Poland-Kluczbork: Site preparation work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003512048732212
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392702-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kluczbork: Site preparation work

2017/S 192-392702

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Kluczborski
1604
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
Poland
Contact person: Anna Malejki
Telephone: +48 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Fax: +48 774186520
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.powiatkluczborski.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa ?cie?ki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Kochlowice na odcinku o dlugo?ci 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50), str. lewa.

Reference number: FP.272.18.2017.AM
II.1.2) Main CPV code
45100000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

W ramach projektu planuje si? budow? ?cie?ki rowerowej o dlugo?ci 810 m, dla dwoch kierunkow ruchu, nawierzchni bitumicznej, szeroko?ci 2,00 m i oddalonej od kraw?dzi jezdni o 1,25-1,5m.

Budow? ?cie?ki zaplanowano na istniej?cym rowie przydro?nym. Wody opadowe i roztopowe b?d? odprowadzane z pasa drogowego poprzez zaprojektowan? kanalizacj? deszczow?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 203 079.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
45230000
45233000
45110000
45111000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Droga powiatowa nr 1336O w m. Kochlowice od km 11+261,00 do km 12+077,50 str. lewa ? gmina Byczyna, powiat kluczborski, wojewodztwo opolskie. Droga klasy Z (zbiorcza).

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie w cz??ci dot. ?cie?ki rowerowej obejmuje budow? odcinka ?cie?ki rowerowej na istniej?cym rowie po stronie lewej drogi. ?cie?ka rowerowa od strony jezdni oddzielona b?dzie poboczem o szeroko?ci od 0,75 m do 1,0 m. Zjazdy do posesji oraz zjazdy na drogi boczne, wzdlu? projektowanej ?cie?ki rowerowej, b?d? przebudowane.

Zadanie b?dzie realizowane na podstawie:

Zgloszenia zamiaru przyst?pienia do wykonania robot budowlanych dokonanego przez Zarz?d Drog Powiatowych w Kluczborku nr ZDP-4.7010.7.2016.MB z dnia 14.07.2015 r., dla zadania: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1336O ? budowa ?cie?ki rowerowej w miejscowo?ci Kochlowice na odcinku o dlugo?ci 0,81 km (11+266,00 ? km 12+077,50 str. lewa) Zgloszenie stanowi zal?cznik nr: SR 000 zgloszenie robot. Zakres robot b?dzie obejmowal:

? wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na ?cie?ce i zjazdach,

? wykonanie warstwy ods?czaj?cej gr. 15 cm z piasku,

? wykonanie podbudowy tluczniowej na chodniku i zjazdach,

? ulo?enie opornikow betonowych 12*25 cm na lawie betonowej z oporem,

? ulo?enie ?cieku z korytek betonowych 50*50*15 na lawie betonowej z oporem (wzdlu? chodnika),

? ulo?enie ?cianek oporowych 105*65*12,

? ulo?enie kraw??nika 15*30 na lawie betonowej (obramowanie zjazdow na posesje),

? ulo?enie kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej 0/4 gr. 3 cm na wjazdach,

? wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na drogi boczne oraz na ?cie?ce rowerowej.

Wody opadowe z nawierzchni budowanej ?cie?ki rowerowej i istniej?cej jezdni odprowadzane b?d? powierzchniowo do ?cieku drogowego, ktory zostanie ulo?ony wzdlu? projektowanego ci?gu, a nast?pnie do studzienek ?ciekowych zlokalizowanych wzdlu? ?cieku. Dlugo?? odcinka ?cie?ki rowerowej ? 811,50 m, szeroko?? 2,00 m.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Zamowienie obejmuje budow? kanalizacji deszczowej zapewniaj?cej prawidlowe odwodnienie pasa drogowego

Sie? kanalizacji deszczowej ? grawitacyjna b?dzie wykonana z rur i ksztaltek dwu?ciennych PP klasy ?SN8 ?rednicy 160, 315, 400 mm. Na kolektorze ? studnie rewizyjne 1000 mm. Studnie przelotowe z dwoma odgal?zieniami, jednym do wpustu ulicznego a drugim za?lepionym umo?liwiaj?cym w przyszlo?ci podl?czenie zabudowa? mieszkalnych. Na studniach ? wlazy typu ci??kiego. Odwodnienie ulicy ? poprzez wpusty uliczne ?eliwne o wym. 420 x 340 mm klasy D400 na studzience PVC 400 mm wykonanej z osadnikiem ? gl?boko?? osadnika 50 cm. Studzienki wpustowe ? wyposa?one w wiaderka stalowe ocynkowane do lapania zanieczyszcze?. Pol?czenie wpustow ulicznych ze studniami rewizyjnymi ? z rur i ksztaltek dwu?ciennych z PP klasy ?SN8 160 mm.

Zadanie b?dzie realizowane na podstawie:

Decyzji pozwolenia budowlanego na budow? kanalizacji deszczowej z dnia 3 listopada 2014 r wydanego dla Gminy Byczyna. Decyzja stanowi zal?cznik nr KD 000 Decyzja pozwolenia budowlanego.

Decyzji o przeniesieniu pozwolenia Budowlanego na rzecz Powiatu Kluczborskiego z dnia 8 wrze?nia 2016 r.

Decyzja stanowi zal?cznik nr KD 000a Decyzja o przeniesieniu pozwolenia Budowlanego na rzecz Powiatu Kluczborskiego. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia i zakres robot oraz sposob ich wykonywania uj?te zostaly w Dokumentacji Technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB oraz w Przedmiarze Robot,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPOP.03.01.01-16-0004/16.
II.2.14) Additional information

Zamowienie realizowane w ramach projektu pn: ?Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Polnocnego Wojewodztwa Opolskiego wspolfinansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddzialania 3.1.1-Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273753
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spolka Jawna
5741976926
ul. Wielkie Przedmie?cie 26
Olesno
Poland
Telephone: +49 343583242
Fax: +49 343583244
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 203 079.78 PLN
Total value of the contract/lot: 708 110.89 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wszelkie informacje znajduja si? w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z po?n.zm).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kluczbork: Site preparation work

2017/S 192-392702

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Kluczborski
1604
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
Poland
Contact person: Anna Malejki
Telephone: +48 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Fax: +48 774186520
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.powiatkluczborski.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa ?cie?ki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Kochlowice na odcinku o dlugo?ci 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50), str. lewa.

Reference number: FP.272.18.2017.AM
II.1.2) Main CPV code
45100000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 203 079.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
45230000
45233000
45110000
45111000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL524

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273753

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spolka Jawna
5741976926
ul. Wielkie Przedmie?cie 26
Olesno
Poland
Telephone: +49 343583242
Fax: +49 343583244
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 203 079.78 PLN
Total value of the contract/lot: 708 110.89 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Kluczbork: Site preparation work
ND Document number 392702-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KLUCZBORK
AU Authority name Powiat Kluczborski (1604)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45100000 - Site preparation work
45110000 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111000 - Demolition, site preparation and clearance work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
OC Original CPV code 45100000 - Site preparation work
45110000 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111000 - Demolition, site preparation and clearance work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
RC NUTS code PL524
IA Internet address (URL) http://www.powiatkluczborski.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >