Poland-Radom: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003509502624271
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396156-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Cleaning services

2017/S 193-396156

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
ul. Sadkow 9
Radom
26-600
Poland
Contact person: p. Katarzyna Rosi?ska, p. Waldemar Wilk
Telephone: +48 261511116/ +48 261511701
E-mail: jw4938@ron.mil.pl
Fax: +48 261511300
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.42blsz.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.42blsz.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug porz?dkowych na obiektach wojskowych administrowanych przez 42. Baz? Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2018 r.

Reference number: 47/PN-E/2017
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na sprz?taniu i utrzymaniu w czysto?ci powierzchni wewn?trznych budynkow oraz powierzchni zewn?trznych utwardzonych i zielonych na terenie kompleksow administrowanych przez 42. Baz? Lotnictwa Szkolnego w Radomiu tj. Radom, Grojec, Sochaczew / Borz?cin. Zamawiaj?cy wymaga aby osoby realizuj?ce przedmiot umowy byly zatrudnione na podstawie umowy o prac?. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1, 2, 2a oraz 4 do SIWZ dost?pne na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi porz?dkowe na obiekcie wojskowym ? Ko?ciol Garnizonowy.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Ko?ciol Garnizonowy; Plac Konstytucji 3 ? go Maja; 26-600 Radom.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na sprz?taniu i utrzymaniu w czysto?ci powierzchni wewn?trznych budynkow oraz powierzchni zewn?trznych utwardzonych i zielonych na terenie Ko?ciola Garnizonowego w Radomiu zgodnie z zal?cznikiem nr 1, 2, 2a oraz 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warunkiem udzialu w post?powaniu jest wniesienie wadium na okres zwi?zania ofert? na kwot?/warto?? w cz??ci I ? Ko?ciol: 1 199,07 zl (slownie: tysi?c sto dziewi??dziesi?t dziewi?? zlotych 07/100).

Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku formach, okre?lonych w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug porz?dkowych w 42. BLSz Radom wraz z WKU Radom.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Usluga b?dzie ?wiadczona w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego; ul. Sakow9, 26-600 Radom oraz WKU Radom; ul. 1905 Roku; 26-600 Radom.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na sprz?taniu i utrzymaniu w czysto?ci powierzchni wewn?trznych budynkow oraz powierzchni zewn?trznych utwardzonych i zielonych na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz WKU Radom zgodnie z zal?cznikiem nr 1, 2, 2a oraz 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiaj?cy przewiduje ponadto prawo opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Realizacja prawa opcji polega? b?dzie na zwi?kszeniu zakresu ?wiadczonych uslug okre?lonych w opisie przedmiotu zamowienia podstawowego. Zamawiaj?cy w ramach prawa opcji b?dzie mogl zwi?kszy? ilo?? uslug zgodnie z formularze ofertowym w przypadku organizacji imprezy masowej pod nazw? AIR SHOW.

3. Zamawiaj?cy b?dzie mogl skorzysta? z prawa opcji w przypadku otrzymania zgodny na organizacj? imprezy masowej i otrzymania ?rodkow finansowych.

4. Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach jak zamowienie podstawowe.

5. Cena jednostkowa poszczegolnych uslug realizowanych w ramach prawa opcji b?dzie identyczna jak zamowienia podstawowego.

6. Zamawiaj?cy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez okres obowi?zywania umowy.

7. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktorego mo?e, ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawcy nie przysluguj? ?adne roszczenia z tego tytulu.

8. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? odr?bnym pismem.

9. Termin przyst?pienia do realizacji zamowienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa? b?dzie w czasie 14 dni od momentu wyslania pisma przez Zamawiaj?cego

o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Warunkiem udzialu w post?powaniu jest wniesienie wadium na okres zwi?zania ofert? na kwot?/warto??: w cz??ci II ? Radom, WKU: 16 530,73 zl (slownie: szesna?cie tysi?cy pi??set trzydzie?ci zlotych 73/100). Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku formach, okre?lonych w SIWZ.

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci udzielania zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug porz?dkowych na obiektach wojskowych w m. Grojec.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL9
Main site or place of performance:

Usluga b?dzie realizowana w Slomczynie; Grojec ul. Sienkiewicza; Cz?stoniew.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na sprz?taniu i utrzymaniu w czysto?ci powierzchni wewn?trznych budynkow oraz powierzchni zewn?trznych utwardzonych i zielonych na terenie Grojca zgodnie z zal?cznikiem nr 1, 2, 2a oraz 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warunkiem udzialu w post?powaniu jest wniesienie wadium na okres zwi?zania ofert? na kwot?/warto?? w cz??ci III ? Grojec ? 10 099,87 zl (slownie: dziesi?? tysi?cy dziewi??dziesi?t dziewi?? zlotych 87/100). Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku n formach, okre?lonych w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug porz?dkowych na obiektach wojskowych w m. Sochaczew, Borz?cin

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL9
Main site or place of performance:

Usluga sprz?tania b?dzie ?wiadczona w Sochaczewie, Kazimierow 45; Borz?cin ? 05-123 Chotomow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na sprz?taniu i utrzymaniu w czysto?ci powierzchni wewn?trznych budynkow oraz powierzchni zewn?trznych utwardzonych i zielonych na terenie Sochaczewa i Borz?cina zgodnie z zal?cznikiem nr 1, 2, 2a oraz 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warunkiem udzialu w post?powaniu jest wniesienie wadium na okres zwi?zania ofert? na kwot?/warto??: w cz??ci IV Sochaczew, Borz?cin ? 15 046,00 zl (pi?tna?cie tysi?cy czterdzie?ci sze?? zlote 00/100). Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku n formach, okre?lonych w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga? w powy?szym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna spelnienie tego warunku, je?eli Wykonawca b?dzie dysponowal przez caly okres trwania umowy polis? ubezpieczeniow? lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzaj?cym, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej wraz z dowodem zaplaty skladki z tytulu zawarciu umowy ubezpieczenia:

a) minimalna suma ubezpieczenia 500 000,00 PLN ? dotyczy zlo?enia oferty na wszystkie cz??ci lub cz???: II, i/lub IV;

b) minimalna suma ubezpieczenia 200 000,00 PLN ? dotyczy zlo?enia oferty na cz??ci III;

c) w przypadku zlo?enia oferty na cz??? I Zmawiaj?cy nie wymaga polisy ubezpieczeniowej.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna spelnienie tego warunku, je?eli Wykonawca:

a) przedstawi wykaz wykonanych a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych glownych uslug polegaj?cych na sprz?taniu obiektow u?yteczno?ci publicznej w okresie ostatnich 3 lat, (je?eli okres dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) nie mniej ni?:

? 3 uslugi z podaniem ich warto?ci (nie mniejszej ni? 500 000,00 zl brutto na ka?d? uslug?), przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow ? wymagane przy zalo?eniu oferty na wszystkie cz??ci lub cz??? II, III i IV;

? 3 uslugi, z podaniem ich warto?ci (nie mniejszej ni? 300 000,00 zl brutto na ka?d? uslug?), przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow ? wymagane przy zalo?eniu oferty na jedn? lub dwie z cz??ci II i/lub III i/lub IV.

? 3 uslugi z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow ? wymagane przy zalo?eniu oferty na cz??? I. Dodatkowo min. 1 uslug? w sprz?taniu obiektow sakralnych.

Wykonawca potwierdzi w/w informacje zal?czonymi dowodami potwierdzaj?cymi, ?e uslugi te zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

Wykonawca w cz??ci I zobowi?zany jest udokumentowa? do?wiadczenie w sprz?taniu obiektow sakralnych (Ko?ciolow) ?wiadczone odplatnie.

Przez obiekt u?yteczno?ci publicznej nale?y rozumie? w szczegolno?ci budynki przeznaczone dla administracji, wymiaru sprawiedliwo?ci, kultury, o?wiaty, szkolnictwa wy?szego, nauki, opieki zdrowotnej, obslugi bankowej, handlu, gastronomii, turystyki, sportu, obslugi pasa?erow w transporcie oraz budynki biurowe

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, wystarczy by powy?szy warunek spelnial jeden z Wykonawcow lub wszyscy Wykonawcy l?cznie.

b) wyposa?y personel sprz?taj?cy w profesjonalny sprz?t (w niezb?dnych ilo?ciach i na wlasny koszt) tj.: odkurzacze przemyslowe, maszyn? szoruj?co ? zmywaj?c?, zamiatark? spalinow?, sprz?t mechaniczny do od?nie?ania itp.

c) wyposa?y personel sprz?taj?cy w profesjonalny sprz?t (w niezb?dnych ilo?ciach i na wlasny koszt) tj.:

? wozki do sprz?tania;

? odkurzacze przemyslowe, inne (ciche w eksploatacji ? poziom ci?nienia akustycznego nie wy?szy ni? (dB(A) 75);

? froterki dyskowe, inne (ciche w eksploatacji);

? mobilne zestawy do sprz?tania;

? maszyny szoruj?co ? czyszcz?ce zbieraj?ce wod?;

? szorowarki do konserwacji podlog;

? ?rodek transportu (do zwiezienia li?ci, gal?zi, ?mieci z koszy do kontenera lub na zewn?trz kompleksu itp.);

? kosiarki spalinowe, wykaszarki i inne niezb?dne do utrzymania czysto?ci terenow zielonych;

? dmuchawy do zamiatania li?ci;

? samobie?ne plugi do od?nie?ania, zawieszane plugi do od?nie?ania, posypywarki, dmuchawy do od?nie?ania, inne w zale?no?ci od potrzeb.

d) zapewni aby osoby realizuj?ce przedmiot zamowienia:

? posiadaly po?wiadczenie bezpiecze?stwa lub upowa?nienie kierownika jednostki organizacyjnej o klauzuli min. ?ZASTRZE?ONE ? dotyczy cz??ci II, III i IV;

? posiadaly obywatelstwo polskie i aktualne za?wiadczenie o niekaralno?ci ? dotyczy cz??ci II, III i IV;

? posiadaly na obiekcie sportowym (basen ? Radom) aktualne badania sanitarno ? epidemiologiczne ? dotyczy cz??ci II;

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki umowy okre?lono w zal?czniku nr 4 do umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
Place:

42. Bazy Lotnictwa Szkolnego; ul. Sakow 9; 26-600 Radom; budynek sztabu ? kancelaria jawna.

Information about authorised persons and opening procedure:

W zakresie opisu przedmiotu zamowienia: mjr Leszek Tarkowski, p. Waldemar Wilk, Agnieszka Pytlak.

W zakresie procedury: Katarzyna Rosi?ska.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 2245887800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 2245887800
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 2245887800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Cleaning services

2017/S 193-396156

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
ul. Sadkow 9
Radom
26-600
Poland
Contact person: p. Katarzyna Rosi?ska, p. Waldemar Wilk
Telephone: +48 261511116/ +48 261511701
E-mail: jw4938@ron.mil.pl
Fax: +48 261511300
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.42blsz.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug porz?dkowych na obiektach wojskowych administrowanych przez 42. Baz? Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2018 r.

Reference number: 47/PN-E/2017
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi porz?dkowe na obiekcie wojskowym ? Ko?ciol Garnizonowy.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug porz?dkowych w 42. BLSz Radom wraz z WKU Radom.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug porz?dkowych na obiektach wojskowych w m. Grojec.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL9
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug porz?dkowych na obiektach wojskowych w m. Sochaczew, Borz?cin

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL9
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Radom: Cleaning services
ND Document number 396156-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RADOM
AU Authority name 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90910000 - Cleaning services
OC Original CPV code 90910000 - Cleaning services
RC NUTS code PL9
PL921
IA Internet address (URL) www.42blsz.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >