Slovenia-Koper ? Capodistria: Ships

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003510967854450
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 395406-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Koper ? Capodistria: Ships

2017/S 193-395406

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
5022592000
Ukmarjev trg 2
Koper ? Capodistria
6000
Slovenia
Contact person: Arturo Steffe
Telephone: +386 041540618
E-mail: ursp.box@gov.si
Fax: +386 56632102
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.up.gov.si

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nakup plovil SVOM.

Reference number: 430-10/2017
II.1.2) Main CPV code
34510000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmet javnega naro?ila je nakup plovil SVOM, ki obsega naslednja 2 sklopa:

Sklop 1: Nakup ve?jega specializiranega plovila ? Oil recovery vessel;

Sklop 2: Nakup pomo?nega ?olna.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ve?je specializirano plovilo ? Oil recovery vessel

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34513000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Koper.

II.2.4) Description of the procurement:

Ve?je specializirano plovilo ? Oil recovery vessel: ve?je specializirano plovilo mora biti dovolj veliko, da lahko shrani vsa odstranjena onesna?enja z morske gladine.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/12/2017
End: 31/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pomo?ni ?oln

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34521000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Koper.

II.2.4) Description of the procurement:

Pomo?ni ?oln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/12/2017
End: 09/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov) in izdelovalec plovila morajo biti ekonomsko in finan?no sposobni izvesti predmetno javno naro?ilo, kar dokazujejo z izpolnjevanjem naslednjih zahtev:

Za sklop 1 in sklop 2.

? Ponudnik oziroma vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega ra?una, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega ra?una blokiranega ve? kot 20 zaporednih dni.

Za sklop 1.

? Bonitetna ocena ponudnika, vsakega izmed partnerjev v skupni ponudbi in bonitetna ocena izdelovalca plovila, izdana pri AJPES, mora na dan izdaje dokazila dosegati vsaj bonitetni razred SB6 ali bolj?i. ?e kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene AJPES, izka?e za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa3 agencije Moody's, bonitetno oceno BBB agencije S&P ali bonitetno oceno BBB agencije Fitch ali bolj?o. Gospodarski subjekt lahko predlo?i tudi bonitetno oceno druge bonitetne hi?e, pri ?emer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed prej navedenih bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj ?asa, da mu lahko bonitetna hi?a izdela bonitetno oceno, ki jo je mogo?e vzporejati z zgoraj navedenimi ocenami. Dokazilo ne sme biti izdano ve? kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

? Ponudnik, vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in izdelovalec plovila je imel v letih 2014, 2015 in 2016 letni promet najmanj v vi?ini 1,5 mio EUR (za vsako poslovno leto).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zahtevane reference za ponudnika in izdelovalca plovila:

Za sklop 1:

? Izdelovalec plovila je v zadnjih 5 letih, ?teto od dneva objave tega javnega naro?ila, izdelal vsaj 3 referen?na plovila dol?ine 13 ? 19 m, za katere se je kot material za izgradnjo trupa in kabine v celoti uporabil aluminij za morsko okolje. Plovila so morala biti izdelana, ozna?ena ali registrirana kot plovila namenjena posredovanju pri izlitjih naftnih derivatov v morje (?OSR/OSRV ? Oil Spill Recovery/Response Vessel ali ?ORV ? Oil Recovery Vessel) s kabino na sprednjem in delovno plo??adjo na zadnjem delu ?olna ter s pogonom preko osovin/e in vijakov/a (ne jet ali pogonske pete).

? 1 od 3 plovil, navedenih v prej?nji alineji, mora biti po obliki in dimenzijah trupa (oblika ograje ni klju?nega pomena) enako plovilu ponujenemu v javnem naro?ilu (razen v tistih delih, ko so razlike nastale zaradi specifi?nosti zahtev naro?nika). Imeti mora kabino na sprednjem delu in delovno plo??ad na zadnjem delu plovila, pogon pa sestavljen iz 2 notranjih dizelskih motorjev z menjalnikoma/reduktorjema, osovinama in vijakoma.

? Izdelovalec plovila je v zadnjih 5 letih, ?teto od dneva objave tega javnega naro?ila, izdelal vsaj 10 ?olnov dol?ine do 24 m izdelanih v celoti iz aluminija za morsko okolje.

? Ponudnik, ki ni izdelovalec plovila, je v zadnjih 5 letih, ?teto od dneva objave tega javnega naro?ila, dobavil vsaj 3 ?olne dol?ine od 8 do 24 m. Delovati morajo izklju?no v profesionalne namene (npr. ?OSRV, civilna za??ita, gasilci, policija, vojska, kapitanija).

Za sklop 2:

? Izdelovalec plovila je v zadnjih 5 letih, ?teto od dneva objave tega javnega naro?ila, izdelal vsaj 5 enakih ?olnov (oblika in dimenzije trupa, s spustljivo rampo na premcu, konzolo, izvenkrmnim motorjem, kon?na hitrost vsaj 20 vozlov), kot tisto, ki bo ponujeno v tem javnem naro?ilu. Delovati morajo izklju?no v profesionalne namene (npr. ?OSRV, civilna za??ita, gasilci, policija, vojska, kapitanija).

? Ponudnik, ki ni izdelovalec plovila, je v zadnjih 5 letih, ?teto od dneva objave tega javnega naro?ila, dobavil vsaj 3 ?olne dol?ine do 24 m. Delovati morajo izklju?no v profesionalne namene (npr. ?OSRV, civilna za??ita, gasilci, policija, vojska, kapitanija).

Servisiranje:

Za sklop 1:

? Ponudnik mora zagotavljati servis poobla??enih serviserjev na obmo?ju Evropske unije, v oddaljenosti najve? 150 km od sede?a naro?nika, in sicer:

? pogonskih motorjev, menjalnikov, generatorja, navigacijske opreme ? vsaj 2 poobla??ena serviserja,

? grelno?hladilnih naprav, bo?nih vijakov (?thrusters) in dvigala ? najmanj 1 poobla??eni serviser.

Za sklop 2:

? Ponudnik mora zagotavljati servis vsaj 2 poobla??enih serviserjev za izvenkrmni motor na obmo?ju Evropske unije, v oddaljenosti najve? 150 km od sede?a naro?nika.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Koper.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vpra?anj: 3.11.2017, 10:00.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Ukmarjev trg 2
Koper ? Capodistria
6000
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Koper ? Capodistria: Ships

2017/S 193-395406

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
5022592000
Ukmarjev trg 2
Koper ? Capodistria
6000
Slovenia
Contact person: Arturo Steffe
Telephone: +386 041540618
E-mail: ursp.box@gov.si
Fax: +386 56632102
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.up.gov.si

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nakup plovil SVOM.

Reference number: 430-10/2017
II.1.2) Main CPV code
34510000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ve?je specializirano plovilo ? Oil recovery vessel

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34513000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/12/2017
End: 31/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pomo?ni ?oln

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34521000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/12/2017
End: 09/04/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Slovenia-Koper ? Capodistria: Ships
ND Document number 395406-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KOPER ? CAPODISTRIA
AU Authority name Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (5022592000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34510000 - Ships
34513000 - Fishing, emergency and other special vessels
34521000 - Specialised boats
OC Original CPV code 34510000 - Ships
34513000 - Fishing, emergency and other special vessels
34521000 - Specialised boats
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.up.gov.si
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >