Poland-Bialystok: Clinical chemistry system

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003510089281877
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395467-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Clinical chemistry system

2017/S 193-395467

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
ul. Jana Kili?skiego 1
Bialystok
15-089
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych - Walentyna Horoszewska
Telephone: +48 857485539
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Fax: +48 857485627
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.umb.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.umb.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ro?nej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku, z podzialem na sze?? cz??ci.

Reference number: AZP/261/D/65/TIN/USK/ZP/120/2017
II.1.2) Main CPV code
33159000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa ro?nej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku, wraz z transportem, rozladunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu U?ytkownika, z podzialem na 6 cz??ci.

Wymagania techniczne i u?ytkowe, jakie musi spelni? przedmiot zamowienia, opisane s? szczegolowo

w zal?cznikach do siwz: nr 1.1 ? nr 1.6.

Wykonanie zamowienia obejmuj?ce rozladunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urz?dze? oraz przeszkolenie personelu U?ytkownika, jest opisane w siwz, cz??? C.II i w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

GAZOMETR (ANALIZATOR PARAMETROW KRYTYCZNYCH) ? 1 SZT. Bezpo?redni U?ytkownik: Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33159000
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Zamowienie b?dzie wykonywane na terenie nowo budowanego obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznegow Bialymstoku (U?ytkownika) ? ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a, 15-276 Bialystok, oznaczonego ?FGH.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Zamawiaj?cy wymaga, aby zaoferowane urz?dzenia w skladzie i konfiguracjach opisanych w zal?czniku nr 1.1 do siwz byly fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcze?niej, ni? w roku 2017.

2.Zaoferowane urz?dzenia, ktore s? wyrobami medycznymi podlegaj?cymi wla?ciwej ocenie zgodno?ci, spelniaj?cymi wla?ciwe wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycz?ca wyrobow medycznych wraz z po?niejszymi nowelizacjami.

3.Zaoferowane urz?dzenia, ktore nie s? wyrobami medycznymi, musz? spelnia? wla?ciwe dla nich wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem oraz oznakowane CE.

4.Poszczegolne elementy zaoferowanych urz?dze? / zestawow urz?dze? maj? by? wzajemnie kompatybilne i musz? wspolpracowa? bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow. Informacje te nale?y wpisa? do jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: jednolity dokument, JEDZ) ? zal?cznik nr 5.1 do SIWZ).Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona,

do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym, ni? 10 dni:

a)Kompletnych i aktualnych deklaracji zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?;

b)Kompletnych i aktualnych certyfikatow zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze? (nie dotyczy wyrobow medycznych klasy I).

c)Kompletnych i aktualnych materialow informacyjnych dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?.

1. Wykonawca jest zobowi?zany do zlo?enia ni?ej wymienionych dokumentow skladaj?cych si?

na ofert?, przy czym Zamawiaj?cy prosi o skompletowanie dokumentow w podanej poni?ej kolejno?ci oraz zaleca NIEDOL?CZANIE DO OFERTY DOKUMENTOW, KTORE NIE S? WYMAGANE

PEZEZ ZAMAWIAJACEGO NA DANYM ETAPIE POST?POWANIA.

2. Dokumenty podstawowe.

a) Formularz ogolny oferty sporz?dzony zgodnie ze zal?cznikiem nr 4 do siwz, opiecz?towany

i podpisany przez Wykonawc?.

b) Oryginal pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawcow w post?powaniu

o udzielenie zamowienia publicznego albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego, je?eli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentow zal?czonych do oferty lub kopia ww. pelnomocnictwa po?wiadczona przez notariusza za zgodno??

z oryginalem.

3. W celu wst?pnego wykazania: (1) braku podstaw do wykluczenia z post?powania

w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz (2) spelnienia warunkow udzialu

w post?powaniu ? Wykonawca sklada:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (wersja edytowalna: zal?cznik nr 5.1 do siwz), wypelniony zgodnie z zal?cznikiem nr 5.2 do siwz.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy

z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

b) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, sklada:

(1) tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow ? w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby (art. 25a ust. 3 pkt. 1 ustawy)

oraz

(2) pisemne (w oryginale) zobowi?zania tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (wzor zobowi?zania: zal?cznik nr 6 do siwz).

4. Formularz szczegolowy oferty sporz?dzony zgodnie z zal?cznikiem nr 1.1 do siwz, opiecz?towany i podpisany przez Wykonawc?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji / Weighting: 40 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wymagane wadium: 1.000,- zl. Dostarczenie uruchomienie i odbior urz?dze?, zako?czenie szkole? personelu U?ytkownika, dotycz?cych wszystkich urz?dze? skladaj?cych si? na dan? cz??? zamowienia:

Cz??? nr 1 ? do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy, w 2018 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

PLAZMOWY STERYLIZATOR POWIETRZA ? 3 SZT. Bezpo?redni U?ytkownik: Odzial Intensywnej Terapii.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191000
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Zamowienie b?dzie wykonywane na terenie nowo budowanego obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznegow Bialymstoku (U?ytkownika) ? ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a, 15-276 Bialystok, oznaczonego ?FGH.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Zamawiaj?cy wymaga, aby zaoferowane urz?dzenia w skladzie i konfiguracjach opisanych w zal?czniku nr 1.2 do siwz byly fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcze?niej, ni? w roku 2017.

2.Zaoferowane urz?dzenia, ktore s? wyrobami medycznymi podlegaj?cymi wla?ciwej ocenie zgodno?ci, spelniaj?cymi wla?ciwe wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycz?ca wyrobow medycznych wraz z po?niejszymi nowelizacjami.

3.Zaoferowane urz?dzenia, ktore nie s? wyrobami medycznymi, musz? spelnia? wla?ciwe dla nich wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem oraz oznakowane CE.

4.Poszczegolne elementy zaoferowanych urz?dze? / zestawow urz?dze? maj? by? wzajemnie kompatybilne i musz? wspolpracowa? bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow. Informacje te nale?y wpisa? do jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: jednolity dokument, JEDZ) ? zal?cznik nr 5.1 do SIWZ).Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona,

do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym, ni? 10 dni:

a)Kompletnych i aktualnych deklaracji zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?;

b)Kompletnych i aktualnych certyfikatow zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze? (nie dotyczy wyrobow medycznych klasy I).

c)Kompletnych i aktualnych materialow informacyjnych dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?.

1. Wykonawca jest zobowi?zany do zlo?enia ni?ej wymienionych dokumentow skladaj?cych si?

na ofert?, przy czym Zamawiaj?cy prosi o skompletowanie dokumentow w podanej poni?ej kolejno?ci oraz zaleca NIEDOL?CZANIE DO OFERTY DOKUMENTOW, KTORE NIE S? WYMAGANE

PEZEZ ZAMAWIAJACEGO NA DANYM ETAPIE POST?POWANIA.

2. Dokumenty podstawowe.

a) Formularz ogolny oferty sporz?dzony zgodnie ze zal?cznikiem nr 4 do siwz, opiecz?towany

i podpisany przez Wykonawc?.

b) Oryginal pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawcow w post?powaniu

o udzielenie zamowienia publicznego albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego, je?eli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentow zal?czonych do oferty lub kopia ww. pelnomocnictwa po?wiadczona przez notariusza za zgodno??

z oryginalem.

3. W celu wst?pnego wykazania: (1) braku podstaw do wykluczenia z post?powania

w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz (2) spelnienia warunkow udzialu

w post?powaniu ? Wykonawca sklada:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (wersja edytowalna: zal?cznik nr 5.1 do siwz), wypelniony zgodnie z zal?cznikiem nr 5.2 do siwz.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy

z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

b) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, sklada:

(1) tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow ? w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby (art. 25a ust. 3 pkt. 1 ustawy)

oraz

(2) pisemne (w oryginale) zobowi?zania tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (wzor zobowi?zania: zal?cznik nr 6 do siwz).

4. Formularz szczegolowy oferty sporz?dzony zgodnie z zal?cznikiem nr 1.2 do siwz, opiecz?towany i podpisany przez Wykonawc?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji / Weighting: 40 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wymagane wadium: 700,- zl. Dostarczenie uruchomienie i odbior urz?dze?, zako?czenie szkole? personelu U?ytkownika, dotycz?cych wszystkich urz?dze? skladaj?cych si? na dan? cz??? zamowienia:

Cz??? nr 1 ? do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy, w 2018 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

A. STOL ZABIEGOWY ? 2 SZT., B. STOL OPERACYJNY Z PLYWAJ?CYM BLATEM ? 1 SZT. Bezpo?redni U?ytkownik: Klinika Gastroenterologii i Chorob Wewn?trznych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192230
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Zamowienie b?dzie wykonywane na terenie nowo budowanego obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznegow Bialymstoku (U?ytkownika) ? ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a, 15-276 Bialystok, oznaczonego ?FGH.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Zamawiaj?cy wymaga, aby zaoferowane urz?dzenia w skladzie i konfiguracjach opisanych w zal?czniku nr 1.3 do siwz byly fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcze?niej, ni? w roku 2017.

2.Zaoferowane urz?dzenia, ktore s? wyrobami medycznymi podlegaj?cymi wla?ciwej ocenie zgodno?ci, spelniaj?cymi wla?ciwe wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycz?ca wyrobow medycznych wraz z po?niejszymi nowelizacjami.

3.Zaoferowane urz?dzenia, ktore nie s? wyrobami medycznymi, musz? spelnia? wla?ciwe dla nich wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem oraz oznakowane CE.

4.Poszczegolne elementy zaoferowanych urz?dze? / zestawow urz?dze? maj? by? wzajemnie kompatybilne i musz? wspolpracowa? bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow. Informacje te nale?y wpisa? do jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: jednolity dokument, JEDZ) ? zal?cznik nr 5.1 do SIWZ).Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona,

do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym, ni? 10 dni:

a)Kompletnych i aktualnych deklaracji zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?;

b)Kompletnych i aktualnych certyfikatow zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze? (nie dotyczy wyrobow medycznych klasy I).

c)Kompletnych i aktualnych materialow informacyjnych dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?.

1. Wykonawca jest zobowi?zany do zlo?enia ni?ej wymienionych dokumentow skladaj?cych si?

na ofert?, przy czym Zamawiaj?cy prosi o skompletowanie dokumentow w podanej poni?ej kolejno?ci oraz zaleca NIEDOL?CZANIE DO OFERTY DOKUMENTOW, KTORE NIE S? WYMAGANE

PEZEZ ZAMAWIAJACEGO NA DANYM ETAPIE POST?POWANIA.

2. Dokumenty podstawowe.

a) Formularz ogolny oferty sporz?dzony zgodnie ze zal?cznikiem nr 4 do siwz, opiecz?towany

i podpisany przez Wykonawc?.

b) Oryginal pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawcow w post?powaniu

o udzielenie zamowienia publicznego albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego, je?eli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentow zal?czonych do oferty lub kopia ww. pelnomocnictwa po?wiadczona przez notariusza za zgodno??

z oryginalem.

3. W celu wst?pnego wykazania: (1) braku podstaw do wykluczenia z post?powania

w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz (2) spelnienia warunkow udzialu

w post?powaniu ? Wykonawca sklada:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (wersja edytowalna: zal?cznik nr 5.1 do siwz), wypelniony zgodnie z zal?cznikiem nr 5.2 do siwz.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy

z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

b) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, sklada:

(1) tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow ? w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby (art. 25a ust. 3 pkt. 1 ustawy)

oraz

(2) pisemne (w oryginale) zobowi?zania tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (wzor zobowi?zania: zal?cznik nr 6 do siwz).

4. Formularz szczegolowy oferty sporz?dzony zgodnie z zal?cznikiem nr 1.3 do siwz, opiecz?towany i podpisany przez Wykonawc?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji / Weighting: 40 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wymagane wadium: 3.000,- zl. Dostarczenie uruchomienie i odbior urz?dze?, zako?czenie szkole? personelu U?ytkownika, dotycz?cych wszystkich urz?dze? skladaj?cych si? na dan? cz??? zamowienia:

Cz??? nr 1 ? do 6 tygodni od daty zawarcia Umowy, w 2018 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE Z WYPOSA?ENIEM ? 46 SZT., Bezp. U?ytkownicy:Kl. Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym ? 12 szt., Kl. Kardiologii z Oddz. Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ?34 szt.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33194110
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Zamowienie b?dzie wykonywane na terenie nowo budowanego obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznegow Bialymstoku (U?ytkownika) ? ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a, 15-276 Bialystok, oznaczonego ?FGH.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Zamawiaj?cy wymaga, aby zaoferowane urz?dzenia w skladzie i konfiguracjach opisanych w zal?czniku nr 1.4 do siwz byly fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcze?niej, ni? w roku 2017.

2.Zaoferowane urz?dzenia, ktore s? wyrobami medycznymi podlegaj?cymi wla?ciwej ocenie zgodno?ci, spelniaj?cymi wla?ciwe wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycz?ca wyrobow medycznych wraz z po?niejszymi nowelizacjami.

3.Zaoferowane urz?dzenia, ktore nie s? wyrobami medycznymi, musz? spelnia? wla?ciwe dla nich wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem oraz oznakowane CE.

4.Poszczegolne elementy zaoferowanych urz?dze? / zestawow urz?dze? maj? by? wzajemnie kompatybilne i musz? wspolpracowa? bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow. Informacje te nale?y wpisa? do jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: jednolity dokument, JEDZ) ? zal?cznik nr 5.1 do SIWZ).Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona,

do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym, ni? 10 dni:

a)Kompletnych i aktualnych deklaracji zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?;

b)Kompletnych i aktualnych certyfikatow zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze? (nie dotyczy wyrobow medycznych klasy I).

c)Kompletnych i aktualnych materialow informacyjnych dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?.

1. Wykonawca jest zobowi?zany do zlo?enia ni?ej wymienionych dokumentow skladaj?cych si?

na ofert?, przy czym Zamawiaj?cy prosi o skompletowanie dokumentow w podanej poni?ej kolejno?ci oraz zaleca NIEDOL?CZANIE DO OFERTY DOKUMENTOW, KTORE NIE S? WYMAGANE

PEZEZ ZAMAWIAJACEGO NA DANYM ETAPIE POST?POWANIA.

2. Dokumenty podstawowe.

a) Formularz ogolny oferty sporz?dzony zgodnie ze zal?cznikiem nr 4 do siwz, opiecz?towany

i podpisany przez Wykonawc?.

b) Oryginal pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawcow w post?powaniu

o udzielenie zamowienia publicznego albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego, je?eli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentow zal?czonych do oferty lub kopia ww. pelnomocnictwa po?wiadczona przez notariusza za zgodno??

z oryginalem.

3. W celu wst?pnego wykazania: (1) braku podstaw do wykluczenia z post?powania

w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz (2) spelnienia warunkow udzialu

w post?powaniu ? Wykonawca sklada:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (wersja edytowalna: zal?cznik nr 5.1 do siwz), wypelniony zgodnie z zal?cznikiem nr 5.2 do siwz.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy

z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

b) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, sklada:

(1) tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow ? w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby (art. 25a ust. 3 pkt. 1 ustawy)

oraz

(2) pisemne (w oryginale) zobowi?zania tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (wzor zobowi?zania: zal?cznik nr 6 do siwz).

4. Formularz szczegolowy oferty sporz?dzony zgodnie z zal?cznikiem nr 1.4 do siwz, opiecz?towany i podpisany przez Wykonawc?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji / Weighting: 15 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wymagane wadium: 4.400,- zl. Dostarczenie uruchomienie i odbior urz?dze?, zako?czenie szkole? personelu U?ytkownika, dotycz?cych wszystkich urz?dze? skladaj?cych si? na dan? cz??? zamowienia:

Cz??? nr 1 ? do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy, w 2018 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

STACJA DOKUJ?CA ? 5 SZT., Bezpo?redni U?ytkownik: Odzial Intensywnej Terapii

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33194120
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Zamowienie b?dzie wykonywane na terenie nowo budowanego obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznegow Bialymstoku (U?ytkownika) ? ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a, 15-276 Bialystok, oznaczonego ?FGH.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Zamawiaj?cy wymaga, aby zaoferowane urz?dzenia w skladzie i konfiguracjach opisanych w zal?czniku nr 1.5 do siwz byly fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcze?niej, ni? w roku 2017.

2.Zaoferowane urz?dzenia, ktore s? wyrobami medycznymi podlegaj?cymi wla?ciwej ocenie zgodno?ci, spelniaj?cymi wla?ciwe wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycz?ca wyrobow medycznych wraz z po?niejszymi nowelizacjami.

3.Zaoferowane urz?dzenia, ktore nie s? wyrobami medycznymi, musz? spelnia? wla?ciwe dla nich wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem oraz oznakowane CE.

4.Poszczegolne elementy zaoferowanych urz?dze? / zestawow urz?dze? maj? by? wzajemnie kompatybilne i musz? wspolpracowa? bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow. Informacje te nale?y wpisa? do jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: jednolity dokument, JEDZ) ? zal?cznik nr 5.1 do SIWZ).Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona,

do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym, ni? 10 dni:

a)Kompletnych i aktualnych deklaracji zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?;

b)Kompletnych i aktualnych certyfikatow zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze? (nie dotyczy wyrobow medycznych klasy I).

c)Kompletnych i aktualnych materialow informacyjnych dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?.

1. Wykonawca jest zobowi?zany do zlo?enia ni?ej wymienionych dokumentow skladaj?cych si?

na ofert?, przy czym Zamawiaj?cy prosi o skompletowanie dokumentow w podanej poni?ej kolejno?ci oraz zaleca NIEDOL?CZANIE DO OFERTY DOKUMENTOW, KTORE NIE S? WYMAGANE

PEZEZ ZAMAWIAJACEGO NA DANYM ETAPIE POST?POWANIA.

2. Dokumenty podstawowe.

a) Formularz ogolny oferty sporz?dzony zgodnie ze zal?cznikiem nr 4 do siwz, opiecz?towany

i podpisany przez Wykonawc?.

b) Oryginal pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawcow w post?powaniu

o udzielenie zamowienia publicznego albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego, je?eli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentow zal?czonych do oferty lub kopia ww. pelnomocnictwa po?wiadczona przez notariusza za zgodno??

z oryginalem.

3. W celu wst?pnego wykazania: (1) braku podstaw do wykluczenia z post?powania

w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz (2) spelnienia warunkow udzialu

w post?powaniu ? Wykonawca sklada:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (wersja edytowalna: zal?cznik nr 5.1 do siwz), wypelniony zgodnie z zal?cznikiem nr 5.2 do siwz.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy

z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

b) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, sklada:

(1) tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow ? w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby (art. 25a ust. 3 pkt. 1 ustawy)

oraz

(2) pisemne (w oryginale) zobowi?zania tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (wzor zobowi?zania: zal?cznik nr 6 do siwz).

4. Formularz szczegolowy oferty sporz?dzony zgodnie z zal?cznikiem nr 1.5 do siwz, opiecz?towany i podpisany przez Wykonawc?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji / Weighting: 40 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wymagane wadium: 300,- zl. Dostarczenie uruchomienie i odbior urz?dze?, zako?czenie szkole? personelu U?ytkownika, dotycz?cych wszystkich urz?dze? skladaj?cych si? na dan? cz??? zamowienia:

Cz??? nr 1 ? do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy, w 2018 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

WIDEODUODENOSKOP Z WYPOSA?ENIEM ? 1 KPL.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Zamowienie b?dzie wykonywane na terenie nowo budowanego obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznegow Bialymstoku (U?ytkownika) ? ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a, 15-276 Bialystok, oznaczonego ?FGH.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Zamawiaj?cy wymaga, aby zaoferowane urz?dzenia w skladzie i konfiguracjach opisanych w zal?czniku nr 1.6 do siwz byly fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcze?niej, ni? w roku 2017.

2.Zaoferowane urz?dzenia, ktore s? wyrobami medycznymi podlegaj?cymi wla?ciwej ocenie zgodno?ci, spelniaj?cymi wla?ciwe wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycz?ca wyrobow medycznych wraz z po?niejszymi nowelizacjami.

3.Zaoferowane urz?dzenia, ktore nie s? wyrobami medycznymi, musz? spelnia? wla?ciwe dla nich wymagania zasadnicze, musz? by? dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem oraz oznakowane CE.

4.Poszczegolne elementy zaoferowanych urz?dze? / zestawow urz?dze? maj? by? wzajemnie kompatybilne i musz? wspolpracowa? bez zarzutu, za co odpowiedzialny jest Wykonawca.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow. Informacje te nale?y wpisa? do jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: jednolity dokument, JEDZ) ? zal?cznik nr 5.1 do SIWZ).Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona,

do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym, ni? 10 dni:

a)Kompletnych i aktualnych deklaracji zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?;

b)Kompletnych i aktualnych certyfikatow zgodno?ci dotycz?cych zaoferowanych urz?dze? (nie dotyczy wyrobow medycznych klasy I).

c)Kompletnych i aktualnych materialow informacyjnych dotycz?cych zaoferowanych urz?dze?.

1. Wykonawca jest zobowi?zany do zlo?enia ni?ej wymienionych dokumentow skladaj?cych si?

na ofert?, przy czym Zamawiaj?cy prosi o skompletowanie dokumentow w podanej poni?ej kolejno?ci oraz zaleca NIEDOL?CZANIE DO OFERTY DOKUMENTOW, KTORE NIE S? WYMAGANE

PEZEZ ZAMAWIAJACEGO NA DANYM ETAPIE POST?POWANIA.

2. Dokumenty podstawowe.

a) Formularz ogolny oferty sporz?dzony zgodnie ze zal?cznikiem nr 4 do siwz, opiecz?towany

i podpisany przez Wykonawc?.

b) Oryginal pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawcow w post?powaniu

o udzielenie zamowienia publicznego albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego, je?eli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentow zal?czonych do oferty lub kopia ww. pelnomocnictwa po?wiadczona przez notariusza za zgodno??

z oryginalem.

3. W celu wst?pnego wykazania: (1) braku podstaw do wykluczenia z post?powania

w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz (2) spelnienia warunkow udzialu

w post?powaniu ? Wykonawca sklada:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (wersja edytowalna: zal?cznik nr 5.1 do siwz), wypelniony zgodnie z zal?cznikiem nr 5.2 do siwz.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy

z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

b) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, sklada:

(1) tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow ? w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby (art. 25a ust. 3 pkt. 1 ustawy)

oraz

(2) pisemne (w oryginale) zobowi?zania tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (wzor zobowi?zania: zal?cznik nr 6 do siwz).

4. Formularz szczegolowy oferty sporz?dzony zgodnie z zal?cznikiem nr 1.6 do siwz, opiecz?towany i podpisany przez Wykonawc?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji / Weighting: 40 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wymagane wadium: 3.000,- zl. Dostarczenie uruchomienie i odbior urz?dze?, zako?czenie szkole? personelu U?ytkownika, dotycz?cych wszystkich urz?dze? skladaj?cych si? na dan? cz??? zamowienia:

Cz??? nr 1 ? do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy, w 2018 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O zamowienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w zwi?zku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow,

o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ? 23 ustawy, w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 7 ustawy.

Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci wykluczenia wykonawcy ani podmiotu, z zasobow ktorego Wykonawca b?dzie korzystal, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

2. Zamawiaj?cy nie formuluje szczegolowego warunku udzialu w post?powaniu odno?nie do kompetencji lub uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci zawodowej. Zamawiaj?cy nie formuluje rownie? szczegolowych warunkow udzialu w post?powaniu, dotycz?cych sytuacji ekonomicznej wykonawcy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O zamowienie mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy sytuacji finansowej, w szczegolno?ci posiadaj? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w kwocie

co najmniej:

Cz??? nr 1 ? 45 000,- zl.

Cz??? nr 2 ? 30 000,- zl.

Cz??? nr 3 ? 150 000,- zl.

Cz??? nr 4 ? 200 000,- zl.

Cz??? nr 5 ? 15 000,- zl.

Cz??? nr 4 ? 150 000,- zl.

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na wi?cej, ni? jedn? Cz??? zamowienia, wowczas musi posiada? zdolno?? kredytow? lub ?rodki finansowe w kwocie rownej co najmniej sumie odpowiednich kwot wskazanych powy?ej dla poszczegolnych Cz??ci zamowienia.

Zgodnie z art. 22a ustawy: Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu polega? na sytuacji finansowej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

W przedmiotowym post?powaniu Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedkladaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (wzor zobowi?zania: zal?cznik nr 6 do siwz).

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e na nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o zamowienie (art. 23 ustawy). Wowczas s? zobowi?zani ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Warunek wskazany w ww. cz??ci B. I.1 siwz musi by? spelniony przez ka?dego z tych wykonawcow, natomiast warunki wskazane w cz??ci B. I.3 i cz??ci B.I.4 siwz wykonawcy ci mog? spelni? wspolnie.

Zgodnie z art. 141 ustawy, wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy zawartej w wyniku niniejszego post?powania oraz za wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, niezale?nie od tre?ci umowy wi???cej ich wzajemnie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego przedstawi: Informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy nie mniejsz?, ni? okre?lona powy?ej, w okresie nie wcze?niejszym, ni? 1 miesi?c przez uplywem terminu skladania ofert.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O zamowienie mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej i zawodowej, mianowicie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali

Cz??? nr 1: dostawy l?cznie co najmniej 2 analizatorow parametrow klinicznych wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem, dla co najmniej dwoch odbiorcow.

Cz??? nr 2: Zamawiaj?cy nie formuluje warunku szczegolowego w zakresie zdolno?ci technicznej i zawodowej do wykonania zamowienia.

Cz??? nr 3: dostawy l?cznie co najmniej 5 stolow zabiegowych i / lub operacyjnych, wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem, dla co najmniej dwoch i nie wi?cej, ni? 4 odbiorcow.

Cz??? nr 4: dostawy l?cznie co najmniej 70 pomp infuzyjnych, wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem, dla co najmniej dwoch i nie wi?cej, ni? 4 odbiorcow.

Cz??? nr 5: Zamawiaj?cy nie formuluje warunku szczegolowego w zakresie zdolno?ci technicznej i zawodowej do wykonania zamowienia.

Cz??? nr 6: dostawy l?cznie co najmniej 2 wideoduodenoskopow wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem, dla co najmniej dwoch odbiorcow.

Zgodnie z art. 22a ustawy: Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

W przedmiotowym post?powaniu Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedkladaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (wzor zobowi?zania: zal?cznik nr 6 do siwz).

Je?eli wykonawca polega na zdolno?ciach technicznych i zawodowych innych podmiotow, wowczas w realizacji zamowienia konieczny jest udzial tych podmiotow jako podwykonawcy, doradcy, konsultanta itp.,

co powinno wynika? z tre?ci ww. zobowi?zania.

Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o zamowienie (art. 23 ustawy). Wowczas s? zobowi?zani ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Warunek wskazany w ww. cz??ci B. I.1 siwz musi by? spelniony przez ka?dego z tych wykonawcow, natomiast warunki wskazane w cz??ci B. I.3 i cz??ci B.I.4 siwz wykonawcy ci mog? spelni? wspolnie.

Zgodnie z art. 141 ustawy, wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy zawartej w wyniku niniejszego post?powania oraz za wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, niezale?nie od tre?ci umowy wi???cej ich wzajemnie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca przedstawi: a) Wykaz dostaw wykonanych w okresie wskazanym w cz??ci B.I.3 siwz, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz, ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz z zal?czeniem dowodow, okre?laj?cych, czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie; dowody s? to referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonane,

a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy. Wzor wykazu zostanie przekazany wykonawcy wraz z wezwaniem, o ktorym mowa w pkt. 8.4. siwz.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Najpo?niej w dniu podpisania umowy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, w wysoko?ci 10 % ceny oferty.

1.Bezpo?rednim platnikiem wynagrodzenia Wykonawcy b?dzie Zamawiaj?cy ? Uniwersytet Medyczny

w Bialymstoku, ul. Jana Kili?skiego 1, 15-089 Bialystok.

2.Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? b?d? prowadzone w PLN.

3.Wykonawca wystawi faktur? na Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku na kwot? rown? 100 % warto?ci Umowy po podpisaniu protokolu ko?cowego.

4.Zamawiaj?cy oplaci kwot?, o ktorej mowa w pkt. 3, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z zal?cznikiem, ktorym b?dzie protokol ko?cowy dostarczony przez Wykonawc?.

5.Nale?no?? b?dzie oplacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc? w Umowie i w fakturze.

6.Za dokonanie platno?ci uwa?a si? dzie? obci??enia rachunku Zamawiaj?cego.

7.Koszty finansowej obslugi Umowy w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca, za? w banku Zamawiaj?cego ? Zamawiaj?cy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku (Palac Branickich ? I pi?tro, sala konferencyjna obok Auli Magna), ul.JanaKili?skiego 1, 15-089 Bialystok.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykaz o?wiadcze? lub dok. potwierdzaj?cych spelnienie war. udzialu w post?p. oraz brak podstaw wykluczenia.JEDZ- Wykonawca jest zobowi?zany do zlo?enia go wraz z ofert?. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si?o zamowienie. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, sklada wraz z ofert? a) tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow ? w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si?na ich zasoby.

b) zobowi?zania tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (wzor zobowi?zania: zal. nr 6 do SIWZ).

c)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy ?wystawiona nie wcze?niej, ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

d) O?wiadczenie Wykonawcy w zwi?zku z art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy: o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow,oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne, albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ?dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

e) O?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne.

f) Je?eli Wykonawca ma siedzib? na terytorium RP, a osoby, ktorych dotyczy dok. wskazany w ww. pkt c,maj? miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca sklada w odniesieniu do nich informacje z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru ? inny rownowa?ny dok. wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dok. ? w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba,ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dok. ? zast?puje si? go dok. zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby, zlo?one przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawod. lub gospodar. wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby ? w zakresie okre?lonym wart.24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy, wystawionym w ww. terminie.

g) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dok. wymienionego w pkt c sklada informacje z odpowiedniego rejestru w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,albo w przypadku braku takiego rejestru ? inny rownowa?ny dok. wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dok. ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

h) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, w przypadku wydania wyroku lub decyzji, o ktorych mowa w pkt. d ? sklada dok. lub dok. wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszk. potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci przedmiotowych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

i) Je?eli w kraju miejsca zamieszk. osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zam.,lub miejsce zam. ma osoba, ktorej dok. dotyczy, nie wydaje si? dok., o ktorych mowa w pkt. c i d wowczas zast?puje si? je dok. zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osob uprawnionych do jego reprez., lub o?w. osoby, ktorej dok. mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administr. albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), przysluguj? ?rodki ochrony prawnej

w postaci odwolania i skargi na zasadach okre?lonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 ? 198g),

w szczegolno?ci:

1. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2. Termin wniesienia odwolania jest okre?lony w art. 182 ust. 1 ? ust. 3 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Clinical chemistry system

2017/S 193-395467

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
ul. Jana Kili?skiego 1
Bialystok
15-089
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych - Walentyna Horoszewska
Telephone: +48 857485539
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Fax: +48 857485627
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.umb.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ro?nej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku, z podzialem na sze?? cz??ci.

Reference number: AZP/261/D/65/TIN/USK/ZP/120/2017
II.1.2) Main CPV code
33159000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

GAZOMETR (ANALIZATOR PARAMETROW KRYTYCZNYCH) ? 1 SZT. Bezpo?redni U?ytkownik: Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33159000
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

PLAZMOWY STERYLIZATOR POWIETRZA ? 3 SZT. Bezpo?redni U?ytkownik: Odzial Intensywnej Terapii.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191000
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

A. STOL ZABIEGOWY ? 2 SZT., B. STOL OPERACYJNY Z PLYWAJ?CYM BLATEM ? 1 SZT. Bezpo?redni U?ytkownik: Klinika Gastroenterologii i Chorob Wewn?trznych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192230
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE Z WYPOSA?ENIEM ? 46 SZT., Bezp. U?ytkownicy:Kl. Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym ? 12 szt., Kl. Kardiologii z Oddz. Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ?34 szt.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33194110
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

STACJA DOKUJ?CA ? 5 SZT., Bezpo?redni U?ytkownik: Odzial Intensywnej Terapii

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33194120
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

WIDEODUODENOSKOP Z WYPOSA?ENIEM ? 1 KPL.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
51400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Bialystok: Clinical chemistry system
ND Document number 395467-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33159000 - Clinical chemistry system
33168100 - Endoscopes
33191000 - Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33192230 - Operating tables
33194110 - Infusion pumps
33194120 - Infusion supplies
51400000 - Installation services of medical and surgical equipment
OC Original CPV code 33159000 - Clinical chemistry system
33168100 - Endoscopes
33191000 - Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33192230 - Operating tables
33194110 - Infusion pumps
33194120 - Infusion supplies
51400000 - Installation services of medical and surgical equipment
RC NUTS code PL841
IA Internet address (URL) www.umb.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >