Poland-Zielona Gora: Architectural, construction, engineering and inspection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003509514428179
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396155-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 193-396155

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Mienia Wojskowego Oddzial Regionalny w Zielonej Gorze
5261038122
ul. Zjednoczenia 104
Zielona Gora
65-120
Poland
Contact person: Marcin Szcz?ch, Andrzej Krok
Telephone: +48 684119600/09/10
E-mail: zielonagora@amw.com.pl
Fax: +48 684119612
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: www.amw.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.amw.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie mieniem skarbu pa?stwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowych modernizacji placow zabaw w W?drzynie 51-53 oraz ?wi?toszowie ul. Szkolna 1.

Reference number: OZ-ZP.7720.146.2017
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest w szczegolno?ci wykonanie Dokumentacji projektowej, ktora b?dzie si? sklada? z:

? opracowa? przedprojektowych, w szczegolno?ci projektu koncepcyjnego, zawieraj?cego u?ci?lenie z Zamawiaj?cym koncepcji programowo-przestrzennej, ostateczne propozycje materialow, rozwi?za? i wyposa?enia;

? projektu budowlanego slu??cego, po zatwierdzeniu przez zamawiaj?cego, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow?;

? projektow wyk. opracowanych w zakresie niezb?dnym do prowadzenia budowy, o szczegolowo?ci dostosowanej do charakteru i specyfiki zamowienia, w tym m.in.:

? Projektu wyk. zagospodarowania terenu (dotycz?cego min. placow zabaw, rekultywacja terenu wraz nasadzeniami zieleni z niezb?dnymi szczegolami, detalami i opisem);

? Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

? Innych projektow wynikaj?cych z rozwi?za? przyj?tych w projekcie koncepcyjnym i budowlanym;

? Przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego wszystkich bran?;

? Zestawienia Kosztow Zadania.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w W?drzynie 51-53

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

W?drzyn.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?Opracowanie dokumentacji projektowych modernizacji placow zabaw w W?drzynie 51-53 na modernizacj? istniej?cych placow zabaw w W?drzynie 51-53 w ich obecnych granicach z zachowaniem zapisow Rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie. Nale?y przewidzie? w dokumentacjach projektowych rozbiork? istniej?cych elementow placow zabaw.

Plac zabaw dla dzieci nale?y zaprojektowa? o nawierzchni min. z tworzywa sztucznego (preferowane tworz?ce jednolit? powierzchni?) z wyposa?eniem w elementy zabawowe w tym zestawy (uzale?nione od powierzchni zagospodarowania terenu ? do uzgodnienia z zamawiaj?cym). Elementy placu zabaw powinny by? dostosowane do dzieci w ro?nych grupach wiekowych. Plac zabaw winien zawiera? rownie? regulamin jego u?ytkowania. Nale?y przewidzie? wykonanie systemowego panelowego ogrodzenia placu zabaw wraz z furtk? (preferowane metalowe) oraz monta? malej architektury w obr?bie placu (lawki, kosze na ?mieci).

Nale?y zastosowa? rozwi?zania systemowe, ogolnodost?pne, wyl?cznie wyroby, produkty i technologie posiadaj?ce wszelkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, atesty i dopuszczenia do u?ytkowania. Dobor materialow i technologia wykonania ?ci?le wg wskaza? i zalece? producenta.

Dokumentacja projektowa b?dzie si? sklada? z:

a) opracowa? przedprojektowych, w szczegolno?ci projektu koncepcyjnego, zawieraj?cego u?ci?lenie z Zamawiaj?cym koncepcji programowo-przestrzennej, ostateczne propozycje materialow, rozwi?za? i wyposa?enia;

b) projektu budowlanego slu??cego, po zatwierdzeniu przez zamawiaj?cego, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow?;

c) projektow wykonawczych opracowanych w zakresie niezb?dnym do prowadzenia budowy, o szczegolowo?ci dostosowanej do charakteru i specyfiki zamowienia, w tym m.in.:

? Projektu wykonawczego zagospodarowania terenu (dotycz?cego min. placow zabaw, rekultywacja terenu wraz nasadzeniami zieleni z niezb?dnymi szczegolami, detalami i opisem);

? Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

? Innych projektow wynikaj?cych z rozwi?za? przyj?tych w projekcie koncepcyjnym i budowlanym;

? Przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego wszystkich bran?;

? Zestawienia Kosztow Zadania inwestycyjnego;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: %koszt ponoszony przez Wykonawc? z tytulu usuwania bl?dow projektowych ? znaczenie 40 % (K) ? (zgodnie 7 ust. 9b) umowy) (K) / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w cz??ci nr 1 zamowienia przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci 290,00 zl (dwie?cie dziewi??dziesi?t zlotych).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w ?wi?toszowie ul. Szkolna 1

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
Main site or place of performance:

?wi?toszow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?Opracowanie dokumentacji projektowych modernizacji placow zabaw ?wi?toszowie ul. Szkolna 1 na modernizacj? istniej?cych placow zabaw w ?wi?toszowie ul. Szkolna 1 w ich obecnych granicach z zachowaniem zapisow Rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie. Nale?y przewidzie? w dokumentacjach projektowych rozbiork? istniej?cych elementow placow zabaw.

Plac zabaw dla dzieci nale?y zaprojektowa? o nawierzchni min. z tworzywa sztucznego (preferowane tworz?ce jednolit? powierzchni?) z wyposa?eniem w elementy zabawowe w tym zestawy (uzale?nione od powierzchni zagospodarowania terenu ? do uzgodnienia z zamawiaj?cym). Elementy placu zabaw powinny by? dostosowane do dzieci w ro?nych grupach wiekowych. Plac zabaw winien zawiera? rownie? regulamin jego u?ytkowania. Nale?y przewidzie? wykonanie systemowego panelowego ogrodzenia placu zabaw wraz z furtk? (preferowane metalowe) oraz monta? malej architektury w obr?bie placu (lawki, kosze na ?mieci).

Nale?y zastosowa? rozwi?zania systemowe, ogolnodost?pne, wyl?cznie wyroby, produkty i technologie posiadaj?ce wszelkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, atesty i dopuszczenia do u?ytkowania. Dobor materialow i technologia wykonania ?ci?le wg wskaza? i zalece? producenta.

Dokumentacja projektowa b?dzie si? sklada? z:

a) opracowa? przedprojektowych, w szczegolno?ci projektu koncepcyjnego, zawieraj?cego u?ci?lenie z Zamawiaj?cym koncepcji programowo-przestrzennej, ostateczne propozycje materialow, rozwi?za? i wyposa?enia;

b) projektu budowlanego slu??cego, po zatwierdzeniu przez zamawiaj?cego, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow?;

c) projektow wykonawczych opracowanych w zakresie niezb?dnym do prowadzenia budowy, o szczegolowo?ci dostosowanej do charakteru i specyfiki zamowienia, w tym m.in.:

? Projektu wykonawczego zagospodarowania terenu (dotycz?cego min. placow zabaw, rekultywacja terenu wraz nasadzeniami zieleni z niezb?dnymi szczegolami, detalami i opisem);

? Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

? Innych projektow wynikaj?cych z rozwi?za? przyj?tych w projekcie koncepcyjnym i budowlanym;

? Przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego wszystkich bran?;

? Zestawienia Kosztow Zadania inwestycyjnego;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: %koszt ponoszony przez Wykonawc? z tytulu usuwania bl?dow projektowych ? znaczenie 40 % (K) ? (zgodnie 7 ust. 9b) umowy) (K) / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w cz??ci nr 1 zamowienia przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci 310,00 zl (trzysta dziesi?? zlotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Wykonawca zobowi?zany jest posiada? pozytywne i udokumentowane do?wiadczenie w zakresie cz??ci nr 1 i 2 zamowienia w realizacji uslug b?d?cych przedmiotem zamowienia, tzn., ?e okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal co najmniej 1 uslug?, polegaj?c? na wykonaniu dokumentacji projektowej placu zabaw, a warto?? ka?dej uslugi (w ramach jednego zamowienia) wyniosla co najmniej 8.000,00 zl brutto,

? Wykonawca wyka?e, ?e minimum jedna osoba, ktora b?dzie uczestniczy? w realizacji zamowienia b?dzie posiadala uprawnienia projektowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane w bran?y architektonicznej,

Zamawiaj?cy dopuszcza tak?e odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej, w zakresie ktorego wla?ciwy organ wydaje decyzj? w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

W celu wykazania spelnienia tego warunku Wykonawca zobowi?zany jest zawrze? ww. osoby w wykazie osob wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie? do?wiadczenia

i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego,

a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj?

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W tym celu Wykonawca w cz??ci IV JEDZ:?kryteria kwalifikacji (dotyczy spelniania warunkow udzialuw post?powaniu wypelnia sekcj? alfa. Natomiast Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona przedlo?y

? wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydanenie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu

? wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Okre?lone zostaly w istotnych postanowieniach umowy ? zal?cznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Agencja Mienia Wojskowego Oddzial Regionalny w Zielonej Gorze, ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Gora,sala konferencyjna (I pi?tro).

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w ktorym uplywa termin skladania ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. O udzielenie zamowienia mo?e ubiega? si? Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach, oktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest zal?czy? o?wiadczenie w formie JEDZ, ktorego wzor stanowizal?cznik nr 5 do SIWZ:

4. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj?cy wezwie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do przedlo?enia aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci,

o ktorych mowa w rozdziale V ust. 1 tj.: w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w okoliczno?ciach, o ktorych mowa

w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

3) o?wiadczenia Wykonawcy w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy

o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci, sporz?dzonego wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 6 do SIWZ;

4) o?wiadczenia Wykonawcy w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy

o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne, sporz?dzonego wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 7 do SIWZ.

5) wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

6) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izby Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 193-396155

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Mienia Wojskowego Oddzial Regionalny w Zielonej Gorze
5261038122
ul. Zjednoczenia 104
Zielona Gora
65-120
Poland
Contact person: Marcin Szcz?ch, Andrzej Krok
Telephone: +48 684119600/09/10
E-mail: zielonagora@amw.com.pl
Fax: +48 684119612
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: www.amw.com.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie mieniem skarbu pa?stwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowych modernizacji placow zabaw w W?drzynie 51-53 oraz ?wi?toszowie ul. Szkolna 1.

Reference number: OZ-ZP.7720.146.2017
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w W?drzynie 51-53

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w ?wi?toszowie ul. Szkolna 1

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Zielona Gora: Architectural, construction, engineering and inspection services
ND Document number 396155-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZIELONA GORA
AU Authority name Agencja Mienia Wojskowego Oddzial Regionalny w Zielonej Gorze (5261038122)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
RC NUTS code PL43
PL51
IA Internet address (URL) www.amw.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >