Poland-Bielsko-Biala: Natural gas

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003511313575590
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395595-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bielsko-Biala: Natural gas

2017/S 193-395595

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wojewodzki w Bielsku-Bialej
al. Armii Krajowej 101
Bielsko-Biala
43-316
Poland
Contact person: Bozena Wiewiora, Jolanta Hulboj
Telephone: +48 338100143
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Fax: +48 338102101
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: http://www.hospital.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.hospital.com.pl
Additional information can be obtained from another address:
Szpital Wojewodzki w Bielsku-Bialej
al. Armii Krajowej 101
Bielsko-Biala
43-316
Poland
Contact person: Bozena Wiewiora, Jolanta Hulboj
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: http://www.hospital.com.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50).

Reference number: 37/17
II.1.2) Main CPV code
09123000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) o ci?nieniu: minimalne 80,00kPa, maksymalne 350,00kPa, do jednego punktu poboru dla potrzeb kotlowni Szpitala Wojewodzkiego w Bielsku ? Bialej przy Al. Armii Krajowej 101, pracuj?cej w cyklu calorocznym, na zasadach okre?lonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik Nr 4 do siwz.

2. Przedmiot zamowienia opisuj? nast?puj?ce nazwy i kody Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV): przedmiot glowny: 09.12.30.00-7 ? gaz ziemny, 65.21.00.00-8 ? przesyl gazu.

3. Pozostale zapisy ? Rozdzial III siwz.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 720 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki w Bielsku-Bialej.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) o ci?nieniu: minimalne 80,00kPa, maksymalne 350,00kPa, do jednego punktu poboru dla potrzeb kotlowni Szpitala Wojewodzkiego w Bielsku ? Bialej przy Al. Armii Krajowej 101, pracuj?cej w cyklu calorocznym, na zasadach okre?lonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik Nr 4 do siwz.

2. Przedmiot zamowienia opisuj? nast?puj?ce nazwy i kody Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV): przedmiot glowny: 09.12.30.00-7 ? gaz ziemny, 65.21.00.00-8 ? przesyl gazu.

3. Szczegolowe dane dotycz?ce realizacji przedmiotu zamowienia:

1) Zamawiaj?cy prognozuje zu?ycie paliwa gazowego w poszczegolnych miesi?cach roku kalendarzowego, w ilo?ci:

Miesi?c Prognozowane zu?ycie gazu ziemnego w poszczegolnych miesi?cach roku kalendarzowego w kWh

stycze? 1 850 000

luty 1 600 000

marzec 1 500 000

kwiecie? 1 100 000

maj 800 000

czerwiec 600 000

lipiec 600 000

sierpie? 600 000

wrzesie? 800 000

pa?dziernik 1 200 000

listopad 1 500 000

grudzie? 1 850 000

L?cznie 14 000 000

2) Okre?lone w pkt 1 zu?ycie paliwa gazowego w poszczegolnych miesi?cach roku kalendarzowego jest wyl?cznie prognoz? i nie stanowi zobowi?zania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilo?ci w danym miesi?cu kalendarzowym.

4. Charakterystyka gazowa obiektu:

1) Grupa taryfowa ? w zakresie dostarczania paliw: W-6A, w zakresie dystrybucji paliw:

W-6.1;

2) Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego ? Szpital Wojewodzki w Bielsku-Bialej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biala ? punkt poboru PL0030000342;

3) Cel wykorzystania paliwa gazowego: paliwo gazowe przeznaczone jest na cele opalowe

i podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt. 6 ustawy

z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2017r poz. 43 ze zm.);

4) Rodzaj i moc odbiornikow gazu: kociol gazowy ? 3300 kW ? 3 szt;

5) Moc zamowiona dla potrzeb kalkulacji ceny oferty: 4169 kWh/h.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 25 800,00 PLN wniesionym przed uplywem terminu skladania ofert.

Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy: Getin Noble Bank S.A. nr 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004, a w innych formach Wykonawca winien zlo?y? dokument w siedzibie Zamawiaj?cego: III pi?tro, pokoj 302 ? Kancelaria.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia ubiega? si? mog? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej okre?lone w ust. 2.

2. Okre?lenie warunkow dotycz?cych uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej ? Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej o?wiadcze? i dokumentow zlo?onych przez Wykonawc? wedlug formuly ?spelnia ? nie spelnia w nast?puj?cy sposob: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek dotycz?cy uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, poprzez zlo?enie aktualnej koncesji na obrot paliwami gazowymi, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.

3. O udzielenie zamowienia ubiega? si? mog? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy pzp.

4. O?wiadczenia dotycz?ce warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

a) O?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce spelniania warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w Rozdziale VI siwz oraz dotycz?ce przeslanek wykluczenia okre?lonych w Rozdziale VII siwz. O?wiadczenie Wykonawca musi zlo?y? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanej dalej ?jednolitym dokumentem stanowi?cym Zal?cznik Nr 3 do siwz. Wykonawca zobowi?zany jest wypelni? Cz??? II, III, IV i VI w wierszach, ktore nie zostaly przez Zamawiaj?cego wykre?lone. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie, b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu oraz, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu.

b) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, o?wiadczenie, o ktorych mowa w lit. a, w formie jednolitego dokumentu, sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenia te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

c) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) aktualna koncesja na obrot paliwami gazowymi, wydana przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia ubiega? si? mog? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej okre?lonej w punkcie ?Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow.

W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) dokumenty potwierdzaj?ce, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez Zamawiaj?cego poni?ej.

Wykonawca, ktory b?dzie polegal na sytuacji innych podmiotow w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych powy?ej, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Wykonawca, ktory b?dzie polegal na sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy pzp, sklada w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty wymienione w siwz w Rozdz. IX ust. 3 pkt 1-7.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej o?wiadcze? i dokumentow zlo?onych przez Wykonawc? wedlug formuly ?spelnia ? nie spelnia w nast?puj?cy sposob: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek dotycz?cy sytuacji ekonomicznej lub finansowej, poprzez zlo?enie dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? w wysoko?ci minimum 2.000.000,00 PLN.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na sytuacji innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia ubiega? si? mog? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lone w punkcie ?Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow.

W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Wykaz, o ktorym mowa powy?ej musi potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych przez Zamawiaj?cego poni?ej tj. : ?Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wyka?e nale?yte wykonanie jednej dostawy paliwa gazowego w ilo?ci minimum 5.000.000 kWh rocznie.

Wykonawca, ktory b?dzie polegal na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych powy?ej, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Wykonawca, ktory b?dzie polegal na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy pzp, sklada w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty wymienione w siwz w Rozdz. IX ust. 3 pkt 1-7.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej o?wiadcze? i dokumentow zlo?onych przez Wykonawc? wedlug formuly ?spelnia ? nie spelnia w nast?puj?cy sposob: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wyka?e nale?yte wykonanie jednej dostawy paliwa gazowego w ilo?ci minimum 5.000.000 kWh rocznie.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Szczegolowe warunki umowy o wykonanie zamowienia zostaly zawarte we wzorze Umowy, stanowi?cym Zal?cznik Nr 4 do siwz.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zal?cznikami i wyja?nieniami udzielonymi przez Zamawiaj?cego w trakcie post?powania przetargowego stanowi integraln? cz??? umowy.

Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: zostaly okre?lone we wzorze umowy w paragrafie 8.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Szpital Wojewodzki w Bielsku-Bialej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biala III pi?tro, pokoj 306.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykaz dokumentow stanowi?cych ofert?:

1. Wypelniony formularz ofertowy ? Zal Nr 1 do siwz

2. Wypelniony Zal Nr 2 do siwz

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow dol?czonych do oferty:

1. Pelnomocnictwa udzielane osobom podpisuj?cym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powy?szym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego zlo?one w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez notariusza.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, o?wiadczenie, o ktorym nowa powy?ej, sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

2. W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow okre?lonych w siwz w Rozdz. IX ust. 3 pkt 1-7.

3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, dokumenty wymienione w ust. 2, sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentow, stosuje si? przepisy rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126).

Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie? z wolnej r?ki, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp.

Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 24aa ustawy pzp tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli wykonawca, uchyli si? od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, zamawiaj?cy mo?e zbada?, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:

1) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Ponadto patrz Dzial VI ?rodki ochrony prawnej ustawy PZP.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bielsko-Biala: Natural gas

2017/S 193-395595

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wojewodzki w Bielsku-Bialej
al. Armii Krajowej 101
Bielsko-Biala
43-316
Poland
Contact person: Bozena Wiewiora, Jolanta Hulboj
Telephone: +48 338100143
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Fax: +48 338102101
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: http://www.hospital.com.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50).

Reference number: 37/17
II.1.2) Main CPV code
09123000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 720 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Bielsko-Biala: Natural gas
ND Document number 395595-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BIELSKO-BIALA
AU Authority name Szpital Wojewodzki w Bielsku-Bialej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09123000 - Natural gas
65210000 - Gas distribution
OC Original CPV code 09123000 - Natural gas
65210000 - Gas distribution
RC NUTS code PL225
IA Internet address (URL) http://www.hospital.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >