Romania-Constanta: Broken and crushed stone

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003512981406993
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 394701-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Constanta: Broken and crushed stone

2017/S 192-394701

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Confort Urban SRL
Str. Varful cu Dor nr. 10
For the attention of: Monica Voda
900745 Constanta
Romania
Telephone: +40 241672299
E-mail: monica.voda@conforturban-ct.ro
Fax: +40 241672299

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.conforturban-ct.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

14212300

Description
Broken and crushed stone.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.11.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Constanta: Broken and crushed stone

2017/S 192-394701

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Confort Urban SRL
Str. Varful cu Dor nr. 10
For the attention of: Monica Voda
900745 Constanta
Romania
Telephone: +40 241672299
E-mail: monica.voda@conforturban-ct.ro
Fax: +40 241672299

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.conforturban-ct.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: institurie guvernata de legea publica
I.3) Main activity
Housing and community amenities
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Piatra de cariera si concasata.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Strada Varful cu Dor nr. 10, Constanta.

NUTS code RO223

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 3

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 2 896 502,10 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Un contract subsecvent la 12 luni. Se vor incheia trei (3) contracte subsecvente pe perioada acordului-cadru.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Se doreste achizitionarea pietrei de cariera si a pietrei concasate - agregat concasat necesara pentru executarea lucrarilor de construire, modernizare si intretinere a strazilor si a drumurilor conform programului Municipiului Constanta, pentru realizarea fundatiilor drumurilor, in vederea executarii noilor lucrari de investitii si/sau intretinere/reparare.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 965 500 RON.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

14212300

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Valorile, minime si maxime ale acordului-cadru, pentru 3 ani, sunt pe sorturi, urmatoarele:
*Agregat 0 - 63 mm - valoare Minima 30 000 to? valoare maxima 115 503 to
*Agregat 22,4 / 63 mm - valoare Minima 6 000 to- valoare maxima 28 497 to
* Agregat 63 / 90 mm - valoare Minima 2 100 to- valoare maxima 7 374 to
*Agregat 63 / 180 mm - valoare Minima 600 to-valoare maxima 3 000 to
*Agregat 8 / 16 mm - valoare Minima 1 500 to- valoare maxima 5 671,20 to
*Agregat 16 / 22,4 mm - valoare Minima 900 to- valoare maxima 4 080 to
Valoarea estimata fara TVA: intre minim 724 800 RON si maxim 2 896 502,10 RON
Valorile, minime si maxime ale unui contract subsecvent pentru 1 an, sunt pe sorturi, urmatoarele:
*Agregat 0-63 mm - valoare Minima 10 000 to? valoare maxima 38 501 to
*Agregat 22,4 / 63 mm - valoare Minima 2000 to- valoare maxima 9 499 to
*Agregat 63 / 90 mm - valoare Minima 700 to-valoare maxima 2 458 to
* Agregat 63 / 180 mm - valoare Minima 200 to- valoare maxima 1 000 to
* Agregat 8 / 16 mm - valoare Minima 500 to- valoare maxima 1 890,4 to
*Agregat 16 / 22,4 mm - valoare Minima 300 to- valoare maxima 1 360 to
Valoarea estimata fara TVA: intre minim 241 600 RON si maxim 965 500,70 RON
Estimated value excluding VAT:
Range: between 724 800 and 2 896 502,10 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Garantia de participare este de 9 500 RON.
Ofertantii va constitui garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 36 din HG 395/ 2016. GP se constituie fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, Formularul. III1/11.a)fie prin virament bancar (OP, Foaie de varsamant) in contul autoritatii contractante cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si cu mentiunea ?Garantie de participare la licitatia deschisa cu anuntul de participare nr.. Contul SC Confort Urban SRL in care se va constitui garantia de participare este: RO95 RNCB 0114 0320 5570 0001 BCR Sucursala Constanta.
Perioada de valabilitate a GP trebuie sa fie cel putin egala cu valabilitatea ofertei (90 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor).
La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor). Cursul la care se va face echivalenta RON/alta valuta (pentru eventualitatea depunerii ofertelor de catre un operator economic strain) este cel comunicat de BNR ca fiind valabil in data publicarii invitatiei de participare. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia AC o GBEx in cuantum de 1 % din pretul fiecarui contr. subsecvent fara TVA.
GBEx se prezinta in original. GBEx se poate constitui in oricare din formele prevazute de art. 39 si art. 40 alin. (1) din HG nr. 395/2016. Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului. Restituirea g. b. ex se va face conf. art. 42 al HG 395/2016. Garantia de buna executie se va retine in conformitate cu prev. art. 41 al HG 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Buget propriu.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016 (Formular III.2.1/1). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt:
Radulescu Claudiu-George- presedinte al Consiliului de Administratie /director tehnic, Darea Daniel membru al Consiliului de administratie, Vlad Elena membru al Consiliului de administratie, Frigioiu Marcela-Mariana membru al Consiliului de administratie, Andrei Constantin-Florian membru al Consiliului de administratie/director General, Margarit Brinduta Madalina director economic; Draghici George - ing. Constructii si reparatii drumuri/ membru comisie; Vlasceanu Gheorghita - sef Serviciu financiar contabilitate; Enache Marin sef Laborator - membru comisie; Stanciu Florina-Olimpia referent Achizitii Publice- membru comisie; Andrei Lucia-sef Serviciu tehnic/ rezerva presedinte comisie, Voda Monica ? sef Birou Achizitii / membru rezerva comisie, Dobrin Andreea-Secretar Consiliul de Administratie.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
In acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetele locale sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute al art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Inainte de atribuirea contractului operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va depune in SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular III.2.1/1 din fisierul ?Modele de formulare).
2. Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Certificatul va fi prezentat in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.Certificatele vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.
3. Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal, va fi prezentat in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.
4. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certifcatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractori sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016.Ofertantii, tertii susutinatori si/sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 59-60, 164, 165, 167 din L 98/2016. Completarea DUAE de catre opertorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
I. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde ofertantul isi are sediul, privind datele de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori;reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (cod CAEN); etc.? original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul;
II. Pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:o forma
de inregistrare ca persoana juridica; actionari/asociati; obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a presta serviciile solicitate; administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea; capitalul social;filiale/sucursale/puncte de lucru; durata societatii;
Nota 1: Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile/reale la momentul prezentarii.
Nota 2: Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Valoarea medie a cifrei de afaceri anuale globala pentru ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) sa fie de cel putin 900 000 RON.

Cifra de afaceri medie anuala globala se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de candidat in anii financiari precizati. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru anul: 2014, 2015, 2016 ( www.bnr.ro ).

Minimum level(s) of standards possibly required: Se va completa formularul DUAE (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/ terti sustinatori) ? se va specifica media cifrei de afaceri anuale globale din ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016). Pentru calculul echivalentei RON/alta valuta se va aplica cursul mediu anual RON/ valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Autoritatea contractanta va solicita documente justificative pentru dovedirea informatiilor DUAE doar operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: copii ?conform cu originalul de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriilor de calificare (de ex. bilanturi contabile pentru anii 2014, 2015, 2016, rapoarte de audit financiar, etc). Se vor completa Formular III.2.3/a1 insotit de Formular III.2.3/a2)- daca este cazul, Formular III.2.3/a3 insotit de anexa 1/Formular III.2.3/a3.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Ofertantul trebuie sa faca dovada, la data limita de depunere a ofertei, ca a furnizat, in ultimii 3 ani, produse similare in valoare cumulata de minim: 900 000 RON
In vederea respectarii unui standard de management al calitatii operatorii economici vor face dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN 9001/2008. Se solicita existenta implementarii unui sistem de management al calitatii prin completarea DUAE. Operatorul economic clasat pe primul loc va confirma datele din DUAE prin pezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate, sau alte probe/dovezi care asigura un nivel corespunzator al calitatii pentru aczurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire care va fi insotit de: -angajamentul tertului sustinator ((Formular III.2.3/a3 + Anexa ? impreuna cu documentele anexate la angajament transmise acestora de catre terti/tert sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acesora) ? daca este cazul, acordul de asociere (Formular III.2.3/a1 insotit de Formular III.2.3/a2)- daca este cazul.
Acesta va trebui legalizat de asocierea castigatoare inainte de semnarea contractului, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. -acordul de subcontractare (FormularIII.2.3/a4) ? daca este cazul.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantul declarat castigator, va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta contractul incheiat intre ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante, fara a se modifica propunerea tehnica sau financiara. Se vor prezenta contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. A se avea in vedere ca dupa aplicarea criteriului de atribuire nu se solicita DUAE ci documentele justificative pentru demonstrarea experientei similare (contracte/parti din contracte/procese verbale de receptie/recomandari/ alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme furnizarea respectivelor produse, valoarea exprimata in RON fara TVA, precum si perioada de furnizare a lor). Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata. Experienta similara se claculeaza prin raportare la data -limita de deunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare (conf. Instructiunii nr. 2/2017 din 19.4.2017 emisa de ANAP)
Operatorul economic clasat pe primul loc va confirma datele din DUAE prin pezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate, sau alte probe/dovezi care asigura un nivel corespunzator al calitatii pentru aczurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
12/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.11.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 20.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

1. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

2. In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

3. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP ( www.elicitatie . ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP(sectiunea ?Intrebari). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea ?Intrebari), in format electronic, semnate cu semnatura electronica.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Biroul Achizitii din cadrul SC Confort Urban SRL
Str. Varful cu Dor nr. 10
900076 Constanta
Romania
E-mail: secretariat@conforturban-ct.ro
Telephone: +40 241672299
Internet address: www.conforturban-ct.ro
Fax: +40 241672299

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Romania-Constanta: Broken and crushed stone
ND Document number 394701-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place CONSTANTA
AU Authority name Confort Urban SRL
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DD Deadline for the request of documents 10/11/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 14212300 - Broken and crushed stone
OC Original CPV code 14212300 - Broken and crushed stone
RC NUTS code RO223
IA Internet address (URL) www.conforturban-ct.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >