Poland-Kielce: Architectural services for outdoor areas

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003510484804653
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394022-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Kielce: Architectural services for outdoor areas

2017/S 192-394022

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Teatr im. Stefana ?eromskiego w Kielcach
Sienkiewicza 32
Kielce
25-507
Poland
Contact person: Jaroslaw Milewicz
Telephone: +48 665255065
E-mail: jaroslaw.milewicz@teatrzeromskiego.pl
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.teatrzeromskiego.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umo?liwiaj?cej realizacj? Inwestycji Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana ?eromskiego w Kielcach.

II.1.2) Main CPV code
71222000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

1. Wykonanie kompletnej Dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania. Dokumentacja zostanie wykonana w oparciu o koncepcj? architektoniczn? wybran? w konkursie ogloszonym przez Zamawiaj?cego, z uwzgl?dnieniem zalece? pokonkursowych S?du konkursowego i Zamawiaj?cego w oparciu o dostarczon? przez Zamawiaj?cego inwentaryzacj? obiektu;

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas wykonywania i odbioru robot budowlanych polegaj?cych na realizacji zadania, wykonanych w oparciu o Dokumentacj? projektowo-kosztorysow? do czasu oddania przedmiotowego budynku do u?ytkowania.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 463 414.63 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Dokumentacja projektowo ? kosztorysowa zostanie wykonana w Fazach obejmuj?cych:

I. Wprowadzenie do koncepcji architektonicznej wylonionej w konkursie SARP 970 zalece? pokonkursowych S?du konkursowego i zalece? Zamawiaj?cego.

II. Wykonanie szczegolowej, wielobran?owej koncepcji architektonicznej z uwzgl?dnieniem technologii scenicznej i akustyki.

III. Wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz kompletnego projektu rozbiorek wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiaj?cego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow? oraz wszelkich innych decyzji, dokumentow, dodatkowych opracowa? projektowych, ekspertyz, opracowa? pomocniczych tj. bada? architektonicznych, opinii, uzgodnie?, pozwole? i zgod wymaganych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i niezb?dnych Zamawiaj?cemu do przygotowania i przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych oraz do realizacji ww. robot budowlanych.

IV. Wykonanie kompletnego wielobran?owego projektu wykonawczego wraz z projektem wn?trz.

V. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz kosztorysow inwestorskich dla w/w opracowa? i projektow.

VI. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Planowane jest uzyskanie dofinansowania ze ?rodkow UE.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Service contract to be awarded to the winner or one of winners under the rules of a design contest
Explanation:

Przedmiotem konkursu ogloszonego w Dz. U. 2017/S 27 nr 48105-2017-PL w dniu 8.2.2017 r. prowadzonego na podstawie art. 110 w zw. z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp bylo opracowanie koncepcji architektonicznej planowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu teatru im. Stefana ?eromskiego w Kielcach. Nagrod? w przedmiotowym konkursie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu bylo zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamowienia z wolnej r?ki na wykonanie pelnej Dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla przedsi?wzi?cia inwestycyjnego pod nazw?: ?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana ?eromskiego w Kielcach, niezb?dnej do wszcz?cia post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych oraz wykonania robot budowlanych. Zwyci?zc? konkursu zostal Wykonawca ? WXCA Sp. z o.o., ul. Bracka 18, lok. 62, 00-028 Warszawa.

W ?wietle powy?szego Wykonawca ten zostal zaproszony do negocjacji w trybie zamowienia z wolnej r?ki na szczegolowe opracowanie wybranej pracy konkursowej. Wobec tej okoliczno?ci udzielenie zamowienia w trybie zamowienia z wolnej r?ki jest uzasadnione i wyczerpuje przeslanki zawarte w art. 67 ust.1 pkt 2 Pzp.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
WXCA Sp. z o.o.
ul. Bracka 18, lok. 62
Warszawa
00-028
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 463 414.63 PLN
Total value of the contract/lot: 1 800 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Kielce: Architectural services for outdoor areas

2017/S 192-394022

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Teatr im. Stefana ?eromskiego w Kielcach
Sienkiewicza 32
Kielce
25-507
Poland
Contact person: Jaroslaw Milewicz
Telephone: +48 665255065
E-mail: jaroslaw.milewicz@teatrzeromskiego.pl
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.teatrzeromskiego.pl

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umo?liwiaj?cej realizacj? Inwestycji Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana ?eromskiego w Kielcach.

II.1.2) Main CPV code
71222000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 463 414.63 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
WXCA Sp. z o.o.
ul. Bracka 18, lok. 62
Warszawa
00-028
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 463 414.63 PLN
Total value of the contract/lot: 1 800 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Kielce: Architectural services for outdoor areas
ND Document number 394022-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KIELCE
AU Authority name Teatr im. Stefana ?eromskiego w Kielcach
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71222000 - Architectural services for outdoor areas
OC Original CPV code 71222000 - Architectural services for outdoor areas
RC NUTS code PL721
IA Internet address (URL) www.teatrzeromskiego.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >