Romania-Chinteni: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003511516496564
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 397171-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Chinteni: Refuse and waste related services

2017/S 193-397171

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Comunei Chinteni Judetul Cluj
Str. Principala nr. 144, jud. Cluj
For the attention of: Popa Mircea
407205 Chinteni
Romania
Telephone: +4 0264271771
E-mail: primariachinteni@yahoo.com
Fax: +4 0264271772

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariachinteni.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90500000 , 90511000 , 90512000

Description
Refuse and waste related services.
Refuse collection services.
Refuse transport services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Chinteni: Refuse and waste related services

2017/S 193-397171

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Comunei Chinteni Judetul Cluj
Str. Principala nr. 144, jud. Cluj
For the attention of: Popa Mircea
407205 Chinteni
Romania
Telephone: +4 0264271771
E-mail: primariachinteni@yahoo.com
Fax: +4 0264271772

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariachinteni.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Achizitia serviciului public de salubrizare din comuna Chinteni, judetul Cluj pentru activitatea de precolectarea, colectarea si transportul deseurilor comunale, inclusive a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Comuna Chinteni.

NUTS code RO113

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Contractul are ca scop furnizarea serviciilor publice de salubritate in comuna Chinteni, conform Caietului de Sarcini.
Valoarea totala estimata a contractului este 621 600 RON + TVA.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90500000 , 90511000 , 90512000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Contractul are ca scop furnizarea serviciului public de salubrizare din comuna Chinteni, judetul Cluj pentru activitatea de precolectarea, colectarea si transportul deseurilor comunale, inclusive a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, conform Caietului de Sarcini.
Valoarea totala estimata a contractului este 621 600 RON + TVA / 24 luni.
Estimated value excluding VAT: 621 600 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 6 200 RON, valoare ce nu depaseste 1 % din valoarea estimata a contractului fara TVA. In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul ..........................................., deschis la Trezoreria.
Perioada de valabilitate a acesteia va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile Art. II, alin. (2) din HG nr. 866/2016 pentru modificarea si completarea HG nr. 395/2016.
Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Aceasta va fi in cuantum de 10 % din valoarea estimata a contractului, fara TVA.
Constituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 3) si alin. 5), art. 40, alin. 1), alin. 5) si alin. 6) din Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Buget local.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese, asa cum este acesta stipulat la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016, se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
primar- Suciu Magdalena Lucia, Popa Mircea- cons proiecte, Anghel Corina Maria -secretar, Miron Teodor viceprimar, Coblisan Ioana Saorina -contabil, Kelemen Ildiko Eniko -contabil, Suciu Nelu, Gadalean Radu, Campean Vasile, Ferent Ioan, Gadalean Voichita, Baciu Petre, Muresan Darius-Malin, Pop Ruben, Nechita Voichita, Turac Ioan, Corujan Liviu, Manu Adrianamaria ? consilieri locali, Duca Marcela-cicilia, consilier juridic
Comisia de evaluare:
Popa Mircea ? presedinte cu drept de vot; Tomi Lucian Ioan- membru, Muresan Sebastian Alexandru- membru Duca Marcela-cicilia ? membru, Tomus Elvira ? membru

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Document Unic de Achizitiei European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exerctitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.
Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare, daca este cazul, neprezentarea acestora atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Operatorul economic ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Se va completa DUAE urmand ca certificatul ONRC, sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta sa fie prezentat la solicitarea Autoritatii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc.
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.
Nota 1:
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.
Nota 2:
Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Experienta similara
Ofertantul va face dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare ce au presupus colectarea, transportul si depozitarea de deseuri menajere. Termenul de 3 ani se calculeaza raportat la termenul limita initial de depunere a ofertelor, indiferent de eventualele prelungiri a termenului limita de depunere a ofertelor
Certificatul cu termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001 sau echivalentul, corespunzator activitatii care face obiectul procedurii? in copie lizibila cu mentiunea ?conformcu originalul. Nu se accepta societati in curs de implementare a certificarii cu exceptia societatilor care dovedesc prin prezentarea unui raport de audit finalizat ca urmeaza a primi certificarea. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza
Certificatul cu termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, care sa ateste implementarea standardelor de management de mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001 sau echivalentul, corespunzator activitatii care face obiectul procedurii ? in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul. Nu se accepta societati in curs de implementare a certificarii cu exceptia societatilor care dovedesc prin prezentarea unui raport de audit finalizat ca urmeaza a primi certificarea. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va prezenta initial DUAE.
Prestarea de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Aceste documente vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Se va prezenta certificatul SR EN ISO 9001, sau echivalent, pentru managementul calitatii, corespunzator activitatii care face obiectul procedurii ? in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul. Nu se accepta societati in curs de implementare a certificarii cu exceptia societatilor care dovedesc prin prezentarea unui raport de audit finalizat ca urmeaza a primi certificarea. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Certificat SR EN ISO 14001, sau echivalent, pentru managementul mediului, corespunzator activitatii care face obiectul procedurii ? in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul. Nu se accepta societati in curs de implementare a certificarii cu exceptia societatilor care dovedesc prin prezentarea unui raport de audit finalizat ca urmeaza a primi certificarea. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 12.2.2018 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Initial doar o declaratie pe propria raspundere (DUAE- documentul unic de achizitie european conform art. 193 din Legea nr. 98/2016), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare respective, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd .

In cazul in care va uza de dreptul mai sus mentionat, ofertantul are obligatia de a prezenta documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in urma unei solicitari scrise din partea autoritatii contractante, in termenul prevazut in continutul acesteia, care nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu

dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP ( www.elicitatie.ro ) ca operator economic cf. prevederilor art. 5 alin (1) din HG 395/2016 si ca participant la procedura de atribuire. Pentru clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I. 1 si care fac imposibila transmiterea raspunsului in termen, autoritatea contractanta va raspunde numai in conditiile prevazute de art. 103 din HG. nr. 395/2016.

Elementul care face obiectul reofertarii este pretul.
Pentru locul 1. : in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform art. 8 lit. b) din Legea nr. 101.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Comuna Chinteni
Str. Unirii nr. 232
407205 Chinteni
Romania
E-mail: primariachinteni@yahoo.com
Telephone: +40 264271771
Fax: +40 264271772

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Romania-Chinteni: Refuse and waste related services
ND Document number 397171-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place CHINTENI
AU Authority name Comunei Chinteni Judetul Cluj
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DD Deadline for the request of documents 03/11/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
RC NUTS code RO113
IA Internet address (URL) www.primariachinteni.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >