Poland-?wi?tochlowice: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003512601667469
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392695-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-?wi?tochlowice: Construction work

2017/S 192-392695

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina ?wi?tochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta ?wi?tochlowice
ul. Katowicka 54
?wi?tochlowice
41-600
Poland
Contact person: Michal Palusi?ski
Telephone: +48 323491851
E-mail: zp@swietochlowice.pl
Fax: +48 323491851
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.swietochlowice.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa stadionu ?u?lowego wraz z zapleczem i infrastruktur? towarzysz?c? na terenie O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka w ?wi?tochlowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudow? i termomodernizacja budyn.

Reference number: ZPU.271.16.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Rzedmiotem zamowienia jest wykonanie przebudowy stadionu ?u?lowego wraz z zapleczem i infrastruktur? towarzysz?c? na terenie O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka w ?wi?tochlowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowa i termomodernizacja budynku siedziby O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka ? etap I przebudowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na u?ytkowanie.

Przedmiot zamowienia zostal okre?lony w zal?czniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Natomiast szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowi?cych zal?cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45110000
45200000
45212221
45212224
45220000
45230000
45231000
45232000
45223000
45233000
45236113
45260000
45261100
45262300
45262500
45262700
45300000
45320000
45400000
45420000
45430000
45443000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

?wi?tochlowice.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przebudowy stadionu ?u?lowego wraz z zapleczem i infrastruktur? towarzysz?c? na terenie O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka w ?wi?tochlowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowa i termomodernizacja budynku siedziby O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka ? etap I przebudowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na u?ytkowanie.

Przedmiot zamowienia zostal okre?lony w zal?czniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Natomiast szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowi?cych zal?cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i urz?dze?, zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie materialow i urz?dze? rownowa?nych, pod warunkiem, ?e zagwarantuj? one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalo?onych w dokumentacji.

Gdziekolwiek w dokumentacji powolane s? konkretne normy i przepisy, ktore spelnia? maj? materialy, sprz?t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b?d? obowi?zywa? postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy s? pa?stwowe lub odnosz? si? do konkretnego kraju lub regionu, mog? by? rownie? stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj?ce rowny lub wy?szy poziom wykonania ni? powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In?yniera kontraktu.

Ro?nice pomi?dzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz? by? dokladnie opisane przez wykonawc? i przedlo?one In?ynierowi kontraktu do zatwierdzenia.

Stosownie do tre?ci art. 30 ust. 8 ustawy Pzp Zamawiaj?cy informuje, ?e wymagania o ktorych mowa w przywolanym przepisie, Zamawiaj?cy okre?lil w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanowi?cej zal?cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji pierwszego zakresu robot / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin przyst?pienia do usuwania wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i r?kojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 094-183036
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Dzialaj?c w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z po?n. zm.) zwanej dalej w skrocie ?ustaw? Zamawiaj?cy informuje, ?e dokonano uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudow? stadionu ?u?lowego wraz

z zapleczem i infrastruktur? towarzysz?c? na terenie O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka

w ?wi?tochlowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudow? i termomodernizacja budynku siedziby O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka ? etap I przebudowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na u?ytkowanie, poniewa? Zamawiaj?cy ma ustawowy obowi?zek uniewa?nienia post?powania, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktor? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, chyba, ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie

Przedmiotowe post?powanie zostalo wszcz?te w dniu 17.05.2017 r. poprzez publikacj? ogloszenia

o zamowieniu nr 2017/S 094-183036 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz?du Miejskiego

w ?wi?tochlowicach, przeslanego w dniu 13.05.2017 r. do publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, z zastosowaniem przepisow ustawy wymaganych przy procedurze, ktorej warto?? szacunkowa zamowienia przekracza kwot? okre?lon? w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla robot budowlanych. Termin skladania ofert wyznaczono na dzie? 26.06.2017 r. Do tego terminu wplyn?ly cztery oferty. W wyniku przeprowadzonego post?powania jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? zlo?on? przez:

MOSTOSTAL ZABRZE

Gliwickie Przedsi?biorstwo Budownictwa Przemyslowego S.A.

Plac Piastow 10,

44-101 Gliwice

z cen? ofertow? brutto 39 234 527,76 zl

Zamawiaj?cy na sfinansowanie przedmiotowego zamowienia przeznaczyl kwot? w wysoko?ci 28 602 797,99 zl brutto.

Ofert? najkorzystniejsz? jest oferta z cen? 39 234 527,76 zl brutto, jest to cena o 10 631 729,77 zl brutto wy?sza od zaplanowanej kwoty. Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia ?rodkow bud?etowych na realizacj? przedmiotowego zamowienia o kwot? 10 631 729,77 zl brutto.

Zamawiaj?cy ma ustawowy obowi?zek wynikaj?cy z tre?ci art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1579, z po?n. zm.) uniewa?nienia post?powania, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktor? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia ?rodkow finansowych na realizacj? przedmiotowego zamowienia. Nie mo?na udzieli? zamowienia nie posiadaj?c pokrycia finansowego w bud?ecie jednostki. W zwi?zku

z powy?szym zachodzi konieczno?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania.

Drug? pod wzgl?dem ilo?ci uzyskanych punktow, niepodlegaj?c? odrzuceniu ofert? zlo?on?

w przedmiotowym post?powaniu jest oferta zlo?ona przez Przedsi?biorstwo Budowlane DOMBUD S.A. z siedzib? w Katowicach z cen? ofertow? wynosz?c? 36 864 805,43 zl brutto. Jest to oferta z cen? o 8 262 007,44 zl wy?sz? od zaplanowanej kwoty. Nawet w sytuacji gdyby do realizacji zamowienia wybrano ofert? zlo?on? przez Przedsi?biorstwo Budowlane ?DOMBUD S.A. z siedzib?

w Katowicach z cen? ofertow? 36 864 805,43 zl brutto Zamawiaj?cy nie mialby mo?liwo?ci zwi?kszenia ?rodkow bud?etowych na realizacj? przedmiotowego zamowienia o kwot? 8 262 007,44 zl brutto.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI od art. 179 do 198 g ustawy przysluguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

2.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.

3.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej. Odwolanie wobec czynno?ci innych wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli nie zawiera brakow formalnych, uiszczono wpis.

4.Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiaj?cego kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. Zamawiaj?cy ma mo?liwo?? wniesienia odpowiedzi na odwolanie. Odpowied? ta mo?e zosta? wniesiona na pi?mie lub ustanie do protokolu. Zamawiaj?cy mo?e na wzor instytucji uwzgl?dnienia protestu, uwzgl?dni? odwolanie w calo?ci zarzutow przedstawionych w odwolaniu. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwolawcza umarza post?powanie odwolawcze. Odmiennie jest w sytuacji, w ktorej w post?powaniu wywolanym wniesieniem odwolania po stronie zamawiaj?cego przyst?pil inny wykonawca i dzialaj?c na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzgl?dnieniu odwolania w calo?ci. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwolawcza rozpoznaje wniesione odwolanie.

5.Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwoluj?cy mo?e cofn?? odwolanie do czasu zamkni?cia rozprawy, w takim przypadku Krajowa Izba Odwolawcza umarza post?powanie odwolawcze.

6.Na wyrok Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienia ko?cz?ce post?powanie odwolawcze stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwi?zle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w c.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-?wi?tochlowice: Construction work

2017/S 192-392695

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina ?wi?tochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta ?wi?tochlowice
ul. Katowicka 54
?wi?tochlowice
41-600
Poland
Contact person: Michal Palusi?ski
Telephone: +48 323491851
E-mail: zp@swietochlowice.pl
Fax: +48 323491851
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.swietochlowice.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa stadionu ?u?lowego wraz z zapleczem i infrastruktur? towarzysz?c? na terenie O?rodka Sportu i Rekreacji ?Skalka w ?wi?tochlowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudow? i termomodernizacja budyn.

Reference number: ZPU.271.16.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45110000
45200000
45212221
45212224
45220000
45230000
45231000
45232000
45223000
45233000
45236113
45260000
45261100
45262300
45262500
45262700
45300000
45320000
45400000
45420000
45430000
45443000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 094-183036

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-?wi?tochlowice: Construction work
ND Document number 392695-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place ?WI?TOCHLOWICE
AU Authority name Gmina ?wi?tochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta ?wi?tochlowice
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45110000 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45212221 - Construction work in connection with structures for sports ground
45212224 - Stadium construction work
45220000 - Engineering works and construction works
45223000 - Structures construction work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232000 - Ancillary works for pipelines and cables
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45236113 - Flatwork for racecourse
45260000 - Roof works and other special trade construction works
45261100 - Roof-framing work
45262300 - Concrete work
45262500 - Masonry and bricklaying work
45262700 - Building alteration work
45300000 - Building installation work
45320000 - Insulation work
45400000 - Building completion work
45420000 - Joinery and carpentry installation work
45430000 - Floor and wall covering work
45443000 - Facade work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45110000 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45212221 - Construction work in connection with structures for sports ground
45212224 - Stadium construction work
45220000 - Engineering works and construction works
45223000 - Structures construction work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232000 - Ancillary works for pipelines and cables
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45236113 - Flatwork for racecourse
45260000 - Roof works and other special trade construction works
45261100 - Roof-framing work
45262300 - Concrete work
45262500 - Masonry and bricklaying work
45262700 - Building alteration work
45300000 - Building installation work
45320000 - Insulation work
45400000 - Building completion work
45420000 - Joinery and carpentry installation work
45430000 - Floor and wall covering work
45443000 - Facade work
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.swietochlowice.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >