Poland-Szczecin: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003507317654521
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392701-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Construction work

2017/S 192-392701

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamowie? Publicznych
pl. Armii Krajowej 1 pok 397
Szczecin
70-456
Poland
Contact person: Gmina Miasto Szczecin ? Biuro ds. Zamowie? Publicznych pl. Armii Krajowej 1 pok 397
Telephone: +48 914245108
E-mail: wsadow@um.szczecin.pl
Fax: +48 914245104
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.szczecin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa szkoly podstawowej w rejonie ulic Podborza?skiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

Reference number: BZP/37/17
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest Budowa szkoly podstawowej w rejonie ulic Podborza?skiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 48 342 132.52 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71220000
71320000
71247000
45223000
45320000
45400000
45450000
45300000
45310000
45330000
45331000
45233250
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiot zamowienia: ?Budowa szkoly podstawowej w rejonie ulic Podborza?skiej i Kredowej w Szczecinie w procedurze ?zaprojektuj i wybuduj

2. Zakres zamowienia obejmuje:

Zakres zamowienia obejmuje zaprojektowanie i realizacj? robot budowlanych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania ?Budowa szkoly podstawowej w rejonie ulic Podborza?skiej i Kredowej w Szczecinie w procedurze ?zaprojektuj i wybuduj.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolno?ci:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow?, w tym:

a) wykonanie projektow budowlanych,

b) zlo?enie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow?,

c) wykonanie dokumentacji wykonawczej,

d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow?;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robot do podpisania protokolu ko?cowego odbioru robot;

3) wykonanie robot budowlanych wraz z wyposa?eniem obiektu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem robot, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi podwykonawcami.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za ka?dy dzie? opo?nienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania projektow budowlanych wraz z potwierdzeniem zlo?enia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zespolu projektowego / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Kierownika Budowy / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 123-248556
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
POLAQUA sp. z o.o.
Dworska 1, Wolka Kozodawska
Piaseczno
05-500
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 72 679 214.41 PLN
Total value of the contract/lot: 48 342 132.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, ktorzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwolanie i skarga.

2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Construction work

2017/S 192-392701

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamowie? Publicznych
pl. Armii Krajowej 1 pok 397
Szczecin
70-456
Poland
Contact person: Gmina Miasto Szczecin ? Biuro ds. Zamowie? Publicznych pl. Armii Krajowej 1 pok 397
Telephone: +48 914245108
E-mail: wsadow@um.szczecin.pl
Fax: +48 914245104
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.szczecin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa szkoly podstawowej w rejonie ulic Podborza?skiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

Reference number: BZP/37/17
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 48 342 132.52 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71220000
71320000
71247000
45223000
45320000
45400000
45450000
45300000
45310000
45330000
45331000
45233250
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 123-248556

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
POLAQUA sp. z o.o.
Dworska 1, Wolka Kozodawska
Piaseczno
05-500
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 72 679 214.41 PLN
Total value of the contract/lot: 48 342 132.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Szczecin: Construction work
ND Document number 392701-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamowie? Publicznych
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45223000 - Structures construction work
45233250 - Surfacing work except for roads
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45320000 - Insulation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45400000 - Building completion work
45450000 - Other building completion work
71220000 - Architectural design services
71247000 - Supervision of building work
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45223000 - Structures construction work
45233250 - Surfacing work except for roads
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45320000 - Insulation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45400000 - Building completion work
45450000 - Other building completion work
71220000 - Architectural design services
71247000 - Supervision of building work
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL424
IA Internet address (URL) www.szczecin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >