Poland-Jaworzno: Mathematical or forecasting software package

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003513266782694
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 396796-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Jaworzno: Mathematical or forecasting software package

2017/S 193-396796

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. ?w. Wojciecha 34
Jaworzno
43-600
Poland
Contact person: Katarzyna Jakus
Telephone: +48 323186014
E-mail: zampub@mpwik.jaworzno.pl
Fax: +48 323186048
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: http://www.mpwik.jaworzno.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.mpwik.jaworzno.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wdro?enie modelu hydraulicznego sieci wodoci?gowej wraz z dostaw? oprogramowania.

Reference number: ZZP/ZS/D/49/2017
II.1.2) Main CPV code
48462000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Wdro?enie modelu hydraulicznego sieci wodoci?gowej wraz z dostaw? oprogramowania.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72268000
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Jaworzno.

II.2.4) Description of the procurement:

?Wdro?enie modelu hydraulicznego sieci wodoci?gowej wraz z dostaw? oprogramowania

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w Cz??ci III SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena oferty (bez podatku VAT) / Weighting: 90 %
Cost criterion - Name: Szkolenia / Weighting: 10 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Kryteria oceny ofert

Cena oferty (bez podatku VAT) /C/ ? 90 %

Szkolenia /S/ ? 10 %

2. Termin realizacji zamowienia: pi?tna?cie miesi?cy od daty podpisania umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Wykonawcy ubiegaj?cy si? o zamowienie musz? nie podlega? wykluczeniu z post?powania na podstawie okoliczno?ci, o ktorych mowa w 26 Regulaminu*. Na potwierdzenie spelniania tego warunku Wykonawcy powinni przedlo?y? nast?puj?ce dokumenty (w przypadku wspolnego ubiegania si? o udzielenie niniejszego zamowienia przez dwoch lub wi?cej Wykonawcow w ofercie musz? by? zlo?one przedmiotowe dokumenty dla ka?dego z nich):

1) o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do niniejszej IDW,

2) aktualny odpis z wla?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? zgloszenia dzialalno?ci gospodarczej do CEIDG, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

3) aktualne za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego oraz wla?ciwego oddzialu Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego o nie zaleganiu z oplacaniem podatkow, oplat oraz skladek wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego na temat karalno?ci Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca jest osob? prawn?, informacje powinny dotyczy? rownie? urz?duj?cych czlonkow wladz oraz prokurentow. Informacje powinny by? aktualne i wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 10.1:

pkt 10.1.2), 10.1.3), 10.1.4)? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania..

3. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 10.2 ppkt.10.1.2) i ppkt. 10.1.4) powy?ej powinny by? wystawione nie wcze?niej, ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert, dokumenty o ktorych mowa ppkt. 10.1.3) nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce.

4. Je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 10.2. ? zast?puje si? je dokumentami zawieraj?cymi o?wiadczenia zlo?one przed notariuszem, wla?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Zastosowanie ma zapis pkt 10.3 niniejszej IDW.

Regulamin jest dost?pny na stronie internetowej MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie pod adresem http://www.mpwik.jaworzno.pl w zakladce przetargi.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nakladaj? obowi?zek ich posiadania.

2) posiada? wiedz? i do?wiadczenie (w przypadku wspolnego ubiegania si? dwoch lub wi?cej Wykonawcow o udzielenie niniejszego zamowienia, oceniana b?dzie ich l?czna wiedza i do?wiadczenie):

W okresie do 3 lat (przed uplywem terminu skladania ofert) a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie dostaw? lub uslug?:

a) wdro?enie modelu hydraulicznego sieci wodoci?gowej dla obszaru o liczbie ludno?ci nie mniejszej ni? 90 tys. mieszka?cow oraz dokonal przeszkolenia u?ytkownikow oraz

b) koncepcj? sektoryzacji sieci wodoci?gowych przy pomocy modelu hydraulicznego dla obszaru o liczbie ludno?ci nie mniejszej ni? 90 tys. mieszka?cow.

Na potwierdzenie spelniania tego warunku Wykonawca przedlo?y wykaz dostaw/uslug w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku wiedzy

i do?wiadczenia, wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto?ci, daty i obszaru na rzecz ktorych uslugi te zostaly wykonane z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym, czy uslugi zostaly wykonane zgodnie z przepisami Prawa, przy czym dowodami o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty.

3) dysponowa? odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia (w przypadku wspolnego ubiegania si? dwoch lub wi?cej Wykonawcow o udzielenie niniejszego zamowienia, oceniany b?dzie ich l?czny potencjal techniczny).

Osoby proponowane na poszczegolne stanowiska powinny biegle wlada? j?zykiem polskim lub dysponowa? kompetentnym tlumaczem we wszystkich godzinach pracy.

Wykonawca wska?e do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamowienia nast?puj?c? osob?:

a. Ekspert ds. modelowania hydraulicznego ? niniejsza osoba ma posiada? nast?puj?ce uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, do?wiadczenie

? wyksztalcenie wy?sze techniczne

? min. 5 lat do?wiadczenia w modelowaniu hydraulicznym, w tym udzial w opracowaniu min. 2 modeli hydraulicznych sieci wodoci?gowej dla obszaru o liczbie ludno?ci nie mniejszej ni? 90 ty?. mieszka?cow

b. Ekspert ds. sektoryzacji ? niniejsza osoba ma posiada? nast?puj?ce uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, do?wiadczenie

? wyksztalcenie wy?sze techniczne

? min. 3 lata do?wiadczenia w sektoryzacji sieci wodoci?gowej przy pomocy modelu hydraulicznego dla obszaru o liczbie ludno?ci nie mniejszej ni? 90 tys. mieszka?cow.

Wymieniony powy?ej sklad personelu Wykonawcy nale?y traktowa?, jako minimalne wymagania Zamawiaj?cego i nie wyczerpuje on calo?ci personelu niezb?dnego dla rzetelnego wypelnienia obowi?zkow Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczy? ww. osobie niezb?dne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistow, ktora mo?e by? niezb?dna do wla?ciwego wykonania przedmiotu zamowienia. Koszty operacyjne

i wynagrodzenie calego personelu musz? by? zawarte w cenie oferty.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza pelnienia przez jedn? osob? funkcji Eksperta ds. modelowania hydraulicznego, Eksperta ds. sektoryzacji

Na potwierdzenie spelniania tego warunku Wykonawca przedlo?y wykaz osob, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Zamawiaj?cy okre?la kwot? wadium w wysoko?ci 5 100 PLN (slownie: pi?? tysi?cy sto zlotych)

2. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy ? nie dotyczy.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zgodnie z wzorem umowy, stanowi?cym II cz??? SIWZ.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1) Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamowienia powinni spelnia? warunki udzialu w post?powaniu oraz zlo?y? dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie tych warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaj? Pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zaleca si?, aby Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.

2) Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wyl?cznie z Pelnomocnikiem.

3) Oferta musi by? podpisana w taki sposob, by poprawnie zobowi?zywala wszystkich partnerow.

4) Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, przed podpisaniem Umowy o realizacj? zamowienia, s? zobowi?zani do zawarcia Umowy cywilno-prawnej.

Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow formularza szczegolowe zapisy zawarto w pkt 12 IDW.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z wzorem umowy, stanowi?cym II cz??? SIWZ

Informacje ogolne dotycz?ce kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamowienia zawarto w pkt. 33 IDW stanowi?cej I cz??? SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 12:10
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. ?w. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, sala konferencyjna, I pi?tro.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Przetarg nieograniczony na dostawy o warto?ci szacunkowej do 418 000 EUR prowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu przeprowadzania przetargow i udzielania zamowie? na dostawy, uslugi i roboty budowlane obowi?zuj?cy w MPWiK z siedzib? w Jaworznie. Tre?? w/w Regulaminu jest dost?pna na stronie internetowej www.mpwik.jaworzno.pl w zakladce przetargi.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
MPWiK Sp. z o.o.
ul. ?w. Wojciecha 34
Jaworzno
43-600
Poland
Telephone: +48 323186000

Internet address: www.mpwik.jaworzno.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
MPWiK Sp. z o.o.
ul. ?w. Wojciecha 34
Jaworzno
43-600
Poland
Telephone: +48 323186000

Internet address: www.mpwik.jaworzno.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku post?powania o udzielenie zamowienia wykonawcy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Regulaminie przeprowadzania przetargow i udzielania zamowie? na dostawy, uslugi i roboty budowlane obowi?zuj?cy w MPWiK z siedzib? w Jaworznie. (par 72 do par 76).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
MPWiK Sp. z o.o.
ul. ?w. Wojciecha 34
Jaworzno
43-600
Poland
Telephone: +48 323186000

Internet address: www.mpwik.jaworzno.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Jaworzno: Mathematical or forecasting software package

2017/S 193-396796

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. ?w. Wojciecha 34
Jaworzno
43-600
Poland
Contact person: Katarzyna Jakus
Telephone: +48 323186014
E-mail: zampub@mpwik.jaworzno.pl
Fax: +48 323186048
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: http://www.mpwik.jaworzno.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wdro?enie modelu hydraulicznego sieci wodoci?gowej wraz z dostaw? oprogramowania.

Reference number: ZZP/ZS/D/49/2017
II.1.2) Main CPV code
48462000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72268000
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Jaworzno: Mathematical or forecasting software package
ND Document number 396796-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place JAWORZNO
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 48462000 - Mathematical or forecasting software package
72263000 - Software implementation services
72268000 - Software supply services
OC Original CPV code 48462000 - Mathematical or forecasting software package
72263000 - Software implementation services
72268000 - Software supply services
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) http://www.mpwik.jaworzno.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >