Czech Republic-Ostrava: Occupational clothing, special workwear and accessories

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 84 - Clothing, Individual Equipment, and Insignia
Opps ID: NBD00003511452256197
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394447-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Ostrava: Occupational clothing, special workwear and accessories

2017/S 192-394447

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Dopravni podnik Ostrava a.s.
61974757
Pod?bradova 494/2
Ostrava
702 00
Czech Republic
Contact person: Bc. Iveta Jane?kova
Telephone: +420 597401306
E-mail: ijaneckova@dpo.cz
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: http://www.dpo.cz

Address of the buyer profile: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/default.aspx

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Od?vy a od?vni sou?asti 2018?2020.

Reference number: NVZ-45-17-O?-Ja
II.1.2) Main CPV code
18100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni byly dodavky od?v? a od?vnich sou?asti stejnokrojoveho vybaveni zam?stnanc? zadavatele v p?edpokladane spot?eb? a provedeni dle specifikace p?edm?tu pln?ni stanovenych zadavatelem v zadavacich podminkach. Bli??i specifikace p?edm?tu pln?ni, jako? i technickych a obchodnich podminek byly uvedeny v p?ilohach zadavaci dokumentace.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
Main site or place of performance:

Misto pln?ni ve?ejne zakazky bylo uvedeno v Kupni smlouv? k teto ve?ejne zakazce, jeji? zavazny navrh tvo?il p?ilohu ?. 2 zadavaci dokumentace.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni byly dodavky od?v? a od?vnich sou?asti stejnokrojoveho vybaveni zam?stnanc? zadavatele v p?edpokladane spot?eb? a provedeni dle specifikace p?edm?tu pln?ni stanovenych zadavatelem v zadavacich podminkach. Bli??i specifikace p?edm?tu pln?ni, jako? i technickych a obchodnich podminek byly uvedeny v p?ilohach teto zadavaci dokumentace.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Objem poskytnuteho nahradniho pln?ni v jednotlivych letech 2018?2020 / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 133-272954
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Od?vy a od?vni sou?asti 2018?2020

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

D?vodem zru?eni p?edm?tne ve?ejne zakazky je skute?nost, ?e se v pr?b?hu zadavaciho ?izeni objevily d?vody hodne zvla?tniho z?etele, pro ktere nelze v zadavacim ?izeni pokra?ovat. Zadavatel v pr?b?hu zadavaciho ?izeni zjistil existenci novych po?adavk? na p?edm?t pln?ni, tj. od?v? a od?vnich sou?astek, ktere nebyly zapracovany do zadavaci dokumentace. Vzhledem k tomu, ?e zadavatel dle ustanoveni 222 ZZVZ nema v tomto p?ipad? mo?nost podstatne zm?ny zavazku ze smlouvy a tim mo?nost upravit smluvni podminky, tzn. roz?i?it rozsah p?edm?tu pln?ni o dal?i typy od?v? a od?vnich sou?asti, rozhodl se zadavatel p?edm?tne zadavaci ?izeni zru?it, a to v souladu s 170 ZZVZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Ostrava: Occupational clothing, special workwear and accessories

2017/S 192-394447

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Dopravni podnik Ostrava a.s.
61974757
Pod?bradova 494/2
Ostrava
702 00
Czech Republic
Contact person: Bc. Iveta Jane?kova
Telephone: +420 597401306
E-mail: ijaneckova@dpo.cz
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: http://www.dpo.cz

Address of the buyer profile: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/default.aspx

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Od?vy a od?vni sou?asti 2018?2020.

Reference number: NVZ-45-17-O?-Ja
II.1.2) Main CPV code
18100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 133-272954

Section V: Award of contract

Title:

Od?vy a od?vni sou?asti 2018?2020

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Czech Republic-Ostrava: Occupational clothing, special workwear and accessories
ND Document number 394447-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place OSTRAVA
AU Authority name Dopravni podnik Ostrava a.s. (61974757)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories
OC Original CPV code 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories
RC NUTS code CZ080
IA Internet address (URL) http://www.dpo.cz
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >