Romania-Bucuresti: Software maintenance and repair services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003512112505782
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 394853-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Software maintenance and repair services

2017/S 192-394853

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Banca Nationala a Romaniei
Str. Lipscani nr. 25
For the attention of: Bianca Alexandroaei
030051 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 0311323261
E-mail: bianca.alexandroaei@bnro.ro
Fax: +40 0213110162

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

72267000

Description
Software maintenance and repair services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.11.2017 - 16:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Software maintenance and repair services

2017/S 192-394853

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Banca Nationala a Romaniei
Str. Lipscani nr. 25
For the attention of: Bianca Alexandroaei
030051 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 0311323261
E-mail: bianca.alexandroaei@bnro.ro
Fax: +40 0213110162

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: banca centrala
I.3) Main activity
Other: politica monetara
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Suport tehnic si functional post-implementare pentru sistemul contabil si de gestiune GL-BNR.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Bucuresti.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Obiectul prezentei proceduri il constituie achizitionarea serviciilor de asistenta tehnica si functionala post-implementare in vederea exploatarii in conditii optime si asigurarii disponibilitatii Sistemului Integrat, pentru o perioada de 48 de luni din BNR.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

72267000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Serviciilor de suport tehnic si functional post-implementare pentru sistemul contabil integrat de gestiune financiar-contabila, logistica si de resurse umane si salarizare, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Estimated value excluding VAT: 1 392 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
A) Cuantum: 13 000 RON
b) Perioada de valabilitate: 100 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Modalitatea de constituire ? in conditiile prevazute la art. 36 alin. (1) ? (4) din Hotararea nr. 395/2016:
1. Virament bancar sau instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii
2. ordin de plata in contul RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala. Ordinul de plata trebuie sa fie vizat de banca emitenta si va contine urmatoarele informatii:
? despre platitor si beneficiar: denumire, CUI, cont bancar si banca;
? detaliul platii: Garantie participare ? (numar si data anunt de participare sau denumire procedura si numar lot).
? numar OP, valoare, data platii.
Data la care se va face echivalenta RON ? alta valuta ? cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
Dovada constituirii garantiei de participare se va depune scanata in SEAP ? pana la termenul limita de depunere a ofertelor, indiferent de modalitatea de constituire.
Restituirea garantiei de participare se face in conditiile prevazute la art. 38 din Hotararea nr. 395/2016, in baza solicitarii scrise a operatorului economic. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA.
Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) ? (5) din Hotararea nr. 395/2016 din aplicandu-se corespunzator.
BNR are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie B.N.R va notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus, cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 alin. (2) din Hotararea nr. 395/2016 solicitarii scrise a operatorului economic.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Fonduri proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Prezentarea DUAE cf. art.193 din Legea 98/2016
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Documentele vor fi scanate, astfel incat sa fie lizibile, numai in format PDF sau JPG, si vor fi semnate, in conformitate cu prevederile art. 60, alin. (4) din HG nr. 395/2016, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
Pentru operatorii economici straini:
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
? Guvernator ? Mugur Constantin Isarescu
? Prim-viceguvernator ? Florin Georgescu
? Viceguvernator ? Liviu Voinea
? Viceguvernator ? Eugen Nicolaescu
? Membru ? Daniel Daianu
? Membru ? Marin Dinu
? Membru ? Gheorghe Gherghina
? Membru ? Agnes Nagy
? Membru ? Virgiliu Jorj Stoenescu
Conducerea Directiei Achizitii
? Bogdan Ion Cazacu ? director
? Petre Augustin Dutu ? director adjunct
Conducerea Directiei Buget si Analiza Financiara
? Ion Paduraru ? director
? Gabriela Latea ? director adjunct
Conducerea Directiei Contabilitate
? Iulia Stanciu ? director
? Daniela Costina Ilie ? director adjunct
Conducerea Directiei Juridice
? Alexandru Nicolae Paunescu ? director
? Cristian Ovidiu Serbanescu ?sef serviciu
Conducerea Directiei Servicii Informatice
? Ovidiu Dragomir ? director
? Tiberiu Parvulescu ? director adjunct

* Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante se regaseste pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei http://www.bnr.ro Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cifra de afaceri medie anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 1 300 000 RON.
Demonstrarea cerintei se va face prin prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani (2014-2016), vizate si inregistrate de organele competente sau prin orice alt document doveditor.
Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca situatia financiara.
Minimum level(s) of standards possibly required: Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere care sa contina informatii cu privire la subcontractanti
Lista principalelor serviciilor prestate in ultimii 3 ani
Lista principalelor servicii prestate in ultimii
3 ani, din care sa reiasa ca au fost prestate servicii de intretinere si reparatii de software, cu mentionarea beneficiarilor indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Acordul de subcontractare se prezinta odata cu DUAE
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 40

2. Experienta si calificarea personalului -Oracle E-Business Suite 12 Purchasing. Weighting 6

3. Experienta si calificarea personalului -Oracle E-Business Suite 12 Financials General Ledger. Weighting 3

4. Experienta si calificarea personalului -Oracle E-Business Suite 12 Financials Payables. Weighting 3

5. Experienta si calificarea personalului ? Oracle E-Business Suite 12 Financials Receivables. Weighting 3

6. Experienta si calificarea personalului -Oracle E-Business Suite R12 Human Capital Management. Weighting 6

7. Experienta si calificarea personalului -Oracle Hyperion Planning 11. Weighting 3

8. Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului. Weighting 36

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.11.2017 - 16:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 100 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 4.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
? Autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

? Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter conform art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016.

? In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj pentru ofertele clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. In cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, ofertantii au obligatia de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala transmisa in SEAP. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decat cele initiale sau cel putin la nivelul acestora, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin. (1) art. 136 din HG 395/2016. Dupa departajarea ofertelor, contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta a obtinut cel mai mare punctaj
? Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
? Referitor la clarificari:

Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul SEAP, Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea ?Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP ( www.e-licitatie.ro ):

? ca operator economic;
? ca participant la procedura de atribuire.
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea ?Intrebari). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura.
Toate cerintele sunt obligatorii.
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Banca Nationala a Romaniei ? Directia Juridica
Str. Doamnei nr. 8, sect. 3
030051 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 3158087
Fax: +40 03126484

VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Software maintenance and repair services
ND Document number 394853-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Banca Nationala a Romaniei
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DD Deadline for the request of documents 02/11/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 72267000 - Software maintenance and repair services
OC Original CPV code 72267000 - Software maintenance and repair services
RC NUTS code RO321
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >