Romania-Oradea: Guard services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003507883933489
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 20, 2017
Solicitation No: 397269-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Oradea: Guard services

2017/S 193-397269

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania de Apa Oradea SA
Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3
For the attention of: Vivianne Sava
410202 Oradea
Romania
Telephone: +40 259436934
E-mail: savav@apaoradea.ro
Fax: +40 259432576

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.apaoradea.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

Description
Guard services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.10.2017 - 15:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
20.10.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Oradea: Guard services

2017/S 193-397269

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania de Apa Oradea SA
Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3
For the attention of: Vivianne Sava
410202 Oradea
Romania
Telephone: +40 259436934
E-mail: savav@apaoradea.ro
Fax: +40 259432576

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.apaoradea.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Water
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
?Servicii de paza si ordine.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: La sediile administrative ale SC Compania de Apa Oradea, Sucursala Beius si Punct de lucru Tinca.

NUTS code RO111

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Paza obiectivelor care se va efectua 24 h din 24 h, 7 zile pe saptamana cu exceptia unui post de paza dupa cum urmeaza:
? Sediul SSM Calitate Mediu din str. Petru Rares nr. 1/b Oradea 1 (un) post de 9 ore numai in zilele lucratoare intre orele 7:00-16:00;
? paza proprietatii impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive;
? paza proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;
? detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba;
? paza proprietatii intelectuale;
? paza mediului inconjurator;
? furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de paza.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Nr. de posturi Oradea:
? 16 posturi cu program 24/24 ore
? 1 post cu program de 9 ore/ zi lucratoare Nr. de posturi Sucursala Beius
? 3 posturi cu program 24/24 ore Nr. de posturi punct de lucru Tinca
? 4 posturi cu program 24/24 ore.
Estimated value excluding VAT: 5 850 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
10000lei.Echivalenta leu/alta moneda, pentru GP constituita in alta moneda, se face la cursul BNR valabil din data public AP in SEAP. Perioada de valabilitate a GP ? egala cu perioada de valabilitate a ofertei?60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor GP trebuie sa fie irevocabila. Modul de constituire a GP: prin virament bancar (OP sau transfer bancar) in contul AC?in LEIRO41BRDE050SV03433450500 desc. la BRD Oradea; sau printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Dovada constituirii GP se va transmite in SEAP in format electronic. Documentele ce fac dovada constituirii GP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in baza art. 67 alin. (1) din HG 394/2016 si incarcate in SEAP cel mai tarziu pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor, inclusiv toate anexele (ex.Cond.de asig,Alte clauze, dovada platii primei de asig. etc). In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari acestea trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul contractului fara TVA si se va constitui in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului (model formular 3). Garantia de buna executie va fi constituita in oricare din formele de la art. 46 alin.(1) si (3) din HG 394/2016. In cazul in care ofertantul alege ca modalitate de constituire prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, acesta are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara tva. Pe parcursul contractului, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Prevederile art. 42 alin. (3) si (4) din HG nr. 394/2016 se aplica in mod corespunzator.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;
2. cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;
3. dupa caz,documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Director general ing. Ovidiu Gavra, presedinte CA Claudiu Romulus Oros, membru CA Gabriela Szell, membru CA Mina Giurea, membru CA Vasile Fonoage, membru CA Andreai Amaritei, membru CA Petru Lezeu, membru CA Claudiu Radu Teodorof, director tehnic ing. Gheorghe POPA, director economic ec. Julianna Panoiu, director directia comerciala ec. Ovidiu Muresan, sef comp. Achizitii Publice ing. Vivianne Sava, comp. Achizitii Publice ec. Marcela Mirnea comp. Achizitii Publice ing. Andreea Mihit, Comp. Juridic cs. jr. Mihaela Capatina, sef Comp. Financiar, analize economice ec. Adriana Handra Comp. Financiar, analize economice ec. Simona cret, sef comp. Tehnic ing. Radu Ciursas, Comp. Administrativ, funct. adm. Anca berce, sef Comp. Administrativ ing. Cristian Popa. Nota:
a) Documentul din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici(operator economic ofertant/asociat/terti susutinatori/subcontractanti propusi);
b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele entitatatii contractante. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
c) In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
d) Raportarea valabilitatii documentelor se face la momentul prezentarii
Atentionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv
1.) Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Nota:Certificatul constatator va fi solicitat ofertantului (lider asociere, asociati), tertului sustinator si subcontractantului, dupa caz.
2.) Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane pentru desfasurarea activitatii de paza si protectie, conform prevederilor art. 19 alin (2) din Legea 333 / 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul se va prezenta valabil la data prezentarii.
Nota:Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane pentru desfasurarea activitatii de paza si protectie, conform prevederilor va fi solicitata ofertantului (lider asociere, asociati), tertului sustinator si subcontractantului, dupa caz. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantii (lider asociere, asociati), tertii sustinatori, subcontractantii, dupa caz, fiecare, vor completa cate un formular DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O lista a principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, care va contine dovada ca a prestat servicii similare in baza a cel putin un contract. Prestarea serviciilor se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau client beneficiar
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 85

2. Durata de interventie. Weighting 15

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.10.2017 - 15:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
20.10.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14.11.2017 - 18:00

Place

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:

Men?ionam ca, prezentul anunt de participare/DA este o reluare a anuntului de participare nr. 177484/26.07.2017, devenind astfel o situatie de urgenta conform art. 87 alin. (3). Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie (model propriu) prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar acordul de asociere, in forma autentificata, va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului. Entitatea Contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea oricaror documente in original pentru confruntare. Completare la pct. IV.4.2 ? In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care au punctaj identic, departajarea se va face in functie de pretul ofertat si daca pretul ofertat este egal, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza o noua oferta financiara (lei/ora /ag), incarcata in SEAP la sectiunea intrebari. Clasamentul final se va stabili in urma punctajului stabilit obtinut prin reofertarea, preturilor respectand criteriul de atribuire stabilit. Ofertantii participanti la procedura cu oferta pot da o declaratie pe proprie raspundere (model orientativ Formularul nr. 8) unde se precizeaza care informatii din propunerea tehnica si/ sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Pentru a vizualiza fisierele semnate electronic instalati programul shellSAFE Verify din urmatoarea locatie:http:/ / www.certsign.ro/certsign/resurse/download

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 alin.1 si art. 8 alin. 1, din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

SC compania de Apa Oradea SA
Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3
410202 Oradea
Romania
E-mail: apaoradea@apaoradea.ro
Telephone: +40 0259436909
Fax: +40 0259432576

VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Oradea: Guard services
ND Document number 397269-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ORADEA
AU Authority name Compania de Apa Oradea SA
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DD Deadline for the request of documents 16/10/2017
DT Deadline 20/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 79713000 - Guard services
OC Original CPV code 79713000 - Guard services
RC NUTS code RO111
IA Internet address (URL) www.apaoradea.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >