Poland-Gdansk: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003512487880089
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392697-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Construction work

2017/S 192-392697

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Politechnika Gda?ska
ul. G. Narutowicza 11/12
Gda?sk
80-233
Poland
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Fax: +48 583472913
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.pg.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gda?skiej w Gda?sku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12.

Reference number: ZP/141/055/R/17
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Zakres prac obejmuje roboty budowlane wraz ze wszystkimi bran?ami, zwi?zanymi z remontem i rozbudow? istniej?cego zabytkowego budynku na terenie Politechniki Gda?skiej w Gda?sku przy ulicy G. Narutowicza.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45214000
45453000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Politechnika Gda?ska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gda?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

W ramach zadania przewiduje si? zmian? funkcji obiektu z dydaktycznej na wystawiennicz?, gastronomiczn? i biurow?. Zmiany wymagaj? gruntownej przebudowy w celu dostosowania pomieszcze? do nowego przeznaczenia oraz obowi?zuj?cych przepisow. Obiekt zostanie wyposa?ony m.in. w instalacje sieci ?wiatlowodowych, wewn?trzn? sie? strukturaln?, kontrol? dost?pu, klimatyzacj? i wentylacj? mechaniczn?. Przedmiot zamowienia okre?la: dokumentacja projektowa, na ktor? sklada si?: projekt wykonawczy dotycz?cy: zagospodarowania terenu, architektury, konstrukcji, wodno-kanalizacyjny, instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych, architektury wn?trz, projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, zwana?STWIORB (ogolna oraz dla poszczegolnych bran?), opis przedmiotu zamowienia, dokumenty dodatkowe. Zakres prac obejmuje m.in.: prace wyburzeniowe i rozbiorkowe, elementy budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, izolacje, elewacje, stolarka i ?lusarka okienna, fasady, zadaszenia szklane, windy, wyko?czenia wn?trz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane b?d?ce przedmiotem zamowienia / Weighting: 25
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiajacy nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp, rozliczenia w walutach obcych, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupow. Warunkiem przyst?pienia do przetargu jest wniesienie, przed uplywem terminu skladania ofert, wadium w wysoko?ci: 250 000,00 zl dwie?cie pi??dziesi?t tysi?cy zl.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-289127
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gda?skiej w Gda?sku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Post?powanie w sprawie udzielenia zamowienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci zamowienia powy?ej progow okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na przebudow? i rozbudow? wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gda?skiej w Gda?sku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, o numerze ZP/141/055/R/17 zostalo UNIEWA?NIONE.

Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia post?powania:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Pzp, bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy podal kwot? jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia tj. 11 900 000,00 zl brutto (jedena?cie milionow dziewi??set tysi?cy zlotych 00/100). Oferta z najni?sz? cen?, tj. Oferta Wykonawcy HARTUNA Sp. z o. o. ul. Drogowcow 2 83-250 Skarszewy z cen? Oferty 13 269 129,36 zl brutto (slownie: trzyna?cie milionow dwie?cie sze??dziesi?t dziewi?? tysi?cy sto dwadzie?cia dziewi?? zlotych 36/100) przewy?sza kwot?, ktor? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia. W zwi?zku z tym, i? oferta z najni?sz? cen? jest wy?sza od kwoty, ktor? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia (o 1 369 129,36 zl brutto, slownie: jeden milion trzysta sze??dziesi?t dziewi?? tysi?cy sto dwadzie?cia dziewi?? zlotych 36/100) a Zamawiaj?cy nie mo?e jej zwi?kszy? do ceny najkorzystniejszej oferty, post?powanie zostaje uniewa?nione.

Uzasadnienie prawne uniewa?nienia post?powania:

Post?powanie zostalo uniewa?nione na podstawie przepisow art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp. Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sz? kwot?, ktor? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, chyba ?e Zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Construction work

2017/S 192-392697

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Politechnika Gda?ska
ul. G. Narutowicza 11/12
Gda?sk
80-233
Poland
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Fax: +48 583472913
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.pg.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gda?skiej w Gda?sku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12.

Reference number: ZP/141/055/R/17
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45214000
45453000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-289127

Section V: Award of contract

Title:

Przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gda?skiej w Gda?sku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Gdansk: Construction work
ND Document number 392697-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place GDANSK
AU Authority name Politechnika Gda?ska
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45214000 - Construction work for buildings relating to education and research
45453000 - Overhaul and refurbishment work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45214000 - Construction work for buildings relating to education and research
45453000 - Overhaul and refurbishment work
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) http://www.pg.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >