Poland-D?be Wielkie: Firefighting vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003510036791429
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 20, 2017
Solicitation No: 395469-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-D?be Wielkie: Firefighting vehicles

2017/S 193-395469

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ochotnicza Stra? Po?arna w D?bem Wielkim
822-199-73-03
ul. Stra?acka 1
D?be Wielkie
05-311
Poland
Contact person: Grzegorz Ostrowski
Telephone: +48 601552986
E-mail: logistyka@ospdebewielkie.pl
Fax: +48 257564734
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.ospdebewielkie.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ospdebewielkie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: stowarzyszenie
I.5) Main activity
Other activity: ochrona przeciwpo?arowa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usprawnienie dzialania Krajowego Systemu Ratowniczo Ga?niczego w powiecie mi?skim poprzez zakup nowoczesnego sprz?tu.

Reference number: 2.P.2017
II.1.2) Main CPV code
34144210
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa samochodu ratowniczo-ga?niczego wraz z wyposa?eniem zgodnie zal?cznikiem nr 2 do SIWZ ? szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia winien spelnia? nast?puj?ce wymagania:

a) odpowiada? wszystkim cechom okre?lonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

b) by? fabrycznie nowy i zgodny z obowi?zuj?cymi normami.

c) posiada? komplet dokumentacji technicznej ? eksploatacyjnej.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
35111000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Ochotnicza Stra? Po?arna w D?bem Wielkim, ul. Stra?acka 1 05-311 D?be Wielkie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 sztuki ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego wraz z wyposa?eniem zgodnie zal?cznikiem nr 2 do SIWZ ? szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia winien spelnia? nast?puj?ce wymagania:

a) odpowiada? wszystkim cechom okre?lonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

b) by? fabrycznie nowy i zgodny z obowi?zuj?cymi normami.

c) posiada? komplet dokumentacji technicznej ? eksploatacyjnej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 31/10/2017
End: 27/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt o numerze RPMA.05.01.00-14-5537/16.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Posiadaj? odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzonej okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca przedstawi o?wiadczenie o spelnieniu tego warunku.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

S? w sytuacji finansowej lub ekonomicznej pozwalaj?cej na wykonanie zamowienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca przedstawi o?wiadczenie o spelnieniu tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow:

Posiadaj? odpowiedni? zdolno?? techniczn? lub zawodow?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Za spelnienie tego warunku Zamawiaj?cy uzna przedstawienie wykazu dostaw, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu; Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca skladaj?cy ofert? wykazal si? realizacj? dostawy/dostaw skladaj?cej si?/skladaj?cych si? min:

? 1szt. ?redniego lub ci??kiego samochodu ratowniczo ? ga?niczego o warto?ci co najmniej 400 000 PLN.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wymagany termin wykonania zamowienia: 27.12.2017

Platno?? zrealizowana b?dzie w terminie do 30 dni od daty wplywu prawidlowo wystawionej faktury VAT do Ochotniczej Stra?y Po?arnej w D?bem Wielkim. Podstaw? wystawienia faktury przez Wykonawc? b?dzie protokol odbioru bez zastrze?e?. Platno?? zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

1. Zamawiaj?cy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

2. Od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane b?dzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nale?ytego wykonania w wysoko?ci 8 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawc? na wykonanie przedmiotu zamowienia.

3. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy mo?e by? wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach (zgodnie z SIWZ).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

W ?wietle przepisow Zamawiaj?cy zdecydowal si? zastosowa? art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu post?powania przetargowego na zakup ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego wraz z wyposa?eniem i skrocil termin skladania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamowienia i skrocenie terminu skladania ofert wynika z konieczno?ci wydatkowania ?rodkow zewn?trznych (dotacji) pozyskanych przez Zamawiaj?cego w ramach bie??cego roku kalendarzowego. Za mo?liwo?ci? zastosowania przepisu art. 43 ust. 2b Pzp do zamowienia na przedmiotow? dostaw? przemawia rownie? to, ?e ze wzgl?du na charakter przedmiotu zamowienia przygotowanie przez wykonawcow oferty nie powinno by? czasochlonne ( w porownaniu np. do zamowienia na roboty budowlane), dodatkowo przetarg jest ponawiany, wobec czego skrocenie terminu na skladanie ofert nie powinno w ?aden sposob wplyn?? na konkurencyjno?? post?powania.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Ochotnicza Stra? Po?arna w D?bem Wielkim ul. Stra?acka 1 05-311 D?be Wielkie.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Na podstawie art. 22 ustawy Pzp o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1. Nie podlegaj? wykluczeniu.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca przedstawi o?wiadczenie o spelnieniu tego warunku.

2. Posiadaj? odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzonej okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca przedstawi o?wiadczenie o spelnieniu tego warunku.

3. S? w sytuacji finansowej lub ekonomicznej pozwalaj?cej na wykonanie zamowienia.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca przedstawi o?wiadczenie o spelnieniu tego warunku.

4. Posiadaj? odpowiedni? zdolno?? techniczn? lub zawodow?.

Za spelnienie tego warunku Zamawiaj?cy uzna przedstawienie wykazu dostaw, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu; Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca skladaj?cy ofert? wykazal si? realizacj? dostawy/dostaw skladaj?cej si?/skladaj?cych si? min: 1 szt. ?redniego lub ci??kiego samochodu ratowniczo ? ga?niczego o warto?ci co najmniej 400 000 PLN.

Podstawy wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Ocena spelnienia powy?szych warunkow b?dzie dokonywana metod? 0 ? 1, tj. spelnia lub nie spelnia, w oparciu o dokumenty, o?wiadczenia i inne materialy dol?czone do oferty.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje dotycz?ce odwola? zostaly zawarte w art. 182 Ustawy Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. 2016 r, poz. 1020).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-D?be Wielkie: Firefighting vehicles

2017/S 193-395469

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ochotnicza Stra? Po?arna w D?bem Wielkim
822-199-73-03
ul. Stra?acka 1
D?be Wielkie
05-311
Poland
Contact person: Grzegorz Ostrowski
Telephone: +48 601552986
E-mail: logistyka@ospdebewielkie.pl
Fax: +48 257564734
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.ospdebewielkie.pl

I.5) Main activity
Other activity: ochrona przeciwpo?arowa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usprawnienie dzialania Krajowego Systemu Ratowniczo Ga?niczego w powiecie mi?skim poprzez zakup nowoczesnego sprz?tu.

Reference number: 2.P.2017
II.1.2) Main CPV code
34144210
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
35111000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 31/10/2017
End: 27/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-D?be Wielkie: Firefighting vehicles
ND Document number 395469-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place D?BE WIELKIE
AU Authority name Ochotnicza Stra? Po?arna w D?bem Wielkim (822-199-73-03)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 20/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34144210 - Firefighting vehicles
35111000 - Firefighting equipment
OC Original CPV code 34144210 - Firefighting vehicles
35111000 - Firefighting equipment
RC NUTS code PL912
IA Internet address (URL) www.ospdebewielkie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >