Poland-Warsaw: Mainframe computer

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003510553121321
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 395580-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Mainframe computer

2017/S 193-395580

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa
00-908
Poland
Contact person: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Telephone: +48 261837566
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Fax: +48 261839723
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.wat.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.wat.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego w Warszawie, ul. gen. S. Kaliskiego 2 ? KANCELARIA JAWNA WAT, bud. nr 100 pok. nr 130
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa 49 skr. poczt. 50
00-908
Poland
Telephone: +48 261837566
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Fax: +48 261839723
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.wat.edu.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DOSTAWA I ROZBUDOWA KLASTRA OBLICZENIOWEGO, KOMPUTEROW, AKCESORIOW KOMPUTEROWYCH.

Reference number: 161/WME/2017
II.1.2) Main CPV code
30211000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

Zadanie Nr 1:

Przedmiotem zamowienia jest profesjonalny w?zel obliczeniowy do analiz numerycznych (sztuk 3), posiadaj?cy obudow? typu Rack, dwa procesory czternastordzeniowe, minimum 192 GB pami?ci RAM typu RDIMM o cz?stotliwo?ci taktowania minimum 2400 MHz, elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, zintegrowany z plyt? glown? modul TPM, wbudowany czujnik otwarcia obudowy itd.

Zadanie Nr 2:

Przedmiotem zamowienia s? dyski, obudowy do dyskow, pami?ci przeno?ne, myszki, laptopy, projektory, komputer i serwer.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

ROZBUDOWA KLASTRA OBLICZENIOWEGO

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30211000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, im. Jaroslawa D?browskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest:

Zadanie Nr 1:

Przedmiotem zamowienia jest profesjonalny w?zel obliczeniowy do analiz numerycznych (sztuk 3), posiadaj?cy obudow? typu Rack, dwa procesory czternastordzeniowe, minimum 192 GB pami?ci RAM typu RDIMM o cz?stotliwo?ci taktowania minimum 2400 MHz, elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, zintegrowany z plyt? glown? modul TPM, wbudowany czujnik otwarcia obudowy itd.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

DOSTAWA KOMPUTERA, SERWERA I AKCESORIOW KOMPUTEROWYCH

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30234100
30234500
30233141
30232110
30231100
30237410
30237100
32322000
32342100
30237240
32342412
38652100
30232150
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, im. Jaroslawa D?browskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie Nr 2:

Przedmiotem zamowienia s? dyski, obudowy do dyskow, pami?ci przeno?ne, myszki, laptopy, projektory, komputer i serwer.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Nale?no?? za dostarczony i odebrany przedmiot zamowienia zostanie zaplacona z rachunku bankowego Zamawiaj?cego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
Place:

W siedzibie Dzialu Zamowie? Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jaroslawa D?browskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, budynek nr 22, pok. nr 1 (wej?cie przez biuro przepustek).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wykonawca ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowi?zany wnie??, na czas zwi?zania ofert?, wadium w wysoko?ci:

Zadanie Nr 1 ? 3.000,00 zl;

Zadanie Nr 2 ? 3.000,00 zl;

przed uplywem terminu skladania ofert tj.: do dnia 15.11.2017 r. do godz.09:00.

W zale?no?ci od wyboru Wykonawcy, wadium mo?e by? wniesione:

a) w pieni?dzu, przelewem na konto Zamawiaj?cego PEKAO S.A. Warszawa

ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem ?Dostawa i rozbudowa klastra obliczeniowego, komputerow, akcesoriow komputerowych. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecno?? wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiaj?cego w wy?ej wymienionym terminie, czyli dat? wplaty wadium jest data wplywu na konto, a nie data zlo?enia przelewu.

b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp

? dowodem wniesienia wadium b?dzie zal?czony do oferty oryginal tego dokumentu.

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nast?puj?cych sytuacjach:

a) W przypadku zmiany przedmiotu zamowienia pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych kanalow dystrybucji obj?tego umow? przedmiotu zamowienia i zast?pienie go nowocze?niejszymi modelami tego samego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiaj?cego z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego modelu, lub modelu spelniaj?cego wymagania Zamawiaj?cego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiaj?cego mo?e zaproponowa? model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiaj?cego. Podstaw? do sporz?dzenia aneksu b?dzie o?wiadczenie producenta/autoryzowanego przez producenta dystrybutora o wycofaniu z produkcji obj?tego umow? przedmiotu zamowienia

Zmiany do umowy nie mog? obejmowa?:

warto?ci zamowienia, zwi?kszenia lub zmniejszenia zakresu zamowienia (ilo?ci), terminu wykonania zamowienia.

Zaproponowany przez Wykonawc? sprz?t uj?ty w aneksie musi by? fabrycznie nowy (nieu?ywany), nie pochodz?cy z ekspozycji, wystaw oraz winien odpowiada? parametrom technicznym wykazanym w zal?czniku do umowy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym punkcie przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Szczegolowe regulacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zawiera Dzial VI ustawy Prawo zamowie? publicznych ? ?rodki Ochrony Prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Mainframe computer

2017/S 193-395580

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa
00-908
Poland
Contact person: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Telephone: +48 261837566
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Fax: +48 261839723
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.wat.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DOSTAWA I ROZBUDOWA KLASTRA OBLICZENIOWEGO, KOMPUTEROW, AKCESORIOW KOMPUTEROWYCH.

Reference number: 161/WME/2017
II.1.2) Main CPV code
30211000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

ROZBUDOWA KLASTRA OBLICZENIOWEGO

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30211000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

DOSTAWA KOMPUTERA, SERWERA I AKCESORIOW KOMPUTEROWYCH

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30234100
30234500
30233141
30232110
30231100
30237410
30237100
32322000
32342100
30237240
32342412
38652100
30232150
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Mainframe computer
ND Document number 395580-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30211000 - Mainframe computer
30231100 - Computer terminals
30232110 - Laser printers
30232150 - Inkjet printers
30233141 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)
30234100 - Magnetic disk
30234500 - Memory storage media
30237100 - Parts of computers
30237240 - Web camera
30237410 - Computer mouse
32322000 - Multimedia equipment
32342100 - Headphones
32342412 - Speakers
38652100 - Projectors
OC Original CPV code 30211000 - Mainframe computer
30231100 - Computer terminals
30232110 - Laser printers
30232150 - Inkjet printers
30233141 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)
30234100 - Magnetic disk
30234500 - Memory storage media
30237100 - Parts of computers
30237240 - Web camera
30237410 - Computer mouse
32322000 - Multimedia equipment
32342100 - Headphones
32342412 - Speakers
38652100 - Projectors
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.wat.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >