Czech Republic-Liberec: Architectural, construction, engineering and inspection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003513328238500
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393904-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Liberec: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 192-393904

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statutarni m?sto Liberec
00262978
nam. Dr. E. Bene?e 1/1
Liberec I-Stare M?sto
460 59
Czech Republic
Contact person: Ing. Petra Neva?ilova
Telephone: +420 485243190
E-mail: nevarilova.petra@magistrat.liberec.cz
NUTS code: CZ051

Internet address(es):

Main address: http://www.liberec.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

P?estupni terminal ve?ejne dopravy a samostatny parkovaci d?m v?etn? zazemi ? Projek?ni a in?enyrske prace DUR, DSP a DPS a autorsky dozor.

II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky je:

? zpracovani projektove dokumentace, a to dokumentace pro uzemni rozhodnuti (DUR) (v?. dokumentace pro ?izeni podle zakona ?. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv? na ?ivotni prost?edi), dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) a dokumentace pro provad?ni stavby (DPS), a to v?etn? neocen?neho a ocen?neho vykazu vym?r (polo?koveho rozpo?tu) dle metodiky cenove soustavy URS v cenove hladin? r. 2017.;

? stanoveni a vyhodnoceni BOZP rizika na staveni?ti dle zakona ?. 309/2006 Sb.

? in?enyrska ?innost, tj. projednani p?islu?ne dokumentace s dot?enymi organy a subjekty a zaji?t?ni vydani pravomocneho uzemniho rozhodnuti a pravomocneho stavebniho povoleni;

? vykon autorskeho dozoru po dobu realizace stavby (cca 18 m?sic?).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 840 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
Main site or place of performance:

Mistem vystavby noveho terminalu u stavajiciho autobus. nadra?i v Liberci (tj. odbavovaci budovy/zazemi terminalu a parkovaci d?m) jsou pozemky s parc. ?. 4102/1 a parc. ?. 4103/2, v?e v k.u. Liberec.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky je:

? zpracovani projektove dokumentace, a to dokumentace pro uzemni rozhodnuti (DUR) (v?. dokumentace pro ?izeni podle zakona ?. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv? na ?ivotni prost?edi), dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) a dokumentace pro provad?ni stavby (DPS) pro projekt ?Terminal u autobusoveho nadra?i v?etn? parkovaciho domu a zazemi/odbavovaci budovy autobusoveho nadra?i dle zakona ?.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim ?adu (stavebni zakon), ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?; vyhla?ek ?. 499/2006 Sb., ?. 62/2013 Sb. a ?. 406/2000 Sb. ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?. Dokumentace bude ?len?na na objekt Parkovaciho domu v?. zazemi a objekt P?estupni terminal ve?ejne dopravy (odbavovaci budova) v?. zazemi. Dokumentace bude krom? hlavnich stavebnich objekt? zahrnovat p?ipojky in?enyrskych siti, navazujici zpevn?ne a zelene plochy a vyvolane upravy souvisejicich zpevn?nych ploch, komunikaci a in?enyrskych siti vze?le z po?adavk? dot?enych organ? statni spravy a u?astnik? ?izeni p?i projednavani dokumentace. Sou?asti projektove dokumentace (DSP a DPS) bude neocen?ny a ocen?ny vykaz vym?r dle metodiky cenove

soustavy URS v cenove hladin? r. 2017.

? stanoveni a vyhodnoceni BOZP rizika na staveni?ti dle zakona ?. 309/2006 Sb.

? in?enyrska ?innost, tj. projednani dokumentace s dot?enymi organy a subjekty a zaji?t?ni vydani pravomocneho uzemniho rozhodnuti a pravomocneho stavebniho povoleni.

? vykon autorskeho dozoru po dobu realizace stavby (cca 18 m?sic?).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Lh?ta zhotoveni vicestup?ove projektove dokumentace pro uzemni ?izeni (DUR), dokumentace pro stavebni ?izeni (DSP) a dokumentace pro provedeni stavby (DPS) a souvisejici in?enyrska ?innost ? v ramci st / Weighting: 25
Price - Weighting: 75
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zadavatel p?edpoklada spolufinancovani na zaklad? ?adosti o dotaci, ktera bude podana v ramci Vyzvy ?. 51. Udr?itelna doprava (IROP) ? Integrovane projekty IPRU, aktivita ?Terminaly a parkovaci systemy.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 091-180167
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: SML/1/TERMINAL
Title:

P?estupni terminal ve?ejne dopravy a samostatny parkovaci d?m v?etn? zazemi ? Projek?ni a in?enyrske prace DUR, DSP a DPS a autorsky dozor

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Atelier 99 s.r.o.
02463245
Purky?ova 71/99, Kralovo Pole
Brno
612 00
Czech Republic
Telephone: +420 541426110
E-mail: info@atelier99.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.atelier99.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 400 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 4 840 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Liberec: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 192-393904

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statutarni m?sto Liberec
00262978
nam. Dr. E. Bene?e 1/1
Liberec I-Stare M?sto
460 59
Czech Republic
Contact person: Ing. Petra Neva?ilova
Telephone: +420 485243190
E-mail: nevarilova.petra@magistrat.liberec.cz
NUTS code: CZ051

Internet address(es):

Main address: http://www.liberec.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

P?estupni terminal ve?ejne dopravy a samostatny parkovaci d?m v?etn? zazemi ? Projek?ni a in?enyrske prace DUR, DSP a DPS a autorsky dozor.

II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 840 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 091-180167

Section V: Award of contract

Contract No: SML/1/TERMINAL
Title:

P?estupni terminal ve?ejne dopravy a samostatny parkovaci d?m v?etn? zazemi ? Projek?ni a in?enyrske prace DUR, DSP a DPS a autorsky dozor

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Atelier 99 s.r.o.
02463245
Purky?ova 71/99, Kralovo Pole
Brno
612 00
Czech Republic
Telephone: +420 541426110
E-mail: info@atelier99.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.atelier99.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 400 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 4 840 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Czech Republic-Liberec: Architectural, construction, engineering and inspection services
ND Document number 393904-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place LIBEREC
AU Authority name Statutarni m?sto Liberec (00262978)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
RC NUTS code CZ051
IA Internet address (URL) http://www.liberec.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >