Poland-Leba: Refuse collection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003510789376096
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396148-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Leba: Refuse collection services

2017/S 193-396148

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Leba
T. Ko?ciuszki 90
Leba
84-360
Poland
Contact person: Grzegorz Kleina
E-mail: inwestycje@leba.eu
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.lebabip.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bipleba.nv.pl/Article/get/id,30713.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Leba z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy i nieruchomo?ci mieszanych, w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.

II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na:

? odbiorze odpadow komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Leba z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy oraz nieruchomo?ci mieszanych,

? zagospodarowaniu odpadow komunalnych odebranych z terenu Gminy Miejskiej Leba z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy oraz nieruchomo?ci mieszanych.

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadow komunalnych obejmuje odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zbieranych odpadow komunalnych:

? niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

? opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomaterialowe i opakowania z metali,

? opakowania z papieru i tektury,

? opakowania ze szkla,

? odpady ulegaj?ce biodegradacji,

? zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny,

? meble i inne odpady wielkogabarytowe.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 393 799.50 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90513100
90533000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Gmina Miejska Leba.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug polegaj?cych na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych w pkt. 2 Szczegolowego Opisu Przedmiotu Zamowienia odpadow komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy i nieruchomo?ci mieszanych, polo?onych w obszarze Gminy Miejskiej Leba, dalej zwanej Gmin? oraz powstalych i zebranych odpadow komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w calym okresie realizacji zamowienia odbior i zagospodarowanie z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy i nieruchomo?ci mieszanych:

1) zmieszanych niesegregowanych odpadow komunalnych gromadzonych w pojemnikach,

2) odpadow komunalnych gromadzonych w sposob selektywny, w pojemnikach lub workach w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, obejmuj?cych:

a) szklo opakowaniowe z wyl?czeniem opakowa? po ?rodkach ochrony ro?lin, ?rodkach medycznych i truciznach,

b) papier i tektura,

c) opakowania z tworzyw sztucznych z wyl?czeniem opakowa? po ?rodkach ochrony ro?lin, ?rodkach medycznych i truciznach,

d) metal,

e) opakowania wielomaterialowe, z zastrze?eniem, ?e odpady wymienione w ppkt. c,d. i e. mog? by? zbierane l?cznie w jednym pojemniku lub worku,

f) odpady ulegaj?ce biodegradacji,

g) odpady wielkogabarytowe,

h) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny.

3. Realizuj?c zagospodarowanie odebranych z nieruchomo?ci zamieszkalych odpadow komunalnych, o ktorych mowa w pkt. 2, podmiot odbieraj?cy odpady zobowi?zany jest do przekazania:

1) zmieszanych odpadow komunalnych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadow komunalnych lub instalacji zast?pczych, okre?lonych dla Regionu Polnocnego w ?Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego 2022;

2) selektywnie zebranych odpadow komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchi? post?powania z odpadami, okre?lon? w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w szczegolno?ci w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 17, z zastrze?eniem, ?e je?eli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadow do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostaly one skierowane przez podmiot odbieraj?cy odpady do przesortowania, to powstale pozostalo?ci z sortowania ? odpad o kodzie 19 12 12, przeznaczone do skladowania, musz? zosta? przekazane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadow komunalnych lub instalacji zast?pczych, o ktorych mowa w ppkt. 1);

3) odpadow zielonych ? do zagospodarowania w ka?dej instalacji wla?ciwej zgodnie z tre?ci? Uchwaly Nr 321/XXX/16 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjmuj?cej Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego 2022 oraz 2 Uchwaly Nr 322/XXX/16 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego 2022.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje transport odebranych odpadow do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadow lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych b?d? instalacji zast?pczych, a tak?e do jednostki okre?lonej w pkt 3.

W zwi?zku z realizacj? zamowienia Wykonawca ponosi calkowit? odpowiedzialno?? za prawidlowe gospodarowanie odpadami, zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.

Wykaz nieruchomo?ci zamieszkalych i mieszanych zostal zawarty w pkt IX zal?cznika nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 393 799.50 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten zostanie spelniony, je?li wykonawca wyka?e, ?e posiada uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nakladaj? obowi?zek ich posiadania, w szczegolno?ci koncesje, zezwolenia lub licencje.

Zamawiaj?cy ??da:

a) posiadania zezwolenia na transport odpadow lub odpowiedni wpis do rejestru ? zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1987 z po?n. zm.),

b) posiadania zezwolenia na zbieranie odpadow ? zgodnie z ustaw? z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1987 z po?n. zm.);

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony rownie? w przypadku, gdy wykonawca na podstawie innych przepisow powszechnie obowi?zuj?cych b?dzie posiadal zezwolenie zast?puj?ce wy?ej wymienione zezwolenia na zbieranie odpadow.

c) posiadania wpisu do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Miejskiej Leba,

d) posiadania wpisu do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamowienia.

Warunek ten zostanie spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie ni?szej ni? 200.000,00 zl (dwie?cie tysi?cy 00/100 zlotych).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Dysponuj? osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia.

2. Dysponuj? potencjalem technicznym odpowiednim do wykonania zamowienia.

Warunek ten zostanie spelniony, je?li wykonawca b?dzie dysponowal:

? co najmniej 5 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadow komunalnych, w tym:

a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych,

b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadow komunalnych,

c) jednym pojazdem do odbierania odpadow bez funkcji kompaktuj?cej.

? baz? transportowo-magazynow? usytuowan? na terenie Gminy Miejskiej Leba lub w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 60 km od granicy tej gminy, na terenie, do ktorego posiada tytul prawny.

Pojazdy oraz baza transportowo-magazynowa musz? co najmniej spelnia? wymogi okre?lone w rozporz?dzeniu wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy o utrzymaniu porz?dku i czysto?ci w gminach (tj. Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci ? Dz.U.2013.122).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2014/S 089-155585
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Urz?d Miejski w Lebie, ul. T. Ko?ciuszki 90.

Information about authorised persons and opening procedure:

Bezpo?rednio przed otwarciem ofert zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

Wykonawcy mog? uczestniczy? w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecno?ci wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiaj?cy prze?le wykonawcy, na jego wniosek, informacj? z otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesie? 2019 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5. zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Leba: Refuse collection services

2017/S 193-396148

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Leba
T. Ko?ciuszki 90
Leba
84-360
Poland
Contact person: Grzegorz Kleina
E-mail: inwestycje@leba.eu
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.lebabip.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Leba z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy i nieruchomo?ci mieszanych, w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.

II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 393 799.50 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90513100
90533000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 393 799.50 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2014/S 089-155585
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Leba: Refuse collection services
ND Document number 396148-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LEBA
AU Authority name Gmina Miejska Leba
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) www.lebabip.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >