Poland-Skar?ysko-Kamienna: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003510256983575
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394035-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Skar?ysko-Kamienna: Snow-clearing services

2017/S 192-394035

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Skar?ysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Skar?ysko-Kamienna
26-110
Poland
Contact person: Edyta Zawidczak
Telephone: +48 412520189
E-mail: e.zawidczak@um.skarzysko.pl
Fax: +48 412520200
NUTS code: PL72

Internet address(es):

Main address: http://www.skarzysko.pl

Address of the buyer profile: http://www.bip.skarzysko.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow, przystankow, schodow, zatok postojowych oraz pozimowe sprz?tanie chodnikow... na terenie miasta Skar?yska ? Kamiennej w sezonie zimowym 2017/2018 ? Strefa II.

Reference number: ZP.271.32.2017.EZ
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslugi zimowego utrzymania chodnikow, przystankow, schodow, zatok postojowych oraz pozimowe sprz?tanie chodnikow, , schodow, zatok postojowych na zlecenie Zamawiaj?cego ? strefa II.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL7
NUTS code: PL72
Main site or place of performance:

Skar?ysko-Kamienna.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslugi zimowego utrzymania chodnikow, przystankow, schodow, zatok postojowych oraz pozimowe sprz?tanie chodnikow, , schodow, zatok postojowych na zlecenie Zamawiaj?cego ? strefa II. Szczegolowo przedmiot zamowienia przedstawiaj? zal?czniki nr 7-11 do SIWZ Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1 ? W przypadku zamowie? na dostawy lub uslugi, zamawiaj?cy okre?la w opisie przedmiotu zamowienia wymagane cechy produktu lub uslugi, w szczegolno?ci: wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamowienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich u?ytkownikow, w tym zapewnienia dost?pno?ci dla osob niepelnosprawnych.

Realizuj?c powy?sze Zamawiaj?cy wymaga, aby ?nieg nie zalegal na chodnikach, przystankach, schodach, zatokach postojowych obj?tych przedmiotem zamowienia. Umo?liwi to swobodne i bezpieczne poruszanie si? w okresie zimowym osobom niepelnosprawnym i zapewni w pelni dost?pno?? tym osobom.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-319740
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Po ustaleniu rankingu ofert, jako najkorzystniejsza oferta zostala ustalona oferta Nr 1za cen? brutto: 221 392,04 PLN.

Zgodnie z art. 93. ust.1. pkt 4 ustawy Prawo zamowie? publicznych Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktor? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiaj?cy zabezpieczyl na realizacje przedmiotowego zamowienia kwot?: 102 664,71 PLN brutto. Po dokonaniu analizy mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cy uznal, i? nie mo?e zwi?kszy? kwoty, ktor? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie przedmiotowego zamowienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Tym samym zachodz? przeslanki prawne i faktyczne do uniewa?nienia przedmiotowego post?powania.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Skar?ysko-Kamienna: Snow-clearing services

2017/S 192-394035

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Skar?ysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Skar?ysko-Kamienna
26-110
Poland
Contact person: Edyta Zawidczak
Telephone: +48 412520189
E-mail: e.zawidczak@um.skarzysko.pl
Fax: +48 412520200
NUTS code: PL72

Internet address(es):

Main address: http://www.skarzysko.pl

Address of the buyer profile: http://www.bip.skarzysko.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow, przystankow, schodow, zatok postojowych oraz pozimowe sprz?tanie chodnikow... na terenie miasta Skar?yska ? Kamiennej w sezonie zimowym 2017/2018 ? Strefa II.

Reference number: ZP.271.32.2017.EZ
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL7
NUTS code: PL72

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-319740

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Skar?ysko-Kamienna: Snow-clearing services
ND Document number 394035-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place SKAR?YSKO-KAMIENNA
AU Authority name Gmina Skar?ysko-Kamienna
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL
PL7
PL72
IA Internet address (URL) http://www.skarzysko.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >