Lithuania-?ilut?: Refuse disposal and treatment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003509447996539
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Dec 1, 2017
Solicitation No: 396299-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-?ilut?: Refuse disposal and treatment

2017/S 193-396299

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?ilut?s rajono savivaldyb?s administracija
188723322
Dariaus ir Gir?no g. 1
?ilut?
99133
Lithuania
Contact person: Greta Jankauskien?
Telephone: +370 44179271
E-mail: greta.jankauskiene@silute.lt
Fax: +370 44151517
NUTS code: LT023

Internet address(es):

Main address: http://www.silute.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6773

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=364496
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364496&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mi?ri? komunalini? atliek? surinkimo ?ilut?s rajono savivaldyb?s teritorijoje ir j? ve?imo ? apdorojimo ?renginius paslaugos.

II.1.2) Main CPV code
90510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Mi?ri? komunalini? atliek? surinkimo ?ilut?s rajono savivaldyb?s teritorijoje ir j? ve?imo ? apdorojimo ?renginius paslaugos.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 719 008.27 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT023
Main site or place of performance:

?ilut?s rajono savivaldyb?s teritorija.

II.2.4) Description of the procurement:

Mi?ri? komunalini? atliek? surinkimo ?ilut?s rajono savivaldyb?s teritorijoje ir j? ve?imo ? apdorojimo ?renginius paslaugos. Teritorija, kuri? Paslaugos teik?jas tur?s aptarnauti, apima ?ilut?s rajono savivaldyb?s teritorij? ? 1714 km 2 (?ilut?s miesto ? 13 km 2 ).

Savivaldyb?s daugiabu?i? ir individuali? nam? ir j? konteineri? skai?ius 2016 m. gruod?io m?n.:

Daugiabu?i? nam? skai?ius ? 435 vnt.

Individuali? nam? aik?teli? skai?ius ? 8 108 vnt.

Pusiau po?eminiai ? 31 vnt.

Nurodyt? talp? konteineri? kiekis (neskaitant po?emini? konteineri?) gali keisti nuo 5 iki 10 proc., priklausomai Savivaldyb?s nuo?i?ra pateikiamo (nurodomo) j? faktinio poreikio.

Paslaugos teik?jas privalo ?sivertinti, kad Savivaldyb?s teritorijoje, bet kuriuo metu paslaug? teikimo laikotarpiu, Savivaldyb?s nuo?i?ra gali b?ti ?rengti nauji po?eminiai konteineriai, kuriuos prival?s aptarnauti paslaugos teik?jas nekeisdamas savo pasi?lymo s?lyg?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 719 008.27 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 61
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Numatoma galimyb? ?ali? susitarimu sutart? prat?sti, ne daugiau kaip 2 kartus po 2 metus. Kiekvienas sutarties prat?simas ?forminamas atskiru ra?ytiniu susitarimu.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Galimyb? prat?sti sutart? tomis pa?iomis s?lygomis.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pateikiama informacija apie tai, kad pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiek?jai pateikt? Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? ? aktuali? deklaracij?, pakei?ian?i? kompetenting? institucij? i?duodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinan?i?, kad n?ra tiek?jo pa?alinimo pagrind?, nustatyt? vadovaujantis Vie??j? pirkim? ?statymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis vie??j? pirkim? dokumentas parengiamas pagal standartin? form?, kuri yra patvirtinta 5.1.2016 Komisijos ?gyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo vie??j? pirkim? dokumento standartin? forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? elektroniniu b?du, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1) Per 10 kalendorini? dien? nuo Sutarties pasira?ymo dienos pateikti U?sakovui Sutartyje nustatyt? Sutarties ?vykdymo u?tikrinim?. Sutarties ?vykdymas u?tikrinamas Lietuvos Respublikoje ar u?sienyje registruoto banko, ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrov?s laidavimo ar u?statu, kurio suma 10 procent? nuo pasi?lymo metin?s vert?s be PVM.

2) Baudos ir delspinigiai ? 0,02 proc. u? kiekvien? u?delst? dien?.

U?sakovas apmoka u? pra?jus? m?nes? suteiktas Paslaugas pagal Paslaug? teik?jo pateiktas s?skaitas fakt?ras ir suteikt? Paslaug? aktus bei Paslaug? ataskaitas ne v?liau kaip per 30 kalendorini? dien? nuo PVM s?skaitos fakt?ros ir suteikt? paslaug? akto suderinimo su U?sakovu datos. Apmok?jimo u? suteiktas Paslaugas diena laikoma apmok?jimo operacijos ?vykdymo diena U?sakovo banke.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/12/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 01/12/2017
Local time: 09:45
Place:

?ilut?s rajono savivaldyb?s administracijos Vie??j? pirkim? skyriaus 314 kab., Dariaus ir Gir?no g. 1, ?ilut?je.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiek?jai nedalyvauja Komisijos pos?d?iuose, kuriuose susipa??stama su elektronin?mis priemon?mis pateiktais pasi?lymais.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
?ilut?s rajono apylink?s teismas
Jankaus g. 4
?ilut?
99142
Lithuania
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Per?i?ros proced?ra nustatyta Vie??j? pirkim? ?statymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-?ilut?: Refuse disposal and treatment

2017/S 193-396299

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?ilut?s rajono savivaldyb?s administracija
188723322
Dariaus ir Gir?no g. 1
?ilut?
99133
Lithuania
Contact person: Greta Jankauskien?
Telephone: +370 44179271
E-mail: greta.jankauskiene@silute.lt
Fax: +370 44151517
NUTS code: LT023

Internet address(es):

Main address: http://www.silute.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6773

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mi?ri? komunalini? atliek? surinkimo ?ilut?s rajono savivaldyb?s teritorijoje ir j? ve?imo ? apdorojimo ?renginius paslaugos.

II.1.2) Main CPV code
90510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 719 008.27 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT023
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 719 008.27 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 61
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Numatoma galimyb? ?ali? susitarimu sutart? prat?sti, ne daugiau kaip 2 kartus po 2 metus. Kiekvienas sutarties prat?simas ?forminamas atskiru ra?ytiniu susitarimu.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/12/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
TI Title Lithuania-?ilut?: Refuse disposal and treatment
ND Document number 396299-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ?ILUT?
AU Authority name ?ilut?s rajono savivaldyb?s administracija (188723322)
OL Original language LT
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 06/10/2017
DT Deadline 01/12/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90510000 - Refuse disposal and treatment
OC Original CPV code 90510000 - Refuse disposal and treatment
RC NUTS code LT023
IA Internet address (URL) http://www.silute.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >