Denmark-Copenhagen: Business and management consultancy and related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003512946871524
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 393756-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Business and management consultancy and related services

2017/S 192-393756

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Moderniseringsstyrelsen
10213231
Landgreven 4
Kbenhavn K
1301
Denmark
Contact person: Rebecca Hoelgaard Preisler
Telephone: +45 33928000
E-mail: StatsligtManagementudbud@modst.dk
Fax: +45 33928896
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e40b61a4-09aa-42f5-9110-a4806634c293/homepage

Address of the buyer profile: www.modst.dk

I.1) Name and addresses
Den danske stat ved Moderniseringsstyrelsen
Kbenhavn
Denmark
E-mail: StatsligtManagementudbud@modst.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: www.modst.dk

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e40b61a4-09aa-42f5-9110-a4806634c293/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e40b61a4-09aa-42f5-9110-a4806634c293/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e40b61a4-09aa-42f5-9110-a4806634c293/homepage
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen (Managementkonsulentaftalen).

Reference number: 2017-8300-0448
II.1.2) Main CPV code
79400000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Moderniseringsstyrelsen udbyder pa vegne af staten en rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen, jf. den nrmere beskrivelse i pkt. II.2.4) og i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indebrer, at statslige institutioner i henhold til cirkulre om indkb i staten vil blive forpligtet til at kbe de af rammeaftalen omfattede ydelser hos de pa rammeaftalen valgte konsulentfirmaer/konsortier.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 800 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
Main site or place of performance:

Danmark.

II.2.4) Description of the procurement:

Rammeaftalen vedrrer levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen. Overordnet er der tale om 4 ydelseskategorier:

Ydelseskategori 1 ? Analyser til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen,

Ydelseskategori 2 ? Effektivisering af ressourceanvendelsen gennem it/automatisering,

Ydelseskategori 3 ? Opstilling af strategier og koncepter med henblik pa at effektivisere ressourceanvendelsen og

Ydelseskategori 4 ? Implementering og understttelse af ydelserne i kategori 1-3.

Ydelserne er nrmere beskrevet i bilag 1 til rammeaftalen (Ydelser og Metoder), punkt 1.2. Ydelserne skal leveres til statens institutioner. Moderniseringsstyrelsen indgar rammeaftalen pa vegne af de statslige institutioner. Statslige institutioner er institutioner, der er omfattet af cirkulre om indkb i staten, dvs. samtlige ministerier og underliggende styrelser og tilhrende institutioner samt institutioner, der er optaget pa finansloven pa lige fod med disse. Indkbene sker ved genabning af konkurrencen (miniudbud). Rammeaftalen indeholder mulighed for, at de statslige institutioner i miniudbud kan udbyde optioner (2 stk.) pa i alt op til 50 pct. af hovedopgavens vrdi. De statslige institutioner har ret, men ikke pligt ? til at kbe ydelser efter denne rammeaftale, nar opgavens samlede vrdi vurderet pa baggrund af de udbudsretlige regler er under trskelvrdien for EU?-udbud. Safremt en statslig institution inden udsendelse af denne udbudsbekendtgrelse har indgaet en rammeaftale, der helt eller delvist omfatter ydelser, der er omfattet af nrvrende rammeaftale, har den statslige institution ? i den allerede indgaede rammeaftales lbetid ? ret, men ikke pligt til at anvende nrvrende rammeaftale for sa vidt angar de ydelser, der matte vre omfattet af begge rammeaftaler.

Udbudsmaterialet er tilgngeligt pa den i pkt. I.3) anfrte hjemmeside. Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anfrt i pkt. I.3). Tilbudsgivere/interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden fa tildelt brugernavn og adgangskode. Det er ndvendigt at have installeret Adobe Reader (version 11.0.7 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) samt et program, der kan lse docx-filer, for at kunne tilga systemet og lse udbudsmaterialet. Rammeaftalen er et genudbud af 2017/S 080-154366 , som blev annulleret den 11.9.2017. Moderniseringsstyrelsen har foretaget ndringer i udbudsmaterialet. Alle tilbudsgivere opfordres til at gennemlse hele udbudsmaterialet, fr tilbud og ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence? og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Der afholdes orienteringsmde vedrrende udbudsforretningen, herunder udfyldelsen af ESPD, d. 12.10.2017, kl. 9:00, hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 Kbenhavn K. Se nrmere oplysninger i udbudsbetingelserne. Interesserede virksomheder opfordres til at tilmelde sig udbuddet pa udbudshjemmesiden og i vrigt lbende at holde sig orienteret. Skriftlige svar pa modtagne skriftlige sprgsmal fra tilbudsgivere vil blive offentliggjort pa udbudshjemmesiden, jf. pkt. 1.3). Frist for indsendelse af sprgsmal og besvarelse heraf fremgar af udbudsbetingelserne.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 800 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kontrakten kan forlnges 1 gang af 12 maneder.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Baggrunden for ikke at opdele rammeaftalen i delkontrakter er ordregivers forretningsmssige behov, hertil kommer at rammeaftalen tildeles 9 leverandrer. I relation til pkt. II.2.6) bemrkes, at belbet udgr et skn over den forventede maksimale vrdi i hele rammeaftalens lbetid, inkl. forlngelser. Da der er tale om en rammeaftale, er ordregiver ikke forpligtet til et bestemt trk pa aftalen.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal oplyse flgende finansielle ngletal fra det senest disponible regnskabsar i Del IV, afsnit B ? konomisk og finansiel formaen, i ESPD'et: samlet egenkapital, samlede aktiver og samlet arlig omstning.

1) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsar, afhngigt af hvornar tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver. Oplysningerne (dvs. egenkapital, samlede aktiver og soliditetsgrad) skal angives i ESPD'et, Del IV, afsnit B ? konomisk og finansiel formaen, Finansielle ngletal.

2) Tilbudsgivers samlede omstning i det seneste disponible regnskabsar, afhngigt af hvornar tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i ESPD'et, Del IV, afsnit B ? konomisk og finansiel formaen, Samlet arsomstning. Ad 1) og 2) Ved det seneste disponible regnskabsar forstas det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der glder for tilbudsgiverens regnskabsaflggelse. Safremt tilbudsgiver baserer sig pa andre enheders formaen, skal dette anfres i ESPD'et, Del II, afsnit C ? Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i vrigt punkt VI.3) Yderligere oplysninger, nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et srskilt ESPD med de krvede oplysninger. Safremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anfres i ESPD'et, Del II, afsnit A, Oplysninger om den konomiske aktr, og hver af de deltagende konomiske aktrer skal udfylde et srskilt ESPD med de krvede oplysninger.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Som mindstekrav krves en soliditetsgrad pa minimum (10 %) i det seneste disponible regnskabsar. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes saledes som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Safremt virksomheden baserer sig pa andre enheders formaen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes (konsortiets) samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B ? konomisk og finansiel formaen, Finansielle ngletal. Selvom oplysningerne fremgar af separate ESPD'er, vurderes de saledes samlet. 2) Som mindstekrav krves endvidere en samlet arlig omstning pa mindst 10 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsar. Safremt virksomheden baserer sig pa andre enheders formaen, beregnes omstningen som virksomhedens og disse enheders samlede omstning i det seneste disponible regnskabsar. Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omstningen som virksomhedernes (konsortiets) samlede omstning i det seneste disponible regnskabsar. Ordregiver beregner omstningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B ? konomisk og finansiel formaen, Samlet arsomstning. Selvom oplysningerne fremgar af separate ESPD'er, vurderes de saledes samlet.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal udfylde flgende referencer, som er udfrt inden for de sidste 3 ar i del IV, afsnit C ? Teknisk og faglig formaen, i ESPD'et: De betydeligste leveringer af tjenesteydelser, som er sammenlignelige med de ydelser, som den udbudte rammeaftale omfatter. Leveringerne skal vre udfrt inden for de seneste 3 ar regnet fra offentliggrelsen af udbudsmaterialet. Referencerne skal indeholde oplysninger om, hvilke ydelser der indgar i hver reference, jf. benvnelsen af ydelserne i punkt 1.2. i Bilag 1 ? Ydelser og Metoder (eksempelvis 1.a, og/eller budgetanalyse). Tilbudsgiver skal i ESPD'et Del IV, punkt C ? Teknisk og faglig formaen, tydeligt anfre, hvornar ydelserne faktisk er blevet leveret. Ydelser, der alene er bestilt eller indgaet aftale om levering af pa tidspunktet fra udsendelsen af udbudsmaterialet, men som ikke faktisk er leveret, kan ikke godtages som referencer. Safremt tilbudsgiver baserer sig pa andre enheders formaen, skal dette anfres i ESPD'et i Del II, afsnit C ? Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i vrigt punkt VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et srskilt ESPD med de krvede oplysninger. Safremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette ligeledes anfres i ESPD'et i Del II, afsnit A ? Oplysninger om den konomiske aktr, og hver af de deltagende konomiske aktrer skal udfylde et srskilt ESPD med de krvede oplysninger.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Som mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet krves, at tilbudsgiver inden for de seneste 3 ar regnet fra offentliggrelsen af udbudsmaterialet har leveret ydelser, der indeholder mindst 1 ydelse fra hver ydelseskategori, jf. punkt 1.2. i Bilag 1 ? Ydelser og Metoder (dvs. i alt minimum 4 sammenlignelige ydelser). Der kan indga flere ydelser under hver reference. Safremt virksomheden baserer sig pa andre enheders formaen, sammentlles ydelserne som virksomhedens og disse enheders samlet har leveret inden for de seneste tre ar. Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) sammentlles ydelserne, som det virksomhederne (konsortiet) samlet har leveret inden for de seneste 3 ar. Ordregiver sammentller antallet af ydelser inden for hver af de fire ydelseskategorier, jf. Bilag 1 ? Ydelser og Metoder, punkt 1.2, ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit C ? Teknisk og faglig formaen. Selvom oplysningerne fremgar af separate ESPD'er, vurderes de saledes samlet.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Rammeaftalen regulerer i relevant omfang leverandrens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact og som formuleret i OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Rammeaftalen indeholder desuden krav i henhold til ILO-konvention 94, jf. cirkulre nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med rammeaftalens opfyldelse, herunder ogsa underleverandrer, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krvet af den enkelte kunde, jf. cirkulre nr. 10338 af 17.12.2014. Leverandren skal opretholde den kapacitet af sikkerhedsgodkendte medarbejdere, der er krvet af den enkelte kunde, jf. ovenfor. Rammeaftalen er en del af det samlede udbudsmateriale, som er tilgngeligt pa den i punkt I.3) nvnte hjemmeside.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 9
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Rammeaftalen forventes udbudt igen i forbindelse med rammeaftalens udlb i enten 2020 eller 2021 afhngigt af om rammeaftalen forlnges.

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Tilbudsgiver skal udfylde og vedlgge ESPD'et som et forelbigt bevis for de i udbudslovens 148, stk. 1, nr. 1-3, nvnte forhold: Der er tale om forelbigt bevis for: 1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nrmere nedenfor, 2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed (konomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet), der er fastsat ovenfor i pkt. III.1.2) og III.1.3). Kravene til udfyldelse af ESPD'et er udfrligt beskrevet i punkt 6 i udbudsbetingelserne. Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens 135 og/eller 136, nvnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens 137, stk. 1, nr. 2, nr. 4 eller nr. 6. Fr ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlgge dokumentation i henhold til udbudslovens 152 for oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens 148. De pagldende tilbudsgivere skal indenfor en nrmere angivet frist, dog ikke under 18 kalenderdage fra modtagelsen af foresprgslen fremlgge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de ovennvnte udelukkelsesgrunde, samt for at de i pkt. III.1.2) og III.1.3) nvnte mindstekrav til soliditetsgrad og omstning samt teknisk og faglig kapacitet er opfyldt.

Dokumentationen kan udgres af hhv. fx en serviceattest, som udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning, og hhv. en erklring om, at de i ESPD'et anfrte oplysninger i Del IV, afsnit B ? konomisk og finansiel formaen, Samlet arsomstning og Finansielle ngletal, samt de i ESPD'et anfrte oplysninger i Del IV, afsnit C ? Teknisk og faglig formaen, er korrekte. Den i bilag 2 til udbudsbetingelserne vedlagte erklring kan anvendes i den forbindelse.

For tilbudsgivere, der er hjemhrende i udlandet henvises til udbudsbetingelserne. Safremt tilbudsgiver baserer sig pa andre enheders formaen (f.eks. et moder? eller ssterselskab eller en underleverandr) vedr. pkt. III.1.2) og III.1.3), skal tilbudsgiver fremlgge sttteerklringer eller anden dokumentation, der godtgr, at tilbudsgiveren faktisk har ressourcerne til radighed i hele kontraktperioden. Skabelon for sttteerklring kan hentes pa udbudshjemmesiden (bilag 1 til udbudsbetingelserne), jf. pkt. I.3).

I relation til pkt. III.1.2) og III.1.3), bemrkes, at safremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af konomiske aktrer (f.eks. et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen. Moderniseringsstyrelsen krver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren baserer sin konomiske og finansielle formaen og/eller tekniske og faglige formaen pa hfter solidarisk for kontraktens gennemfrelse.

Tilbudsgiveren ikke forpligtet til at fremlgge dokumentationen, nar 1) ordregiveren kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) ordregiveren allerede er i besiddelse af den forndne dokumentation fra tidligere gennemfrte udbudsprocedurer, jf. udbudsloven 151, stk. 5.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenvnet for Udbud m.v. (loven kan hentes pa www.retsinformation.dk ), glder flgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret pa en rammeaftale med genabning af konkurrencen eller et dynamisk indkbssystem er indgaet, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 maneder efter at ordregiveren har indgaet en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere, jf. lovens 2, stk. 2, eller udbudslovens 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

Klagenvnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenvnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes pa www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Business and management consultancy and related services

2017/S 192-393756

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Moderniseringsstyrelsen
10213231
Landgreven 4
Kbenhavn K
1301
Denmark
Contact person: Rebecca Hoelgaard Preisler
Telephone: +45 33928000
E-mail: StatsligtManagementudbud@modst.dk
Fax: +45 33928896
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e40b61a4-09aa-42f5-9110-a4806634c293/homepage

Address of the buyer profile: www.modst.dk

I.1) Name and addresses
Den danske stat ved Moderniseringsstyrelsen
Kbenhavn
Denmark
E-mail: StatsligtManagementudbud@modst.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: www.modst.dk

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen (Managementkonsulentaftalen).

Reference number: 2017-8300-0448
II.1.2) Main CPV code
79400000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 800 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 800 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kontrakten kan forlnges 1 gang af 12 maneder.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Denmark-Copenhagen: Business and management consultancy and related services
ND Document number 393756-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place COPENHAGEN
AU Authority name Moderniseringsstyrelsen (10213231)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79300000 - Market and economic research; polling and statistics
79400000 - Business and management consultancy and related services
OC Original CPV code 79300000 - Market and economic research; polling and statistics
79400000 - Business and management consultancy and related services
RC NUTS code DK
IA Internet address (URL) https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e40b61a4-09aa-42f5-9110-a4806634c293/homepage
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >