Poland-Warsaw: Systems support services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003511212934377
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393981-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Systems support services

2017/S 192-393981

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Poland
Contact person: Iwona Sokolowska- Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 22/599-17-00
E-mail: isokolowska@spcsk.pl
Fax: +48 22/599-17-04
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.spcsk.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup uslugi serwisowej systemu CliniNET oraz modulow posiadanych przez Zamawiaj?cego.

Reference number: DZP.262.133.2017
II.1.2) Main CPV code
72253200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zakup uslugi serwisowej systemu CliniNET oraz modulow posiadanych przez Zamawiaj?cego. Szczegolowy opis i zakres zawiera specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 708 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1 a.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakup uslugi serwisowej systemu CliniNET oraz modulow posiadanych przez Zamawiaj?cego. Szczegolowy opis i zakres zawiera specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Dodatkowa ilo?? godzin serwisowych / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas reakcji na zgloszenie bl?dow uniemo?liwiaj?cych prac? calego systemu (Severity BLOKER) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-290076
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zakup uslugi serwisowej systemu CliniNET oraz modulow posiadanych przez Zamawiaj?cego.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Do Dysa 9
Lublin
20-149
Poland
Telephone: +48 81/444-20-15
Fax: +48 81/444-20-18
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 710 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 708 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z po?n. zm.), tj.:

1. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.Terminy wnoszenia odwola?.

2.1.Termin wniesienia odwolania wobec czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia wynosi:

a)10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

b)15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2.2. Termin wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

2.3. Termin wniesienia odwolania wobec czynno?ci innych ni? wymienione w pkt. 2.1. i 2.2. wynosi 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

2.4 Termin na wniesienie odwolania w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, z tym, ?e je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w/w ogloszenia termin na wniesienie odwolania wynosi 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Systems support services

2017/S 192-393981

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Poland
Contact person: Iwona Sokolowska- Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 22/599-17-00
E-mail: isokolowska@spcsk.pl
Fax: +48 22/599-17-04
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.spcsk.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup uslugi serwisowej systemu CliniNET oraz modulow posiadanych przez Zamawiaj?cego.

Reference number: DZP.262.133.2017
II.1.2) Main CPV code
72253200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 708 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-290076

Section V: Award of contract

Title:

Zakup uslugi serwisowej systemu CliniNET oraz modulow posiadanych przez Zamawiaj?cego.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Do Dysa 9
Lublin
20-149
Poland
Telephone: +48 81/444-20-15
Fax: +48 81/444-20-18
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 710 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 708 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Systems support services
ND Document number 393981-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 72253200 - Systems support services
OC Original CPV code 72253200 - Systems support services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.spcsk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >