Poland-Ko?min Wielkopolski: Household-refuse disposal services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003511436852075
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 394860-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ko?min Wielkopolski: Household-refuse disposal services

2017/S 192-394860

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Ko?min Wielkopolski
Stary Rynek 11
Contact point(s): Urz?d Miasta i Gminy Ko?min Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Ko?min Wielkopolski, pok. 5
For the attention of: Maciej Wo?ny
63-720 Ko?min Wielkopolski
Poland
Telephone: +48 627216088
E-mail: m.wozny@kozminwlkp.pl
Fax: +48 627216756

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.kozminwlkp.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90513100 , 90511000 , 90511200 , 90512000

Description
Household-refuse disposal services.
Refuse collection services.
Household-refuse collection services.
Refuse transport services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 09:45
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ko?min Wielkopolski: Household-refuse disposal services

2017/S 192-394860

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Ko?min Wielkopolski
Stary Rynek 11
Contact point(s): Urz?d Miasta i Gminy Ko?min Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Ko?min Wielkopolski, pok. 5
For the attention of: Maciej Wo?ny
63-720 Ko?min Wielkopolski
Poland
Telephone: +48 627216088
E-mail: m.wozny@kozminwlkp.pl
Fax: +48 627216756

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.kozminwlkp.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbieranie izagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Ko?min Wielkopolski z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy w roku 2018.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 16: Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Ko?min Wielkopolski.

NUTS code PL416

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi odbierania i zagospodarowania odpadow komunalnych powstalych i zebranych na wszystkich nieruchomo?ciach, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy, polo?onych w granicach administracyjnych Gminy Ko?min Wielkopolski w roku 2018. Szczegolowy zakres prac przedstawiony zostal w SIWZ.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90513100 , 90511000 , 90511200 , 90512000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
1.Wielko?? uslugi:
1.1. Ilo?? zmieszanych odpadow komunalnych w okresie trwania zamowienia wg oblicze? szacunkowych wyniesie: 3 500 Mg
1.2. Ilo?? odpadow zbieranych w sposob selektywny ? u ?rodla w okresie trwania zamowienia wg oblicze? szacunkowych wyniesie:
a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury ? 4 Mg
b) szklo biale oraz opakowania ze szkla bialego, szklo kolorowe oraz opakowania ze szkla kolorowego ? 170 Mg
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomaterialowe, metale oraz opakowania z metali ? 145 Mg
d) odpady zielone ? 350 Mg
e) odpady budowlane i rozbiorkowe stanowi?ce odpady komunalne ? 70 Mg
1.3. Ilo?? odpadow zbieranych selektywnie w okresie trwania zamowienia w ramach objazdowej zbiorki odpadow komunalnych wg oblicze? szacunkowych wyniesie:
a) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny ? 12 Mg
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe ? 63 Mg
c) zu?yte opony ? 4 Mg
d) chemikalia ? 0,1 Mg
1.4. Ilo?? odpadow zbieranych selektywnie w okresie trwania zamowienia w jednostkach wymienionych w zal?czniku nr 10 do SIWZ wg oblicze? szacunkowych wyniesie:
a) przeterminowane leki ? 0,1 Mg
b) zu?yte baterie i akumulatory ? 0,1 Mg.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wadium
1.1. Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci 50 000 PLN. Slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych.
1.2. Form? wniesienia wadium wybiera Wykonawca spo?rod przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
1.3. Wadium w pieni?dzu (PLN) nale?y wnie?? przelewem na konto Urz?du Miasta i Gminy Ko?min Wielkopolski na rachunek nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465.
1.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach ni? pieni??na oryginal dowodu ich wniesienia nale?y wlo?y? do koperty z ofert? w osobnej koszulce (nie wpina? trwale do oferty). Kserokopi? dowodu wniesienia wadium w formie innej ni? pieni??na nale?y natomiast trwale wpi?? do oferty.
2.Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy.
2.1. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy, zwane dalej ?zabezpieczeniem ustala si? w wysoko?ci 2 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie i musi by? wniesione przed zawarciem umowy.
2.2. Form? wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spo?rod przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy.
2.3. Zabezpieczenie w pieni?dzu (PLN) nale?y wnie?? przelewem na konto Urz?du Miasta i Gminy Ko?min Wielkopolski na rachunek nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465. Za dat? wniesienia zabezpieczenia w formie pieni??nej przyjmuje si?, potwierdzon? przez Zamawiaj?cego, dat? uznania rachunku.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Wykonawca winien posiada? wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej, o ktorej mowa w art. 9b ustawy z dn. 13.9.1996 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, prowadzonego przez wla?ciwy organ, w zakresie obj?tym przedmiotem zamowienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) o odpadach, obejmuj?cy co najmniej nast?puj?ce rodzaje i kody odpadow komunalnych: 20 03 01, 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02, 15 01 01, 20 01 01,15 01 04, 20 01 40, 15 01 02, 20 01 39, 15 01 05, 20 02 01, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 19*, 20 01 80, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 16 01 03.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Posiadanie oplaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia.
2.Posiadanie ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej do realizacji zamowienia.
Minimum level(s) of standards possibly required: 1. Posiadanie oplaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? minimum 500 000 PLN.
2.Posiadanie ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? na min. 500 000 PLN.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1.Posiadanie niezb?dnego sprz?tu do wykonania przedmiotu zamowienia okre?lonego w Rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
2. Posiadanie niezb?dnej wiedzy i do?wiadczenia do wykonywania zamowienia.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Wykonawca musi posiada? minimum nast?puj?ce rodzaje pojazdow:
a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych z funkcj? kompaktuj?c? (w tym minimum jeden pojazd o pojemno?ci skrzyni zaladunkowej do 11 m3 przystosowany do obslugi posesji znajduj?cych si? przy drogach ktorych szeroko?? wynosi ok. 2,5-3,0 m.)
b)dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadow komunalnych (w tym wymagany 1 pojazd skrzyniowy z HDS do obslugi pojemnikow do zbiorki selektywnej)
c) jeden pojazd typu ?hakowiec lub bramowiec
2.Wykonawca wykonal w ci?gu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert,a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie uslug polegaj?cych na odbieraniu odpadow komunalnych z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy o l?cznej warto?ci brutto 1 000 000,00 PLN.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Termin platno?ci faktur. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
GK 271.7.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 09:45
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 8.11.2017 - 10:00

Place:

ul.Stary Rynek 11, 63-720 Ko?min Wielkopolski.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: 30.9.2018.
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1. Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunkow zmian.
1.1 Zmiana warto?ci umowy ? zgodnie z faktyczn? ilo?ci? odebranych odpadow.
1.2 zmiany/ rozszerzenia wykazu instalacji, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych, do ktorych przekazywane b?d? nast?puj?ce rodzaje odpadow: zmieszane odpady komunalne, odpady zbieranych w sposob selektywny ? u ?rodla , odpady zbierane w sposob selektywny w ramach objazdowej zbiorki odpadow komunalnych, odpady zbieranych w sposob selektywny w jednostkach wymienionych w zal?czniku nr 10 do SIWZ. W przypadku tym zmiana umowy dotyczy? b?dzie uaktualnienia wykazu instalacji okre?lonej w umowie.
1.3 Zmiany prawa powszechnie obowi?zuj?cego istotnie wplywaj?cego na zasady odbierania i zagospodarowania odpadow.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Odwolanie wnosi si?:
[Orzeczenia: tezowane 13, nietezowane 241] [Praktyczne wyja?nienia: 1]
1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
[Orzeczenia: tezowane 8, nietezowane 158]
2) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
[Orzeczenia: tezowane 20, nietezowane 228] [Pi?miennictwo: 1] [Praktyczne wyja?nienia: 2]
2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:
[Orzeczenia: tezowane 7, nietezowane 104]
1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
[Orzeczenia: tezowane 3, nietezowane 58]
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
[Orzeczenia: tezowane 29, nietezowane 102]
3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:
[Orzeczenia: tezowane 14, nietezowane 71]
1) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
[Orzeczenia: tezowane 2, nietezowane 8]
2) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
[Orzeczenia: nietezowane 3] [Pi?miennictwo: 1]
4. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosil wykonawcy do zlo?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupow lub umowy ramowej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:
[Orzeczenia: nietezowane 2]
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, a w przypadku udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen? ? ogloszenia o udzieleniu zamowienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy:
a) nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia; albo
b) opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamowienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamowienia z wolnej r?ki;
[Wzory: 1]
3) 1 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy:
a) nie zamie?cil w Biuletynie Zamowie? Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia; albo
b) zamie?cil w Biuletynie Zamowie? Publicznych ogloszenie o udzieleniu zamowienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen?.
[Orzeczenia: tezowane 1, nietezowane 2] [Praktyczne wyja?nienia: 1]
5. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert lub termin skladania wnioskow.
[Orzeczenia: tezowane 3, nietezowane 9] [Pi?miennictwo: 1] [Praktyczne wyja?nienia: 1] [Wzory: 6]
6. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Poland-Ko?min Wielkopolski: Household-refuse disposal services
ND Document number 394860-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KO?MIN WIELKOPOLSKI
AU Authority name Gmina Ko?min Wielkopolski
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90511000 - Refuse collection services
90511200 - Household-refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
OC Original CPV code 90511000 - Refuse collection services
90511200 - Household-refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
RC NUTS code PL416
IA Internet address (URL) www.kozminwlkp.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >