Croatia-Zagreb: Surveillance system

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003511136563908
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 396801-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Croatia-Zagreb: Surveillance system

2017/S 193-396801

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o.
13148821633
Kupska 4
Zagreb
10000
Croatia
Contact person: Milvana Brneli?
Telephone: +385 51710782
E-mail: ri-nabava@hops.hr
Fax: +385 51271467
NUTS code: HR031

Internet address(es):

Main address: www.hops.hr

Address of the buyer profile: www.hops.hr

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0020589
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Isporuka i ugradnja sustava tehni?ke za?tite-grupa 1 Ugradnja sustava videonadzora ? rasklopi?te HE Senj.

Reference number: 3001-V-5/17
II.1.2) Main CPV code
35125000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Nabava se provodi na temelju ?l. 23. st. 2. ZJN-a 2016.

Ova obavijest o nadmetanju odnosi se na grupu 1.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 209 800.00 HRK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
35125000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: HR031
Main site or place of performance:

Mjesto izvr?enja je na lokaciji rasklopi?ta HE Senj.

II.2.4) Description of the procurement:

Nabava se provodi na temelju ?l. 23. st. 2. ZJN-a 2016. Ova obavijest o nadmetanju odnosi se na grupu 1. Grupa 1. ? Ugradnja sustava videonadzora ? rasklopi?te ? HE Senj.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Vrijeme odaziva na intervenciju u jamstvenom roku / Weighting: 10 bodova 10 %
Price - Weighting: 90 bodova 90 %
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 209 800.00 HRK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Nabava za sve grupe ne?e se obavljati istovremeno ve? ?e se provoditi odvojena nabava za pojedinu grupu ili grupe predmeta nabave. Ovaj DON odnosi se na odvojenu nabavu za organizacijsku jedinicu koja provodi postupak nabave za grupu 1. procijenjene vrijednosti 600 000 HRK.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

3.1.1. Ovla?tenje ili ?lanstvo

Kao preliminarni dokaz iz ove to?ke, u ponudi se za sve gospodarske subjekte dostavlja ispunjeni ESPD obrazac ? Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, to?ka 2. U slu?aju da naru?itelj tra?i provjeru informacija navedenih u ESPD obrascu iz ove to?ke, ponuditelj mora prilo?iti:

? va?e?e Rje?enje (ovla?tenje) Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se gospodarskom subjektu odobrava obavljanje djelatnosti privatne za?tite ? tehni?ka za?tita sukladno Zakonu o privatnoj za?titi (NN br. 68/03, 31/10 i 139/10),

? Certifikat poslovne sigurnosti ? izdaje ga Ured vije?a za nacionalnu sigurnost (UVNS),

Ili:

Odgovaraju?i dokument zemlje sjedi?ta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvr?enje predmeta nabave u dr?avi sjedi?ta mora posjedovati ovla?tenje ili biti ?lan odredene organizacije.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Naru?itelj ?e sklopiti Ugovor o javnoj nabavi s odabranim Ponuditeljem nakon ?to Odluka o odabiru postane izvr?na.

Ugovor stupa na snagu potpisom odabranog ponuditelja i naru?itelja. U roku od 5 radnih dana od potpisa ugovora za predmet nabave odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u suprotnom naru?itelj zadr?ava pravo raskida ugovora.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

6.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude;

6.2. Jamstvo za nepo?tivanje posebnih uvjeta i zahtjeva nabave;

6.3. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi;

6.4. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Nije predvideno pla?anje predujma te naru?itelj ne osigurava instrumente osiguranja pla?anja.

Ra?une ?e naru?itelj platiti u roku 60 dana uplatom na transakcijski ra?un odabranog ponuditelja, odnosno ?lanova zajednice ponuditelja, za onaj dio koji je on izvr?io, ako zajednica ponuditelja ne odredi druga?ije odnosno podugovaratelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Naru?itelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata odredeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali mo?e zahtijevati da ima odredeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nu?no za uredno izvr?enje tog ugovora.

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadr?avati podatke o svakom ?lanu zajednice ponuditelja, kako je odredeno obrascem EOJN Uvez ponude, uz obveznu naznaku ?lana zajednice ponuditelja koji je ovla?ten za komunikaciju s naru?iteljem.

Naru?itelj neposredno pla?a svakom ?lanu Zajednice ponuditelja za onaj dio Ugovora koji je on izvr?io, ako Zajednica ponuditelja ne odredi druga?ije.

Odgovornost ponuditelja iz Zajednice ponuditelja je solidarna.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Ako odabrani ponuditelj, s kojim ?e naru?itelj sklopiti ugovor o javnoj nabavi radova kasni u ugovornoj obvezi izvr?enja predmeta nabave, naru?itelj ?e aktivirati jamstvo (bankarsku garanciju) za uredno ispunjenje Ugovora.

Prijedlog Ugovora nije sastavni dio ovog DON-a.

Naru?itelj je obvezan kontrolirati je li izvr?enje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima odredenima u DON-u i odabranoj ponudi.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Podatak o broju sobe u kojoj ?e se odr?ati javno otvaranje ponuda bit ?e nazna?en na recepciji naru?itelja i u pisarnici naru?itelja na dan otvaranja ponuda.

Information about authorised persons and opening procedure:

Ponude ?e otvoriti najmanje 2 ovla?tena predstavnika naru?itelja. Javnom otvaranju ponuda smiju biti nazo?ni ovla?teni predstavnici ponuditelja i druge osobe, medutim pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovla?teni predstavnici naru?itelja i ovla?teni predstavnici ponuditelja. Ovla?teni predstavnici ponuditelja prije po?etka otvaranja moraju naru?itelju dati na uvid svoje ovla?tenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda, potpisano od strane odgovorne osobe ponuditelja. Ukoliko je osoba koja nazo?i javnom otvaranju ponuda ujedno i ovla?tena osoba ponuditelja upisana u sudski ili obrtni registar, tada ista naru?itelju mora na uvid dati Rje?enje o registraciji ili obrtnicu.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Izjave koje je potrebno dostaviti u sklopu ponude

Ponuditelj u ovom postupku javne nabave kao sastavni dio svoje ponude Naru?itelju mora dostaviti i:

1. Izjava o ponudenom jamstvenom roku

Potpisana i ovjerena izjava ponuditelja kojom ponuditelj nudi jamstveni rok na ugradenu opremu i pru?ene usluge. (Prilog D ? Izjava 1.);

2. Izjava o ponudenom roku odaziva na intervenciju

Potpisana i ovjerena izjava ponuditelja kojom ponuditelj nudi rok u kojem ?e se odazvati na intervenciju (Prilog D Izjava 2.);

3. Izjava o dostavi jamstva za naplatu kazne za nepo?tivanje posebnih uvjeta i zahtjeva nabave prema ?lanku 18. stavku 7. Zakona o tr?i?tu elektri?ne energije (dalje ZoTEE) (Prilog D ? Izjava 3.);

4. Izjava o davanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Potpisana i ovjerena izjava ponuditelja kojom ponuditelj prihva?a dostavu jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku od 5 radnih dana od dana potpisa ugovora (Prilog D ? Izjava 4.);

5. Izjava o davanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Potpisana i ovjerena izjava ponuditelja kojom ponuditelj prihva?a dostavu jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (Prilog D ? Izjava 5.);

6. Izjava B ZoTEE ? Izjava 6.;

7. Izjava E ZoTEE ? u slu?aju nemogu?nosti davanja Izjave B Izjava 7.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Kotura?ka cesta 43/IV
Zagreb
10000
Croatia
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internet address: www.dkom.hr

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?alba se izjavljuje Dr?avnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kotura?ka cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb. ?alba se izjavljuje u pisanom obliku. ?alba se dostavlja neposredno, putem ovla?tenog davatelja po?tanskih usluga ili elektroni?kim sredstvima komunikacije putem medusobno povezanih informacijskih sustava Dr?avne komisije i EOJN-a RH. ?alitelj je obvezan primjerak ?albe dostaviti naru?itelju u roku za ?albu.

?alba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadr?aj poziva ili dokumentacije o nabavi,

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadr?aj ispravka,

? objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadr?aj izmjene dokumentacije,

? otvaranja ponuda u odnosu na propu?tanje Naru?itelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, obja?njenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

? primitka odluke o odabiru ili poni?tenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poni?tenja.

?alitelj koji je propustio izjaviti ?albu u odredenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na ?albu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. ?alba mora sadr?avati najmanje podatke i dokaze navedene u ?lanku 420. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Croatia-Zagreb: Surveillance system

2017/S 193-396801

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o.
13148821633
Kupska 4
Zagreb
10000
Croatia
Contact person: Milvana Brneli?
Telephone: +385 51710782
E-mail: ri-nabava@hops.hr
Fax: +385 51271467
NUTS code: HR031

Internet address(es):

Main address: www.hops.hr

Address of the buyer profile: www.hops.hr

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Isporuka i ugradnja sustava tehni?ke za?tite-grupa 1 Ugradnja sustava videonadzora ? rasklopi?te HE Senj.

Reference number: 3001-V-5/17
II.1.2) Main CPV code
35125000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 209 800.00 HRK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
35125000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: HR031
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 209 800.00 HRK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Croatia-Zagreb: Surveillance system
ND Document number 396801-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZAGREB
AU Authority name Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o. (13148821633)
OL Original language HR
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country HR
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 35125000 - Surveillance system
OC Original CPV code 35125000 - Surveillance system
RC NUTS code HR031
IA Internet address (URL) www.hops.hr
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >