Poland-Warsaw: Fresh poultry

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003512235671634
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 395523-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Fresh poultry

2017/S 193-395523

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
04-730
Poland
Contact person: Marta Kal?cka
Telephone: +48 228151036
E-mail: m.kalecka@ipczd.pl
Fax: +48 228151015
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.czd.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.czd.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

ZP/CZD/156/17 Dostawa mi?sa drobiowego oraz w?dlin.

Reference number: ZP/CZD/156/17
II.1.2) Main CPV code
15112100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa mi?sa drobiowego oraz w?dlin ? 2 pakiety. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zal?czniku nr 2 i nr 5 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 Mi?so drobiowe

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15112100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Mi?so drobiowe.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Pakiet nr 1 ? 3 365 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 W?dliny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15131130
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

W?dliny.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Pakiet nr 2 ? 2 183 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy ? zal?cznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego ? budynek K, pokoj 104.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Wraz z ofert? ka?dy Wykonawca musi zlo?y? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ? wedlug zal?cznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

a) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt VI. 1 niniejszej SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow oddzielnie. O?wiadczenie to ma potwierdza? brak podstaw wykluczenia.

3. W odpowiedzi na zamieszczon? informacj?, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp nale?y przekaza?:

a) o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej: w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy nadmienia, ?e informacja o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwlocznie tj.: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego nast?puj?cego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin skladania ofert wraz ze wzorem o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

4. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow wymaganych do zlo?enia przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia:

W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

4.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

5. Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1) wypelniony i podpisany formularz ofertowy ? wedlug zal?cznika nr 3 do SIWZ;

2) JEDZ-o?wiadczenie Wykonawcy wynikaj?ce z pkt VI.1. SIWZ ? wg zal?cznika nr 4 do SIWZ;

3) wypelniony i podpisany formularz cenowy ? wedlug zal?cznika nr 5 do SIWZ;

6. Skladanie oferty odbywa si? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 roku nr 1113 z dnia 2016.07.26 z po?n. zm), osobi?cie lub za po?rednictwem posla?ca.

7.Osoba wyznaczona do kontaktow:

Marta Kal?cka, tel: +48 22 815-10-36, fax. +48 22 815 10 15, e-mail: m.kalecka@ipczd.pl

Dzial Zamowie? Publicznych, budynek K, pokoj 103

Godziny urz?dowania: pn. ? pt.: 8:00?15:35.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
KIO
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www:uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
zgodnie z pkt VI.4.1) ogloszenia
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
zgodnie z pkt VI.4.1) ogloszenia
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Fresh poultry

2017/S 193-395523

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
04-730
Poland
Contact person: Marta Kal?cka
Telephone: +48 228151036
E-mail: m.kalecka@ipczd.pl
Fax: +48 228151015
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.czd.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

ZP/CZD/156/17 Dostawa mi?sa drobiowego oraz w?dlin.

Reference number: ZP/CZD/156/17
II.1.2) Main CPV code
15112100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 Mi?so drobiowe

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15112100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 W?dliny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15131130
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Fresh poultry
ND Document number 395523-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 15112100 - Fresh poultry
15131130 - Sausages
OC Original CPV code 15112100 - Fresh poultry
15131130 - Sausages
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.czd.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >