Poland-Warsaw: Specialist vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003513072404254
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396798-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Specialist vehicles

2017/S 193-396798

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Targowa 74
Warszawa
03-734
Poland
Contact person: Anna Hory?
E-mail: anna.horyn@plk-sa.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zamowienia.plk-sa.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zamowienia.plk-sa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa kolejowego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z niezb?dnym oprzyrz?dowaniem dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakladu Linii Kolejowych w Lodzi.

Reference number: ILG6e-231-15/2017
II.1.2) Main CPV code
34114000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1.Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw? kolejowego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z niezb?dnym oprzyrz?dowaniem dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakladu Linii Kolejowych w Lodzi oraz szkolenie.

2.Szczegolowy Opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

3.Wykonawca na dostarczony przedmiot zamowienia udzieli minimum 24 miesi?cy gwarancji, licz?c od dnia odbioru i podpisania protokolu odbioru, bez zastrze?e?, z wyl?czeniem materialow eksploatacyjnych i cz??ci z zakupu.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34114000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Zgodnie z SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw? kolejowego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z niezb?dnym oprzyrz?dowaniem dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakladu Linii Kolejowych w Lodzi oraz szkolenie.

2.Szczegolowy Opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

3.Wykonawca na dostarczony przedmiot zamowienia udzieli minimum 24 miesi?cy gwarancji, licz?c od dnia odbioru i podpisania protokolu odbioru, bez zastrze?e?, z wyl?czeniem materialow eksploatacyjnych i cz??ci z zakupu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/12/2017
End: 19/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wskazany w Sekcji II.2.7) okres rozpocz?cia realizacji zamowienia jest wyl?cznie orientacyjny i podany na potrzeby niniejszego ogloszenia. Rzeczywisty termin rozpocz?cia realizacji Przedmiotu Zamowienia uzale?niony b?dzie od terminu podpisania Umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy

1)ktorzy spelniaj? warunki udzialu okre?lone w ust. 2 poni?ej

2)wobec ktorych brak jest podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12) ? 23) Ustawy Pzp (z wyl?czeniem przeslanek okre?lonych w art. 24 ust.1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) Ustawy Pzp (przeslanki wykluczenia obligatoryjne)

oraz

3)art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 5) i 6) Ustawy Pzp (przeslanki wykluczenia fakultatywne) wskazane w SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Oferty zostan? ocenione przez Zamawiaj?cego w oparciu o jedno kryterium oceny ofert ? ?Cena 100 %.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert

do wniesienia wadium w wysoko?ci 100 000 PLN (slownie: sto tysi?cy zlotych 00/100)

2. Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania Umowy zawartej w wyniku Post?powania o udzielenie niniejszego Zamowienia w wysoko?ci 2 % warto?ci Umowy brutto.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

PKP Polskie Linie Kolejowe

Centrala Biuro Logistyki,

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

sala nr 007B.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp, w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zgodnie z art. 179 ust. 1 Ustawy Pzp ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu Podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni, je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Specialist vehicles

2017/S 193-396798

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Targowa 74
Warszawa
03-734
Poland
Contact person: Anna Hory?
E-mail: anna.horyn@plk-sa.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zamowienia.plk-sa.pl

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa kolejowego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z niezb?dnym oprzyrz?dowaniem dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakladu Linii Kolejowych w Lodzi.

Reference number: ILG6e-231-15/2017
II.1.2) Main CPV code
34114000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34114000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/12/2017
End: 19/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Specialist vehicles
ND Document number 396798-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34114000 - Specialist vehicles
OC Original CPV code 34114000 - Specialist vehicles
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.zamowienia.plk-sa.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >