Poland-Warsaw: Motor vehicles for the transport of goods

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003509825162202
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396809-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Motor vehicles for the transport of goods

2017/S 193-396809

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa
Telephone: +48 226565749
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Fax: +48 226565005
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.poczta-polska.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leasing samochodow ci??arowych o ladowno?ci do 8 ton.

Reference number: PI.PZ.2600.103.2017
II.1.2) Main CPV code
34130000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest nabycie i oddanie przez Wykonawc? Zamawiaj?cemu do u?ywania i pobierania po?ytkow samochodow ci??arowych:

? cz??? 1 ? w l?cznej liczbie 434 szt. (samochody o DMC do 3,5 tony)

? cz??? 2 ? w l?cznej liczbie 13 szt. (samochody o DMC powy?ej 3,5 tony).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ci??arowe o DMC do 3,5 tony

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego na terenie calego kraju.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest nabycie i oddanie przez Wykonawc? Zamawiaj?cemu do u?ywania i pobierania po?ytkow samochodow ci??arowych w l?cznej liczbie 434 szt.

2. Wykonawca zobowi?zuje si? naby? i odda? Zamawiaj?cemu do u?ywania i pobierania po?ytkow przez czas oznaczony 48 miesi?cy samochody ci??arowe okre?lone w formularzu cenowym ? cz??? 1, stanowi?cym zal?cznik nr 4a do SIWZ, za? Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? zaplaci? Wykonawcy wynagrodzenie pieni??ne obejmuj?ce raty leasingowe oraz warto?? ko?cow? na zasadach okre?lonych w umowie.

3. Okres leasingu jest liczony oddzielnie dla ka?dego samochodu ci??arowego od pierwszego dnia miesi?ca nast?puj?cego bezpo?rednio po miesi?cu, w ktorym Zamawiaj?cy dokonal odbioru danego samochodu.

4. Wykonawca zobowi?zany jest rownie? do spelnienia ?wiadcze? dodatkowych do przedmiotu zamowienia:

? zapewnienia Zamawiaj?cemu przeprowadzenia szkolenia dla pracownikow Zamawiaj?cego w zakresie napraw i przegl?dow samochodow na zasadach okre?lonych w umowie;

? oddania Zamawiaj?cemu do u?ywania 11 urz?dze? diagnostycznych na zasadach okre?lonych w umowie;

? zapewnienia Zamawiaj?cemu dost?pu do systemu informatycznego producenta samochodow na zasadach okre?lonych w umowie.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 62
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ci??arowe o DMC powy?ej 3,5 tony

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego na terenie calego kraju.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest nabycie i oddanie przez Wykonawc? Zamawiaj?cemu do u?ywania i pobierania po?ytkow samochodow ci??arowych w l?cznej liczbie 13 szt.

2. Wykonawca zobowi?zuje si? naby? i odda? Zamawiaj?cemu do u?ywania i pobierania po?ytkow przez czas oznaczony 48 miesi?cy samochody ci??arowe okre?lone w formularzu cenowym ? cz??? 2, stanowi?cym zal?cznik nr 4b do SIWZ, za? Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? zaplaci? Wykonawcy wynagrodzenie pieni??ne obejmuj?ce raty leasingowe oraz warto?? ko?cow? na zasadach okre?lonych w umowie.

3. Okres leasingu jest liczony oddzielnie dla ka?dego samochodu ci??arowego od pierwszego dnia miesi?ca nast?puj?cego bezpo?rednio po miesi?cu, w ktorym Zamawiaj?cy dokonal odbioru danego samochodu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 62
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. a) ? c), art. 24 ust. 1 pkt 14) w zw. z ust. 1 pkt 13) lit. a) ? c) i art. 24 ust. 1 pkt 21) Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

g) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych,

h) o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp (sporz?dzonego z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e wraz z o?wiadczeniem przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu,

i) aktualnego na dzie? skladania ofert o?wiadczenia, stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca sklada to o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego w SIWZ.

3. Informacje dotycz?ce udzialu w post?powaniu Wykonawcow, ktorzy maj? siedzib? oraz miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia oraz informacje dotycz?ce przypadku powolywania si? przez Wykonawc? na zasoby innych podmiotow zawarte s? w SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Niniejszy warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni?:

? dla cz??ci 1 ? 9 000 000 PLN

? dla cz??ci 2 ? 1 500 000 PLN

2. W przypadku skladania oferty na obie cz??ci zamowienia, Zamawiaj?cy wymaga posiadania ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci co najmniej 10 500 000 PLN tj. w wysoko?ci odpowiadaj?cej sumie ?rodkow wymaganych dla poszczegolnych cz??ci.

3. W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, odpowiednio do cz??ci zamowienia w zakresie wymaganym w warunku udzialu w post?powaniu, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentu, o ktorym mowa powy?ej, Zamawiaj?cy dopuszcza zlo?enie przez Wykonawc? innego dokumentu, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego powy?ej warunku udzialu w post?powaniu.

4. Informacje dotycz?ce przypadku powolywania si? przez Wykonawc? na zasoby innych podmiotow zawarte s? w SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Niniejszy warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, rownie? nale?ycie wykonuje:

a) cz??? 1 ? umow? b?d? umowy leasingu samochodow ci??arowych lub ci?gnikow siodlowych lub naczep o l?cznej warto?ci minimum 10 000 000 PLN (bez podatku od towarow i uslug), przy czym:

? umowy leasingu mog? by? zawarte z maksymalnie pi?cioma korzystaj?cymi (leasingobiorcami),

? w przypadku umow wykonywanych (dotyczy ?wiadcze? okresowych lub ci?glych) Wykonawca musi wykaza?, ?e na dzie? wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu zgodnie z umow? b?d? umowami leasingu otrzymal wynagrodzenie pieni??ne w wysoko?ci minimum 10 000 000 PLN (bez podatku od towarow i uslug).

b) cz??? 2 ? umow? b?d? umowy leasingu samochodow ci??arowych lub ci?gnikow siodlowych lub naczep o l?cznej warto?ci minimum 700 000 zlotych (bez podatku od towarow i uslug), przy czym:

? umowy leasingu mog? by? zawarte z maksymalnie pi?cioma korzystaj?cymi (leasingobiorcami),

? w przypadku umow wykonywanych (dotyczy ?wiadcze? okresowych lub ci?glych) Wykonawca musi wykaza?, ?e na dzie? wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu zgodnie z umow? b?d? umowami leasingu otrzymal wynagrodzenie pieni??ne w wysoko?ci minimum 700 000 PLN (bez podatku od towarow i uslug).

3. W przypadku, gdy Wykonawca sklada oferty na obie cz??ci zamowienia, Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, rownie? nale?ycie wykonuje umow? b?d? umowy leasingu samochodow ci??arowych lub ci?gnikow siodlowych lub naczep o l?cznej warto?ci minimum 10 000 000 PLN (bez podatku od towarow i uslug), przy czym:

? umowy leasingu mog? by? zawarte z maksymalnie pi?cioma korzystaj?cymi (leasingobiorcami),

? w przypadku umow wykonywanych (dotyczy ?wiadcze? okresowych lub ci?glych) Wykonawca musi wykaza?, ?e na dzie? wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu zgodnie z umow? b?d? umowami leasingu otrzymal wynagrodzenie pieni??ne w wysoko?ci minimum 10 000 000 PLN (bez podatku od towarow i uslug).

4. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy dopuszcza l?czne wykazanie spelnienia warunku w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.

5. W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia wykazu dostaw wykonanych (odpowiednio do cz??ci zamowienia), a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie lub s? wykonywane nale?ycie. Dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow, mo?e zlo?y? o?wiadczenie Wykonawcy.

6. Informacje dotycz?ce przypadku powolywania si? przez Wykonawc? na zasoby innych podmiotow zawarte s? w SIWZ.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci:

? dla cz??ci 1 ? 540 000 PLN

? dla cz??ci 2 ? 37 000 PLN.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Raty leasingowe b?d? platne miesi?cznie, za ka?dy miesi?c kalendarzowy okresu leasingu, pocz?wszy od miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w ktorym nast?pil odbior samochodow, na podstawie faktur VAT w terminie 21 dni od dnia dor?czenia prawidlowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Za dzie? zaplaty uwa?a si? dzie? obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego.

2. Faktura VAT dokumentuj?c? sprzeda? samochodu b?dzie wystawiona w terminie 7 dni od zako?czenia okresu leasingu tego samochodu. Faktura b?dzie platna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.

3. Zbycie wierzytelno?ci Wykonawcy wynikaj?cych z umowy wymaga zgody Zamawiaj?cego.

4. Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj? zamowienia b?d? dokonywane w zlotych polskich.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczegolno?ci we wzorach umow, stanowi?cych zal?cznik nr 7a i 7b do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 14:30
Place:

Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Dokument, o ktorym mowa w pkt. III. 1.1).2.i) niniejszego ogloszenia, sklada si? wraz z ofert?.

2. Dokument, o ktorym mowa w pkt. III. 1.1).2.h) niniejszego ogloszenia, sklada si? w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 PZP.

3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa: w pkt. III. 1.1).2.a) ? III. 1.1).2.g) oraz w pkt. III.1.2) oraz w pkt. III.1.3) niniejszego ogloszenia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Motor vehicles for the transport of goods

2017/S 193-396809

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa
Telephone: +48 226565749
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Fax: +48 226565005
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leasing samochodow ci??arowych o ladowno?ci do 8 ton.

Reference number: PI.PZ.2600.103.2017
II.1.2) Main CPV code
34130000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ci??arowe o DMC do 3,5 tony

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 62
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ci??arowe o DMC powy?ej 3,5 tony

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 62
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Motor vehicles for the transport of goods
ND Document number 396809-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Poczta Polska S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34130000 - Motor vehicles for the transport of goods
OC Original CPV code 34130000 - Motor vehicles for the transport of goods
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.poczta-polska.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >