Poland-Warsaw: Firefighting vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003511324615745
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395527-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Firefighting vehicles

2017/S 193-395527

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m. st. Warszawy
ul. Polna 1
Warszawa
00-622
Poland
Contact person: Wincenciak Andrzej
Telephone: +48 225967382
E-mail: kwatermistrzkp@warszawa-straz.pl
Fax: +48 225967938
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.warszawa-straz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.warszawa-straz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa trzech lekkich samochodow specjalnych kwatermistrzowskich (SLKw),trzech lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR).

Reference number: MT.2370.06.2017
II.1.2) Main CPV code
34144210
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa trzech lekkich samochodow specjalnych kwatermistrzowskich (SLKw),trzech lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 648 261.70 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa trzech lekkich samochodow specjalnych kwatermistrzowskich (SLKw),

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
35110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Dostawa do Wydzialu Technicznego Komendy Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m. st. Warszawy, ul. Domaniewska 40 a, Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegoly techniczne i ilo?ci opisano w zal?czniku nr 3 i 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 285 321.70 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 05/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cym jest Mazowiecki Komendant Wojewodzki Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa NIP: 526?179?67?33, REGON: 000173516 w imieniu ktorego dziala Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m. st. Warszawy ul. Polna 1, 00-622 Warszawa NIP: 526?22?60?940 REGON: 013292107.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa trzech lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
35110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Dostawa do Wydzialu Technicznego Komendy Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m. st. Warszawy, ul. Domaniewska 40 a, Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegoly techniczne i ilo?ci opisano w zal?czniku nr 3A i 6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 362 940.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 05/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cym jest Mazowiecki Komendant Wojewodzki Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa NIP: 526?179?67?33, REGON: 000173516 w imieniu ktorego dziala Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m. st. Warszawy ul. Polna 1, 00-622 Warszawa NIP: 526?22?60? 940 REGON: 013292107.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca zlo?y wraz z ofert? jednolity europejski dokument zamowienia stanowi?cy zal?cznik nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu..

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Platnikiem wynagrodzenia, na ktorego Wykonawca wystawi faktur? po zako?czeniu realizacji umowy na kwot? odpowiadaj?c? ilo?ci przedmiotu Umowy jest Komenda Wojewodzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Warszawie, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, NIP: 526-179-67-33, Regon: 000173516.

2. Platnik w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy ureguluje nale?no?? w terminie do 30 dni od daty otrzymania:

1) oryginalu poprawnie wystawionej na Platnika / Odbiorcy faktury VAT;

2) oryginalu protokolu odbioru jako?ciowo-ilo?ciowego podpisanego bez zastrze?e? przez Odbiorc?;

3) innych dokumentow (zgodnych ze specyfik? dokonywanego zakupu);

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, salka konferencyjna (V pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

7.1. Wykonawca ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowi?zany wnie??, na czas zwi?zania ofert?, wadium w wysoko?ci

Zadanie nr 1 ? 5 000 PLN

Zadanie nr 2 ? 5 000 PLN.

przed uplywem terminu skladania ofert tj.: do dnia 13.11.2017 r. do godz. 10:00.

7.2. W zale?no?ci od wyboru Wykonawcy, wadium mo?e by? wniesione:

a) w pieni?dzu, przelewem na konto Zamawiaj?cego Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta: 89 1030 1508 0000 0005 5004 4048 z dopiskiem ?Dostawa trzech lekkich samochodow specjalnych kwatermistrzowskich (SLKw), trzech lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR), Zadanie nr .. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecno?? wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiaj?cego w wy?ej wymienionym terminie, czyli dat? wplaty wadium jest data wplywu na konto, a nie data zlo?enia przelewu.

b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp

? dowodem wniesienia wadium b?dzie zal?czony do oferty oryginal tego dokumentu.

Oferta skladana przez Wykonawc? musi zawiera?:

a) ?Formularz ofertowy stanowi?cy zal?cznik nr 1 do SIWZ;

b) ?Jednolity europejski dokument zamowienia stanowi?cy zal?cznik nr 2 do SIWZ;

c) ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi?cy zal?czniki nr 3, 3A, do SIWZ;

d) Opis techniczny przedmiotu zamowienia stanowi?cy zal?cznik nr 5 do SIWZ ? dla Zadania nr 1.

e) Opis techniczny przedmiotu zamowienia stanowi?cy zal?cznik nr 6 do SIWZ ? dla Zadania nr 2.

f) oryginal por?cze? lub gwarancji stanowi?cych dowod wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieni??nej na rachunek Zamawiaj?cego zaleca si? zal?czy? kopi? przelewu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym punkcie przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Szczegolowe regulacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zawiera Dzial VI ustawy Prawo zamowie? publicznych ? ?rodki Ochrony Prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Firefighting vehicles

2017/S 193-395527

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m. st. Warszawy
ul. Polna 1
Warszawa
00-622
Poland
Contact person: Wincenciak Andrzej
Telephone: +48 225967382
E-mail: kwatermistrzkp@warszawa-straz.pl
Fax: +48 225967938
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.warszawa-straz.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa trzech lekkich samochodow specjalnych kwatermistrzowskich (SLKw),trzech lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR).

Reference number: MT.2370.06.2017
II.1.2) Main CPV code
34144210
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 648 261.70 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa trzech lekkich samochodow specjalnych kwatermistrzowskich (SLKw),

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
35110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 285 321.70 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 05/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa trzech lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
35110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 362 940.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 05/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Firefighting vehicles
ND Document number 395527-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m. st. Warszawy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34144210 - Firefighting vehicles
35110000 - Firefighting, rescue and safety equipment
OC Original CPV code 34144210 - Firefighting vehicles
35110000 - Firefighting, rescue and safety equipment
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.warszawa-straz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >