Poland-Opole: Forestry services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003509672567260
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396153-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Forestry services

2017/S 193-396153

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Opolu
ul. Obro?cow Stalingradu 66
Opole
45-512
Poland
Contact person: Magdalena Spychalska
Telephone: +48 774526249
E-mail: magdalena.spychalska.opole@rdos.gov.pl
Fax: +48 774526231
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://opole.rdos.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.opole.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dzialanie w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski ? utrzymanie powierzchni siedlisk ptakow, poprzez wycink? wszystkich drzew i krzewow wraz z ich zr?bkowaniem.

Reference number: WOF.261.1.109.2017
II.1.2) Main CPV code
77200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dzialanie w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski ? utrzymanie powierzchni siedlisk ptakow, poprzez wycink? wszystkich drzew i krzewow wraz z ich zr?bkowaniem.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 362.74 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL523
Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Zbiornik Nyski, gmina Nysa, wojewodztwo opolskie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dzialanie w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski ? utrzymanie powierzchni siedlisk ptakow, poprzez wycink? wszystkich drzew i krzewow wraz z ich zr?bkowaniem. Na uslug? skladaj? si? nast?puj?ce prace: 1) wycinka wszystkich krzewow i drzew z powierzchni dwoch wysp oraz z cz??ci jednej wyspy polo?onych w obr?bie zbiornika wodnego Nysa, gm. Nysa, woj. opolskie; 2) zr?bkowanie biomasy (gal?zie i pnie) na miejscu wycinki (na wyspach), natychmiast po jej pozyskaniu. Zr?bki pozostaj? na wyspie w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego. Prace nale?y wykona? w terminie do 20.12.2017 r.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kryterium ?rodowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 362.74 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.04.00-00-0117/16.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna, i? warunek zostal spelniony, w przypadku wykazania si? przez Wykonawc?, ?e:

a) w ramach wykonywanych uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonuje, co najmniej dwie uslugi odpowiadaj?ce swoim rodzajem usludze stanowi?cej przedmiot zamowienia. Zamawiaj?cy uzna, i? warunek zostal spelniony w przypadku wykazania si? co najmniej dwiema uslugami agrotechnicznymi lub le?nymi:

b) dysponuje lub b?dzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania zamowienia o odpowiednich kwalifikacjach tj. kierownikiem prac ? za kierownika prac Zamawiaj?cy uzna osob? posiadaj?c? do?wiadczenie w realizacji prac agrotechnicznych lub le?nych.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Opolu, ul. Obro?cow Stalingradu 66, 45-512 Opole.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Opolu, ul.Obro?cow Stalingradu 66, 45-512 Opole, pok. 4.32.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

Rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? prowadzone b?d? w PLN.

W przypadku podania warto?ci w walutach obcych Zamawiaj?cy dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze ?rednim kursem walut ogloszonym przez NBP na dzie? ogloszenia post?powania.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 100,00 PLN (slownie: sto zlotych i 00/100). Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert. Szczegolowe regulacje dot. zasad wnoszenia wadium uregulowano w pkt 11 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Forestry services

2017/S 193-396153

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Opolu
ul. Obro?cow Stalingradu 66
Opole
45-512
Poland
Contact person: Magdalena Spychalska
Telephone: +48 774526249
E-mail: magdalena.spychalska.opole@rdos.gov.pl
Fax: +48 774526231
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://opole.rdos.gov.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dzialanie w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski ? utrzymanie powierzchni siedlisk ptakow, poprzez wycink? wszystkich drzew i krzewow wraz z ich zr?bkowaniem.

Reference number: WOF.261.1.109.2017
II.1.2) Main CPV code
77200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 362.74 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL523
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 362.74 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Opole: Forestry services
ND Document number 396153-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place OPOLE
AU Authority name Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Opolu
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 77200000 - Forestry services
OC Original CPV code 77200000 - Forestry services
RC NUTS code PL523
IA Internet address (URL) http://opole.rdos.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >