Poland-Lod?: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003512561314773
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396144-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Software package and information systems

2017/S 193-396144

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Lodzkie
7251739344
al. Pilsudskiego 8
Lod?
90-051
Poland
Contact person: Aleksandra Kubiak
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: www.bip.lodzkie.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.lodzkie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Lodzkiego
7251739344
al. Pilsudskiego 8
Lod?
90-051
Poland
Contact person: Aleksandra Kubiak
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zapewnienie gwarancji, asysty technicznej, wsparcia technicznego w ramach systemu Geoportal Wojewodztwa Lodzkiego (GWL).

Reference number: ZP.272.79.2017
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zapewnienie gwarancji, asysty technicznej, wsparcia technicznego w ramach systemu Geoportal Wojewodztwa Lodzkiego (GWL).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 480 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72250000
38221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
Main site or place of performance:

Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje zapewnienie gwarancji, asysty technicznej, wsparcia technicznego w ramach systemu Geoportal Wojewodztwa Lodzkiego (GWL).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres wykonywania uslugi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 480 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dot. pkt II.2.7) nin. ogloszenia: Okres obowi?zywania zamowienia:

Wykonawca zobowi?zuje si? w ramach systemu GWL zapewni? gwarancj?, asyst? techniczn? oraz wsparcie techniczne przez okres minimum 24 miesi?cy od dnia podpisania umowy. Termin ten mo?e ulec wydlu?eniu do 28 miesi?cy, zgodnie z przedstawion? przez Wykonawc? ofert?.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zgodnie z art. 24. ust. 1. z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si?: 12) wykonawc?, ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w post?powaniu lub nie zostal zaproszony do negocjacji lub zlo?enia ofert wst?pnych albo ofert, lub nie wykazal braku podstaw wykluczenia; 13) wykonawc? b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) o ktorym mowa w- art. 165a, art. 181-188, art.189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z 6.6.1997 ? Kodeks karny lub? art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 o sporcie, b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art.115 20 ustawy z 6.6.1997 ? Kodeks karny, c) skarbowe, d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 14) wykonawc?, je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o ktorym mowa w pkt 13; 15) wykonawc?, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci; 16) wykonawc?, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzil zamawiaj?cego w bl?d przy przedstawieniu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w post?powaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ?kryteriami selekcji, lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych dokumentow; 17) wykonawc?, ktory w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzaj?ce w bl?d zamawiaj?cego, mog?ce mie? istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamowienia; 18) wykonawc?, ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplyn?? na czynno?ci zamawiaj?cego lub pozyska? informacje poufne, mog?ce da? mu przewag? w post?powaniu o udzielenie zamowienia;19) wykonawc?, ktory bral udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamowienia lub ktorego pracownik, a tak?e osoba wykonuj?ca prac? na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o ?wiadczenie uslug, bral udzial w przygotowaniu takiego post?powania, chyba ?e spowodowane tym zaklocenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny sposob ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu; 20) wykonawc?, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie maj?ce na celu zaklocenie konkurencji mi?dzy wykonawcami w post?powaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych; 21) wykonawc? b?d?cego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego s?d orzekl zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialno?ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary; 22) wykonawc?, wobec ktorego orzeczono tytulem ?rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne; 23) wykonawcow, ktorzy nale??c do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentow, zlo?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiaj?cy wyklucza rownie? z post?powania o udzielenie zamowienia wykonawc? na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, terminie (nie krotszym ni? 10 dni), aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1.1. potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

a) wykaz wykonanych uslug (wzor ? Zal?cznik nr 3 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, warto?ci, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? wymaganych przez zamawiaj?cego dokumentow, o ktorych mowa powy?ej, zamawiaj?cy mo?e dopu?ci? zlo?enie przez wykonawc? innych odpowiednich dokumentow w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

b) wykaz osob (Zal?cznik nr 3A do SIWZ) skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

2.1. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

2.2. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

2.3. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

2.4. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

Tre?? zobowi?zania lub innego dokumentu, o ktorym mowa w pkt 2.1. powy?ej musi okre?la?:

1) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania przez wykonawc? zasobow innego podmiotu lub podmiotow przy wykonywaniu zamowienia

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu lub podmiotow przy wykonywaniu zamowienia.

4) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A. Wiedza i do?wiadczenie

Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawcy spelniaj? niniejszy warunek, je?eli wyka??, i? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali nale?ycie co najmniej:

1) Dwie (2) rozbudowy/modyfikacje systemow informacji przestrzennej wraz z zapewnieniem gwarancji, wykonane w ?rodowisku ArcGIS for Server o warto?ci uslug minimum 150 000 PLN brutto ka?da, lub dwa (2) wdro?enia systemow informacji przestrzennej wraz z zapewnieniem gwarancji, wykonane w ?rodowisku ArcGIS for Server o warto?ci uslug minimum 150 000 PLN brutto ka?de, z czego co najmniej:

a) jedna rozbudowa/modyfikacja lub wdro?enie byla/bylo wykonana/wykonane dla obszaru obejmuj?cego powierzchni? jednostki samorz?dowej szczebla wojewodzkiego

2) Dwie (2) prace zwi?zane z modyfikacj? oprogramowania oraz konfiguracj? modulow funkcyjnych iMapClient.

Poprzez wykonanie, wdro?enie z nale?yt? staranno?ci? aplikacji mapowej nale?y rozumie? prace wykonane w terminie umownym i zako?czone odbiorem ko?cowym nie zawieraj?cym uwag. Zamawiaj?cy wymaga, aby w Wykazie wykonanych uslug poda? adresy URL publicznych aplikacji mapowych.

B. Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawcy spelniaj? niniejszy warunek, je?eli wyka??, i? dysponuj? lub b?d? dysponowa?:

1) co najmniej jedn? osob? pelni?c? funkcj? Administratora ArcGIS for Server, posiadaj?c? minimum 2 letnie do?wiadczenie w zakresie konfiguracji serwera uslug danych przestrzennych, instalacji aplikacji mapowej, publikacji i konfiguracji serwisow mapowych, zdobyte w minimum dwoch projektach GIS o warto?ci nie mniejszej ni? 150 000 PLN ka?dy oraz posiadaj?c? certyfikat potwierdzaj?cy znajomo?? u?ytkowania ArcGIS for Server.

2) co najmniej jedn? osob? pelni?c? funkcj? specjalisty ds. GIS posiadaj?c? do?wiadczenie polegaj?ce na uczestnictwie w minimum dwoch projektach dotycz?cych budowy portali mapowych/systemow informacji przestrzennej (GIS), ktorej udzial polegal m.in. na analizie i przetwarzaniu danych przestrzennych oraz zasilaniu danymi przestrzennymi portalu mapowego/systemu GIS.

Uwaga: Dla potrzeb oceny spelniania warunkow okre?lonych powy?ej, je?li warto?ci zostan? podane w walutach innych ni? PLN, Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzie? opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw? przeliczenia przyjmuje si? ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, w ktorym zostanie on opublikowany.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z zal?czonym projektem umowy ? Zal?cznik Nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego ? Lod?, al. Pilsudskiego 8, pi?tro XV, pokoj 1520.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

A. W celu oceny spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, Wykonawca obowi?zany jest dol?czy? do oferty nast?puj?ce dokumenty:

1. jednolity europejski dokument zamowienia (wg wzoru w Zal nr 1 do SIWZ). Informacje zawarte w ww. dokumencie b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, dokument

o ktorym mowa w pkt. 1 powy?ej oraz dokumenty wskazane w pkt. 7.6 SIWZ, czyli dokument potwierdzaj?cy brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e, dokument o ktorym mowa w pkt 1 powy?ej oraz w pkt III.1.3) ppkt 2.1. nin. oglosz.

B. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, terminie (nie krotszym ni? 10 dni), aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1. potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu ? opisane w pkt III.1.3) ogloszenia;

2. potw. brak podstaw do wykluczenia z post?powania:

a) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp,

b) informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Uwaga: W przypadku Wykonawcow b?d?cych podmiotami zbiorowymi nale?y zlo?y? rownie? informacj? dot. podmiotu zbiorowego.

c) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci (wzor-Zal nr 4 do SIWZ);

d) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (wzor-Zal nr 4 do SIWZ),

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt.23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust.5 Ustawy sklada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. (wzor-Zal nr 5 do SIWZ).

C. Wadium:

1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 10 000 PLN (slownie dziesi?? tysi?cy);

2. Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert.

D. Uwaga: Pozostale informacje dot. post?powania (w tym skladania dokumentow dot. warunkow udzialu i braku podstaw do wykluczenia przez Wykonawcow, Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie i podmioty trzecie,na ktorych zasoby Wykonawca si? powoluje) ktorych ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow poszczegolnych sekcji niniejszego formularza, nie mo?na bylo w nim umie?ci?, znajduj? si? w SIWZ wraz z zal?cznikami udost?pnianym na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.bip.lodzkie.pl wraz z opublikowanym w DzUUE niniejszym ogloszeniem.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urzad zamowien publicznych
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy byl zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, ktor? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (t.j Dz.U. z 2017 poz.1481 ze zm.) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Software package and information systems

2017/S 193-396144

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Lodzkie
7251739344
al. Pilsudskiego 8
Lod?
90-051
Poland
Contact person: Aleksandra Kubiak
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: www.bip.lodzkie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zapewnienie gwarancji, asysty technicznej, wsparcia technicznego w ramach systemu Geoportal Wojewodztwa Lodzkiego (GWL).

Reference number: ZP.272.79.2017
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 480 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72250000
38221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 480 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Lod?: Software package and information systems
ND Document number 396144-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOD?
AU Authority name Wojewodztwo Lodzkie (7251739344)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38221000 - Geographic information systems (GIS or equivalent)
48000000 - Software package and information systems
72250000 - System and support services
OC Original CPV code 38221000 - Geographic information systems (GIS or equivalent)
48000000 - Software package and information systems
72250000 - System and support services
RC NUTS code PL71
IA Internet address (URL) www.bip.lodzkie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >