1 IDW.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow wskazanych przez Zamawiaj?cego w pkt. 9.2.1 ? 9.2.2. IDW.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci:

? na zadanie 1: 3 500,00 PLN (slownie: trzy tysi?ce pi??set zlotych 00/100),

? na zadanie 2: 2 200,00 PLN (slownie: dwa tysi?ce dwie?cie zlotych 00/100),

? na zadanie 3: 3 000,00 PLN (slownie: trzy tysi?ce zlotych 00/100),

? na zadanie 4: 800,00 PLN (slownie: osiemset zlotych 00/100),

do uplywu terminu skladania ofert.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieni??nej, za skutecznie wniesione Zamawiaj?cy uzna wadium, ktore w oznaczonym terminie skladania ofert b?dzie znajdywa? si? na rachunku Zamawiaj?cego. Zaleca si?, by do oferty zal?czy? oryginal lub kopi? potwierdzenia wniesienia wadium.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, oryginal dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium nale?y zlo?y? wraz z ofert?, przy czym dokument ten nie mo?e stanowi? calo?ci z ofert? (dokument nie mo?e by? trwale spi?ty z ofert?).

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Informacje na temat rozlicze? mi?dzy Wykonawc? a Zamawiaj?cym zostaly okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Cz??? II SIWZ.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Je?eli oferta Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o zamowienie publiczne zostanie uznana za najkorzystniejsz?, Zamawiaj?cy mo?e ??da? przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia, umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Cz??? II SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? we Wroclawiu, ul. Boleslawa Prusa 75-79, 50-316 Wroclaw, pok. nr 9 (sala konferencyjna).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Pa?dziernik 2019.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Calo?? dokumentacji zamowienia zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj?cego: www.mpk.wroc.pl

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie10dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

8. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przysylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zalo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles

2017/S 193-396854

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wroclawiu
ul. Boleslawa Prusa 75-79
Wroclaw
50-316
Poland
Contact person: Dominika Fr?czek
Telephone: +48 713250817
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Fax: +48 713250802
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.mpk.wroc.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywne naprawy chlodnic plynu chlodz?cego silnikow, chlodnic powietrza, silownikow hydraulicznych oraz przekladni kierowniczych do autobusow marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris.

Reference number: PN/54/2017
II.1.2) Main CPV code
50116000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 405 048.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Naprawy chlodnic plynu chodz?cego silnikow do autobusow marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
50116000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 152 019.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Naprawy chlodnic powietrza do autobusow marki Volvo, Mercedes Citaro i Solaris

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
50116000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 90 037.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Naprawy silownikow hydraulicznych do autobusow marki Volvo

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
50116000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 132 300.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Naprawy przekladni kierowniczych do autobusow marki Volvo i Mercedes Citaro

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
50116000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 30 691.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles
ND Document number 396854-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WROCLAW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50116000 - Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles
OC Original CPV code 50116000 - Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles
RC NUTS code PL514
IA Internet address (URL) www.mpk.wroc.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >