Romania-Bucuresti: Construction work for electricity power lines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003507989973039
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 397249-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Construction work for electricity power lines

2017/S 193-397249

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?Transelectrica SA
Sucursala de Transport Bucuresti ? Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1
For the attention of: Doina Stoica
011736 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212016236
E-mail: doina.stoica@transelectrica.ro
Fax: +40 213172300

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45231400 , 31321100 , 31680000

Description
Construction work for electricity power lines.
Overhead power lines.
Electrical supplies and accessories.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Construction work for electricity power lines

2017/S 193-397249

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?Transelectrica SA
Sucursala de Transport Bucuresti ? Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1
For the attention of: Doina Stoica
011736 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212016236
E-mail: doina.stoica@transelectrica.ro
Fax: +40 213172300

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Electricity
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
RK LEA 400 kV Bucuresti Sud ? Pelicanu.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Execution
Main site or location of works, place of delivery or of performance: LEA 400 kV Bucuresti Sud ? Pelicanu.

NUTS code RO3

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Se vor executa lucrari necesare pentru cresterea gradului de siguranta in exploatare a liniei, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45231400 , 31321100 , 31680000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Cantitatea de lucrari care se vor executa in perioada de derulare a contractului, este prevazuta in caietul de sarcini.
Estimated value excluding VAT: 53 893 380 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Valoarea garantiei de participare (denumita in continuare GP) este de 538 933,80 RON si se poate constitui in urm. moduri:
? virament bancar in contul nostru RO32 RNCB 0078 0070 7564 0001, deschis la BCR ? Sucursala Stefan cel Mare.
? scrisoare de garantie bancara in favoarea entitatii contractante (Formular nr. 1);
? orice instrum. de garantare emis de o societ. de asig.
Instrumentele de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari, vor fi incarcate in SEAP, cu semnatura electronica extinsa.
In orice situatie, dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Potrivit art. 138, alin. 3, din HG nr. 394/2016 ?in conditiile art. 228 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub rezerva declararii ofertei ca fiind inacceptabila, in temeiul art. 228, alin. 4, din Legea nr. 99/2016.
Per. de valabilit. a GP: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie este in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA.
Modul de constituire al garantiei de buna executie: constituire GBE se va face in conformitate cu art. 45 si 46 din HG nr. 394/2016. (Formular nr. 2).
GBE se va restitui conform art. 48 din HG 394/2016.
In cazul unei asocieri, GBE va fi constituita in numele asocierii si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Constituirea si valabilitatea garantiei de buna executie va fi stabilita conform clauzei ?Garantia de buna executie a contractului din proiectul de contract, parte a prezentei documentatii de atribuire.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1) Neincadrarea in art. 177 din legea nr. 99/19.05.2016 privind achizitiile sectoriale.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 177 din legea nr. 99/19.5.2016 privind achizitiile sectoriale;
Cerinta va fi completata in formularul DUAE.
Nota: declaratia se solicita ofertantului, asociatului, subcontractantului propus, cat si tertului sustinator.
Avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/8.12.2016, odata cu depunerea DUAE se vor prezenta acordul de asociere, acordul de subcontractare sau de sustinere din partea tertului (daca este cazul).
Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta la solicitarea entitatii contractante: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutive.
Cazierul judiciar eliberat de IGPR va fi in termen de valabilitate la data prezentarii, in copie scanata dupa original, semnata electronic.
2) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si art. 180 din legea nr. 99/19.5.2016 privind achizitiile sectoriale.
Se va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si art. 180 din legea nr. 99/19.5.2016 privind achizitiile sectoriale
Cerinta va fi completata initial in formularul DUAE.
Nota: declaratia se solicita ofertantului, asociatului, subcontractantului propus, cat si tertului sustinator.
Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta la solicitarea entitatii contractante:
? certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii restante catre bugetul de stat, la momentul prezentarii certificatului;
? certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale, in conformitate cu informatiile prezentate in Certificatul Constatator cu privire la sediul principal, sediile secundare si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata) din care sa rezulte faptul ca, operatorul economic nu are datorii restante catre bugetul local, la momentul prezentarii certificatului.
Precizare:
a) Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor care se incadreaza la art. 178, alin. 3, din Legea 99/2016 si art. 179, alin. 2, din Legea 99/2016, art 180(2) si 184 din legea 99/2016 precum si cu datorii neachitate catre bugetul general consolidat, vor fi respinse.
b) Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul intregii societati/companii.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, in conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Documentele vor fi depuse atat de persoanele juridice romane, cat si straine, in copie scanata dupa original, semnata electronic de reprezentantul legal al ofertantului.
3) Evitarea conflictului de interese.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/19.5.2016 privind achizitiile sectoriale. In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca, persoanele cu functii de decizie, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care adopta bugetul, sunt:
Cristian Ioan Baciu ? inginer sef cu atributii de director, Mihai Califar ? director tehnic, Crinela Mihaela Sburlan ? director economic, Steluta Mihaiela Stan ? sef serviciu buget, finante, contabilitate, Constantin Ovreiu ? consilier juridic, Ioana Sanda Prica ? sef Serviciul Comercial, Doina Luminita Stoica ? economist principal specialist Serviciul Comercial, Manuela Paun ? economist principal Serviciul Comercial, Marius Margarit ? economist principal specialist Serviciul Comercial, Costache Marin ? instructor Securitatea Muncii, Georgeta Magdalena Chifor ? inspector Managementul Mediului, Stefan Razvan Gusa ? inspector Managementul Calitatii, Florin Gheorghe Marmureanu ? inginer principal specialist Serviciul Mentenanta, Florin Costache Georgescu ? sef Serviciul Mentenanta, Claudia Ionela Predescu ? responsabil proiect Serviciul Mentenanta, Ioana Valeria Predescu ? responsabil proiect Serviciul Mentenanta Ion Litoi ? economist principal SBFC, Valentina Stoica ? economist principal specialist, SBFC, Vasile Baumgartner ? sef CE Bucuresti si Gabriel Razvan Maican ? sef CE Slobozia.
Cerinta va fi completata in formularul DUAE de catre toti participantii la procedura (ofertanti, asociati, subcontractanti, terti sustinatori).
1) Activitatea supusa procedurii de achizitie sa faca parte din obiectul de activitate al operatorului economic.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza obiectul contractului.
Se cere certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise de tara de rezidenta. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta la solicitarea entitatii contractante: certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise din tara de rezidenta, in copie scanata dupa original, semnata electronic de reprezentantul legal al ofertantului.
Initial, cerinta va fi completata in formularul DUAE.
Nota: certificatul constatator se solicita ofertantului, asociatului, subcontractantului propus ? fiecaruia, pentru partea din contract pe care urmeaza sa o realizeze.
2) Indeplinirea obiectului contractului impune detinerea unui atestat in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 45/2016.
Atestat de tip D2 ? executare de linii electrice aeriene si subterane cu tensiuni nominale standardizate sau atestat echivalent pentru ofertantii persoane juridice straine.
Initial, cerinta va fi completata in formularul DUAE.
Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta la solicitarea entitatii contractante atestatul solicitat, valabil la data prezentarii.
Nota: in cazul asocierii cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Atestarea ANRE nu poate fi indeplinita prin intermediul unui tert sustinator.
Ofertantul castigator va avea obligatia reinnoirii acestor atestate, daca acestea expira pe parcursul derularii procedurii, precum si a executiei lucrarilor.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Lista principalelor lucrari similare duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 5 ani, calculata in functie de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca au fost executate lucrari de realizare/reparatii/modernizari/retehnologizari la LEA cu tensiunea de minim 220 kV.
Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:
a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau
b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor;
c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Pentru demonstrarea experientei similare in sensul mentionat mai sus ofertantul va dovedi executia de lucrari, in baza unor contracte, din care sa rezulte ca lucrarile similare (de realizare/reparatii/modernizari/retehnologizari la LEA cu tensiuni de minim 220 kV) au fost executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), prin prezentarea de recomandari/certificate/documente/certificari de buna executie, a caror valoare cumulata sa fie de minimum 53 893 380 RON fara TVA. Modul de calcul al perioadei (5 ani) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor, prevazut in anuntul de participare publicat initial. In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR. Din documente va rezulta clar valoarea de contract in sarcina ofertantului in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant), categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate.
Declaratia va fi insotita de Certificate/Documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (minimum 1) referitoare la contractele mentionate mai sus. In cazul in care pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta recomandarea aceasta va cuprinde:
? modul de indeplinire al obligatiilor;
? neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari, daca este cazul.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea executiei de lucrari se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
La nivelul DUAE trebuie precizate informaii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experiena similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la acestea, enumerarea nefiind cumulativa:
? copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit;
? certificate de predare-primire;
? recomandari;
? procese-verbale de receptie;
? certificari de buna executie;
? certificate constatatoare.
Se vor avea in vedere doar acele lucrari care prezinta relevanta pentru executarea viitorului contract si nu lucrari conexe obiectului principal al contractului.
Din documente va rezulta explicit valoarea de contract in sarcina ofertantului. In cazul prezentarii unor contracte executate in asociere (ca asociat sau subcontractant), se vor marca tipurile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (executie lucrari).
Pentru calculul echivalentei leu/valuta se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte.
Nota: In cazul asocierii, intreaga capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.
Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta va fi completata in formularul DUAE.
Lista cu dotarile tehnice specifice contractului, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea obiectului contractului.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta va fi completata in formularul DUAE.
Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea entitatii contractante, va prezenta documente doveditoare ale formei de dispunere a echipamentelor tehnice, utilajelor sau instalatiilor necesare executiei corespunzatoare a lucrarilor din obiectul contractului.
Ofertantul va prezenta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Se va prezenta totodata si acordul de subcontractare. Aceste documente se vor prezenta odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.
Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc, mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa a fi subcontractata.
Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere.
Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea entitatii contractante.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii pentru activitatea principala, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta in DUAE dovada implementarii sistemului de management al calitatii, pentru activitatea principala, conform SR EN ISO 9001:2008, sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente.
Certificatul va fi emis de organisme de certificare acreditate si va fi valabil la data prezentarii.
Nota: la solicitarea entitatii contractante, documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor si inainte de a fi declarat castigator.
In cazul unei asocieri, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Dovada implementarii sistemului de management al mediului pentru activitatea principala, in conformitate cu SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta in DUAE dovada implementarii sistemului de management al mediului, pentru activitatea principala, conform SR EN ISO 14001:2005, sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente.
Certificatul va fi emis de organisme de certificare acreditate si va fi valabil la data prezentarii.
Se permite atat prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, cum ar fi o certificare EMAS sau o activitate procedurala, intr-un mod similar cu cel prevazut drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001 sau orice alte probe sau dovezi prezentate, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Nota: la solicitarea entitatii contractante, documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor si inainte de a fi declarat castigator.
In cazul unei asocieri, cerintele privind standardele de protectie a mediului vor fi indeplinite individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
DA 8796
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 8.12.2017 - 18:00

Place

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
1) Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea se adreseaza numai in limba romana si exclusiv in SEAP, in sectiunea ?Intrebari.

2) Versiunea DUAE este pusa la dispozitie, on-line, de catre Comisia Europeana, la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .

Documentele justificative actualizate, prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi depuse, la solicitarea entitatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
3) Toate documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, se vor prezenta scanate si semnate electronic de reprezentantul legal al ofertantului.
4) In cazul in care ofertantul are obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor din proiectul de contract, propunerile respective vor fi enuntate in perioada clarificarilor, deci pana la termenul prevazut la pct. I.1, raspunsurile urmand a fi comunicate tuturor participantilor la procedura.
Daca ofertantii prin oferta depusa, ridica alte obiectiuni cu privire la clauzele proiectului de contract, parte componenta a documentatiei de atribuire, care nu au fost enuntate in perioada clarificarilor, ori pana la deschiderea ofertelor sau la care s-a raspuns negativ, comisia de evaluare are dreptul sa respinga ofertele respective.
Continutul articolelor 4 ? 16 din proiectul de contract reprezinta clauze obligatorii. Orice modificare a acestor clauze obligatorii va conduce la declararea ofertei ca in conformitate cu art. 143, alin. 3, lit. b, din HG 394/2016.
5) In cazul in care ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, in conformitate cu art. 55 din HG nr. 394/2016 (actualizata), va prezenta un angajament de sustinere din partea unui tert, pe toata durata de executie a contractului. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica. Totodata, tertul sustinator va completa in DUAE si o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177, art. 178, art. 180 si art. 73 din Legea 99/2016. Angajamentul tertilor se depune la data limita de depunere a ofertelor, de catre toti ofertantii.
6) Pentru respectarea art. 76, alin. 2 din Legea 99/2016, ofertantul va depune impreuna cu oferta, denumirea, si datele de identificare ale subcontractantului (adresa, nr. de inregistrare in Registrul Comertului si codul de identificare fiscala ? in solicitarea de participare la procedura).
Refuzul ofertantului castigator de a semna contractul, motivate de faptul ca entitatea contractanta respinge retragerea/inlocuirea subcontractantilor declarati in oferta inainte de semnarea contractului, conduce la aplicarea dreptului entitatii contractante de a executa garantia de participare la licitatie.
7) Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru continutul, autenticitatea si conformitatea cu originalul a ofertei incarcate in SEAP.
Toate documentele depuse in SEAP (indiferent de natura acestora si momentul depunerii lor, de exemplu: oferta, solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Serviciul Suport Companii din cadrul Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR) la tel. +40213052830/39, fax +40213032906, email contact.companii@e-licitatie.ro .

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in art. 6, lit. a, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Consilieru Juridic al Sucursalei de Transport Bucuresti
Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1
011736 Bucuresti
Romania
E-mail: constantin.ovreiu@transelectrica.ro
Telephone: +40 212016235
Fax: +40 213172300

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Construction work for electricity power lines
ND Document number 397249-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?Transelectrica SA
OL Original language RO
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DD Deadline for the request of documents 03/11/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 31321100 - Overhead power lines
31680000 - Electrical supplies and accessories
45231400 - Construction work for electricity power lines
OC Original CPV code 31321100 - Overhead power lines
31680000 - Electrical supplies and accessories
45231400 - Construction work for electricity power lines
RC NUTS code RO3
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >