Lithuania-Alytus: Public road transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003509866421460
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 396295-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Alytus: Public road transport services

2017/S 193-396295

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Alytaus miesto savivaldyb?s administracija
188706935
Rotu??s a. 4
Alytus
62504
Lithuania
Contact person: Audrius Kuznicovas
Telephone: +370 31555151
E-mail: audrius.kuznicovas@alytus.lt
Fax: +370 31555191
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.alytus.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6763

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=364120
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364120&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Paslaugos tiek?jo parinkimo keleivi? perve?imui vietinio reguliaraus susisiekimo autobus? mar?rutais ir vie?ojo transporto informacin?s sistemos nuomos paslaugos Alytaus m. pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
60112000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Paslaug? apimtis, I pirkimo objekto daliai vykdomas konkursas, kurio tikslas parinkti paslaugos tiek?j?, kuris pagal sudarytas vie??j? paslaug? teikimo sutartis teikt? paslaugas Alytaus miesto savivaldyb?s autobus? mar?rut? (12 mar?rut?), kuri? 12 m?nesi? preliminari metin? rida 2 337 193 km, aptarnaujant nurodytus mar?rutus 29 transporto priemon?mis ir turint ne ma?esn? kaip 10 % transporto priemoni? rezerv?.

Paslaug? apimtis, II pirkimo objekto daliai ? Numatomas preliminarus, bendras transporto priemoni? skai?ius, kuriose privalo veikti elektroninio bilieto sistema ? 35 vnt.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 653 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Paslaugos tiek?jo parinkimo keleivi? perve?imui vietinio reguliaraus susisiekimo autobus? mar?rutais

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Alytus.

II.2.4) Description of the procurement:

I pirkimo objekto dalis ? paslaugos tiek?jo parinkimo keleivi? perve?imui vietinio reguliaraus susisiekimo autobus? mar?rutais Alytaus mieste pirkimo, BVP? kodas ? 60112000-6 (Vie?ojo keli? transporto paslaugos), (toliau ? Paslaugos). Paslaug? apimtis, I pirkimo objekto daliai vykdomas konkursas, kurio tikslas parinkti paslaugos tiek?j?, kuris pagal sudarytas vie??j? paslaug? teikimo sutartis (toliau ? sutartis) teikt? paslaugas Alytaus miesto savivaldyb?s autobus? mar?rut? (12 mar?rut?), kuri? 12 m?nesi? preliminari metin? rida 2 337 193 km, aptarnaujant nurodytus mar?rutus 29 transporto priemon?mis ir turint ne ma?esn? kaip 10 % transporto priemoni? rezerv? esant b?tinybei per 1 val. netinkam? transporto priemon?, aptarnaujan?i? mar?rut? pakeisti kita:

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 240 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties terminas ? 7 metai nuo sutarties pasira?ymo dienos. Sutarties terminas gali b?ti prat?stas vien? kart? ne ilgesniam kaip 3 met? laikotarpiui. Bendras sutarties terminas negali b?ti ilgesnis nei 10 met?.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Perkan?ioji organizacija paslaug? teikimo laikotarpiu, atsi?velgdamas ? realius keleivi? perve?imo poreikius, gali keisti mar?rut? tvarkara??ius ir konkre?iame mar?rute nuva?iuoti numatytus kilometr? kiekius, t. y. gali didinti arba ma?inti numatyt? konkretaus mar?ruto kilometr? kiek? (paslaug? kiek?). Paslaug? kiekiai (numatyti nuva?iuoti kilometr? kiekiai) gali kisti (did?ti ne daugiau 20 %, ma??ti ne daugiau nei 15 procent?) nuo nurodyto metinio (12 m?nesi? preliminari rida 2 337 193 km) paslaug? kiekio.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vie?ojo transporto informacin?s sistemos nuomos paslaugos pirkimas

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Alytus.

II.2.4) Description of the procurement:

II pirkimo objekto dalis ? paslaugos tiek?jo parinkimo vie?ojo transporto informacin?s sistemos nuomos paslaugos Alytaus mieste pirkimo, apiman?ios piln? elektronini? biliet? valdymo ir naudojimo cikl?, transporto priemoni? steb?jim? ir keleivi? informavim?, BVP? kodas ? 72000000-5 (Vie?ojo transporto informacin?s sistemos nuomos paslaugos), (toliau ? Paslaugos). Paslaug? apimtis, II pirkimo objekto daliai ? vykdomas konkursas, kurio tikslas parinkti tiek?j?, kuris pagal sudarytas vie??j? paslaug? teikimo sutartis (toliau ? sutartys) ?diegt? Alytaus miesto vie?ajame transporte moderni? apmok?jimo elektronin?mis priemon?mis u? keleivi? perve?im? bei transporto valdymo nuomos paslaug?, apiman?i? piln? elektronini? biliet? valdymo ir naudojimo cikl?, transporto priemoni? steb?jim? ir keleivi? informavim? Alytaus mieste su garantiniu aptarnavimu, vis? sutarties vykdymo laikotarp? (vie?ojo transporto informacin?s sistemos nuomos paslaugos pirkimo reikalavimai, nurodyti konkurso s?lyg? 2 priede, II pirkimo objekto dalies technin?je specifikacijoje). Numatomas preliminarus, bendras transporto priemoni? skai?ius, kuriose privalo veikti elektroninio bilieto sistema ? 35 vnt. (transporto priemon?s, kuriose turi b?ti sumontuota vie?ojo transporto informacin?s sistemos ?ranga, nurodytos konkurso s?lyg? 1 priede, I pirkimo objekto dalies technin?je specifikacijoje).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 413 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties terminas ? 7 metai nuo sutarties pasira?ymo dienos. Sutarties terminas gali b?ti prat?stas vien? kart? ne ilgesniam kaip 3 met? laikotarpiui. Bendras sutarties terminas negali b?ti ilgesnis nei 10 met?.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

S?lyg? s?ra?as ir trumpas apra?ymas: Tiek?jas (taip pat visi tiek?j? grup?s nariai, jei pasi?lym? pateikia tiek?j? grup?) ir ?kio subjektai, kurio paj?gumais remiasi tiek?jas, turi atitikti reikalavimus d?l pa?alinimo pagrind? nebuvimo. Pateikiamas u?pildytas Europos bendrasis vie??j? pirkim? dokumentas. Perkan?ioji organizacija pirmiausia ?vertins pasi?lymus, po to tikrins, ar n?ra ekonomi?kai naudingiausi? pasi?lym? pateikusio dalyvio pa?alinimo pagrind? (pagal tiek?jo pateikt? EBVPD), ar ?io dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus (pagal tiek?jo pateikt? EBVPD).

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Paslaugos tiek?jas ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasira?ymo dienos privalo u?sakovui pateikti deramai ?formint?, Lietuvos Respublikos teis?s akt? reikalavimus atitinkan?i? garantij?. Sutarties ?vykdymo u?tikrinimo suma ? I pirkimo objekto daliai 100 000 EUR (vienas ?imtas t?kstan?i? eur?) garantij?, pateikti CVP IS priemon?mis. Sutarties ?vykdymo u?tikrinimo suma ? II pirkimo objekto daliai 100 000 EUR (vienas ?imtas t?kstan?i? eur?) garantij?, pateikti CVP IS priemon?mis.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 171-307698
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:45
Place:

Rotu??s a. 4, 315kab., Alytuje.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie??j? pirkim? ?statymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiek?jai nedalyvauja vie?ojo pirkimo komisijos pos?d?iuose, kuriuose susipa??stama su elektronin?mis priemon?mis pateiktais pasi?lymais, atliekamos pasi?lym? nagrin?jimo, vertinimo ir palyginimo proced?ros.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

1. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrin?je vie??j? pirkim? informacin?je sistemoje (toliau ? CVP IS).

2. Pasi?lymai turi b?ti pateikti tik elektronin?mis priemon?mis, naudojant CVP IS.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Kauno apygardos teismas
A. Mickevi?iaus g. 18
Kaunas
44312
Lithuania
Telephone: +370 374909441
Fax: +370 37324164

Internet address: www.kat.lt

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dalyviai turi teis? pateikti pretenzij? perkan?iajai organizacijai Vie??j? pirkim? ?statymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Alytus: Public road transport services

2017/S 193-396295

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Alytaus miesto savivaldyb?s administracija
188706935
Rotu??s a. 4
Alytus
62504
Lithuania
Contact person: Audrius Kuznicovas
Telephone: +370 31555151
E-mail: audrius.kuznicovas@alytus.lt
Fax: +370 31555191
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.alytus.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6763

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Paslaugos tiek?jo parinkimo keleivi? perve?imui vietinio reguliaraus susisiekimo autobus? mar?rutais ir vie?ojo transporto informacin?s sistemos nuomos paslaugos Alytaus m. pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
60112000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 653 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Paslaugos tiek?jo parinkimo keleivi? perve?imui vietinio reguliaraus susisiekimo autobus? mar?rutais

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 240 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties terminas ? 7 metai nuo sutarties pasira?ymo dienos. Sutarties terminas gali b?ti prat?stas vien? kart? ne ilgesniam kaip 3 met? laikotarpiui. Bendras sutarties terminas negali b?ti ilgesnis nei 10 met?.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Vie?ojo transporto informacin?s sistemos nuomos paslaugos pirkimas

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 413 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties terminas ? 7 metai nuo sutarties pasira?ymo dienos. Sutarties terminas gali b?ti prat?stas vien? kart? ne ilgesniam kaip 3 met? laikotarpiui. Bendras sutarties terminas negali b?ti ilgesnis nei 10 met?.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 171-307698
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
TI Title Lithuania-Alytus: Public road transport services
ND Document number 396295-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ALYTUS
AU Authority name Alytaus miesto savivaldyb?s administracija (188706935)
OL Original language LT
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 06/10/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 60112000 - Public road transport services
72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
OC Original CPV code 60112000 - Public road transport services
72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.alytus.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >