Poland-Inowroclaw: Public road transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003509826572023
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394056-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Inowroclaw: Public road transport services

2017/S 192-394056

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Inowroclaw
ul. Krolowej Jadwigi 43
Inowroclaw
88-100
Poland
Contact person: Marcin Rychlowski
Telephone: +48 523555810
E-mail: zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu
Fax: +48 523540490
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://gminainowroclaw.eu

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz przejazdow dodatkowych na rzecz Gminy Inowroclaw w okresie do dnia 31.12.2017 roku.

Reference number: RI.I.271.12.2017
II.1.2) Main CPV code
60112000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawc? uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego (komunikacji gminnej ? cz??? I zamowienia) na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Zamawiaj?cego oraz przejazdow dodatkowych ? cz??? II zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 709 649.45 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Transport zbiorowy ? Komunikacja gminna

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
60112000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Teren gminy Inowroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

3.2. Umowa w ramach komunikacji gminnej dotyczy wykonywania uslug publicznego transportu zbiorowego na ni?ej opisanych liniach komunikacyjnych:

1) Linia D ? Slaw?cinek ? Slaw?cinek przez Inowroclaw, Komaszyce, Balczewo, Turzany,

2) Linia G ? Slaw?cinek ? Karczyn przez Inowroclaw, Lojewo, Gora,

3) Linia G1 ? Inowroclaw ? Karczyn przez Jacewo, Komaszyce, Gora,

4) Linia K ? Inowroclaw ? Ko?cielec przez Sojkowo, Cie?lin,

5) Linia O ? Inowroclaw ? Inowroclaw przez Gnojno, Klopot, Jaksice, Slaw?cinek,

6) Linia P1 ? Slaw?cinek ? Slaw?cinek przez Inowroclaw, Tupadly, Krusza Zamkowa, Piotrkowice,

7) Linia P ? Jaksice ? Jaksice przez Inowroclaw, Tupadly, Krusza Zamkowa, Piotrkowice,

8) Linia R ? Inowroclaw ? Jaksice przez Borkowo, Radlowek, Slaw?cinek,

9) Linia T1 ? Inowroclaw ? Turzany przez Slo?sko, Marcinkowo,

10) Linia T ? Turzany ? Slaw?cinek przez Slo?sko, Orlowo, Gnojno,

11) Linia X ? Inowroclaw ? Slaw?cinek przez Batkowo, Cie?lin,

12) Linia T2 ? Inowroclaw ? Inowroclaw przez Slo?sko, Turzany, Jacewo.

3.3. Szczegolowe rozpisanie wszystkich tras autobusow wraz z rozkladami jazdy linii komunikacyjnych na dzie? zawarcia umowy zostaly okre?lone w Zal?czniku nr 8 do SIWZ.

3.4. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca ?wiadczyl uslugi przewozowe na liniach komunikacyjnych opisanych w pkt 3.2., przy u?yciu autobusow:

1) du?ych, o l?cznej liczbie miejsc siedz?cych i stoj?cych rownej lub wi?kszej ni? 75,

2) ?rednich o l?cznej liczbie miejsc siedz?cych i stoj?cych rownej lub wi?kszej ni? 39 oraz

3) malych o l?cznej liczbie miejsc siedz?cych i stoj?cych rownej lub wi?kszej ni? 20.

Dokladne wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce pojazdow obsluguj?cych komunikacj? gminn? okre?lone zostaly w Zal?czniku nr 10 do SIWZ.

3.5. Szacowany zakres pracy przewozowej, ktory mo?e ulec zwi?kszeniu b?d? zmniejszeniu

w odniesieniu do komunikacji gminnej w okresie obowi?zywania umowy wynosi? b?dzie 225760 wozokilometrow, z czego:

? 107 154 km wykonywanych b?dzie przy u?yciu autobusow du?ych,

? 81 675 km wykonywanych b?dzie przy u?yciu autobusow ?rednich,

? 76 890 km wykonywanych b?dzie przy u?yciu autobusow malych.

3.6. Szczegolowy plan pracy przewozowej na dzie? zawarcia umowy przedstawiony zostal w Zal?czniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Organizacja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Pomoc techniczna / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Przejazdy dodatkowe

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
60112000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: 00
Main site or place of performance:

Teren Polski oraz wyjazdy zagraniczne.

II.2.4) Description of the procurement:

3.7. Umowa dotyczy wykonywania uslug publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozow dodatkowych tj. zlece? nie wchodz?cych w sklad komunikacji gminnej obejmuj?ce m. in. przejazdy dodatkowe oraz wycieczkowe, szkolne i poza szkolne organizowane na zlecenie Gminy Inowroclaw.

3.8. Wykonawca sporz?dzaj?c kalkulacj? przejazdow dodatkowych powinien uwzgl?dni? w zaproponowanych stawkach ponoszenie kosztow zwi?zanych z transportem, oplatami z tytulu parkingu oraz inne niezb?dne oplaty spoczywaj?ce na przewo?niku. Kosztem Zamawiaj?cego w przypadku przewozow dodatkowych jest jedynie koszt wozokilometra wskazany przez Wykonawc? w formularzu ofertowym. W przypadku wyjazdow kilkudniowych, Zamawiaj?cy pokryje tak?e koszta zwi?zane z noclegiem oraz wy?ywieniem kierowcow. Pozostale koszty s? kosztami Wykonawcy.

3.9. Ponadto w odr?bnym polu wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawca przedstawi wycen? postoju autokaru w przypadku wyst?pienia konieczno?ci takiego postoju.

3.10. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca ?wiadczyl uslugi przewozowe w ramach przejazdow dodatkowych, przy u?yciu autobusow:

1) du?ych, o l?cznej liczbie miejsc siedz?cych rownej lub wi?kszej ni? 49,

2) ?rednich o l?cznej liczbie miejsc siedz?cych rownej lub wi?kszej ni? 39 oraz

3) malych o l?cznej liczbie miejsc siedz?cych rownej lub wi?kszej ni? 20.

3.11. Dokladne wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce pojazdow obsluguj?cych przewozy dodatkowe okre?lone zostaly w Zal?czniku nr 10 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Organizacja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Rok produkcji pojazdow / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 100-198602
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: RI.I.272.12.2.2017
Lot No: 1
Title:

Transport zbiorowy ? Komunikacja gminna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy S.A.
ul. Wieniecka 39
Wloclawek
87-800
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 582 369.45 PLN
Total value of the contract/lot: 875 278.39 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: RI.I.272.12.1.2017
Lot No: 2
Title:

Przejazdy dodatkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Grzegorz Arent Nadgopla?ska Komunikacja Autobusowa
ul. Wloclawska 48
Grodztwo
88-153
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 127 280.00 PLN
Total value of the contract/lot: 167 184.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

5.1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegaj? wykluczeniu,

b) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre?lone przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

5A. 1. Z post?powania o udzielenie zamowienia zamawiaj?cy mo?e wykluczy? wykonawc?:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z po?n. zm.);

2) ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;

3) je?eli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaj? w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiaj?cym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj?cego,

c) czlonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktore zlo?yly o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

? chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie zamawiaj?cego w inny sposob ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu;

4) ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;

5) b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3000 zlotych;

6) je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

7) wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

8) ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

Wykonawca zobowi?zany jest najpo?niej do wyznaczonego terminu skladania ofert wnie?? wadium w wysoko?ciach:

Cze?? I zamowienia ? Komunikacja gminna ? w kwocie 15 000,00,- PLN (slownie: pi?tna?cie tysi?cy zlotych 00/100).

Cze?? II zamowienia ? Przejazdy dodatkowe ? w kwocie 3 000,00,- PLN (slownie: trzy tysi?ce zlotych 00/100).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Inowroclaw: Public road transport services

2017/S 192-394056

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Inowroclaw
ul. Krolowej Jadwigi 43
Inowroclaw
88-100
Poland
Contact person: Marcin Rychlowski
Telephone: +48 523555810
E-mail: zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu
Fax: +48 523540490
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://gminainowroclaw.eu

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz przejazdow dodatkowych na rzecz Gminy Inowroclaw w okresie do dnia 31.12.2017 roku.

Reference number: RI.I.271.12.2017
II.1.2) Main CPV code
60112000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 709 649.45 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Transport zbiorowy ? Komunikacja gminna

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
60112000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przejazdy dodatkowe

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
60112000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: 00

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 100-198602

Section V: Award of contract

Contract No: RI.I.272.12.2.2017
Lot No: 1
Title:

Transport zbiorowy ? Komunikacja gminna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy S.A.
ul. Wieniecka 39
Wloclawek
87-800
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 582 369.45 PLN
Total value of the contract/lot: 875 278.39 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: RI.I.272.12.1.2017
Lot No: 2
Title:

Przejazdy dodatkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Grzegorz Arent Nadgopla?ska Komunikacja Autobusowa
ul. Wloclawska 48
Grodztwo
88-153
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 127 280.00 PLN
Total value of the contract/lot: 167 184.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Inowroclaw: Public road transport services
ND Document number 394056-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place INOWROCLAW
AU Authority name Gmina Inowroclaw
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 60112000 - Public road transport services
OC Original CPV code 60112000 - Public road transport services
RC NUTS code 00
PL
PL613
IA Internet address (URL) http://gminainowroclaw.eu
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >