Czech Republic-Brno: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003513251820793
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393907-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Brno: Cleaning services

2017/S 192-393907

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statni zem?d?lska a potravina?ska inspekce
75014149
Kv?tna 15
Brno
603 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Ji?i Stejskal
Telephone: +420 542426658
E-mail: jiri.stejskal@szpi.gov.cz
Fax: +420 543540202
NUTS code: CZ0

Internet address(es):

Main address: http://www.szpi.gov.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2238.html

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: statni dozor nad potravinami

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uklidove slu?by pro pot?eby SZPI.

Reference number: SZPI/AB957/2017
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Poskytovani uklidovych slu?eb na jednotlivych inspektoratech zadavatele: Ust?edni inspektorat Brno, Inspektorat v Brn?, Inspektorat v Praze, Inspektorat v Olomouci, Inspektorat v Hradci Kralove, Inspektorat v Plzni, Inspektorat v Tabo?e, Inspektorat v Usti nad Labem.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 066 110.05 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
Main site or place of performance:

Mistem pln?ni jsou inspektoraty Statni zem?d?lske a potravina?ske inspekce ? Brno, Praha, Olomouc, Hradec Kralove, Plze?, Tabor, Usti nad Labem.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je poskytovani uklidovych slu?eb na jednotlivych inspektoratech SZPI dle specifikace uvedene v Zadavaci dokumentaci a v uzav?ene smlouv?.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Dojde-li ke zm?n? rozsahu ploch pro uklid (k jeho zv?t?eni nebo zmen?eni) a tim ke zm?n? v rozsahu po?adovanych uklidovych slu?eb, vyhradil si zadavatel v souladu s ustanovenim 100 odst. 1 zak. ?. 134/2016 Sb., o zadavani ve?ejnych zakazek, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, zm?nu zavazku ze Smlouvy o poskytovani uklidovych slu?eb.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240009
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Uklidove slu?by pro pot?eby SZPI

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Forcorp Group spol. s r.o.
27841031
Hamerska 812/17a
Olomouc
779 00
Czech Republic
Telephone: +420 601590132
E-mail: forcorp@forcorp.cz
NUTS code: CZ071

Internet address: http://forcorp.cz/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 186 659.84 CZK
Total value of the contract/lot: 4 066 110.05 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Brno: Cleaning services

2017/S 192-393907

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statni zem?d?lska a potravina?ska inspekce
75014149
Kv?tna 15
Brno
603 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Ji?i Stejskal
Telephone: +420 542426658
E-mail: jiri.stejskal@szpi.gov.cz
Fax: +420 543540202
NUTS code: CZ0

Internet address(es):

Main address: http://www.szpi.gov.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2238.html

I.5) Main activity
Other activity: statni dozor nad potravinami

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uklidove slu?by pro pot?eby SZPI.

Reference number: SZPI/AB957/2017
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 066 110.05 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240009

Section V: Award of contract

Title:

Uklidove slu?by pro pot?eby SZPI

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Forcorp Group spol. s r.o.
27841031
Hamerska 812/17a
Olomouc
779 00
Czech Republic
Telephone: +420 601590132
E-mail: forcorp@forcorp.cz
NUTS code: CZ071

Internet address: http://forcorp.cz/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 186 659.84 CZK
Total value of the contract/lot: 4 066 110.05 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Czech Republic-Brno: Cleaning services
ND Document number 393907-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BRNO
AU Authority name Statni zem?d?lska a potravina?ska inspekce (75014149)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90910000 - Cleaning services
OC Original CPV code 90910000 - Cleaning services
RC NUTS code CZ0
IA Internet address (URL) http://www.szpi.gov.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >