Poland-Katowice: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003509681966879
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396152-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Software package and information systems

2017/S 193-396152

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo ?l?skie
ul. Ligonia 46
Katowice
40-037
Poland
Contact person: Edyta Dudzik, Arkadiusz Matjasi?ski, Wojciech Borowy
Telephone: +48 327740203
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Fax: +48 322078618
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.slaskie.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa ?l?skiego
ul. Ligonia 46 (Kancelaria Ogolna p. 164)
Katowice
40-037
Poland
Contact person: Edyta Dudzik
Telephone: +48 327740203
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Fax: +48 322078618
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup, dostawa, wdro?enie lub odnowienie subskrypcji oprogramowania do zarz?dzania audytow i monitorowania komputerow na 1500 stacji roboczych i 8 konsol zarz?dzaj?cych na okres 24 miesi?cy.

Reference number: ZN-ZP.272.1.73.2017.ED
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem umowy jest: zakup, dostawa i wdro?enie (instalacja) odnowionej subskrypcji oprogramowania do zarz?dzania, audytow i monitorowania komputerow MagikInfo na 1500 Komputerowych Stacji Roboczych i 8 Konsol Zarz?dzaj?cych, wa?nej przez okres 24 miesi?cy, spelniaj?cej wymagania okre?lone w zal?czniku nr 1 do umowy (je?eli dotyczy),zakup, dostawa i wdro?enie (instalacja) bezterminowych licencji oprogramowania do zarz?dzania, audytow i monitorowania komputerow, spelniaj?cego wymagania okre?lone w zal?czniku nr 1 do umowy, na 1500 Komputerowych Stacji Roboczych i 8 Konsol Zarz?dzaj?cych z wa?nym przez okres 24 miesi?cy prawem do aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji (je?eli dotyczy).2.Opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 3 do siwz/zal?cznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamowienia okre?la wzor umowy stanowi?cy zal?cznik nr 2

do siwz.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 71 088.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem umowy jest: zakup, dostawa i wdro?enie (instalacja) odnowionej subskrypcji oprogramowania do zarz?dzania, audytow i monitorowania komputerow MagikInfo na 1500 Komputerowych Stacji Roboczych i 8 Konsol Zarz?dzaj?cych, wa?nej przez okres 24 miesi?cy, spelniaj?cej wymagania okre?lone w zal?czniku nr 1 do umowy (je?eli dotyczy),

zakup, dostawa i wdro?enie (instalacja) bezterminowych licencji oprogramowania do zarz?dzania, audytow i monitorowania komputerow, spelniaj?cego wymagania okre?lone w zal?czniku nr 1 do umowy, na 1500 Komputerowych Stacji Roboczych i 8 Konsol Zarz?dzaj?cych z wa?nym przez okres 24 miesi?cy prawem do aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji (je?eli dotyczy).

2.Opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 3 do siwz/zal?cznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamowienia okre?la wzor umowy stanowi?cy zal?cznik nr 2

do siwz.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Opcje fakultatywne / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 71 088.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Ustala si? obowi?zek wniesienia przez Wykonawc? wadium w wysoko?ci: 2.000,00 zl (slownie: dwa tysi?ce zlotych 00/100). Szczegoly dotycz?ce wadium zawarte s? w pkt.VIII w SIWZ.2 Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w terminie nie dlu?szym ni? 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, jednak nie po?niej ni? do dnia 21.12.2017r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 2 do siwz.

Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, okre?lone w 8 wzoru umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 14.11.2017 2017 roku o godzinie 12:30 w Urz?dzie Marszalkowskim Wojewodztwa ?l?skiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (pok. 612).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

I. O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z

post?powania o udzielenie zamowienia na podst art. 24 ust. 1 pkt 13) ? 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy

Pzp.

Brak podstaw do wyklucz musi potwierdzi? ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie.

II. . Wykaz o?wiad lub dokum:

1. Wykonawca dol do oferty:

aktualny na dzie? skl ofert jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ) w zakr wst?pnego

potwierdzenia,?e Wyk nie podlega wyklucz, o ktorym mowa w pkt I.

2. Wyk w terminie 3 dni od dnia zamieszcz na stronie internet Zam inf z otwarcia ofert, przekazuje Zam:

a) o?w Wyk o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej z innymi Wykonawcami

ktorzy zlo?yli oferty w niniejszym post?p, w rozum ust z dn. 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentow

b) dokumenty lub informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wyk nie prowadz? do zaklocenia

konkurencji w post?powaniu (w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapit).

3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, lub w przypadkach o ktorych mowa w art. 24aa ust.

2 lub art. 26 ust. 2f, zostanie wezwany do zlo?enia aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w pkt I:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli

odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;c) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek

na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ?

dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

d) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu

ubiegania si? o zamowienia publiczne.

4. Je?eli Wyk ma siedzib? lub miejsce zamieszk poza teryt RP, zamiast dokum, o ktorych mowa

wp.3.a) i b)sklada dokum zgodnie z p. VI.3.1 SIWZ (7 rozporz. MR z dn. 26.7.2016 w sprawie

rodzajowdokumentow,jakich mo?e ??da? zamaw od wykon w post o udziel zam).

5. Je?eli w kraju, w ktorym Wyk ma siedzib? lub miejsce zam lub miejsce zam ma osoba, ktorej dokum

dot.niewydaje si? dokum o ktorych mowa w pkt 4., zast?puje si? je dokum okre?l w pkt. VI.3.2 SIWZ (7

ww.rozporz.).

6. Wyk maj?cy siedzib? na teryt RP, w odnies do os maj?cej miejsce zam poza RP, sklada dok okre?l w

pktVI.3.3 SIWZ ( 8 ww. rozporz.).

Wi?cej informacji znajduje si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dost?epnej na stronie

intermetowej zamawiaj?cego

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325 . III. Je?eli Wykonawca zaoferuje oprogramowanie inne do posiadanego przez Zamawiaj?cego wowczas w celu potwierdzenia spelniania przez oferowany przedmiot zamowienia wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w niniejszej dokumentacji Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie wezwany do zlo?enia specyfikacji technicznych oferowanego oprogramowania. Specyfikacje techniczne musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim.

W przypadku dokumentow sporz?dzonych w j?zyku obcym, Wykonawca sklada je wraz

z tlumaczeniem na j?zyk polski, po?wiadczonym przez Wykonawc?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, je?eli maj? lub mialy interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosly lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ww. ustawy Pzp.

2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci,

do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia

w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

8. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia,

w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo??

o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Software package and information systems

2017/S 193-396152

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo ?l?skie
ul. Ligonia 46
Katowice
40-037
Poland
Contact person: Edyta Dudzik, Arkadiusz Matjasi?ski, Wojciech Borowy
Telephone: +48 327740203
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Fax: +48 322078618
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.slaskie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup, dostawa, wdro?enie lub odnowienie subskrypcji oprogramowania do zarz?dzania audytow i monitorowania komputerow na 1500 stacji roboczych i 8 konsol zarz?dzaj?cych na okres 24 miesi?cy.

Reference number: ZN-ZP.272.1.73.2017.ED
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 71 088.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 71 088.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Katowice: Software package and information systems
ND Document number 396152-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KATOWICE
AU Authority name Wojewodztwo ?l?skie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 48000000 - Software package and information systems
48900000 - Miscellaneous software package and computer systems
OC Original CPV code 48000000 - Software package and information systems
48900000 - Miscellaneous software package and computer systems
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.slaskie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >