Poland-Chludowo: Low-floor buses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003510699809157
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396803-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Chludowo: Low-floor buses

2017/S 193-396803

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Zaklad Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 8
Chludowo
62-002
Poland
Telephone: +48 618116557
E-mail: zkp@zkp.com.pl
Fax: +48 618116521
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: http://zkp.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zkp.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 2 niskoemisyjnych, niskopodlogowych autobusow miejskich klasy MAXI.

Reference number: ZP/A2/2017
II.1.2) Main CPV code
34121400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa 2 niskoemisyjnych, niskopodlogowych autobusow miejskich klasy MAXI w ramach projektu ?Realizacja w?zla przesiadkowego w Chludowie i Gol?czewie w celu zwi?kszenia dost?pno?ci linii kolejowej nr 354 Pozna?-Pila dla Dzialania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilno?? miejska, Poddzialanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno?? miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Chludowo ul. Tysi?clecia 8.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa 2 fabrycznie nowych autobusow miejskich, niskopodlogowych, przyjaznych ?rodowisku o dlugo?ci 11,8-12,2 m klasy Maxi. Autobusy musz?: 1) by? fabrycznie nowe wg definicji z ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.6.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), posiada? aktualne ?wiadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdow samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotow wyposa?enia lub cz??ci (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475, ze zm.) z udokumentowanym bie??cym rokiem produkcji; 2) by? nap?dzane nowoczesnymi i ekologicznymi silnikami spelniaj?cymi norm? emisji spalin Euro 6, wyposa?one w system samogasz?cy; 3) by? autobusami tej samej marki i typu, oraz musz? by? jednakowo wyposa?one, tj. musz? by? identyczne pod wzgl?dem konstrukcyjnym, parametrow technicznych i kompletacji, wyposa?enia oraz organizacji przestrzeni pasa?erskiej, posiada? t? sam? kolorystyk? i stylizacj?;

4) spelnia? norm? PN-S-47010 dla niskopodlogowego, jednoczlonowego autobusu miejskiego oraz odpowiada? parametrom techniczno-eksploatacyjnym okre?lonym w obowi?zuj?cych przepisach Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia z dnia 30.1.2015 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2022 ze zm.). 2. Przedmiot zamowienia obejmuje rownie?:

1) przeprowadzenie szkolenia 3 pracownikow Zamawiaj?cego, w zakresie bie??cej obslugi i napraw autobusow (elektrycznych, mechanicznych i blacharskich) b?d?cych przedmiotem zamowienia. Szkolenie teoretyczne i praktyczne, przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiaj?cego, przy wykorzystaniu autobusow b?d?cych przedmiotem dostawy, materialow multimedialnych i tradycyjnych w wymiarze nie mniejszym ni? 40 godzin zegarowych. Szkolenie odbywa? si? b?dzie w j?zyku polskim. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone na pi?mie przez Wykonawc? oraz uczestnikow szkolenia w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci;

2) udzielenie Zamawiaj?cemu autoryzacji serwisowej ASO na potrzeby wewn?trzne. Wykonawca zobowi?zany jest udzieli? Zamawiaj?cemu autoryzacji na wykonywanie obslug technicznych i napraw gwarancyjnych dostarczonych autobusow na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiaj?cego ni? okre?lone w Zal?cznikach nr 2, nr 3 i nr 4 SIWZ oraz okre?lonych umowie serwisowej; 3) dostarczenie Zamawiaj?cemu wyposa?enia obslugowo-naprawczego (tj. narz?dzi specjalistycznych, urz?dze? i przyrz?dow diagnostycznych wraz z ich oprogramowaniem, licencjami i ich aktualizacj? w okresie gwarancji) niezb?dnych do obslugi technicznej i napraw gwarancyjnych autobusow w zwi?zku z udzielon? autoryzacj? w zakresie okre?lonym w Zal?cznikach nr 2, nr 3 i nr 4 do SIWZ i w umowie serwisowej; 4) dostarczenia dedykowanego wyposa?enia elektronicznego oraz systemow przygotowania i ladowania danych rozkladowych oraz zapowiedzi glosowych ? wg wymaga? okre?lonych w Zal?cznika nr 2 do SIWZ ? umo?liwiaj?cych funkcjonowanie autobusu w ramach Pozna?skiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) w ramach Zarz?du Transportu Miejskiego w Poznaniu; 5) dostarczenia i monta?u w autobusach systemu monitoringu w ramach ka?dego z autobusow, spelniaj?cego warunki szczegolowo okre?lone w Zal?czniku nr 3 do SIWZ; 6) dostarczenia Zamawiaj?cemu dokumentacji technicznej dotycz?cej zaoferowanych autobusow; 7) oznakowania, w terminie do dnia odbioru technicznego ka?dego z autobusow wg zasad, formy i tre?ci wynikaj?cej z wytycznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamawiaj?cy wymaga, aby w przedmiocie dostawy udzial towarow pochodz?cych z pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej, pa?stw, z ktorymi Unia Europejska zawarla umowy o rownym traktowaniu przedsi?biorcow lub pa?stw, wobec ktorych na mocy decyzji Rady stosuje si? przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczal 50 %.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Komfort / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Wla?ciwo?ci techniczno-eksploatacyjne / Weighting: 16
Quality criterion - Name: Bezpiecze?stwo / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Ekologiczne / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji i serwisu / Weighting: 14
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPWP.03.03.03 ? 30 ? 0032/16 ? 00.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek dotycz?cy sytuacji finansowej je?eli wyka?e, ?e posiada: 1) ubezpieczanie od odpowiedzialno?ci cywilnej na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 1 000 000 PLN w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia; 2) ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 1 000 000 PLN. 1) Dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez Zamawiaj?cego. 2) Informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek zdolno?ci zawodowej w zakresie do?wiadczenia, je?eli wyka?e, i? w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, dostarczyl fabrycznie nowe autobusy komunikacji miejskiej z silnikami spelniaj?cymi norm? emisji spalin co najmniej EURO-6, o l?cznej warto?ci nie mniejszej 1 000 000 PLN brutto oraz zal?czy dowody, czy dostawy te zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. W celu potwierdzenia spelniania tego warunku wykonawca zobowi?zany b?dzie zlo?y? wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykaz dostaw nadal wykonywanych, a potwierdzenie ich nale?ytego wykonywania powinno by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czeniem Dowodami s?: a) referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane; b) je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Zamawiaj?cy wykluczy ka?dego wykonawc? wobec ktorego zachodz? podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt. 12, 13 lit. a-c, 14 lit. a-c, 15 -23 oraz w ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2017 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579). Na potwierdzenie ich spelnienia wykonawca zlo?y o?wiadczenia i dokumenty okre?lone w pkt. III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogloszenia oraz dokumenty okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia z dnia z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w 5 albo 7 je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 8 ust. 1 w przypadku wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie okre?lonej w 14.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w kwocie 50 000 PLN. 2. Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku z nast?puj?cych form: 1) w pieni?dzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego nr 53 9043 1054 2054 0038 2265 0001 z dopiskiem: Wadium ? ?Dostawa 2 autobusow miejskich klasy MAXI; 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. 3. Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert i na okres nie krotszy ni? okres zwi?zania ofert?.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zamawiaj?cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni, licz?c od dnia dor?czenia Zamawiaj?cemu prawidlowo sporz?dzonej faktury VAT.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Przed podpisaniem umowy o realizacj? zamowienia, Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia, ktorych oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi?zani s? dostarczy? Zamawiaj?cemu stosown? umow? konsorcjum zawieraj?c? minimum nast?puj?ce postanowienia: okre?lenie celu gospodarczego, okre?lenie, ktory z podmiotow jest upowa?niony do wyst?powania w imieniu pozostalych przy realizacji przedmiotowego zamowienia,oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmuj?cego okres realizacji przedmiotu zamowienia oraz gwarancji i r?kojmi, dotycz?cego solidarnej odpowiedzialno?ci wszystkich Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie za wykonanie umowy, zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiaj?cego.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Umowa o zamowienie publiczne zostanie podpisana na warunkach okre?lonych w zal?czniku nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:45
Place:

Zaklad Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o. o., ul. Tysi?clecia 8, 62-001 Chludowo.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Oferta i dokumenty skladane wraz z ofert?.

1. Wypelniony i podpisany formularz ofertowy o tre?ci okre?lonej odpowiednio w zal?czniku nr 1 do SIWZ, ktory winien by? zlo?ony w formie oryginalu oraz dokument wydany przez certyfikowan? jednostk? z bada? przeprowadzonych na podstawie procedury badawczej SORT-2 opracowanej przez International Association of Public Transport (UITP) dla zaoferowanych autobusow, ktory winien by? zlo?ony w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem.

2. Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawcow w przypadku, gdy:

1) ofert? podpisuje inna osoba ni? Wykonawca,

2) ofert? skladaj? wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie zamowienia publicznego ktorego tre?? winna wskazywa? pelnomocnika oraz w potwierdza? jego umocowanie do reprezentowania wykonawcow w post?powaniu lub do reprezentowania wykonawcow w post?powaniu i zawarcia w ich imieniu umowy-dla wa?no?ci pelnomocnictwa wymaga si? podpisu prawnie upowa?nionych przedstawicieli ka?dego z wykonawcow. Wszelka korespondencja b?dzie prowadzona wyl?cznie z pelnomocnikiem. Pelnomocnictwo winno by? zlo?one w formie oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamowie?, zwany dalej ESPD, wypelniony i podpisany, aktualny na dzie? skladania ofert, ktory stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu, o tre?ci okre?lonej w zal?czniku nr 7 do SIWZ (wymagany oryginal). Ponadto ESPD powinien by? zlo?ony z przez:

1) ka?dego z wykonawcow oddzielnie w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie;

2) podwykonawc? ? w takiej sytuacji ka?dy podwykonawca sklada ESPD w zakresie dotycz?cym potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z post?powania.

4. Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium w przypadku wnoszenia przez wykonawc? wadium w jednej z form okre?lonych w pkt. III.1.6) niniejszego ogloszenia, ktore winny by? zlo?one w formie oryginalu.

II. Dokumenty skladane na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego.

W zakresie potwierdzenia spelniania przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego, wykonawca zobowi?zany b?dzie zlo?y? na wezwanie Zamawiaj?cego homologacj? dotycz?c? zaoferowanych autobusow.

III. Inne informacje.

Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity ? Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), tj. najpierw dokona oceny ofert,a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W przedmiotowym post?powaniu Wykonawcy przysluguj? ni?ej wymienione ?rodki ochrony prawnej.

1) Odwolanie.

a) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie uPzp.

b) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

c) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

d) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoc? faksu lub drog? elektroniczn?.

e) Odwolanie wnosi si?:

? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostala przeslana faksem lub drog? elektroniczn?, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostala przeslana w inny sposob;

? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej;

? w przypadku innych czynno?ci ni? wskazane w tir. 1 i 2 w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

2) Skarga do s?du

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

b) Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego.

c) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Chludowo: Low-floor buses

2017/S 193-396803

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Zaklad Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 8
Chludowo
62-002
Poland
Telephone: +48 618116557
E-mail: zkp@zkp.com.pl
Fax: +48 618116521
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: http://zkp.com.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 2 niskoemisyjnych, niskopodlogowych autobusow miejskich klasy MAXI.

Reference number: ZP/A2/2017
II.1.2) Main CPV code
34121400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Chludowo: Low-floor buses
ND Document number 396803-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place CHLUDOWO
AU Authority name Zaklad Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34121400 - Low-floor buses
OC Original CPV code 34121400 - Low-floor buses
RC NUTS code PL418
IA Internet address (URL) http://zkp.com.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >