Poland-Byslaw: Forestry services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003510478513954
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394006-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Byslaw: Forestry services

2017/S 192-394006

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Zamrzenica
Zamrzenica 1A
Byslaw
89-510
Poland
Contact person: Alicja Kaczy?ska
Telephone: +48 523341175
E-mail: alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
Fax: +48 523341173
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.zamrzenica.torun.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pozyskanie drewna pokl?skowego na terenie le?nictwa Klonia w Nadle?nictwie Zamrzenica ? oddzial 228 i 229.

Reference number: ZG.270.5.6.2017.ZG4
II.1.2) Main CPV code
77200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi z zakresu gospodarki le?nej obejmuj?ce pozyskanie i zrywk? drewna do wykonania na terenie Nadle?nictwa Zamrzenica, le?nictwo Klonia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia jest obszar obj?ty szkodami w zwi?zku z wyst?pieniem w dniach 11.8.-12.8.2017 roku wielkopowierzchniowych wiatrowalow i wiatrolomow.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 009 320.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77230000
77231000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Teren Nadle?nictwa Zamrzenica, le?nictwo Klonia.

II.2.4) Description of the procurement:

Prace na terenie le?nictwa uszkodzonego przez nawalnic? b?d? obejmowaly nast?puj?ce grupy czynno?ci w zakresie pozyskania i zrywki drewna: przygodne trzebie?e wczesne, przygodne trzebie?e po?ne, przygodne ci?cia r?bne, ci?cia sanitarne oraz prace godzinowe r?czne (RH) i ci?gnikowe (CH).

Szacunkowy zakres prac obejmuje 10 900 m surowca drzewnego, 300 RH oraz 100 CH. Zakres prac jest wielko?ci? orientacyjn?, mo?e ulec zarowno zmniejszeniu jak i zwi?kszeniu. Szacunkowy wykaz ilo?ci i rodzajow drewna do pozyskania i zrywki:

? Drewno wielkowymiarowe sosna ? 2 200 m,

? Drewno ?redniowymiarowe sosna ? 3 800 m,

? Drewno wielkowymiarowe ?wierk ? 1 000 m,

? Drewno ?redniowymiarowe ?wierk ? 1 000 m,

? Drewno wielkowymiarowe brzoza ? 900 m,

? Drewno ?redniowymiarowe brzoza ? 2 000 m.

W trakcie wykonania prac mog? pojawi? si? rownie? drobne ilo?ci innych gatunkow drewna do pozyskania i zrywki.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne do obj?tych zamowieniem (dalej: ?Opcja). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie slu?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone na warto?? do 30 % warto?ci przedmiotu zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Calkowita warto?? zamowienia zostala podana l?cznie z prawem opcji wynosz?cym 30 % warto?ci zamowienia.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

W zwi?zku z zaistnieniem stanu sily wy?szej, o ktorym mowa w Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasow Pa?stwowych z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie konkretyzacji i uszczegolowienia post?powania nadzwyczajnego w zwi?zku z wyst?pieniem w dniu 11.8. i 12.8.2017 w Pa?stwowym Gospodarstwie Le?nym Lasy Pa?stwowe stanu sily wy?szej o zasi?gu ponadlokalnym, zaszla konieczno?? natychmiastowego przyst?pienia do dziala? zwi?zanych z pozyskaniem i wywozem drewna w celu maksymalnego ograniczenia deprecjacji surowca drzewnego. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamowienia z wolnej r?ki, je?eli ze wzgl?du na wyj?tkow? sytuacj? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego, ktorej nie mogl on przewidzie?, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamowienia, a nie mo?na zachowa? terminow okre?lonych dla innych trybow udzielenia zamowienia. Zgodnie z art. 67 ust. 3 pkt 2 nie stosuje si? przepisu art. 67 ust. 2 w przypadku zamowie? udzielanych w celu ograniczenia skutkow zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewn?trzne, ktorego nie mo?na bylo przewidzie?, w szczegolno?ci zagra?aj?cego ?yciu lub zdrowiu ludzi lub gro??cego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach. Nadle?nictwo posiada zobowi?zania wynikaj?ce z podpisanych umow na sprzeda? drewna; niewywi?zanie si? z tych umow skutkowa? b?dzie konieczno?ci? placenia kar umownych. Jednocze?nie niezwloczne rozpocz?cie prac zwi?zanych z usuwaniem drewna pokl?skowego wynika rownie? z konieczno?ci jak najszybszego uprz?tania powierzchni w celu maksymalnego ograniczenia zagro?enia po?arowego oraz rozwoju organizmow szkodliwych, ktore z terenow obj?tych kl?sk? mog? latwo rozprzestrzeni? si? na pozostale, niezniszczone przez nawalnic? lasy. Wszystkie te okoliczno?ci powoduj? wybor przez Zamawiaj?cego zastosowania trybu z wolnej r?ki.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Pozyskanie drewna pokl?skowego na terenie le?nictwa Klonia w Nadle?nictwie Zamrzenica oddzial 228 i 229

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Las Center Kamil Wasiak
Radoszyn 64
Sk?pe
66-213
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Partner Zbigniew Wasiak
Os. Jana III Sobieskiego 3 B/6
Trzciel
66-320
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 776 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 776 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Calkowita warto?? zamowienia/ umowy w sekcji V 2.4 zostala podana bez podatku VAT i bez prawa opcji wynosz?cego 30 % warto?ci zamowienia/ umowy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Byslaw: Forestry services

2017/S 192-394006

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Zamrzenica
Zamrzenica 1A
Byslaw
89-510
Poland
Contact person: Alicja Kaczy?ska
Telephone: +48 523341175
E-mail: alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
Fax: +48 523341173
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.zamrzenica.torun.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pozyskanie drewna pokl?skowego na terenie le?nictwa Klonia w Nadle?nictwie Zamrzenica ? oddzial 228 i 229.

Reference number: ZG.270.5.6.2017.ZG4
II.1.2) Main CPV code
77200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 009 320.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77230000
77231000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Pozyskanie drewna pokl?skowego na terenie le?nictwa Klonia w Nadle?nictwie Zamrzenica oddzial 228 i 229

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Las Center Kamil Wasiak
Radoszyn 64
Sk?pe
66-213
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Partner Zbigniew Wasiak
Os. Jana III Sobieskiego 3 B/6
Trzciel
66-320
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 776 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 776 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Byslaw: Forestry services
ND Document number 394006-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BYSLAW
AU Authority name Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Zamrzenica
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77200000 - Forestry services
77210000 - Logging services
77211000 - Services incidental to logging
77211100 - Timber harvesting services
77211200 - Transport of logs within the forest
77211300 - Tree-clearing services
77211400 - Tree-cutting services
77230000 - Services incidental to forestry
77231000 - Forestry management services
OC Original CPV code 77200000 - Forestry services
77210000 - Logging services
77211000 - Services incidental to logging
77211100 - Timber harvesting services
77211200 - Transport of logs within the forest
77211300 - Tree-clearing services
77211400 - Tree-cutting services
77230000 - Services incidental to forestry
77231000 - Forestry management services
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) http://www.zamrzenica.torun.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >