Poland-Katowice: Repair and maintenance services of building installations

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003510505884586
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396149-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Repair and maintenance services of building installations

2017/S 193-396149

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Gra?y?skiego 5
Katowice
40-126
Poland
Contact person: Marzena Krakowska
Telephone: +48 324163167
E-mail: przetargi@kzgm.katowice.pl
Fax: +48 324163167
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.kzgm.katowice.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.kzgm.katowice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna administracji samorz?dowej
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie dy?urow awaryjnych.

Reference number: NZ.231.121.2017
II.1.2) Main CPV code
50700000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczeniu uslug pelnienia dy?urow awaryjnych polegaj?cych na: ? przyjmowaniu zglosze? o zaistnialych awariach, ich usuwaniu lub zabezpieczeniu miejsc awarii powstalych w: instalacjach elektrycznych, wody zimnej, kanalizacji, instalacjach gazowych, przewodach i kanalach dymowych, spalinowych, urz?dzeniach grzewczych oraz szkod powstalych w obiektach w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji i innych zdarze? losowych w budynkach administrowanych przez Zamawiaj?cego oraz w obr?bie lokali b?d?cych wlasno?ci? gminy Katowice we wspolnotach mieszkaniowych; ? przyjmowaniu zglosze? i niezwloczne poinformowanie o wyst?pieniu awarii, szkod osoby lub slu?by odpowiedzialne za ich usuni?cie (wskazanych w zal?czniku nr 7 do wzoru umowy) dotycz?ce w szczegolno?ci instalacji co, cwu, kotlowni gazowych, wymiennikow ciepla oraz opro?niania szamb.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 172 718.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50710000
50800000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Teren Miasta Katowice.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczeniu uslug pelnienia dy?urow awaryjnych polegaj?cych na: ? przyjmowaniu zglosze? o zaistnialych awariach, ich usuwaniu lub zabezpieczeniu miejsc awarii powstalych w: instalacjach elektrycznych, wody zimnej, kanalizacji, instalacjach gazowych, przewodach i kanalach dymowych, spalinowych, urz?dzeniach grzewczych oraz szkod powstalych w obiektach w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji i innych zdarze? losowych w budynkach administrowanych przez Zamawiaj?cego oraz w obr?bie lokali b?d?cych wlasno?ci? gminy Katowice we wspolnotach mieszkaniowych; -

przyjmowaniu zglosze? i niezwloczne poinformowanie o wyst?pieniu awarii, szkod osoby lub slu?by odpowiedzialne za ich usuni?cie (wskazanych w zal?czniku nr 7 do wzoru umowy) dotycz?ce w szczegolno?ci instalacji co, cwu, kotlowni gazowych, wymiennikow ciepla oraz opro?niania szamb.

2. Usluga b?dzie podlegala comiesi?cznemu odbiorowi przez przedstawiciela Zamawiaj?cego pod k?tem prawidlowo?ci ?wiadczenia uslugi ? protokol odbioru stanowi podstaw? wystawienia faktury. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zapewnia wlasne materialy niezb?dne do usuwania awarii. Wykonawca prowadzi rejestr zglaszanych awarii i szkod oraz zobowi?zany b?dzie do powiadamiania Zamawiaj?cego w ka?dy dzie? roboczy do godziny 07:30 o zaistnialych ww. zdarzeniach. Pelnienie uslugi dy?uru awaryjnego telefonicznego odbywa? si? b?dzie pod przekazanym do dyspozycji Wykonawcy numerem telefonu, w dni robocze od godziny 15:00 do godziny 7:00 dnia nast?pnego, w dni wolne od pracy i ?wi?ta od godziny 7:00 do godziny 7:00 (cal? dob? ? 24 h ).

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?la Wzor umowy wraz z zal?cznikami (Zal?cznik nr 4 do SIWZ) w tym Szczegolowy Zakres Przedmiotu Umowy stanowi?cy zal. nr 2 do wzoru umowy.

4. Zamawiaj?cy informuje, ?e w okresie 12 miesi?cy jest przyjmowanych zglosze? z nast?puj?cymi typami awarii: ? instalacje elektryczne ? ok. 288 zglosze?; ? instalacje gazowe ? ok. 9 zglosze?; ? instalacje wodne (z.w., c.w.u., c.o.) i kanalizacyjne ? ok. 325 zglosze?; ? przewody i kanaly dymowe, spalinowe, urz?dzenia grzewcze ? ok. 17 zglosze?; ? zabezpieczenie szkod powstalych w budynkach i lokalach w wyniku naglych zdarze? losowych (zabezpieczenie lokali, po?ary i inne) ? ok. 67 zglosze?.

Ka?dego dnia przyjmowane s? okolo 3 ? 5 zgloszenia, natomiast w okresie jesienno ? zimowym zglosze? jest wi?cej nawet o 30-50 %.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 172 718.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kolejne zamowienie przewidziane jest za trzy lata.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?/ow w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (obligatoryjne przeslanki wykluczenia). Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wykluczy tak?e Wykonawc?/ow w nast?puj?cych przypadkach (wybrane przez Zamawiaj?cego przeslanki fakultatywne), przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia (Rozdzial VIII pkt 2 SIWZ) zostanie wezwany do zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow (aktualnych na dzie? zlo?enia):

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

4) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

5) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z post?powania, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca sklada, stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca sklada dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. Wzor o?wiadczenia stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ. O?wiadczenie sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie skladaj?cych ofert?.

4. Dokumenty skladane przez Wykonawc? maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okre?la rozdzial iX pkt 5 SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub wykonuje nale?ycie uslugi dy?uru awaryjnego/ pogotowia awaryjnego obejmuj?cego przyjmowanie zglosze? oraz wykonanie napraw/zabezpieczanie ro?nych instalacji, takich jak: elektryczne, gazowe, cieplownicze, wodno ? kanalizacyjne itp. o l?cznej warto?ci w okresie 12 miesi?cy nie mniejszej ni? 150.000,00 zl (brutto). UWAGA! W przypadku uslug wykonywanych tzn. nie zako?czonych do terminu skladania ofert, Wykonawca zobowi?zany jest poda? warto?? uslug od pocz?tku trwania umowy do momentu uplywu terminu skladania ofert (l?czna warto?? tych uslug nie mo?e by? ni?sza ni? 150.000,00 zl w okresie 12 miesi?cy).

b) Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal nast?puj?cymi osobami skierowanymi do realizacji zamowienia:

? elektrycy ? co najmniej 2 osoby posiadaj?ce ?wiadectwa kwalifikacje uprawniaj?ce do zajmowania si? w zakresie obslugi, konserwacji, remontow, monta?u, kontrolno ? pomiarowym eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (Grupa I) ? uprawnienia na stanowisku eksploatacji zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci;

? instalatorzy gazu ? co najmniej 2 osoby posiadaj?ce ?wiadectwa kwalifikacje uprawniaj?ce do zajmowania si? w zakresie obslugi, konserwacji, remontow, monta?u, kontrolno ? pomiarowym eksploatacj? urz?dze? i instalacji gazowych o ci?nieniu nie wy?szym ni? 5 kPa (Grupa III) ? uprawnienia na stanowisku eksploatacji zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci;

? co najmniej 1 osoba ? pracownik ogolnobudowlany, posiadaj?cy aktualne badania lekarskie uprawniaj?ce do pracy na wysoko?ci powy?ej 3m.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, zostanie wezwany do przedlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow (aktualnych na dzie? zlo?enia):

1)W celu wykazania spelniania powy?szego warunku a) Wykonawca zostanie wezwany do przedlo?enia: wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie;

UWAGA! Dowodami, o ktorych mowa powy?ej, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

2) w celu wykazania spelniania powy?szego warunku b): Wykonawca zostanie wezwany do przedlo?enia wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawiera wzor umowy stanowi?cy zal?cznik nr 4 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje zmiany umowy w zakresie okre?lonym w 13 Wzoru umowy, w szczegolno?ci zmiany w zakresie zmian wynagrodzenia wykonawcy, zmiany Podwykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy, zmiana osob przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 08:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 09:00
Place:

KZGM w Katowicach, ul. Gra?y?skiego 5, Sala konferencyjna (parter naprzeciw wej?cia do glownego budynku).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Ok. wrze?nia 2020r.

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia

3. Koszty udzialu w post?powaniu, a w szczegolno?ci koszty sporz?dzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu (za wyj?tkiem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

4. Oferta powinna by? zlo?ona w Sekretariacie Zamawiaj?cego, 40-126 Katowice, ul. Gra?y?skiego 5, I pi?tro, a w przypadku przeslania oferty przesylk? pocztow?, kurierem dopuszcza si? jej zlo?enie w Kancelarii Zamawiaj?cego ? ul. Gra?y?skiego 5, 40-126 Katowice, parter.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, okre?lonych przez Zamawiaj?cego w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ, do oferty nale?y dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), stanowi?cego Zal?cznik nr 2 do SIWZ. Szczegolowe informacje zawiera rozdzial IX pkt 1 SIWZ. 6. DO OFERTY NALE?Y DOL?CZY?:

1) Formularz/e Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) ? w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

2) O?wiadczenie, ?e Wykonawca zapoznal si? z warunkami zamowienia i z zal?czonym wzorem umowy oraz, ?e przyjmuje ich tre?? bez ?adnych zastrze?e? ? na Formularzu ofertowym ? zgodnie z Zal?cznikiem nr 1 do SIWZ.

3) Dokument (np. zobowi?zanie) innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeb? realizacji zamowienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolno?ci lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy ? je?li dotyczy.

4) Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ow ubiegaj?cego/cych si? o udzielenie zamowienia publicznego ? je?li dotyczy. Pelnomocnictwo nale?y dol?czy? w oryginale b?d? kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem notarialnie.

5) Dowod wniesienia wadium:

a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieni??nej nale?y dol?czy? do oferty oryginal dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium ? zgodnie z pkt 8 Rozdzialu XIII SIWZ;

b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieni??nej zalecane jest dol?czenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

6) Spis wszystkich zal?czonych dokumentow (spis tre?ci) ? zalecane, nie wymagane.

7. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 5.000,00 zl (slownie: pi?? tysi?cy zlotych) zgodnie z zapisami rozdzialu XIII SIWZ. 8. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu )oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. 8. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert przez dwa lub wi?cej podmiotow (szczegoly w rozdziale IV SIWZ).

9. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia (szczegoly w rozdziale V SIWZ).

10. Korzystanie z zasobow innych podmiotow w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu okre?lono w rozdziale X SIWZ.

11. Dokumenty zlo?one w j?zyku obcym nale?y sklada? wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224857800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224857800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ich interes w uzyskaniu zamowienia poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej w postaci odwolania i skargi do s?du.

2.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzon? przez Wykonawc? odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.Dokumenty wnoszone na pi?mie nale?y sklada? w Kancelarii Urz?du oraz Krajowej Izby Odwolawczej znajduj?cej si? na 4 pi?trze ? pokoj nr 504 od poniedzialku do pi?tku w godzinach pracy Kancelarii podanych na stronie internetowej, przy ul. Post?pu 17a w Warszawie. Odwolania oraz przyst?pienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nale?y przekazywa? wyl?cznie za po?rednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dost?pnej ze strony internetowej Urz?du Zamowie? Publicznych: www.uzp.gov.pl ., jak i bezpo?rednio ze strony internetowej: epuap.gov.pl. Szczegolowe informacje znajduj? si? na stronie internetowej www.uzp.gov.pl w zakladce KIO. 4.Terminy na wniesienie odwolania:

1)Odwolanie wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2)Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3)Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

6.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

7.Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli nie zawiera brakow formalnych oraz uiszczono wpis (najpo?niej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania, a dowod jego uiszczenia dol?cza si? do odwolania).

8.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

9.W przypadku czynno?ci Zamawiaj?cego, na ktore nie slu?y odwolanie, Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa? Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy.

10.W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji Zamawiaj?cy powtorzy czynno?? lub dokona czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym Wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci.

11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Repair and maintenance services of building installations

2017/S 193-396149

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Gra?y?skiego 5
Katowice
40-126
Poland
Contact person: Marzena Krakowska
Telephone: +48 324163167
E-mail: przetargi@kzgm.katowice.pl
Fax: +48 324163167
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.kzgm.katowice.pl

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie dy?urow awaryjnych.

Reference number: NZ.231.121.2017
II.1.2) Main CPV code
50700000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 172 718.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50710000
50800000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 172 718.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kolejne zamowienie przewidziane jest za trzy lata.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 08:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Katowice: Repair and maintenance services of building installations
ND Document number 396149-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KATOWICE
AU Authority name Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50700000 - Repair and maintenance services of building installations
50710000 - Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50800000 - Miscellaneous repair and maintenance services
OC Original CPV code 50700000 - Repair and maintenance services of building installations
50710000 - Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50800000 - Miscellaneous repair and maintenance services
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.kzgm.katowice.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >